1. Da tok Elifas fra Teman til orde og sa:

2. Om en prøvde å tale et ord til dig, vilde du da ta det ille op? Men hvem kan vel holde sine ord tilbake?

3. Du har selv vist mange til rette, og maktløse hender styrket du;

4. dine ord reiste den snublende op, og synkende knær gjorde du sterke.

5. Men nu, når det gjelder dig selv, blir du utålmodig, når det rammer dig, blir du forferdet.

6. Er ikke din gudsfrykt din tillit, din ulastelige ferd ditt håp?

7. Tenk efter: Hvem omkom uskyldig, og hvor gikk rettskafne til grunne?

8. Efter det jeg har sett, har de som pløide urett og sådde nød, også høstet det.

9. De omkom for Guds ånde, og for hans vredes pust blev de til intet.

10. Løvens brøl og dens fryktelige røst hørtes ikke lenger, og ungløvenes tenner blev knust.

11. Løven omkom av mangel på rov, og løvinnens unger blev adspredt.

12. Og til mig stjal sig et ord; det lød for mitt øre som en hvisken,

13. under skiftende tanker ved nattlige syner, når dyp søvn faller på menneskene.

14. Frykt og beven kom over mig, så alle mine ben tok til å skjelve.

15. Og en ånd fór forbi mitt åsyn; hårene på mitt legeme reiste sig.

16. Den blev stående, men jeg skjelnet ikke klart hvorledes den så ut - det var en skikkelse som stod der for mine øine; jeg hørte en stille susen og en røst:

17. Er et menneske rettferdig for Gud, eller en mann ren for sin skaper?

18. Se, på sine tjenere stoler han ikke, og hos sine engler finner han feil*, / {* d.e. ufullkommenhet.}

19. hvor meget mere da hos dem som bor i hus av ler, og som har sin grunnvoll i støvet - de som knuses lettere enn møll.

20. Fra morgen til aften - så er de sønderslått; uten at nogen akter på det, går de til grunne for alltid.

21. Blir ikke teltsnoren dradd ut* hos dem? De dør, men ikke i visdom. / {* så deres jordiske telt (2KO 5, 1.) faller sammen.}

1. Rop du bare! Er det vel nogen som svarer dig? Og til hvem av de hellige vil du vende dig?

2. For harme slår dåren ihjel, og vrede dreper den tåpelige.

3. Jeg så en dåre skyte røtter; men med ett måtte jeg rope ve over hans bolig.

4. Hans barn var uten hjelp; de blev trådt ned i porten, og det var ingen som frelste dem.

5. De hungrige åt op hans avling, ja, midt ut av torner hentet de den, og snaren lurte på hans gods.

6. For ikke skyter ulykke op av støvet, og møie spirer ikke frem av jorden;

7. men mennesket fødes til møie, likesom ildens gnister flyver høit i været.

8. Men jeg vilde* vende mig til Gud og overlate min sak til ham, / {* om jeg var i ditt sted.}

9. han som gjør store, uransakelige ting, under uten tall,

10. som sender regn utover jorden og lar vann strømme utover markene,

11. som ophøier de ringe og lar de sørgende nå frem til frelse,

12. som gjør de kløktiges råd til intet, så deres hender ikke får utrettet noget som varer,

13. han som fanger de vise i deres kløkt og lar de listiges råd bli forhastet;

14. om dagen støter de på mørke, og om middagen famler de som om natten.

15. Og således frelser han den fattige fra sverdet, fra deres munn og fra den sterkes hånd,

16. og det blir håp for den ringe, og ondskapen må lukke sin munn.

17. Ja, salig er det menneske Gud refser, og den Allmektiges tukt må du ikke akte ringe!

18. For han sårer, og han forbinder; han slår, og hans hender læger.

19. I seks trengsler skal han berge dig, og i den syvende skal intet ondt røre dig.

20. I hungersnød frir han dig fra døden og i krig fra sverdets vold.

21. For tungens svepe skal du være skjult, og du skal ikke frykte når ødeleggelsen kommer.

22. Ødeleggelse og hunger skal du le av, og for jordens ville dyr skal du ikke frykte;

23. for med markens stener står du i pakt, og markens ville dyr holder fred med dig.

24. Og du skal få se at ditt telt er trygt, og ser du over din eiendom, skal du intet savne.

25. Og du skal få se at din ætt blir tallrik, og dine efterkommere som jordens urter.

26. Du skal i fullmoden alder gå i graven, likesom kornbånd føres inn sin tid.

27. Se, dette er det vi har utgransket, og således er det. Hør det og merk dig det!

1. Da tok Job til orde og sa:

2. Gid min gremmelse blev veid, og min ulykke samtidig lagt på vekten!

3. For nu er den tyngre enn havets sand; derfor var mine ord tankeløse.

4. For den Allmektiges piler sitter i mig, og min ånd drikker deres gift; Guds redsler stiller sig op imot mig.

5. Skriker vel et villesel midt i det grønne gress? Eller brøler en okse foran sitt fôr?

6. Hvem vil ete det som det ingen smak er i, uten salt? Eller er det smak i eggehvite?

7. Det byr mig imot å røre ved det*; det er for mig som utskjemt mat. / {* d.e. ved mine lidelser.}

8. Gid min bønn måtte bli hørt, og Gud vilde opfylle mitt håp!

9. Og måtte det behage Gud å knuse mig, å slippe løs sin hånd og avskjære min livstråd!

10. Da hadde jeg ennu en trøst, og jeg skulde springe av glede midt i den skånselløse smerte; for jeg har ikke fornektet den Helliges ord.

11. Hvad kraft har jeg, så jeg kunde holde ut, og hvad blir enden med mig, så jeg kunde være tålmodig?

12. Er da min kraft som stenens kraft? Eller er mitt kjøtt av kobber?

13. Er jeg da ikke aldeles hjelpeløs? Er ikke all utsikt til frelse fratatt mig?

14. Den ulykkelige burde møte kjærlighet hos sin venn, selv om han opgir frykten for den Allmektige.

15. Men mine brødre har sviktet som en bekk, som strømmer hvis vann skyller over,

16. som er grumset av is, og som det skjuler sig sne i;

17. men på den tid de treffes av solens glød, tørkes de ut; når det blir hett, svinner de bort.

18. Karavaner som er på veien til dem, bøier av; de drar op i ørkenen og omkommer.

19. Temas karavaner speidet efter dem, Sjebas reisefølger satte sitt håp til dem;

20. de blev til skamme, fordi de stolte på dem; de kom dit og blev skuffet.

21. Således er I nu blitt til intet; I ser ulykken og blir redde.

22. Har jeg vel bedt eder at I skulde gi mig noget eller bruke noget av eders gods til beste for mig,

23. at I skulde frelse mig av fiendens hånd og løskjøpe mig fra voldsmenn?

24. Lær mig, så skal jeg tie, og vis mig hvori jeg har faret vill!

25. Hvor kraftige er ikke rettsindige ord! Men hvad gagn er det i en refselse fra eder?

26. Tenker I på å refse ord? Ord av en fortvilet mann hører jo vinden til.

27. Endog om en farløs kunde I kaste lodd og kjøpslå om eders venn.

28. Men gjør nu så vel å se på mig! Skulde jeg vel ville lyve eder midt op i ansiktet?

29. Vend om, la det ikke skje urett! Vend om, jeg har ennu rett i dette.

30. Er det urett på min tunge, eller skulde min gane ikke merke hvad som er ondt?

1. Er ikke et menneskes liv på jorden en krigstjeneste, og hans dager som en dagarbeiders dager?

2. Lik en træl som higer efter skygge, og lik en dagarbeider som venter på sin lønn,

3. således har jeg fått i eie måneder fulle av nød, og møiefulle netter er falt i min lodd.

4. Når jeg legger mig, da sier jeg: Når skal jeg stå op? Og lang blir aftenen, og jeg blir trett av å kaste mig hit og dit inntil morgenlysningen.

5. Mitt kjøtt er klædd med makk og med skorper som av jord; min hud skrukner og brister.

6. Mine dager farer hurtigere avsted enn en veverskyttel, og de svinner bort uten håp.

7. Kom i hu at mitt liv er et pust! Aldri mere skal mitt øie se noget godt.

8. Den som nu ser mig, skal ikke mere få øie på mig; når dine øine søker efter mig, er jeg ikke mere.

9. En sky blir borte og farer avsted; således er det med den som farer ned til dødsriket - han stiger ikke op derfra,

10. han vender ikke mere tilbake til sitt hus, og hans sted kjenner ham ikke lenger.

11. Så vil da heller ikke jeg legge bånd på min munn; jeg vil tale i min ånds trengsel, jeg vil klage i min sjels bitre smerte.

12. Er jeg et hav eller et havuhyre, siden du setter vakt over mig?

13. Når jeg sier: Min seng skal trøste mig, mitt leie skal hjelpe mig å bære min sorg,

14. da skremmer du mig med drømmer og forferder mig med syner.

15. Derfor foretrekker min sjel å kveles - heller døden enn disse avmagrede ben!

16. Jeg er kjed av dette; jeg lever ikke evindelig; la mig være, for mine dager er et pust.

17. Hvad er et menneske, at du gir så meget akt på ham og retter dine tanker på ham,

18. at du opsøker ham hver morgen og prøver ham hvert øieblikk?

19. Hvor lenge skal det vare før du vender dine øine bort fra mig? Vil du ikke slippe mig til jeg får svelget mitt spytt?

20. Har jeg syndet, hvad ondt gjorde jeg da mot dig, du menneskevokter? Hvorfor har du gjort mig til skive for dig, så jeg er mig selv til byrde?

21. Og hvorfor tilgir du ikke min brøde og forlater mig min misgjerning? For nu må jeg legge mig i støvet; når du søker mig, er jeg ikke mere.

1. Da tok Bildad fra Suah til orde og sa:

2. Hvor lenge vil du tale så? Hvor lenge skal din munns ord være som et veldig vær?

3. Skulde vel Gud forvende retten, eller den Allmektige forvende rettferdigheten?

4. Har dine sønner syndet mot ham, så har han gitt dem deres brøde i vold.

5. Hvis du vender dig til Gud og beder den Allmektige om nåde,

6. hvis du er ren og opriktig, da vil han våke over dig og gjenreise din rettferds bolig,

7. og din forrige lykke vil bli ringe mot din senere lykke, for den skal være overmåte stor.

8. For spør bare fremfarne slekter og akt på det som deres fedre har gransket ut

9. - for vi er fra igår og vet intet; for en skygge er våre dager på jorden -

10. de skal lære dig og si dig det og bære frem ord fra sitt hjerte.

11. Vokser sivet op hvor det ikke er myrlendt? Blir starrgresset stort uten vann?

12. Ennu står det friskt og grønt og blir ikke skåret; da visner det før alt annet gress.

13. Således går det alle dem som glemmer Gud, og den gudløses håp går til grunne;

14. hans tillit avskjæres, og det han trøster sig til, er spindelvev.

15. Han støtter sig på sitt hus, men det står ikke; han holder sig fast i det, men det står ikke fast.

16. Frodig står han der i solens skinn, og hans skudd breder sig ut over hans have;

17. om en stenrøs slynger sig hans røtter, mellem stener trenger han sig frem.

18. Ryddes han bort fra sitt sted, så kjennes det ikke ved ham, men sier: Jeg har aldri sett dig.

19. Se, det er gleden på hans vei, og av mulden spirer andre frem.

20. Nei, Gud forkaster ikke en som er ulastelig, og han holder ikke ugudelige ved hånden.

21. Ennu vil han fylle din munn med latter og dine leber med jubel.

22. De som hater dig, skal klædes med skam, og de ugudeliges telt skal ikke mere finnes.

1. Da tok Job til orde og sa:

2. Ja visst, jeg vet at det er så; hvorledes skulde en mann kunne ha rett mot Gud?

3. Om han hadde lyst til å gå i rette med Gud, kunde han ikke svare ham ett til tusen.

4. Vis som han er av hjerte og veldig i styrke - hvem trosset ham og kom vel fra det,

5. han som flytter fjell før de vet av det, som velter dem i sin vrede,

6. som ryster jorden, så den viker fra sitt sted, og dens støtter bever,

7. som byder solen, så den ikke går op, og som setter segl for stjernene,

8. som alene utspenner himmelen og skrider frem over havets høider,

9. som har skapt Bjørnen*, Orion* og Syvstjernen* og Sydens stjernekammere, / {* forskjellige stjernebilleder, JBS 38, 31 fg. AMO 5, 8.}

10. som gjør store, uransakelige ting og under uten tall?

11. Han går forbi mig, og jeg ser ham ikke; han farer forbi, og jeg merker ham ikke.

12. Han griper sitt rov - hvem vil hindre ham, hvem vil si til ham: Hvad gjør du?

13. Gud holder ikke sin vrede tilbake; under ham måtte Rahabs hjelpere bøie sig.

14. Hvorledes skulde da jeg kunne svare ham og velge mine ord imot ham,

15. jeg som ikke kunde svare om jeg enn hadde rett, men måtte be min dommer om nåde!

16. Om jeg ropte, og han svarte mig, kunde jeg ikke tro at han hørte min røst,

17. han som vilde knuse mig i storm og uten årsak ramme mig med sår på sår,

18. som ikke vilde tillate mig å dra ånde, men vilde mette mig med lidelser.

19. Gjelder det styrke, så sier han: Se, her er jeg! Gjelder det rett: Hvem vil stevne mig?

20. Hadde jeg enn rett, skulde dog min egen munn dømme mig skyldig; var jeg enn uskyldig, vilde han dog si at jeg hadde urett.

21. Skyldløs er jeg; jeg bryr mig ikke om å leve - jeg forakter mitt liv.

22. Det kommer ut på ett; derfor sier jeg: Skyldløs eller ugudelig - han gjør dem begge til intet.

23. Når svepen brått rammer med død, spotter han de uskyldiges lidelse.

24. Jorden er gitt i den ugudeliges hånd; han tilhyller dens dommeres åsyn*. Er det ikke han som gjør det, hvem er det da? / {* så de ikke kan skjelne rett fra urett.}

25. Mine dager har vært hastigere enn en løper; de er bortflyktet uten å ha sett noget godt;

26. de har faret avsted som båter av rør, som en ørn som slår ned på sitt bytte.

27. Om jeg sier: Jeg vil glemme min sorg, jeg vil la min mørke mine fare og se glad ut,

28. da gruer jeg for alle mine plager; jeg vet jo at du ikke frikjenner mig.

29. Jeg skal jo være ugudelig - hvorfor gjør jeg mig da forgjeves møie?

30. Om jeg tvettet mig med sne og renset mine hender med lut,

31. da skulde du dyppe mig i en grøft, så mine klær vemmedes ved mig.

32. For han er ikke en mann som jeg, så jeg kunde svare ham, så vi kunde gå sammen for retten;

33. det er ikke nogen voldgiftsmann mellem oss, som kunde legge sin hånd på oss begge.

34. Når han bare tok sitt ris bort fra mig, og hans redsler ikke skremte mig!

35. Da skulde jeg tale uten å reddes for ham; for slik* er jeg ikke, det vet jeg med mig selv. / {* d.e. slik at jeg skulde reddes for ham.}

1. Min sjel er lei av mitt liv, jeg vil la min klage ha fritt løp, jeg vil tale i min sjels bitre smerte.

2. Jeg vil si til Gud: Fordøm mig ikke, la mig vite hvorfor du strider mot mig!

3. Tykkes det dig godt at du undertrykker, at du forkaster det dine hender med omhu har dannet, og lar ditt lys skinne over ugudeliges råd?

4. Har du menneskeøine, eller ser du således som et menneske ser?

5. Er dine dager som et menneskes dager, eller dine år som en manns dager? -

6. siden du søker efter min misgjerning og leter efter min synd,

7. enda du vet at jeg ikke er ugudelig, og at det ingen er som redder av din hånd.

8. Dine hender har dannet mig og gjort mig, helt og i alle deler, og nu vil du ødelegge mig!

9. Kom i hu at du har dannet mig som leret, og nu lar du mig atter vende tilbake til støvet!

10. Helte du mig ikke ut som melk og lot mig størkne som ost?

11. Med hud og kjøtt klædde du mig, og med ben og sener gjennemvevde du mig.

12. Liv og miskunnhet har du gitt mig, og din varetekt har vernet om min ånd.

13. Og dette* gjemte du i ditt hjerte, jeg vet at dette hadde du i sinne: / {* det som opregnes JBS 10, 14 fg.}

14. Syndet jeg, så vilde du vokte på mig og ikke frikjenne mig for min misgjerning;

15. var jeg skyldig, da ve mig, men var jeg uskyldig, skulde jeg dog ikke kunne løfte mitt hode, mett av skam og med min elendighet for øie;

16. og hevet det sig dog, så vilde du jage efter mig som en løve, og atter vise dig forunderlig mot mig;

17. du vilde føre nye vidner mot mig og øke din harme mot mig, sende alltid nye hærflokker mot mig.

18. Hvorfor lot du mig utgå av mors liv? Jeg skulde ha opgitt ånden, og intet øie skulde ha sett mig;

19. jeg skulde ha vært som om jeg aldri hadde vært til; fra mors liv skulde jeg ha vært båret til graven.

20. Er ikke mine dager få? - Han holde op! Han la mig være, så jeg kan bli litt glad,

21. før jeg går bort for ikke å vende tilbake, bort til mørkets og dødsskyggens land,

22. et land så mørkt som den sorteste natt, hvor dødsskygge og forvirring råder, og hvor lyset er som den sorteste natt!

1. Da tok Sofar fra Na'ama til orde og sa:

2. Skulde en ordflom bli uten svar, eller en ordgyter få rett?

3. Skulde dine store ord drive menn til taushet, skulde du spotte uten at nogen skammer dig ut?

4. Og skal du få si: Ren er min lære, og skyldfri er jeg i dine øine?

5. Men bare Gud vilde tale og oplate sine leber mot dig

6. og åpenbare dig visdommens hemmeligheter, at det i dem er dobbelt forstand! Da måtte du nok innse at Gud tilgir dig noget av din misgjerning.

7. Mon du kan finne bunn i Guds vesen eller nå frem til den Allmektiges ytterste grense?

8. Himmelhøi er den*, hvad kan du gjøre? Dypere enn dødsriket, hvad vet du? / {* d.e. Guds visdom.}

9. Lengere enn jorden er dens mål og bredere enn havet.

10. Om han farer frem og setter i fengsel og sammenkaller retten, hvem vil da hindre ham?

11. For han, han kjenner de falske folk og ser uretten, uten at han trenger å gi akt på den,

12. og selv en uvettig mann får forstand*, og et ungt villesel blir født til menneske. / {* når Gud således går i rette med ham, JBS 11, 10.}

13. Hvis du retter ditt hjerte og utbreder dine hender til ham -

14. er det synd i din hånd, da ha den bort og la ikke urett bo i dine telt -

15. ja, da skal du, fri for lyte, opløfte ditt åsyn og stå fast og ikke frykte;

16. for du skal glemme din møie, som forbifarne vann skal du komme den i hu.

17. Og lysere enn middagen blir da ditt liv; mørket blir for dig som morgenen.

18. Og du skal være trygg, for da er det håp, og når du har sett dig vel omkring, kan du legge dig trygt til ro.

19. Og du skal hvile, og ingen skal skremme dig op, og mange skal søke din yndest.

20. Men de ugudeliges øine tæres bort; de har ingen tilflukt mere, og deres håp er å utånde sjelen.

1. Da tok Job til orde og sa:

2. Ja sannelig, I er de rette folk, og med eder dør visdommen ut.

3. Også jeg har forstand, likesom I, jeg står ikke tilbake for eder, og hvem vet ikke dette?

4. Til spott for mine venner er jeg, jeg som ropte til Gud og fikk svar; til spott er jeg, den rettskafne og ulastelige.

5. Ulykken fortjener bare forakt efter de trygges mening; forakt venter dem hvis fot vakler.

6. Ødeleggeres telt blir i ro, og trygge er de som egger Gud til vrede, de som fører sin gud i sin hånd*. / {* HAB 1, 11.}

7. Men spør du dyrene, de skal lære dig, og himmelens fugler, de skal si dig det,

8. eller tal til jorden, og den skal lære dig, og havets fisker skal fortelle dig det.

9. Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hånd som har skapt det,

10. han som har i sin hånd hver levende sjel og hvert menneskelegemes ånd?

11. Mon ikke øret prøver ord, likesom ganen smaker mat?

12. Hos gråhårede er visdom, og langt liv gir forstand.

13. Hos ham er visdom og velde, ham hører råd og forstand til.

14. Se, han river ned, og det bygges ikke op igjen; han stenger for en mann, og det lukkes ikke op.

15. Han demmer for vannene, og de tørker bort, og han slipper dem løs, og de velter om jorden.

16. Hos ham er styrke og visdom; i hans makt er både den som farer vill, og den som fører vill.

17. Han fører rådsherrer bort som fanger, og dommere gjør han til dårer.

18. Kongers tvangsbånd løser han og binder rep om deres lender.

19. Han fører prester bort som fanger, og mektige menn støter han ned.

20. Han fratar prøvede menn mælet og oldinger deres innsikt.

21. Han utøser forakt over fyrster, og de sterkes belte løser han.

22. Han drar det skjulte frem av mørket og fører dødsskygge frem i lyset.

23. Han lar folkene bli store, og han lar dem gå til grunne; han gir folkene vidt rum, og han fører dem bort.

24. Høvdingene i landet fratar han forstanden og lar dem fare vill i et uveisomt øde;

25. de famler i mørke uten lys, og han lar dem rave likesom drukne.

1. Se, alt sammen har mitt øie sett, mitt øre hørt og merket sig.

2. Det I vet, vet også jeg; jeg står ikke tilbake for eder.

3. Men jeg vil tale til den Allmektige, og jeg har lyst til å rettferdiggjøre mig for Gud.

4. Men I spinner løgn sammen, I er alle dårlige læger.

5. Gid I vilde tie stille! Det skulde bli regnet eder til visdom.

6. Hør nu på min tilrettevisning og merk på refselsene fra mine leber!

7. Vil I tale urett til forsvar for Gud, og vil I til hans forsvar tale svik?

8. Vil I ta hans parti, eller vil I være sakførere for Gud?

9. Vil det gå eder godt når han ransaker eder, eller vil I narre ham, som en narrer et menneske?

10. Han vil tukte eder, om I i lønndom tar parti for ham.

11. Vil ikke hans høihet forferde eder, og redselen for ham falle over eder?

12. Eders tankesprog er askesprog; eders skanser* blir til skanser av ler. / {* d.e. bevisgrunner.}

13. Ti, la mig være, så jeg kan tale, så får det komme over mig hvad det vil!

14. Hvorfor skulde jeg bære mitt kjøtt mellem mine tenner*? Jeg vil legge mitt liv i min hånd**. / {* søke å redde mitt liv.} / {** sette det på spill.}

15. Se, han vil drepe mig - jeg venter på ham; jeg vil bare rettferdiggjøre mine veier for hans åsyn.

16. Også det skal bli mig til frelse; for ingen gudløs kommer for hans åsyn.

17. Hør da nøie på mitt ord og la min forklaring trenge inn i eders ører!

18. Se, jeg har saken i orden; jeg vet jeg skal få rett.

19. Hvem er den som vil gå i rette med mig? Ja, da vil jeg tie og opgi ånden.

20. Bare to ting må du ikke gjøre mot mig, da skal jeg ikke skjule mig for ditt åsyn:

21. Ta din hånd bort fra mig, og la ikke dine redsler forferde mig!

22. Så kall da, og jeg skal svare; eller la mig tale, og svar du mig!

23. Hvor mange misgjerninger og synder har jeg? La mig få vite min brøde og min synd!

24. Hvorfor skjuler du ditt åsyn og holder mig for din fiende?

25. Vil du skremme et bortblåst blad og forfølge det tørre strå? -

26. siden du idømmer mig så hårde lidelser og lar mig arve min ungdoms misgjerninger

27. og setter mine føtter i stokken og vokter på alle mine veier og drar en ring om mine fotsåler,

28. og dette gjør du mot en som tæres bort som makk-ett tre, som et klædebon møllet har ett.

1. Et menneske, født av en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro.

2. Som en blomst skyter han op og visner, han farer bort som skyggen og holder ikke stand.

3. Endog over en sådan holder du dine øine åpne, og mig fører du frem for din domstol!

4. Kunde det bare komme en ren av en uren! Ikke én!

5. Når hans dager er fastsatt, hans måneders tall bestemt hos dig, når du har satt ham en grense som han ikke kan overskride,

6. så vend ditt øie bort fra ham, så han kan ha ro så vidt at han kan glede sig som en dagarbeider ved sin dag!

7. For treet er det håp; om det hugges, så spirer det igjen, og på nye skudd mangler det ikke;

8. om dets rot eldes i jorden, og dets stubb dør ut i mulden,

9. så setter det allikevel knopper ved eimen av vannet og skyter grener som et nyplantet tre.

10. Men når en mann dør, så ligger han der, når et menneske opgir ånden, hvor er han da?

11. Som vannet minker bort i en sjø, og som en elv efterhånden blir grunnere og tørker ut,

12. så legger et menneske sig ned og reiser sig ikke igjen; så lenge himmelen er til, våkner de ikke - de vekkes ikke op av sin søvn.

13. Å om du vilde gjemme mig i dødsriket og skjule mig der til din vrede var over - om du vilde sette mig et tidsmål og så komme mig i hu!

14. Når en mann dør, lever han da op igjen? Alle min krigstjenestes dager skulde jeg da vente, til min avløsning kom;

15. du skulde da rope, og jeg skulde svare dig; efter dine henders verk skulde du lenges.

16. Men nu teller du mine skritt og akter stadig på min synd.

17. Forseglet i en pung ligger min brøde, og du syr til over min misgjerning.

18. Men som et fjell faller og smuldres bort, og en klippe flyttes fra sitt sted,

19. som vannet huler ut stener og flommen skyller bort mulden, således gjør du menneskets håp til intet;

20. du overvelder ham for alltid, og han farer bort; du forvender hans åsyn og lar ham fare.

21. Kommer hans barn til ære, da vet han det ikke, og blir de ringeaktet, da blir han det ikke var.

22. Bare over ham selv kjenner hans legeme smerte, og bare over ham selv sørger hans sjel.

Você está lendo na edição DNB, Det Norsk Bibelselskap, em Norueguês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1070 versículos.