Salmos

1. Přednímu z kantorů, synů Chóre, žalm.

2. Laskavěs se, Hospodine, někdy ukazoval k zemi své, přivedls zase z vězení Jákoba.

3. Odpustil jsi nepravost lidu svého, přikryls všeliký hřích jejich. Sélah.

4. Zdržels všecken hněv svůj, odvrátils od zůřivosti prchlivost svou.

5. Navratiž se zase k nám, ó Bože spasení našeho, a učiň přítrž hněvu svému proti nám.

6. Zdaliž na věky hněvati se budeš na nás? A protáhneš zůřivost svou od národu do pronárodu?

7. Zdaliž ty obrátě se, neobživíš nás, tak aby se lid tvůj veselil v tobě?

8. Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, a spasení své dej nám.

9. Ale poslechnu, co říká Bůh ten silný, Hospodin. Jistě žeť mluví pokoj k lidu svému, a k svatým svým, než aby se nenavracovali zase k bláznovství.

10. Zajisté žeť jest blízké těm, kteříž se ho bojí, spasení jeho, a přebývati bude sláva v zemi naší.

11. Milosrdenství a víra potkají se spolu, spravedlnost a pokoj dadí sobě políbení.

12. Víra z země pučiti se bude, a spravedlnost s nebe vyhlédati.

13. Dáť také Hospodin i časné dobré, tak že země naše vydá úrody své. [ (Psalms 85:14) Způsobí to, aby spravedlnost před ním šla, když obrátí k cestě nohy své. ]

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.