Marcos

14. Men efterat Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium,

15. og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær; omvend eder, og tro på evangeliet!

16. Og da han gikk forbi ved den Galileiske Sjø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere;

17. og Jesus sa til dem: Følg mig, så vil jeg gjøre eder til menneskefiskere!

18. Og de forlot straks sine garn og fulgte ham.

19. Og da han var gått litt lenger frem, så han Jakob, Sebedeus' sønn, og hans bror Johannes i ferd med å bøte sine garn i båten,

20. og straks kalte han dem, og de forlot sin far Sebedeus i båten med leiefolkene og fulgte ham.

21. Og de gikk inn i Kapernaum, og straks på sabbaten gikk han inn i synagogen og lærte.

22. Og de var slått av forundring over hans lære; for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde.

23. Og det var i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han ropte:

24. Hvad har vi med dig å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss; jeg vet hvem du er, du Guds hellige!

25. Og Jesus truet den og sa: Ti og far ut av ham!

26. Og den urene ånd slet i ham og skrek med høi røst og fór ut av ham.

27. Og de blev alle forferdet, så de spurte hverandre: Hvad er dette? En ny lære! Med myndighet byder han endog de urene ånder, og de er ham lydige!

28. Og ryktet om ham kom straks ut allesteds i hele landet deromkring i Galilea.

29. Og de gikk straks ut av synagogen og gikk inn i Simons og Andreas hus sammen med Jakob og Johannes.

30. Men Simons svigermor lå til sengs og hadde feber, og straks talte de til ham om henne.

31. Og han trådte til og tok henne ved hånden og reiste henne op; og feberen forlot henne, og hun tjente dem.

32. Men da det var blitt aften og solen gikk ned, førte de til ham alle dem som hadde ondt, og de besatte;

33. og hele byen var samlet for døren.

34. Og han helbredet mange som hadde ondt av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder, og han tillot ikke de onde ånder å tale, fordi de kjente ham.

35. Og tidlig om morgenen, mens det ennu var aldeles mørkt, stod han op og gikk ut og drog bort til et øde sted og bad der.

36. Og Simon og de som var med ham, skyndte sig efter ham.

37. Og de fant ham og sa til ham: Alle leter efter dig.

38. Og han sa til dem: La oss gå annensteds, til småbyene heromkring, forat jeg kan forkynne ordet også der! for derfor er jeg gått ut.

39. Og han kom og forkynte ordet i deres synagoger over hele Galilea, og drev ut de onde ånder.

40. Og en spedalsk kom til ham og bad ham og falt på kne for ham og sa: Om du vil, så kan du rense mig.

41. Og han ynkedes inderlig over ham, Og rakte sin hånd ut og rørte ved ham og sa: Jeg vil; bli ren!

42. Og straks forlot spedalskheten ham, og han blev renset.

43. Og han talte strengt til ham og drev ham straks ut,

44. og sa til ham: Se til at du ikke sier det til nogen; men gå og te dig for presten, og bær frem det offer for din renselse som Moses har påbudt, til et vidnesbyrd for dem!

45. Men han gikk ut og begynte å tale vidt og bredt om det og å utbrede ryktet, så at Jesus ikke mere kunde gå åpenlyst inn i nogen by; men han var utenfor, på øde steder, og de kom til ham allestedsfra.

1. Og nogen dager derefter gikk han atter inn i Kapernaum, og det spurtes at han var hjemme.

2. Og mange samlet sig, så de ikke lenger fikk rum, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem.

3. Og de kom til ham med en verkbrudden, som blev båret av fire mann;

4. og da de ikke kunde komme frem til ham for folketrengselen, tok de taket av der hvor han var, og brøt hull og firte ned sengen som den verkbrudne lå på.

5. Og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Sønn! dine synder er dig forlatt.

6. Men nogen skriftlærde satt der og tenkte i sine hjerter:

7. Hvorfor taler denne mann så? Han spotter Gud; hvem kan forlate synder uten en, det er Gud?

8. Og Jesus kjente straks i sin ånd at de tenkte så ved sig selv, og han sa til dem: Hvorfor tenker I slikt i eders hjerter?

9. Hvad er lettest, enten å si til den verkbrudne: Dine synder er dig forlatt, eller å si: Stå op og ta din seng og gå?

10. Men forat I skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder - så sier han til den verkbrudne:

11. Jeg sier dig: Stå op og ta din seng og gå hjem til ditt hus!

12. Og han stod op og tok straks sin seng og gikk ut for alles øine, så alle blev ute av sig selv av forundring og priste Gud og sa: Slikt har vi aldri sett.

13. Og han gikk atter ut til sjøen, og alt folket kom til ham, og han lærte dem.

14. Og da han gikk videre, så han Levi, Alfeus' sønn, sitte på tollboden, og han sa til ham: Følg mig! Og han stod op og fulgte ham.

15. Og det skjedde at han satt til bords i hans hus; og mange toldere og syndere satt til bords med Jesus og hans disipler; for det var mange av dem, og de fulgte ham.

16. Og da de skriftlærde og fariseerne så at han åt sammen med toldere og syndere, sa de til hans disipler: Han eter og drikker med toldere og syndere!

17. Og da Jesus hørte det, sa han til dem: De friske trenger ikke til læge, men de som har ondt; jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere.

18. Og Johannes' og fariseernes disipler holdt faste, og de kom og sa til ham: Hvorfor faster Johannes' disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke?

19. Og Jesus sa til dem: Kan vel brudesvennene faste så lenge brudgommen er hos dem? Så lenge de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste.

20. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste, på den dag.

21. Ingen syr en lapp av ukrympet tøi på et gammelt klædebon, ellers river den nye lapp et stykke med sig av det gamle, og riften blir verre.

22. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker; ellers vil vinen sprenge sekkene og vinen spilles og sekkene ødelegges; men ny vin i nye skinnsekker!

23. Og det skjedde at han gikk igjennem en aker på sabbaten, og hans disipler begynte å plukke aks mens de gikk der.

24. Og fariseerne sa til ham: Se, hvorfor gjør de på sabbaten det som ikke er tillatt?

25. Og han sa til dem: Har I aldri lest hvad David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham,

26. hvorledes han gikk inn i Guds hus, da Abjatar var yppersteprest, og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham?

27. Og han sa til dem: Sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld.

28. Så er da Menneskesønnen herre også over sabbaten.

1. Og han gikk atter inn i en synagoge, og der var en mann som hadde en vissen hånd.

2. Og de lurte på ham, om han vilde helbrede ham på sabbaten, forat de kunde føre klagemål imot ham.

3. Og han sa til mannen som hadde den visne hånd: Stå op og kom frem!

4. Og han sa til dem: Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å slå ihjel? Men de tidde.

5. Og han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres hjertes forherdelse, og sa til mannen: Rekk din hånd ut! Og han rakte den ut, og hans hånd blev frisk igjen.

6. Og fariseerne gikk ut og holdt straks råd imot ham sammen med herodianerne, hvorledes de skulde få ryddet ham av veien.

7. Og Jesus drog bort med sine disipler til sjøen, og en stor mengde fra Galilea og fra Judea fulgte ham,

8. og fra Jerusalem og fra Idumea og fra landet på hin side Jordan og omkring Tyrus og Sidon kom de til ham, en stor mengde, da de hørte hvor store gjerninger han gjorde.

9. Og han bød sine disipler at en båt skulde ligge ferdig til ham for folkets skyld, forat de ikke skulde trenge ham;

10. for han helbredet mange, så at alle de som hadde plager, trengte sig inn på ham for å få røre ved ham.

11. Og når de urene ånder så ham, falt de ned for ham og ropte: Du er Guds Sønn!

12. Og han bød dem med mange strenge ord at de ikke skulde gjøre ham kjent.

13. Og han gikk op i fjellet og kalte til sig dem han selv vilde, og de gikk til ham.

14. Og han utvalgte tolv, som skulde være med ham, og som han kunde sende ut for å forkynne ordet

15. og ha makt til å drive ut de onde ånder,

16. og han gav Simon navnet Peter,

17. og Jakob, Sebedeus' sønn, og Johannes, Jakobs bror, og han gav dem navnet Boanerges, det er tordensønner,

18. og Andreas og Filip og Bartolomeus og Matteus og Tomas og Jakob, Alfeus' sønn, og Taddeus og Simon Kananeus

19. og Judas Iskariot, han som forrådte ham.

20. Og de kom hjem, og folket kom atter sammen, så de ikke engang kunde få sig mat.

21. Og da hans nærmeste fikk høre om det, gikk de hjemmefra for å få fatt på ham; for de sa: Han er fra sig selv.

22. Og de skriftlærde, som var kommet ned fra Jerusalem, sa: Han er besatt av Be'elsebul, og: Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut.

23. Og han kalte dem til sig og sa til dem i lignelser: Hvorledes kan Satan drive Satan ut?

24. Om et rike kommer i strid med sig selv, kan dette rike ikke bli stående,

25. og om et hus kommer i strid med sig selv, kan dette hus ikke bli stående.

26. Og dersom Satan setter sig op mot sig selv og kommer i strid med sig selv, kan han ikke bli stående, men det er ute med ham.

27. Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve hans gods uten at han først har bundet den sterke; da kan han plyndre hans hus.

28. Sannelig sier jeg eder: Alle synder skal bli menneskenes barn forlatt, og alle bespottelser som de taler;

29. men den som taler bespottelig mot den Hellige Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men er skyldig i en evig synd -

30. det var fordi de sa: Han er besatt av en uren ånd.

31. Så kom hans mor og hans brødre, og de stod utenfor og sendte bud til ham og bad ham komme ut.

32. Og folket satt omkring ham, og de sa til ham: Se, din mor og dine brødre er utenfor og spør efter dig.

33. Og han svarte dem og sa: Hvem er min mor og mine brødre?

34. Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: Se, det er min mor og mine brødre!

35. Den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor.

1. Og han begynte atter å lære ved sjøen, og meget folk samlet sig om ham, så han gikk ut i en båt og satt i den ute på sjøen, og alt folket var på land ved sjøen.

2. Og han lærte dem meget i lignelser, og sa til dem idet han lærte:

3. Hør! Se, en såmann gikk ut for å så,

4. og det skjedde da han sådde, da falt noget ved veien; og fuglene kom og åt det op.

5. Og noget falt på stengrunn, hvor det ikke hadde meget jord; og det kom snart op, fordi det ikke hadde dyp jord,

6. og da solen gikk op, blev det avsvidd, og da det ikke hadde rot, visnet det.

7. Og noget falt blandt torner; og tornene skjøt op og kvalte det, og det bar ikke frukt.

8. Og noget falt i god jord; og det bar frukt som vokste og blev stor, og det bar inntil tretti fold og seksti fold og hundre fold.

9. Og han sa til dem: Den som har ører å høre med, han høre!

10. Og da han var blitt alene, spurte de tolv og de andre som var med ham, om lignelsene.

11. Og han sa til dem: Eder er Guds rikes hemmelighet gitt, men til hine som er utenfor, sies det alt sammen i lignelser,

12. forat de skal se og se og ikke skjelne, og høre og høre og ikke forstå, forat de ikke skal omvende sig og få forlatelse.

13. Og han sa til dem: Forstår I ikke denne lignelse? Hvorledes skal I da skjønne alle lignelsene?

14. Såmannen sår ordet.

15. Men de ved veien er de som ordet blir sådd i, og når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som er sådd i dem.

16. Og på samme måte de som såes på stengrunn; det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det,

17. og de har ikke rot i sig, men holder bare ut til en tid; blir det så trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, da tar de straks anstøt.

18. Og andre igjen er de som såes blandt torner; det er de som hører ordet,

19. og verdens bekymringer og rikdommens forførelse og attrå efter de andre ting kommer inn og kveler ordet, og det blir uten frukt.

20. Og dette er de som er sådd i den gode jord: de som hører ordet og tar imot det og bærer frukt, tretti fold og seksti fold og hundre fold.

21. Og han sa til dem: Kommer vel lyset inn for å settes under en skjeppe eller under en seng? Kommer det ikke for å settes i staken?

22. For intet er skjult uten at det skal åpenbares, heller ikke blir noget dulgt uten for å komme for dagen.

23. Om nogen har ører å høre med, han høre!

24. Og han sa til dem: Akt på hvad I hører! Med det samme mål som I måler med, skal eder måles igjen, og enn mere skal gis eder.

25. For den som har, ham skal gis, og den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har.

26. Og han sa: Med Guds rike er det således som når et menneske kaster sæden i jorden

27. og sover og står op, natt og dag, og sæden spirer frem og blir høi, uten at han selv vet av det.

28. Av sig selv bærer jorden grøde: først strå, så aks, så fullt korn i akset.

29. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, fordi høsten er forhånden.

30. Og han sa: Hvad skal vi ligne Guds rike med, eller hvad lignelse skal vi bruke om det?

31. Det er likesom sennepskornet, som er mindre enn alt annet frø på jorden når det såes i jorden;

32. og når det er sådd, vokser det op og blir større enn alle maturter og skyter store grener, så at himmelens fugler kan bygge rede under dets skygge.

33. Og i mange sådanne lignelser talte han ordet til dem, så meget som de kunde høre,

34. og uten lignelse talte han ikke til dem; men i enrum utla han alt sammen for sine disipler.

35. Og samme dag, da det var blitt aften, sa han til dem: La oss fare over til hin side!

36. Og de lot folket fare, og tok ham med sig i båten som han var; men også andre båter var i følge med ham.

37. Og det kom en sterk stormvind, og bølgene slo inn i båten, så at den holdt på å fylles.

38. Og han lå og sov bak i båten på en hodepute; og de vekket ham og sa til ham: Mester! bryr du dig ikke om at vi går under?

39. Og han stod op og truet vinden, og til sjøen sa han: Ti, vær stille! Og vinden la sig, og det blev blikkstille.

40. Og han sa til dem: Hvorfor er I så redde? Hvorledes kan I være så vantro?

41. Og de blev storlig forferdet, og sa til hverandre: Hvad er dette for en, som både vinden og sjøen er lydige?

1. Og de kom over på hin side av sjøen, til gerasenernes bygd.

2. Og da han var gått ut av båten, kom det straks mot ham ut av gravene en mann som var besatt av en uren ånd.

3. Han hadde sitt tilhold der i gravene, og de kunde ikke lenger binde ham, ikke engang med lenker;

4. for han hadde ofte vært bundet med fot-jern og lenker, og lenkene hadde han revet av sig, og fot-jernene hadde han sønderslitt, og ingen kunde rå med ham,

5. og han var alltid, natt og dag, i gravene og på fjellene og skrek og slo sig selv med stener.

6. Og da han så Jesus langt borte, løp han til og falt ned for ham,

7. og ropte med høi røst: Hvad har jeg med dig å gjøre, Jesus, du den høieste Guds Sønn? Jeg besverger dig ved Gud at du ikke må pine mig!

8. For han sa til ham: Far ut av mannen, du urene ånd!

9. Og han spurte ham: Hvad er ditt navn? Og han sa til ham: Legion er mitt navn; for vi er mange.

10. Og han bad ham meget at han ikke måtte drive dem ut av bygden.

11. Men det gikk en stor svinehjord og beitet der ved fjellet,

12. Og de bad ham: Send oss inn i svinene, så vi kan fare i dem!

13. Og han gav dem lov til det. Og de urene ånder fór ut og fór i svinene; og hjorden styrtet sig ut over stupet ned i sjøen, omkring to tusen i tallet, og druknet i sjøen.

14. Og de som gjætte dem, tok flukten, og fortalte det i byen og i bygden. Og folk kom ut for å se hvad som hadde hendt.

15. Og de kom til Jesus og så den besatte sitte påklædd og ved sans og samling, han som hadde vært besatt av legionen, og de blev forferdet.

16. Og de som hadde sett det, fortalte dem hvorledes det var gått med den besatte, og om svinene.

17. Og de begynte å be ham at han vilde dra bort fra deres landemerker.

18. Og da han gikk i båten, bad den besatte om å få være med ham.

19. Og han gav ham ikke lov, men sa til ham: Gå hjem til dine og fortell dem hvor store ting Herren har gjort imot dig, og at han har miskunnet sig over dig!

20. Og han gikk bort og begynte å kunngjøre i Dekapolis hvor store ting Jesus hadde gjort imot ham; og alle undret sig.

21. Og da Jesus var faret over med båten til hin side igjen, samlet meget folk sig om ham; og han var ved sjøen.

22. Og det kom en av synagoge-forstanderne ved navn Jairus; og da han så ham, falt han ned for hans føtter,

23. og han bad ham meget og sa: Min datter ligger på det siste; kom og legg dine hender på henne, så hun må bli frelst og leve!

24. Og han gikk bort med ham, og meget folk fulgte ham, og de trengte ham.

25. Og der var en kvinne som hadde hatt blodsott i tolv år;

26. og hun hadde lidt meget av mange læger og satt til alt det hun eide, og hadde ikke hatt nogen hjelp av det, men var heller blitt verre;

27. da hun hadde hørt ryktet om Jesus, kom hun midt iblandt folket og rørte bakfra ved hans klædebon.

28. For hun sa: Kan jeg få røre, om det så bare er ved hans klær, så blir jeg helbredet.

29. Og straks uttørkedes hennes blods kilde, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage.

30. Og Jesus kjente straks hos sig selv den kraft som gikk ut fra ham, og han vendte sig om i hopen og sa: Hvem var det som rørte ved mine klær?

31. Og hans disipler sa til ham: Du ser at folket trenger dig på alle kanter, og du sier: Hvem var det som rørte ved mig?

32. Og han så sig om for å få øie på henne som hadde gjort dette.

33. Men kvinnen kom redd og skjelvende, for hun visste hvad som var skjedd med henne, og hun falt ned for ham og sa ham hele sannheten.

34. Da sa han til henne: Datter! din tro har frelst dig; gå bort i fred, og vær helbredet for din plage!

35. Mens han ennu talte, kom det folk fra synagoge-forstanderen og sa: Din datter er død; hvorfor umaker du mesteren lenger?

36. Men Jesus hørte det ord som blev sagt, og sa til synagoge-forstanderen: Frykt ikke, bare tro!

37. Og han lot ingen følge med sig uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror.

38. Og de kom til synagoge-forstanderens hus, og han så en larmende hop og folk i stor gråt og jammer,

39. og han gikk inn og sa til dem: Hvorfor larmer og gråter I? Barnet er ikke død; hun sover.

40. Og de lo ham ut. Men han driver alle ut, og tar med sig barnets far og mor og dem som var med ham, og går inn der hvor barnet var.

41. Og han tar barnet ved hånden og sier til henne: Talita kumi; det er utlagt: Pike! jeg sier dig: Stå op!

42. Og straks stod piken op og gikk omkring; for hun var tolv år gammel. Og de blev storlig forferdet.

43. Og han bød dem strengt at ikke nogen skulde få dette å vite; og han sa at de skulde gi henne noget å ete.

1. Og han gikk ut derfra og kom til sitt hjemsted, og hans disipler fulgte ham.

2. Og da sabbaten kom, begynte han å lære i synagogen. Og mange som hørte ham, var slått av forundring og sa: Hvorfra har han dette, og hvad er det for en visdom som er ham gitt? Og slike kraftige gjerninger som skjer ved hans hender!

3. Er ikke dette tømmermannen, Marias sønn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon, og er ikke hans søstre her hos oss? Og de tok anstøt av ham.

4. Og Jesus sa til dem: En profet blir ikke foraktet annensteds enn på sitt hjemsted og blandt sine slektninger og i sitt hus.

5. Og han kunde ikke gjøre nogen kraftig gjerning der, undtagen at han la sine hender på nogen få syke og helbredet dem;

6. og han undret sig over deres vantro. Og han gikk omkring i byene og lærte.

7. Og han kalte de tolv til sig og begynte å sende dem ut, to og to, og gav dem makt over de urene ånder.

8. Og han bød dem at de ikke skulde ta noget med på veien, uten bare en stav, ikke brød, ikke skreppe, ikke kobber i beltet,

9. men ha sko på, og ikke to kjortler.

10. Og han sa til dem: Hvor I kommer inn i et hus, der skal I bli til I drar videre fra det sted.

11. Og hvor de ikke tar imot eder og ikke hører på eder, der skal I gå ut fra det sted og ryste av støvet under eders føtter til et vidnesbyrd mot dem.

12. Og de gikk ut og forkynte for folket at de skulde omvende sig,

13. og de drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem.

14. Og kong Herodes fikk høre om dette - for Jesu navn blev kjent vidt og bredt - og han sa: Døperen Johannes er opstanden fra de døde, og derfor er det disse krefter er virksomme i ham.

15. Andre sa: Det er Elias; andre igjen sa: Det er en profet, som en av profetene.

16. Men da Herodes hørte det, sa han: Johannes, som jeg lot halshugge, han er opstanden fra de døde.

17. For Herodes hadde selv sendt folk avsted og grepet Johannes og lagt ham i bånd og kastet ham i fengsel for Herodias' skyld, som var hans bror Filips hustru; for han hadde giftet sig med henne.

18. Men Johannes hadde sagt til Herodes: Det er dig ikke tillatt å ha din brors hustru.

19. Og Herodias bar hat til ham og vilde gjerne slå ham ihjel, men kunde ikke utvirke det.

20. For Herodes fryktet Johannes, fordi han kjente ham som en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over ham, og når han hørte ham, var han i tvil om mangt og meget, og han hørte ham gjerne.

21. Så kom det en beleilig dag, da Herodes gjorde et gjestebud på sin fødselsdag for sine stormenn og krigshøvdingene og de fornemste i Galilea,

22. og Herodias' datter kom inn og danset, og Herodes og de som satt til bords med ham, syntes om henne. Og kongen sa til piken: Be mig om hvad du vil, og jeg vil gi dig det!

23. Og han svor henne til: Hvad du ber mig om, det vil jeg gi dig, om det så var halvdelen av mitt rike.

24. Hun gikk da ut og sa til sin mor: Hvad skal jeg be om? Hun sa: Om døperen Johannes' hode.

25. Og straks skyndte hun sig inn til kongen og bad ham og sa: Jeg vil at du straks skal gi mig døperen Johannes' hode på et fat.

26. Og kongen blev meget bedrøvet; men for sine eders skyld og for deres skyld som satt til bords, vilde han ikke si nei til henne.

27. Og straks sendte kongen en av sin livvakt avsted og bød ham hente hans hode.

28. Han gikk da avsted og halshugget ham i fengslet, og kom med hans hode på et fat og gav det til piken, og piken gav det til sin mor.

29. Og da hans disipler hørte det, kom de og tok hans legeme og la det i en grav.

30. Og apostlene samlet sig igjen hos Jesus, og fortalte ham alt det de hadde gjort og lært.

31. Og han sa til dem: Kom nu I med mig avsides til et øde sted og hvil eder litt ut! For det var mange som gikk til og fra, og det blev ikke engang tid for dem til å få sig mat.

32. Så drog de avsted i båten til et øde sted for sig selv.

33. Og folk så dem dra bort, og mange kjente dem; og fra alle byene løp de til fots dit og kom før dem.

34. Og da han gikk i land, så han meget folk, og han ynkedes inderlig over dem; for de var lik får som ikke har hyrde; og han begynte å lære dem meget.

35. Og da det alt var sent på dagen, gikk hans disipler til ham og sa: Stedet er øde, og det er alt sent på dagen;

36. la dem fare, så de kan gå bort i bygdene og byene heromkring og kjøpe sig noget å ete!

37. Men han svarte og sa til dem: Gi I dem å ete! Og de sa til ham: Skal vi gå bort og kjøpe brød for to hundre penninger og gi dem å ete?

38. Men han sa til dem: Hvor mange brød har I? Gå bort og se efter! Og da de hadde sett efter, sa de: Fem, og to fisker.

39. Og han bød dem å la alle sette sig ned i det grønne gress, lag ved lag.

40. Og de satte sig ned, hop ved hop, somme på hundre og somme på femti.

41. Og han tok de fem brød og de to fisker, så op mot himmelen og velsignet dem; og han brøt brødene og gav dem til disiplene, forat de skulde dele ut til folket, og de to fisker delte han imellem dem alle.

42. Og de åt alle og blev mette;

43. og de tok op tolv kurver fulle av stykker, og likeså av fiskene.

44. Og de som hadde ett brødene, var fem tusen menn.

45. Og straks nødde han sine disipler til å gå i båten og fare i forveien over til hin side, til Betsaida, mens han selv sendte folket avsted.

46. Og da han skiltes fra dem, gikk han op i fjellet for å bede.

47. Og da det var blitt aften, var båten midt på sjøen, og han var alene på land.

48. Og da han så at de var i nød mens de rodde - for vinden var imot - kom han til dem ved den fjerde nattevakt, vandrende på sjøen, og han vilde gå forbi dem.

49. Men da de så ham vandre på sjøen, trodde de at det var et spøkelse, og de skrek;

50. for de så ham alle sammen og blev forferdet. Men han talte straks til dem og sa: Vær frimodige; det er mig, frykt ikke!

51. Og han steg inn i båten til dem, og vinden la sig; og de blev ute av sig selv av forundring.

52. For de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene; men deres hjerte var forherdet.

53. Og da de hadde faret over, kom de til Gennesarets land og la til der.

54. Og da de gikk ut av båten, kjente folket ham straks igjen,

55. og de løp omkring i alt landet der, og de begynte å føre de syke omkring i sine senger dit hvor de hørte at han var.

56. Og hvor han gikk inn i landsbyer eller byer eller gårder, der la de sine syke på torvene og bad ham at de måtte få røre, om det så bare var ved det ytterste av hans klædebon; og alle de som rørte ved ham, blev helbredet.

1. Og fariseerne og nogen av de skriftlærde, som var kommet fra Jerusalem, samlet sig om ham.

2. Og de fikk se at nogen av hans disipler åt med vanhellige, det er uvaskede, hender;

3. fariseerne og alle jøder eter ikke uten at de først omhyggelig har vasket hendene, for de holder fast ved de gamles vedtekt,

4. og når de kommer fra torvet, eter de ikke før de har vasket sig, og det er meget annet som de har vedtatt å holde: vaskninger av beger og krus og kobberkar og benker.

5. Og fariseerne og de skriftlærde spurte ham: Hvorfor følger ikke dine disipler de gamles vedtekt, men eter med vanhellige hender?

6. Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er: Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig;

7. men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud.

8. I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt.

9. Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

10. For Moses har sagt: Hedre din far og din mor, og: Den som banner far eller mor, skal visselig dø;

11. men I sier: Om et menneske sier til far eller mor: Det du skulde ha hatt til hjelp av mig, det skal være en korban, det er en gave til templet,

12. så lar I ham ikke lenger få lov til å gjøre noget for far eller mor,

13. og således gjør I Guds ord til intet ved eders vedtekt, som I har pålagt menneskene. Og meget av samme slag gjør I.

14. Og han kalte atter folket til sig og sa til dem: Hør på mig alle, og forstå hvad jeg sier!

15. Det er intet utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham; men det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent.

16. Om nogen har ører å høre med, han høre!

17. Og da han var kommet inn i et hus, bort fra folket, spurte hans disipler ham om denne lignelse.

18. Og han sa til dem: Er da også I så uforstandige? Skjønner I ikke at intet som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre ham uren?

19. Det kommer jo ikke inn i hans hjerte, mere bare i hans buk, og går ut den naturlige vei, hvorved all mat blir renset.

20. Men han sa: Det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent.

21. For innenfra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker: utukt, tyveri, mord,

22. hor, havesyke, ondskap, svik, skamløshet, ondt øie, bespottelse, overmot, uforstand.

23. Alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent.

24. Og han stod op og gikk bort derfra til Tyrus' og Sidons landemerker. Og han gikk inn i et hus, og vilde ikke at nogen skulde få vite det, og det kunde dog ikke holdes skjult;

25. men en kvinne hvis datter hadde en uren ånd, hadde fått høre om ham, og kom straks og falt ned for hans føtter.

26. Men kvinnen var en hedensk kvinne, syrofønikisk av ætt; og hun bad ham at han vilde drive den onde ånd ut av hennes datter.

27. Og han sa til henne: La først barna bli mette! for det er ikke vakkert å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder.

28. Men hun svarte ham: Det er sant, Herre! de små hunder eter jo under bordet av barnas smuler.

29. Og han sa til henne: For dette ords skyld sier jeg dig: Gå bort! Den onde ånd er faret ut av din datter.

30. Og hun gikk bort til sitt hus og fant at barnet lå på sengen, og at den onde ånd var faret ut.

31. Og da han gikk ut igjen fra Tyrus' landemerker, kom han gjennem Sidon til den Galileiske Sjø, midt igjennem Dekapolis-landet.

32. Og de førte til ham en mann som var døv og hadde ondt for å tale, og de bad ham legge sin hånd på ham.

33. Og han tok ham avsides fra folket, og stakk sine fingrer i hans ører og spyttet og rørte ved hans tunge,

34. og så op mot himmelen, sukket og sa til ham: Effata! det er: lat dig op!

35. Og straks blev hans ører oplatt, og hans tunges bånd blev løst, og han talte rent.

36. Og han forbød dem å si det til nogen; men jo mere han forbød dem det, dess mere kunngjorde de det.

37. Og de var overvettes forundret og sa: Han har gjort alle ting vel; både gjør han at de døve hører, og at de målløse taler.

1. I de samme dager, da det atter var meget folk, og de ikke hadde noget å ete, kalte han sine disipler til sig og sa til dem:

2. Jeg ynkes inderlig over folket; for de har alt vært hos mig i tre dager, og de har ikke noget å ete;

3. og lar jeg dem fare fastende hjem, vil de vansmekte på veien; nogen av dem er jo kommet langveisfra.

4. Og hans disipler svarte ham: Hvorfra kan nogen få brød nok til å mette disse her i ørkenen?

5. Og han spurte dem: Hvor mange brød har I? De sa: Syv.

6. Da bød han folket sette sig ned på jorden, og han tok de syv brød, takket og brøt dem og gav dem til sine disipler, forat de skulde dele dem ut; og de delte ut til folket.

7. Og de hadde nogen få småfisker, og han velsignet dem og bød at også de skulde deles ut.

8. Og de åt og blev mette; og de tok op det som blev tilovers av stykkene, syv kurver.

9. Men de var omkring fire tusen. Og han lot dem fare.

10. Og straks gikk han ut i båten med sine disipler, og kom til landet ved Dalmanuta.

11. Og fariseerne kom der ut og begynte å tviste med ham, idet de krevde et tegn fra himmelen av ham for å friste ham.

12. Og han sukket i sin ånd og sa: Hvorfor krever denne slekt tegn? Sannelig sier jeg eder: Ikke skal det gis denne slekt noget tegn.

13. Og han forlot dem og gikk atter i båten, og fór over til hin side.

14. Og de hadde glemt å ta brød med, og hadde ikke mere enn et eneste brød med sig i båten.

15. Og han bød dem: Se eder for, ta eder i vare for fariseernes surdeig og for Herodes' surdeig!

16. Og de talte sig imellem: Det er fordi vi ikke har brød med.

17. Og da han merket det, sa han til dem: Hvorfor taler I med hverandre om at I ikke har brød med? Skjønner og forstår I ennu ikke? Er eders hjerte forherdet?

18. Har I øine og ser ikke, har I ører og hører ikke? Kommer I ikke i hu

19. da jeg brøt de fem brød til de fem tusen, hvor mange kurver fulle av stykker I da tok op? De sa til ham: Tolv.

20. Og da jeg brøt de syv til de fire tusen, hvor mange kurver fulle av stykker tok I da op? De sa: Syv.

21. Og han sa til dem: Hvorledes går det da til at I ennu ikke forstår?

22. Og de kom til Betsaida. Og de førte en blind til ham og bad ham røre ved ham.

23. Og han tok den blinde ved hånden og førte ham utenfor byen, og han spyttet i hans øine og la sine hender på ham, og spurte ham om han så noget.

24. Og han så op og sa: Jeg kan se mennesker; for jeg ser folk gå omkring likesom trær.

25. Så la han atter sine hender på hans øine, og han så klart, og han blev helbredet og kunde se alt tydelig på frastand.

26. Og han sendte ham hjem til hans hus og sa: Du skal ikke gå inn i byen eller si det til nogen i byen.

27. Og Jesus og hans disipler gikk ut til byene omkring Cesarea Filippi; og på veien spurte han sine disipler og sa til dem: Hvem sier folk at jeg er?

28. De svarte ham: Nogen sier døperen Johannes, og andre Elias, andre igjen en av profetene.

29. Og han spurte dem: Men I, hvem sier I at jeg er? Peter svarte og sa til ham: Du er Messias.

30. Og han bød dem strengt at de ikke skulde si dette om ham til nogen.

31. Og han begynte å lære dem at Menneskesønnen skulde lide meget og forkastes av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde og ihjelslåes og opstå tre dager efter.

32. Og han talte rent ut om det. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham.

33. Men han vendte sig om og så på sine disipler og irettesatte Peter og sa: Vik bak mig, Satan! for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.

34. Og han kalte folket til sig tillikemed sine disipler og sa til dem: Den som vil følge efter mig, han må fornekte sig selv og ta sitt kors op og følge mig.

35. For den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det.

36. For hvad gagner det et menneske om han vinner den hele verden og tar skade på sin sjel?

37. For hvad kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel?

38. For den som skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme sig ved når han kommer i sin Faders herlighet med de hellige engler.

1. Og han sa til dem: Sannelig sier jeg eder: Nogen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.

2. Og seks dager derefter tok Jesus med sig Peter og Jakob og Johannes og førte dem avsides op på et høit fjell for sig selv alene. Og han blev forklaret for deres øine,

3. og hans klær blev skinnende, aldeles hvite, så ingen bleker på jorden kan gjøre klær så hvite.

4. Og Elias viste sig for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus.

5. Og Peter tok til orde og sa til Jesus: Rabbi! det er godt at vi er her; la oss gjøre tre boliger, en til dig, og en til Moses, og en til Elias!

6. Han visste ikke hvad han skulde si; for de blev meget forferdet.

7. Og en sky kom og overskygget dem, og det kom en røst ut av skyen: Dette er min Sønn, den elskede; hør ham!

8. Og med ett, da de så sig om, så de ikke lenger nogen hos sig uten Jesus alene.

9. Og da de gikk ned av fjellet, bød han dem at de ikke skulde fortelle nogen hvad de hadde sett, før Menneskesønnen var opstanden fra de døde.

10. Og de holdt fast ved det ord, og de talte sig imellem om hvad det er å opstå fra de døde.

11. Og de spurte ham og sa: De skriftlærde sier jo at Elias først må komme?

12. Han sa til dem: Elias kommer først og setter alt i rette skikk, og hvad står det skrevet om Menneskesønnen? At han skal lide meget og bli foraktet.

13. Men jeg sier eder at Elias er kommet, og de gjorde med ham alt det de vilde, som skrevet er om ham.

14. Og da de kom til disiplene, så de meget folk om dem, og nogen skriftlærde som trettet med dem.

15. Og straks alt folket så ham, blev de forferdet, og løp til og hilste ham.

16. Og han spurte dem: Hvad er det I tretter med dem om?

17. Og en blandt folket svarte: Mester! jeg har ført til dig min sønn, som er besatt av en målløs ånd;

18. og når den griper ham, sliter den i ham, og han fråder og skjærer tenner og visner bort; og jeg bad dine disipler drive den ut, og de var ikke i stand til det.

19. Men han svarte dem og sa: Du vantro slekt! hvor lenge skal jeg være hos eder? hvor lenge skal jeg tåle eder?

20. Før ham hit til mig! Og de førte gutten til ham, og da han så ham, rev og slet ånden straks i ham, og han falt på jorden, veltet sig og frådet.

21. Og Jesus spurte hans far: Hvor lang tid har han hatt det slik? Han sa: Fra barndommen av;

22. og ofte har den kastet ham både i ild og i vann for å gjøre ende på ham; men om du formår noget, så ha medynk med oss og hjelp oss!

23. Men Jesus sa til ham: Om jeg formår? - Alt er mulig for den som tror.

24. Straks ropte barnets far: Jeg tror; hjelp min vantro!

25. Men da Jesus så at folket løp til, truet han den urene ånd og sa til den: Du målløse og døve ånd! jeg byder dig: Far ut av ham, og far aldri mere inn i ham!

26. Da skrek den og slet hårdt i ham, og fór ut av ham. Og han blev som død, så de fleste sa: Han er død.

27. Men Jesus tok ham ved hånden og reiste ham op; og han stod op.

28. Og da han var kommet inn i et hus, spurte hans disipler ham i enrum: Hvorfor kunde ikke vi drive den ut?

29. Og han sa til dem: Dette slag kan ikke drives ut uten ved bønn og faste.

30. Og da de gikk derfra, drog de gjennem Galilea, og han vilde ikke at nogen skulde få vite om det;

31. for han lærte sine disipler og sa til dem: Menneskesønnen skal overgis i menneskenes hender, og de skal slå ham ihjel, og når han er ihjelslått, skal han opstå tre dager efter.

32. Men de skjønte ikke dette ord, og de fryktet for å spørre ham.

33. Og de kom til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han dem: Hvad var det I talte om på veien?

34. Men de tidde; for de hadde talt med hverandre på veien om hvem som var den største.

35. Og han satte sig og kalte på de tolv og sa til dem: Om nogen vil være den første, han skal være den siste av alle, og alles tjener.

36. Og han tok et lite barn og stilte det midt iblandt dem, og tok det i favn og sa til dem:

37. Den som tar imot et sådant lite barn for mitt navns skyld, han tar imot mig, og den som tar imot mig, han tar ikke imot mig, men imot ham som sendte mig.

38. Johannes sa til ham: Mester! vi så en som ikke er i følge med oss, drive ut onde ånder i ditt navn, og vi forbød ham det, fordi han ikke var i følge med oss.

39. Men Jesus sa: Forbyd ham det ikke! for ingen som gjør en kraftig gjerning i mitt navn, vil snart efter kunne tale ille om mig.

40. For den som ikke er imot oss, er med oss.

41. For den som gir eder et beger vann å drikke i mitt navn, fordi I hører Kristus til, sannelig sier jeg eder: han skal ikke miste sin lønn.

42. Og den som forfører én av disse små som tror på mig, for ham var det bedre om det var hengt en kvernsten om hans hals, og han var kastet i havet.

43. Og om din hånd frister dig, da hugg den av! det er bedre at du går vanfør inn til livet enn at du har dine to hender og kommer i helvede i den uslukkelige ild,

44. hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes.

45. Og om din fot frister dig, da hugg den av! det er bedre at du går halt inn til livet enn at du har dine to føtter og kastes i helvede,

46. hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes.

47. Og om ditt øie frister dig, da riv det ut! det er bedre at du går énøiet inn i Guds rike enn at du har to øine og kastes i helvede,

48. hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes.

49. For enhver skal saltes med ild, og ethvert offer skal saltes med salt.

50. Salt er en god ting; men når saltet mister sin kraft, hvad vil I da salte det med? Ha salt i eder selv, og hold fred med hverandre!

Você está lendo Marcos na edição DNB, Det Norsk Bibelselskap, em Norueguês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 16 capítulos, e 678 versículos.