1. Da tok Elifas fra Teman til orde og sa:

2. Kan vel en mann være til gagn for Gud? Nei, bare sig selv gagner den forstandige.

3. Er det til nogen nytte for den Allmektige at du er rettferdig, eller til nogen vinning at du vandrer ulastelig?

4. Er det for din gudsfrykts skyld han refser dig eller går i rette med dig?

5. Er ikke din ondskap stor og dine misgjerninger uten ende?

6. Du tok jo pant av dine brødre uten grunn og drog klærne av de nakne.

7. Du gav ikke den trette vann å drikke, og den sultne nektet du brød.

8. Men den som gikk frem med vold, han fikk landet i eie, og den som var høit aktet, bodde i det.

9. Enker har du latt fare tomhendt, og farløses armer blev knust.

10. Derfor er det snarer rundt omkring dig, og en hastig redsel forferder dig.

11. Eller ser du ikke mørket og den vannflom som dekker dig?

12. Er ikke Gud høi som himmelen? Og se de øverste stjerner, hvor høit de står!

13. Og du sier: Hvad vet Gud? Kan han vel dømme gjennem mørket?

14. Skyene er et dekke for ham, så han ikke ser noget, og på himmelens hvelving vandrer han.

15. Vil du følge den sti som syndens menn vandret på i de gamle dager,

16. de som blev bortrykket før tiden, og under hvis føtter grunnen fløt bort som en strøm,

17. de menn som sa til Gud: Vik fra oss, og som spurte hvad den Allmektige vel skulde kunne gjøre for dem,

18. enda han hadde fylt deres hus med det som var godt? - Men de ugudeliges tanker er lang fra mine tanker. -

19. De rettferdige så det* og gledet sig, og de uskyldige spottet dem: / {* JBS 22, 16.}

20. Sannelig, våre fiender er tilintetgjort, og ild har fortært deres overflod.

21. Forlik dig nu med ham, så vil du få fred! Og så skal lykke times dig.

22. Ta imot lærdom av hans munn og legg dig hans ord på hjerte!

23. Vender du om til den Allmektige, da skal din lykke bli bygget op igjen; men du må få urett bort fra dine telt.

24. Kast ditt gull i støvet og ditt Ofir-gull blandt bekkenes stener!

25. Så skal den Allmektige være ditt gull, være som dynger av sølv for dig,

26. for da skal du glede dig i den Allmektige og løfte ditt åsyn til Gud.

27. Du skal bede til ham, og han skal høre dig, og du skal opfylle dine løfter,

28. og setter du dig noget fore, da skal det lykkes for dig, og over dine veier skal det skinne lys;

29. når de fører nedover, skal du si: Opover! Han skal frelse den som slår sitt øie ned;

30. han skal redde endog den som ikke er uskyldig; ved dine henders renhet skal han bli reddet*. / {* når du beder for ham. 1TI 2, 8. JAK 5 16.}

1. Da tok Job til orde og sa:

2. Ennu idag gjelder min klage for å være gjenstridighet; min hånd hviler dog tungt på mitt sukk*. / {* d.e. jeg søker dog å dempe min klage.}

3. Bare jeg visste å finne ham og kunde komme frem til hans trone!

4. Jeg skulde legge min sak frem for hans åsyn og fylle min munn med beviser.

5. Jeg skulde få vite de ord han vilde svare mig, og merke mig hvad han vilde si til mig.

6. Skulde han da med full kraft stride mot mig? Mon ikke just han skulde akte på mine ord?

7. Da skulde en rettskaffen mann gå i rette med ham, og jeg skulde slippe fra min dommer for all tid.

8. Men går jeg mot øst, så er han ikke der; går jeg mot vest, så blir jeg ikke var ham;

9. er han virksom i nord, så ser jeg ham ikke; går han mot syd, så øiner jeg ham ikke.

10. For han kjenner den vei jeg holder mig til; prøvde han mig, så skulde jeg gå frem av prøven som gullet.

11. Min fot holdt sig i hans spor; jeg fulgte hans vei og bøide ikke av.

12. Fra hans lebers bud vek jeg ikke; fremfor min egen lov* aktet jeg på hans munns ord. / {* RMR 7, 23.}

13. Men han er den eneste, og hvem hindrer ham? Hvad hans sjel lyster, det gjør han.

14. For han fullbyrder det han har fastsatt for mig, og av sådant er det meget hos ham.

15. Derfor reddes jeg for ham; tenker jeg på det*, så bever jeg for ham. / {* JBS 23, 14.}

16. Og Gud har knekket mitt mot, og den Allmektige har forferdet mig,

17. fordi jeg ikke blev rykket bort før mørket kom, og fordi han ikke skjulte ulykkens natt for mig.

1. Hvorfor lar den Allmektige aldri sine straffetider komme? Og hvorfor får de som kjenner ham, ikke se hans dager?

2. Folk flytter grenseskjell; de raner fe og fører det på beite.

3. Farløses asen driver de bort; enkens okse tar de i pant.

4. Fattigfolk trenger de ut av veien; alle de saktmodige i landet må skjule sig.

5. Ja, som villesler i ørkenen går de ut til sin gjerning og leter efter føde; ødemarken gir dem brød til barna.

6. På marken høster de den ugudeliges fôr, og i hans vingård holder de efterhøst.

7. Nakne overnatter de uten klær og uten dekke i kulden.

8. Av skyllregnet på fjellet blir de våte, og fordi de ikke har noget annet ly, trykker de sig inn til berget.

9. Den farløse rives bort fra mors bryst, og armingens klær blir tatt som pant.

10. Nakne går de, uten klær, og sultne bærer de kornbånd.

11. Mellem de ugudeliges murer perser de olje; de treder vinpersene og tørster.

12. Fra byen lyder døendes stønn, og de hårdt sårede skriker om hjelp; men Gud enser ikke slik urett.

13. Andre er fiender av lyset; de kjenner ikke dets veier og holder sig ikke på dets stier.

14. Før dag står morderen op, slår ihjel den som er arm og fattig, og om natten er han som tyven.

15. Horkarlens øie speider efter skumringen; han sier: Intet øie ser mig, og han dekker sitt ansikt til.

16. I mørket bryter de inn i husene, om dagen lukker de sig inne; lyset vil de ikke vite av.

17. For nattens mørke er morgen for dem alle; de er velkjente med nattemørkets redsler.

18. Hastig* rives de med av strømmen; forbannet blir deres arvedel i landet; de ferdes ikke mere på veien til vingårdene. / {* mener I.}

19. Tørke og hete sluker snevann, dødsriket dem som synder.

20. Hans mors liv glemmer ham, makken fortærer ham med lyst, ingen minnes ham mere, og ondskapen blir som et splintret tre.

21. Slik går det med den som har plyndret den ufruktbare, som ikke fødte, og aldri har gjort godt mot enker.

22. Men* Gud opholder voldsmennene lenge med sin kraft; de reiser sig igjen, skjønt de mistvilte om livet. / {* Dette er Jobs svar.}

23. Han lar dem leve i trygghet og støtter dem; hans øine våker over deres veier.

24. De stiger høit; en liten stund, så er de ikke mere; de segner og dør som alle andre, og som aks-toppen skjæres de av.

25. Og er det nu ikke så, hvem gjør mig da til løgner og mitt ord til intet?

1. Da tok Bildad fra Suah til orde og sa:

2. Hos ham er herskermakt og redsel; han skaper fred i sine høie himler.

3. Er det tall på hans skarer? Og hvem overstråles ikke av hans lys?

4. Hvorledes skulde da et menneske være rettferdig for Gud eller en som er født av en kvinne, være ren?

5. Selv månen skinner ikke klart, og stjernene er ikke rene i hans øine,

6. hvor meget mindre da mennesket, den makk, menneskebarnet, det kryp som det er.

1. Da tok Job til orde og sa:

2. Hvor du har hjulpet den avmektige, støttet den kraftløse arm!

3. Hvor du har gitt den uvise råd, og hvilket overmål av visdom du har lagt for dagen!

4. Hvem har du fremført dine ord for, og hvis ånd har talt gjennem dig?

5. Dødsrikets skygger skjelver, vannenes dyp og de som bor i dem.

6. Dødsriket ligger åpent for ham og avgrunnen uten dekke.

7. Han breder Norden ut over det øde rum, han henger jorden på intet.

8. Han binder vannene sammen i sine skyer, og skyene brister ikke under dem.

9. Han lukker for sin trone, breder sine skyer over den.

10. En grense har han dradd i en ring over vannene, der hvor lyset grenser til mørket.

11. Himmelens støtter skjelver, og de forferdes for hans trusel.

12. Ved sin kraft oprører han havet, og ved sin forstand knuser han Rahab.

13. Ved hans ånde blir himmelen klar; hans hånd gjennemborer den lettfarende drage.

14. Se, dette er bare utkantene av hans verk; hvor svak er lyden av det ord vi hører! Men hans veldes torden - hvem forstår den?

1. Og Job blev ved å fremføre sin visdomstale og sa:

2. Så sant Gud lever, som har tatt min rett fra mig, den Allmektige, som har voldt mig bitter sorg

3. - for ennu er hele mitt livspust i mig og den Allmektiges ånde i min nese - :

4. Mine leber taler ikke urett, og min tunge taler ikke svik.

5. Det være langt fra mig å gi eder rett! Inntil jeg opgir ånden, lar jeg ikke min brødefrihet tas fra mig.

6. Jeg holder fast på min rettferdighet og slipper den ikke; mitt hjerte laster mig ikke for nogen av mine dager.

7. La min fiende stå der som en ugudelig, og min motstander som en urettferdig!

8. For hvad håp har den gudløse, når Gud avskjærer hans liv, når han tar hans sjel fra ham?

9. Hører vel Gud hans skrik når trengsel kommer over ham?

10. Eller kan han glede sig i den Allmektige, kan han påkalle Gud til enhver tid?

11. Jeg vil lære eder om Guds hånd; jeg vil ikke dølge hvad den Allmektige har i sinne.

12. I har jo alle selv sett det; hvorfor fører I da så tom en tale?

13. Dette er det ugudelige menneskes lodd hos Gud og den arv som voldsmennene får av den Allmektige:

14. Får han mange barn, så er de hjemfalt til sverdet; hans ætlinger får ikke brød å mette sig med.

15. De av dem som slipper unda, legges i graven ved pest, og enkene holder ikke sørgefest over dem.

16. Når han dynger op sølv som støv og samler sig klær som lere,

17. så blir det de rettferdige som klær sig med det han har samlet, og sølvet skal de skyldfrie dele.

18. Som møllet har han bygget sitt hus og som den hytte en markvokter lager sig.

19. Rik legger han sig, og intet er tatt bort; han slår sine øine op, og det* er der ikke. / {* det han eide.}

20. Som en vannflom innhenter redsler ham, om natten fører en storm ham bort.

21. Østenvinden løfter ham op, så han farer avsted, og den blåser ham bort fra hans sted.

22. Gud skyter sine piler mot ham og sparer ham ikke; for hans hånd flyr han i hast.

23. Folk klapper i hendene og håner ham og piper ham bort fra hans sted.

Você está lendo na edição DNB, Det Norsk Bibelselskap, em Norueguês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1070 versículos.