Salmos

1. Přednímu z kantorů na gittit, Azafovi.

2. Plésejte Bohu, síle naší, prokřikujte Bohu Jákobovu.

3. Vezměte žaltář, přidejte buben, harfu libou a loutnu.

4. Trubte trubou na novměsíce, v uložený čas, v den slavnosti naší.

5. Nebo toť jest ustavení v Izraeli, řád Boha Jákobova.

6. Na svědectví v Jozefovi vyzdvihl jej, když byl vyšel proti zemi Egyptské, kdež jsme jazyk neznámý slýchati musili.

7. Osvobodil jsem, dí Bůh, od břemene rameno jeho, a ruce jeho nádob zednických zproštěny byly.

8. V ssoužení tom, když jsi volal, vytrhl jsem tě, vyslyšel jsem tě z skrýše hromu, zkušoval jsem tě při vodách sváru. Sélah.

9. Řeklť jsem: Slyš, lide můj, a osvědčím se tobě, ó Izraeli, budeš-li mne poslouchati,

10. A nebude-li mezi vámi Boha jiného, a nebudeš-li se klaněti bohu cizímu.

11. Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, otevři jen ústa svá, a naplnímť je.

12. Ale neuposlechl lid můj hlasu mého, a Izrael nepřestal na mně,

13. A protož pustil jsem je v žádost srdce jejich, i chodili po radách svých.

14. Ó byť mne byl lid můj poslouchal, a Izrael po cestách mých chodil,

15. Tudíž bych já byl nepřátely jejich snížil, a na protivníky jejich obrátil ruku svou.

16. A ti, kteříž v nenávisti mají Hospodina, úlisně by se jim poddávati musili, i byl by čas jejich až na věky. [ (Psalms 81:17) A krmil bych je byl jádrem pšenice, a medem z skály sytil bych je. ]

Significados: Nebo.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.