Salmos

1. Přednímu z kantorů na šošannim, žalm svědectví, Azafovi.

2. Ó pastýři Izraelský, pozoruj, kterýž vodíš Jozefa jako stádo, kterýž sedíš nad cherubíny, ó zastkvějž se.

3. Před Efraimem, Beniaminem a Manasse vzbuď moc svou, a přispěj k spasení našemu.

4. Ó Bože, navrať nás, a dejž, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.

5. Hospodine Bože zástupů, dokudž se přísně stavěti budeš k modlitbám lidu svého?

6. Nakrmil jsi je chlebem pláče, a dals jim vypiti slz míru velikou.

7. Postavils nás k sváru sousedům našim, a nepřátelé naši aby sobě posměch z nás činili.

8. Ó Bože zástupů, navrať nás, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.

9. Ty jsi kmen vinný z Egypta přenesl, vyhnal jsi pohany, a vsadils jej.

10. Uprázdnil jsi mu, a učinils, aby se vkořenil, i zemi naplnil.

11. Přikryty jsou hory stínem jeho, a réví jeho jako nejvyšší cedrové.

12. Vypustil ratolesti své až k moři, a až do řeky rozvody své.

13. I pročež jsi rozbořil hradbu vinice, tak aby každý, kdož by tudy šel, trhati z ní mohl?

14. Vepř divoký zryl ji, a zvěř polní spásla ji.

15. Ó Bože zástupů, obrať se již, popatř s nebe, viz a navštěv kmen vinný tento,

16. Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a mladistvé réví, kteréž jsi zmocnil sobě.

17. Popálenať jest ohněm a poroubána, od žehrání oblíčeje tvého hyne.

18. Budiž ruka tvá nad mužem pravice tvé, nad synem člověka, kteréhož jsi zmocnil sobě,

19. A neodstoupímeť od tebe; zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme. [ (Psalms 80:20) Hospodine Bože zástupů, navratiž nás zase, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme. ]

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.