1. De tre menn svarte ikke Job mere, fordi han var rettferdig i sine egne øine.

2. Da optendtes Elihus vrede - han stammet fra Bus* og var sønn av Barak'el, av Rams ætt. Mot Job optendtes hans vrede, fordi han holdt sig selv for å være rettferdig for Gud, / {* 1MO 22, 21.}

3. og mot hans tre venner optendtes hans vrede, fordi de ikke fant noget svar og allikevel dømte Job skyldig.

4. Elihu hadde ventet med å tale til Job, fordi de andre var eldre av år enn han.

5. Da nu Elihu så at det ikke var noget svar i de tre menns munn, da optendtes hans vrede.

6. Så tok da Elihu, sønn av Barak'el, busitten, til orde og sa: Jeg er ung av år, og I er gråhårede; derfor holdt jeg mig tilbake og torde ikke uttale for eder hvad jeg vet.

7. Jeg tenkte: La alderen tale og de mange år forkynne visdom!

8. Dog, det er menneskets ånd og den Allmektiges åndepust som gjør forstandig.

9. De gamle er ikke alltid vise, ikke alltid forstår oldinger hvad rett er.

10. Derfor sier jeg: Hør nu på mig! Også jeg vil uttale hvad jeg vet.

11. Jeg ventet på eders ord, jeg lyttet efter forstandig tale fra eder, mens I grundet på hvad I skulde si.

12. Jeg gav akt på eder; men det var ingen av eder som gjendrev Job, ingen som svarte på hans ord.

13. Si ikke: Vi har funnet visdom hos ham; bare Gud kan få bukt med ham, ikke noget menneske!

14. Han har jo ikke rettet sin tale mot mig, og med eders ord vil jeg ikke svare ham.

15. De er forferdet og svarer ikke mere; ordene er blitt borte for dem.

16. Skal jeg vente, fordi de ikke taler, fordi de står der og ikke svarer mere?

17. Også jeg vil nu svare for min del; også jeg vil uttale hvad jeg vet.

18. For jeg er full av ord; ånden i mitt indre driver mig.

19. Mitt indre er som innestengt vin; som nyfylte skinnsekker vil det revne.

20. Jeg vil tale, så jeg kan få luft; jeg vil åpne mine leber og svare.

21. Jeg vil ikke ta parti for nogen, og jeg vil ikke smigre for noget menneske;

22. for jeg forstår ikke å smigre; ellers kunde min skaper lett rykke mig bort.

1. Men hør nu, Job, på min tale og lytt til alle mine ord!

2. Se, jeg har åpnet mine leber, allerede taler min tunge i min munn.

3. Ærlige og opriktige er mine ord, og hvad jeg vet, skal mine leber uttale likefrem.

4. Guds Ånd har skapt mig, og den Allmektiges ånde holder mig live.

5. Hvis du kan, så svar mig! Rust dig mot mig, tred frem!

6. Se, jeg er din like for Gud, også jeg er dannet av ler.

7. Redsel for mig skal ikke overvelde dig, og min myndighet ikke tynge dig.

8. Sannelig, du har sagt i mitt nærvær, så lød dine ord som jeg hørte:

9. Ren er jeg, uten brøde, plettfri er jeg og fri for misgjerning;

10. men Gud søker grunn til fiendskap mot mig, han akter mig for sin uvenn;

11. han setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier.

12. Nei, i dette har du ikke rett, svarer jeg dig; Gud er jo større enn et menneske.

13. Hvorfor går du i rette med ham? Han svarer jo ikke et eneste ord.

14. Men én gang taler Gud, ja to ganger hvis mennesket ikke akter på det.

15. I drøm, i nattlig syn, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie,

16. da åpner han deres ører og trykker sitt segl på advarselen til dem,

17. for å få mennesket til å la sin gjerning fare og for å utrydde overmotet hos mannen,

18. for å berge hans sjel fra graven og hans liv fra å rammes av det drepende spyd.

19. Mennesket tuktes også med smerter på sitt leie, og en stadig uro går gjennem marg og ben.

20. Han vemmes ved brød og hans sjel ved lekker mat.

21. Hans kjøtt tæres bort, så en ikke ser det mere, og hans ben, som en før ikke så, ligger bare;

22. hans sjel kommer nær til graven og hans liv til dødens engler.

23. Er det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som forkynner mennesket dets rette vei,

24. da ynkes Gud over ham og sier: Fri ham fra å fare ned i graven! Jeg har fått løsepenger.

25. Hans kropp blir da frodigere enn i ungdommen, han blir atter som i sin ungdoms dager.

26. Han beder til Gud, og han er ham nådig; han ser Guds åsyn med jubel, og han gir mennesket dets rettferdighet tilbake.

27. Han synger for menneskene og sier: Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han gjengjeldte mig det ikke;

28. han har fridd min sjel fra å fare ned i graven, og mitt liv ser lyset med lyst.

29. Se, alt dette gjør Gud to ganger, ja tre, mot en mann

30. for å frelse hans sjel fra graven, så han omstråles av de levendes lys.

31. Gi akt, Job, hør på mig! Ti, så jeg får tale.

32. Har du ord, så svar mig, tal! Jeg vil gjerne gi dig rett.

33. Hvis ikke, så hør du på mig! Ti, så jeg får lære dig visdom.

1. Og Elihu tok atter til orde og sa:

2. Hør mine ord, I vise, og lån mig øre, I forstandige!

3. Øret prøver jo ord, likesom ganen smaker mat.

4. La oss velge det som er rett; la oss sammen søke å finne ut hvad der er godt!

5. Job har jo sagt: Jeg er rettferdig, og Gud har tatt min rett fra mig;

6. tross min rett skal jeg være en løgner; en drepende pil har rammet mig, enda der ingen brøde er hos mig.

7. Hvem er en mann som Job, han som drikker bespottelse som vann* / {* JBS 15, 16.}

8. og gir sig i lag med dem som gjør ondt, og søker omgang med ugudelige menn?

9. For han har sagt: En mann har intet gagn av at han holder vennskap med Gud.

10. Derfor, I forstandige, hør på mig! Det være langt fra Gud å gjøre noget syndig og fra den Allmektige å være urettferdig!

11. Han lønner mennesket efter dets gjerninger og gjengjelder mannen efter hans ferd.

12. Ja sannelig, Gud gjør ikke noget syndig, og den Allmektige forvender ikke retten.

13. Hvem har overgitt jorden til hans varetekt, og hvem har overlatt hele jorderike til ham?

14. Dersom han bare vilde tenke på sig selv og dra sin Ånd og sin ånde til sig igjen,

15. da skulde alt kjød opgi ånden på én gang, og mennesket bli til støv igjen.

16. Men gi nu akt og hør på dette, lytt nøye til mine ord!

17. Kan vel en som hater retten, være hersker? Eller tør du fordømme den Rettferdige, den Mektige?

18. Sier vel nogen til en konge: Din niding, eller til en fyrste: Du ugudelige?

19. Gud tar jo ikke parti for fyrster og akter ikke en rik høiere enn en fattig? De er jo alle hans henders verk.

20. I et øieblikk dør de, midt om natten; folket raver og forgår, og den mektige rykkes bort, ikke ved menneskehånd.

21. For hans øine vokter på hver manns veier, og han ser alle hans skritt;

22. det finnes intet mørke og ingen dødsskygge hvor de som gjør ondt kan skjule sig;

23. Gud har ikke nødig å gi lenge akt på en mann før han må møte for Guds dom.

24. Han knuser de mektige uten å granske deres sak og setter så andre i deres sted.

25. Ja, han kjenner deres gjerninger, og han slår dem ned om natten så de går til grunne.

26. Han tukter dem som ugjerningsmenn, på et sted hvor alle kan se det;

27. for derfor vek de bort fra ham og aktet ikke på nogen av hans veier,

28. forat de skulde la de fattiges skrik komme for ham, forat han skulde høre de undertryktes rop.

29. Lar han være å skride inn, hvem tør da fordømme ham? Skjuler han sitt åsyn, hvem får da se ham? Både med et folk og med et enkelt menneske gjør han jo således,

30. forat et gudløst menneske ikke skal herske, forat det ikke skal være snarer for folket.

31. For har vel et slikt menneske nogensinne sagt til Gud: Jeg har vært overmodig, jeg vil herefter ikke gjøre det som ondt er;

32. det jeg ikke ser, det må du lære mig; har jeg gjort urett, så vil jeg ikke gjøre det mere?

33. Skulde han vel gjengjelde efter ditt tykke? Du har jo klandret ham*. Så må du velge og ikke jeg, og hvad du vet, får du si. / {* nemlig for hans gjengjeldelse.}

34. Forstandige menn vil si til mig, ja hver vismann som hører på mig:

35. Job taler uten skjønnsomhet, og hans ord er ikke forstandige.

36. Gid Job måtte bli prøvd uavlatelig, fordi han har svart på onde menneskers vis!

37. For til sin synd legger han brøde; her iblandt oss klapper han i hendene* og bruker mange ord om Gud. / {* d.e. han håner; JBS 27, 23.}

1. Og Elihu tok atter til orde og sa:

2. Holder du det for rett, du som har sagt: Jeg er rettferdigere enn Gud,

3. at du sier: Hvad nytter det mig, hvad gagn har jeg av at jeg ikke synder?

4. Jeg vil gi dig svar, og dine venner med dig.

5. Vend ditt øie mot himmelen og se, gi akt på skyene høit over dig!

6. Om du synder, hvad gjør du ham med det? Og er dine overtredelser mange, hvad skade volder du ham?

7. Er du rettferdig, hvad kan du gi ham, hvad mottar han av din hånd?

8. Bare for et menneske, din likemann, kan din ugudelighet ha noget å si, og bare for et menneskebarn din rettferdighet.

9. Over de mange undertrykkelser klager de; de skriker om hjelp mot de mektiges arm.

10. Men ingen sier: Hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde om natten*, / {* d.e. i ulykkens natt.}

11. han som gir oss forstand fremfor jordens dyr og gjør oss vise fremfor himmelens fugler?

12. Da roper de, uten at han svarer, om hjelp mot de ondes overmot.

13. Ja visselig, Gud hører ikke på tomme ord, den Allmektige akter ikke på slikt.

14. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må bie på ham.

15. Men nu, fordi du ikke gjør det, hjemsøker han dig i sin vrede, og han akter ikke stort på overmodige ord.

16. Og Job oplater sin munn med tom tale; han bruker mange ord i sin uforstand.

1. Og Elihu blev ved og sa:

2. Vent litt på mig, så jeg kan få sagt dig min mening! For ennu er der noget å si til forsvar for Gud.

3. Jeg vil hente min kunnskap langt borte fra, og jeg vil vise at min skaper har rett.

4. For sannelig, mine ord er ikke falske; en mann med fullkommen kunnskap har du for dig.

5. Se, Gud er sterk, men han akter ikke nogen ringe; han er sterk i forstandens kraft.

6. Han lar ikke en ugudelig leve, og de undertrykte hjelper han til deres rett.

7. Han tar ikke sine øine fra de rettferdige, og hos konger på tronen lar han dem sitte all deres tid høit hedret.

8. Og om de blir bundet med lenker og fanget i ulykkens snarer,

9. så vil han dermed foreholde dem deres gjerninger, deres synder, at de viste sig gjenstridige,

10. og åpne deres øre for advarselen og formane dem til å vende om fra det onde.

11. Om de da hører og tjener ham, så får de leve sine dager i lykke og sine år i herlighet og glede.

12. Hører de ikke, da skal de gjennembores av spydet og omkomme i sin uforstand.

13. Men mennesker med gudløst sinn huser vrede; de roper ikke til Gud når han legger dem i bånd*. / {* JBS 36, 8.}

14. De dør i ungdommen, og deres liv ender som tempel-bolernes*. / {* 1KG 14, 24.}

15. Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke og åpner deres øre ved trengselen.

16. Også dig lokker han ut av trengselens svelg til en åpen plass hvor det ikke er trangt; og ditt bord skal være fullt av fete retter.

17. Men er du full av den ugudeliges brøde, så skal brøde og dom følges at.

18. La bare ikke vrede lokke dig til spott, og la ikke den store bot* lokke dig på avvei! / {* d.e. den store trengsel Gud har pålagt dig for dine synders skyld.}

19. Kan vel ditt skrik fri dig ut av trengsel, og kan vel alt ditt strev og slit utrette det?

20. Stund ikke efter natten, den natt da hele folkeslag blåses bort fra sitt sted!

21. Vokt dig, vend dig ikke til synd! For det har du mere lyst til enn til å lide.

22. Se, Gud er ophøiet i sin kraft; hvem er en læremester som han?

23. Hvem har foreskrevet ham hans vei, og hvem kan si: Du gjorde urett?

24. Kom i hu at du ophøier hans gjerning, den som menneskene har sunget om!

25. All verden ser på den med lyst; menneskene skuer den langt borte fra.

26. Se, Gud er stor, og vi forstår ham ikke; hans års tall er uutgrundelig;

27. han drar vanndråper op til sig, og av tåken siler regnet ned;

28. fra skyene strømmer det og drypper ned over mange mennesker.

29. Kan også nogen forstå hvorledes skyene breder sig ut, hvorledes det braker fra hans telt*? / {* d.e. skyene.}

30. Se, han breder ut sitt lys omkring sig og dekker det med havets røtter.* / {* d.e. skyer som stiger op av havets dyp.}

31. For således straffer han folkeslag, men gir også føde i overflod.

32. Han dekker sine hender med lys og byder det å fare ut mot fienden.

33. Hans tordenbrak bærer bud om ham; endog feet varsler når han rykker frem.

1. Ja, over dette forferdes mitt hjerte og hopper i mitt bryst.

2. Hør, hør braket av hans røst og det drønn som går ut av hans munn!

3. Under hele himmelen lar han det fare, og han sender sitt lys til jordens ytterste ender.

4. Efterpå brøler røsten, han tordner med sin veldige røst; han holder ikke lynene tilbake når hans røst lar sig høre.

5. Gud tordner underfullt med sin røst; han gjør storverk, og vi forstår dem ikke.

6. Han sier til sneen: Fall til jorden! - og likeså til skyllregnet, sitt sterke skyllregn.

7. Hvert menneskes hånd forsegler han*, forat alle mennesker som han har skapt, må komme til å kjenne ham. / {* d.e. han gjør det umulig for mennesket å utføre sitt arbeid på marken.}

8. Da går de ville dyr inn i sine huler, og de holder sig i sine hi.

9. Fra Sydens innerste kammer kommer storm, og med nordenvinden kommer kulde.

10. Av Guds ånde kommer is, og brede vann bindes.

11. Med væte fyller han skyen, og han spreder sine lynskyer,

12. og de svinger hit og dit, efter som han leder dem, forat de skal utføre alt det han byder dem, over den vide jord;

13. enten til tukt, når det er til gagn for hans jord, eller til velsignelse lar han dem komme.

14. Vend ditt øre til dette, Job! Stå stille og gi akt på Guds under!

15. Forstår du hvorledes Gud styrer dem og lar sine skyers lyn blinke frem?

16. Forstår du hvorledes skyene svever om i luften, forstår du den Allvitendes under,

17. du hvis klær blir varme når jorden ligger og dormer i sønnenvind?

18. Kan du med ham spenne ut himmelen, så fast som et speil av støpt metall?

19. Lær oss hvad vi skal si til ham! Vi kan ikke fremføre noget for bare mørke.

20. Skal det fortelles ham at jeg vil tale med ham? Har nogen sagt at han ønsker sin egen undergang?

21. Og nu, menneskene ser ikke lyset, enda det skinner klart på himmelen, og en vind er faret frem og har renset den.

22. Fra Norden kommer gull; om Gud er der en forferdende herlighet.

23. Den Allmektige finner vi ikke, han som er så stor i makt; men retten og den strenge rettferdighet krenker han ikke.

24. Derfor frykter menneskene ham; men han enser ikke nogen selvklok mann.

Você está lendo na edição DNB, Det Norsk Bibelselskap, em Norueguês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1070 versículos.