Gálatas

1. I uforstandige galatere! hvem har forgjort eder, I som har fått Jesus Kristus malt for øinene som korsfestet?

2. Bare dette vil jeg få vite av eder: Var det ved lov-gjerninger I fikk Ånden, eller ved troens forkynnelse?

3. Er I så uforstandige? I begynte i Ånd; vil I nu fullende i kjød?

4. Så meget har I oplevd forgjeves! - om det da virkelig er forgjeves.

5. Han altså som gir eder Ånden og virker kraftige gjerninger iblandt eder, gjør han det ved lov-gjerninger eller ved troens forkynnelse?

6. Likesom Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet.

7. Derfor skal I vite at de som har tro, de er Abrahams barn.

8. Og da Skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den Abraham forut det evangelium: I dig skal alle folk velsignes.

9. Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham.

10. For så mange som holder sig til lov-gjerninger, er under forbannelse; for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det!

11. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, er åpenbart; for: Den rettferdige, ved tro skal han leve;

12. men loven har ikke noget med troen å gjøre, men: Den som gjør det, skal leve derved.

13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han blev en forbannelse for oss - for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre -

14. forat Abrahams velsignelse kunde komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunde få Ånden, som var oss lovt.

15. Brødre! jeg taler på menneskelig vis. Selv en menneskelig pakt vil ingen gjøre til intet eller legge noget til efterat den er stadfestet.

16. Nu blev løftene gitt Abraham og hans ætt; han sier ikke: Og dine ætlinger, som om mange, men som om én: Og din ætt, og dette er Kristus.

17. Dette er da min mening: En pakt som forut er stadfestet av Gud, gjør ikke loven, som er gitt fire hundre og tretti år efter, ugyldig, så den skulde gjøre løftet til intet.

18. For får en arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løfte; men Gud har gitt Abraham den ved løfte.

19. Hvad skulde da loven til? Den blev lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den ætt kom som løftet gjaldt - gitt ved engler, ved en mellemmanns hånd;

20. men en mellemmann er ikke bare for én; men Gud er én.

21. Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra! for var det gitt nogen lov som kunde gjøre levende, da kom rettferdigheten virkelig av loven;

22. men Skriften har lagt alt inn under synd, forat det som var lovt, skulde ved tro på Jesus Kristus bli gitt dem som tror.

23. Men før troen kom, blev vi holdt innestengt i varetekt under loven til den tro som skulde åpenbares.

24. Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro;

25. men efterat troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren;

26. alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus;

27. for I, så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus.

28. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus.

29. Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt, arvinger efter løfte.

1. Men jeg sier: Så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellem ham og en træl, enda han er herre over alt sammen;

2. men han er under formyndere og husholdere inntil den tid som hans far forut har fastsatt.

3. Således var også vi, dengang vi var barn, trælbundet under verdens barnelærdom;

4. men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,

5. forat han skulde kjøpe dem fri som var under loven, forat vi skulde få barnekår.

6. Og fordi I er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter, som roper: Abba, Fader!

7. Så er du da ikke lenger træl, men sønn; men er du sønn, da er du og arving ved Gud.

8. Men dengang da I ikke kjente Gud, trælet I under de guder som i virkeligheten ikke er guder;

9. men nu, da I kjenner Gud, ja det som mere er, er kjent av Gud, hvorledes kan I da vende om igjen til den skrøpelige og fattige barnelærdom? vil I da på ny igjen træle under den?

10. I tar vare på dager og måneder og tider og år;

11. jeg frykter for eder at jeg kanskje forgjeves har gjort mig møie med eder.

12. Vær som jeg! for jeg er jo som I. Brødre! jeg ber eder. I har ingen urett gjort mig;

13. men I vet at det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød at jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for eder;

14. og til tross for den fristelse som voldtes eder ved mitt kjød, ringeaktet og avskydde I mig ikke. I tok imot mig som en Guds engel, ja, som Kristus Jesus.

15. Hvor I dengang priste eder salige! for jeg gir eder det vidnesbyrd at hadde det vært mulig, så hadde I revet eders øine ut og gitt mig dem.

16. Så er jeg da blitt eders fiende ved å si eder sannheten!

17. De legger sig efter eder med en iver som ikke er god; men de vil stenge eder ute, forat I skal være ivrige for dem.

18. Men det er godt å vise iver i det gode alltid, og ikke bare når jeg er til stede hos eder.

19. Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i eder!

20. Jeg skulde ønske å være til stede hos eder nu og omskifte min røst; for jeg er rådvill med eder.

21. Si mig, I som vil være under loven: Hører I ikke loven?

22. Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, én med trælkvinnen og én med den frie kvinne;

23. men trælkvinnens sønn er født efter kjødet, den frie kvinnes derimot ifølge løftet.

24. I dette ligger en dypere mening under; for disse kvinner er to pakter, den ene fra berget Sinai, og den føder barn til trældom; dette er Hagar.

25. For Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nu er; for det er i trældom med sine barn.

26. Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor;

27. for det er skrevet: Vær glad, du ufruktbare, du som ikke føder! bryt ut og rop, du som ikke har veer! for den enslige kvinnes barn er mange flere enn hennes som har mannen.

28. Men vi, brødre, er løftets barn, likesom Isak.

29. Men likesom dengang han som var født efter kjødet, forfulgte ham som var født efter Ånden, således og nu.

30. Men hvad sier Skriften? Driv ut trælkvinnen og hennes sønn! for trælkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn.

31. Derfor, brødre, er vi ikke trælkvinnens barn, men den frie kvinnes.

Significados: Jesus, Sinai, Hagar.

Você está lendo Gálatas na edição DNB, Det Norsk Bibelselskap, em Norueguês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 6 capítulos, e 149 versículos.