Salmos

1. Hospodin kraluje, plésej země, a vesel se ostrovů všecko množství.

2. Oblak a mrákota jest vůkol něho, spravedlnost a soud základ trůnu jeho.

3. Oheň předchází jej, a zapaluje vůkol nepřátely jeho.

4. Zasvěcujíť se po okršlku světa blýskání jeho; to viduc země, děsí se.

5. Hory jako vosk rozplývají se před oblíčejem Hospodina, před oblíčejem Panovníka vší země.

6. Nebesa vypravují o jeho spravedlnosti, a slávu jeho spatřují všickni národové.

7. Zastyďte se všickni, kteříž sloužíte rytinám, kteříž se chlubíte modlami; sklánějte se před ním všickni bohové.

8. To uslyše Sion, rozveselí se, a zpléší dcery Judské z příčiny soudů tvých, Hospodine.

9. Nebo ty, Hospodine, jsi nejvyšší na vší zemi, a velice jsi vyvýšený nade všecky bohy.

10. Vy, kteříž milujete Hospodina, mějte v nenávisti to, což zlého jest; onť ostříhá duší svatých svých, a z ruky bezbožníků je vytrhuje.

11. Světlo vsáto jest spravedlivým, a radost těm, kteříž jsou upřímého srdce.

12. Veselte se, spravedliví v Hospodinu, a oslavujte památku svatosti jeho.

Significados: Nebo.

Você está lendo Salmos na edição CZECH-BKR, Czech BKR, em Tcheco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.