Salmos

1. Šalomounovi. Bože, soudy své králi dej, a spravedlnost svou synu královu,

2. Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti a chudé tvé v pravosti.

3. Hory přinesou pokoj lidu i pahrbkové v spravedlnosti.

4. Souditi bude chudé z lidu, a vysvobodí syny nuzného, násilníka pak potře.

5. Báti se budou tebe, dokudž slunce a měsíc trvati bude, od národu až do pronárodu.

6. Jako když sstupuje déšť na přisečenou trávu, a jako tiší déšťové skrápějící zemi:

7. Tak zkvete ve dnech jeho spravedlivý, a bude hojnost pokoje, dokud měsíce stává.

8. Panovati bude od moře až k moři, a od řeky až do končin země.

9. Před ním skláněti se budou obyvatelé pustin vyprahlých, a nepřátelé jeho prach lízati budou.

10. Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou, králové Šebejští a Sabejští dary obětovati budou.

11. Nadto klaněti se jemu budou všickni králové, všickni národové jemu sloužiti budou.

12. Nebo vytrhne nuzného, volajícího a nátisk trpícího, kterýž nemá spomocníka.

13. Smiluje se nad bídným a potřebným, a duše nuzných spasí.

14. Od lsti a násilí vysvobodí duši jejich; neboť jest drahá krev jejich před očima jeho.

15. Budeť dlouhověký, a dávati mu budou zlato Arabské, a ustavně za něj se modliti, na každý den jemu dobrořečiti budou.

16. Když se vrže hrst obilí do země na vrchu hor, klátiti se budou jako Libán klasové jeho, a kvésti budou měšťané jako byliny země.

17. Jméno jeho bude na věky; dokudž slunce trvá, děditi bude jméno jeho. A požehnání sobě dávajíce v něm všickni národové, budou ho blahoslaviti.

18. Požehnaný Hospodin Bůh, Bůh Izraelský, kterýž sám činí divné věci,

19. A požehnané jméno slávy jeho na věky. Budiž také naplněna slávou jeho všecka země, Amen i Amen.

20. Skonávají se modlitby Davidovy, syna Izai.

Significados: Nebo.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.