Salmos

1. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

2. men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.

3. Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.

4. Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden.

5. Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

6. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

1. Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?

2. Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede:

3. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!

4. Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem.

5. Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem:

6. Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg!

7. Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag.

8. Begjær av mig! Så vil jeg gi dig hedningene til arv og jordens ender til eie.

9. Du skal knuse dem med jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem.

10. Og nu, I konger, gå viselig frem! La eder advare, I dommere på jorden!

11. Tjen Herren med frykt og juble med beven!

12. Kyss* Sønnen, forat han ikke skal bli vred, og I gå til grunne på veien! For snart kunde hans vrede optendes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham**. / {* d.e. hyld, 1SA 10, 1.} / {** SLM 34, 9; 84, 13.}

1. En salme av David, da han flydde for Absalom, sin sønn.

2. Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser sig imot mig.

3. Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela*. / {* et musikalsk uttrykk.}

4. Men du, Herre, er et skjold omkring mig, min ære og den som opløfter mitt hode!

5. Høit ropte jeg til Herren, og han svarte mig fra sitt hellige berg. Sela.

6. Jeg la mig og sov inn, jeg våknet; for Herren støtter mig.

7. Jeg frykter ikke for titusener av folk, som har lagt sig mot mig rundt omkring.

8. Reis dig, Herre, frels mig, min Gud! For du har slått alle mine fiender på kinnbenet, du har sønderbrutt de ugudeliges tenner.

9. Herren hører frelsen til; over ditt folk være din velsignelse! Sela.

1. Til sangmesteren, med strengelek; en salme av David.

2. Når jeg roper, da svar mig, min rettferdighets Gud! I trengsel har du gitt mig rum; vær mig nådig og hør min bønn!

3. I veldige menn! Hvor lenge skal min ære være til spott? Hvor lenge vil I elske det som fåfengt er, søke løgn? Sela.

4. Vit dog at Herren har utkåret sig en from! Herren hører når jeg roper til ham.

5. Vredes, men synd ikke! Tenk efter i eders hjerte på eders leie og vær stille! Sela.

6. Ofre rettferdighets offere, og sett eders lit til Herren!

7. Mange sier: Hvem vil dog la oss se godt? Opløft du ditt åsyns lys over oss, Herre!

8. Du har gitt mig glede i mitt hjerte, større enn deres når deres korn og most er mangfoldig.

9. I fred vil jeg både legge mig ned og sove inn; for du, Herre, lar mig bo for mig selv, i trygghet.

1. Til sangmesteren, til Nehilot*; en salme av David. / {* rimeligvis bleseinstrumenter.}

2. Vend øret til mine ord, Herre, akt på min tanke!

3. Merk på mitt klagerop, min konge og min Gud! For til dig beder jeg.

4. Herre, årle høre du min røst! Årle legger jeg min sak frem for dig og venter.

5. For du er ikke en Gud som har behag i ugudelighet; den onde får ikke bo hos dig.

6. Overmodige får ikke stå frem for dine øine; du hater alle dem som gjør urett.

7. Du lar dem som taler løgn, gå til grunne; den blodgjerrige og falske mann er en vederstyggelighet for Herren.

8. Men jeg går ved din megen miskunn inn i ditt hus, jeg kaster mig ned foran ditt hellige tempel i din frykt.

9. Herre, led mig ved din rettferdighet for mine motstanderes skyld, gjør din vei jevn for mitt åsyn!

10. For det er ikke sannhet i deres munn; deres indre er fordervelse, deres strupe en åpen grav; sin tunge gjør de glatt.

11. Døm dem skyldige, Gud! La dem falle for sine råds skyld, styrt dem ned for deres mange misgjerninger! For de er gjenstridige mot dig.

12. Da skal alle de som tar sin tilflukt til dig, glede sig; til evig tid skal de juble, og du skal verne om dem; og de som elsker ditt navn, skal fryde sig i dig.

13. For du velsigner den rettferdige, Herre! Som med et skjold dekker du ham med nåde.

1. Til sangmesteren, med strengelek; efter Sjeminit*; en salme av David. / {* kanskje en viss toneart, 1KR 15, 21.}

2. Herre, straff mig ikke i din vrede og tukt mig ikke i din harme!

3. Vær mig nådig, Herre! for jeg er bortvisnet. Helbred mig, Herre! for mine ben er forferdet,

4. og min sjel er såre forferdet; og du, Herre, hvor lenge?

5. Vend om, Herre, utfri min sjel, frels mig for din miskunnhets skyld!

6. For i døden kommer ingen dig i hu; hvem vil prise dig i dødsriket?

7. Jeg er trett av mine sukk, jeg gjennembløter min seng hver natt; med mine tårer væter jeg mitt leie.

8. Borttæret av sorg er mitt øie; det er eldet for alle mine fienders skyld.

9. Vik fra mig, alle I som gjør urett! For Herren har hørt min gråts røst,

10. Herren har hørt min inderlige begjæring, Herren tar imot min bønn.

11. Alle mine fiender skal bli til skamme og såre forferdet; de skal vike tilbake, bli til skamme i et øieblikk.

1. En sjiggajon* av David, som han sang for Herren på grunn av benjaminitten Kus' ord. / {* betydningen uviss, kanskje en sang som uttrykker sterk sinnsbevegelse.}

2. Herre min Gud! Til dig setter jeg min lit; frels mig fra alle mine forfølgere og redd mig,

3. forat ikke fienden skal sønderrive min sjel som en løve, sønderbryte, og det er ingen som redder!

4. Herre min Gud! Dersom jeg har gjort dette, dersom det er urett i mine hender,

5. dersom jeg har gjengjeldt den med ondt som holdt fred med mig, eller plyndret den som var min fiende uten årsak,

6. så la fienden forfølge min sjel og innhente den og trå mitt liv til jorden og legge min ære* i støvet. Sela. / {* d.e. sjel.}

7. Stå op, Herre, i din vrede, reis dig mot mine fienders rasen og våkn op til min hjelp! Du har jo påbudt dom.

8. Og la folkeslagenes forsamling omringe dig, og vend tilbake over den til det høie!

9. Herren holder dom over folkene; døm mig, Herre, efter min rettferdighet og efter min uskyld, som er hos mig!

10. La dog de ugudeliges ondskap få ende og den rettferdige stå fast! Du er jo den som prøver hjerter og nyrer, en rettferdig Gud.

11. Mitt skjold er hos Gud, som frelser de opriktige av hjertet.

12. Gud er en rettferdig dommer, og en Gud som vredes hver dag.

13. Dersom han* ikke vender om, så hvesser han** sitt sverd, spenner sin bue og gjør den ferdig / {* den ugudelige.} / {** Gud.}

14. og legger drepende våben til rette imot ham; sine piler gjør han brennende.

15. Se, han* er i ferd med å føde misgjerning; han er fruktsommelig med ulykke og føder løgn. / {* den ugudelige.}

16. En grav har han gravd og hulet den ut; men han faller i den grav han arbeidet på.

17. Den ulykke han gikk og tenkte på, faller tilbake på hans hode, og over hans egen isse kommer den vold han hadde i sinne.

18. Jeg vil prise Herren efter hans rettferdighet og lovsynge Herrens, den Høiestes navn.

1. Til sangmesteren, efter Gittit*; en salme av David. / {* kanskje en toneart som har hatt sitt navn av byen Gat.}

2. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!

3. Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.

4. Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort,

5. hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham!

6. Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham.

7. Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,

8. får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr,

9. himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.

10. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!

1. Til sangmesteren, efter Mutlabbén*; en salme av David. / {* betydningen ukjent.}

2. Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte, jeg vil forkynne alle dine undergjerninger.

3. Jeg vil glede og fryde mig i dig, jeg vil lovsynge ditt navn, du Høieste,

4. fordi mine fiender viker tilbake, faller og omkommer for ditt åsyn.

5. For du har hjulpet mig til rett og dom, du har satt dig på tronen som rettferdig dommer.

6. Du har truet hedningene, tilintetgjort den ugudelige; deres navn har du utslettet evindelig og alltid.

7. Fiendenes boliger er helt ødelagt for all tid, og byene har du omstyrtet, deres minne er tilintetgjort.

8. Og Herren troner til evig tid, han har reist sin trone til dom,

9. og han dømmer jorderike med rettferdighet, han avsier dom over folkene med rettvishet.

10. Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

11. Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre!

12. Lovsyng Herren, som bor på Sion, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger!

13. For han som hevner blod, kommer de elendige i hu, han glemmer ikke deres skrik.

14. Vær mig nådig, Herre! Se det jeg må lide av dem som hater mig, du som løfter mig op fra dødens porter,

15. forat jeg skal forkynne all din pris, i Sions datters porter fryde mig i din frelse.

16. Hedningene er sunket i den grav de gravde; deres fot er fanget i det garn de skjulte.

17. Herren er blitt kjent, han har holdt dom; han fanger den ugudelige i hans egne henders gjerning. Higgajon*. Sela. / {* kanskje et musikalsk uttrykk.}

18. De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, som glemmer Gud.

19. For ikke skal den fattige glemmes for all tid; de saktmodiges håp skal ikke gå til grunne for evig.

20. Reis dig, Herre! La ikke mennesker få makt, la hedningene bli dømt for ditt åsyn!

21. La frykt komme over dem, Herre! La hedningene kjenne at de er mennesker! Sela.

1. Hvorfor, Herre, står du langt borte? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengsels tider?

2. Ved den ugudeliges overmot engstes de elendige; de fanges i de onde råd han har uttenkt.

3. For den ugudelige roser sin sjels lyst, og den rovgjerrige sier Herren farvel, håner ham.

4. Den ugudelige sier i sitt overmot: Han hjemsøker ikke. Det er ingen Gud, det er alle hans tanker.

5. Hans veier lykkes til enhver tid; langt borte fra ham i det høie er dine dommer; av alle sine motstandere blåser han.

6. Han sier i sitt hjerte: Jeg skal ikke rokkes, fra slekt til slekt skal jeg ikke stedes i ulykke.

7. Hans munn er full av forbannelse og av svik og vold; under hans tunge er ulykke og ondskap.

8. Han ligger i bakhold ved gårdene, på lønnlige steder myrder han den uskyldige, hans øine speider efter den ulykkelige.

9. Han lurer på lønnlig sted, lik løven i sitt skjul; han lurer for å gripe den elendige; han griper den elendige idet han drar ham inn i sitt garn.

10. Han bøier sig, dukker sig ned, og for hans sterke klør faller de elendige.

11. Han sier i sitt hjerte: Gud har glemt det, han har skjult sitt åsyn, han ser det aldri.

12. Reis dig, Herre! Gud, opløft din hånd, glem ikke de elendige!

13. Hvorfor skal den ugudelige forakte Gud og si i sitt hjerte: Du hjemsøker ikke?

14. Du har sett det; for du skuer nød og sorg for å legge dem i din hånd; til dig overgir den elendige sin sak, du er den farløses hjelper.

15. Sønderbryt den ugudeliges arm, og hjemsøk den ondes ugudelighet, så du ikke mere finner den!

16. Herren er konge evindelig og alltid, hedningene blir utryddet av hans land!

17. De saktmodiges begjæring hører du, Herre! Du styrker deres hjerte, du vender ditt øre til

18. for å dømme i den farløses og undertryktes sak. Ikke skal mennesket, som er av jorden, lenger vedbli å volde redsel.

1. Til sangmesteren; av David. Til Herren tar jeg min tilflukt; hvorledes kan I da si til min sjel: Fly til eders fjell som en fugl?

2. For se, de ugudelige spenner buen, de legger sin pil på strengen for å skyte i mørket på de opriktige av hjertet.

3. Når grunnvollene nedbrytes, hvad makter da den rettferdige?

4. Herren er i sitt hellige tempel, Herrens trone er i himmelen, hans øine skuer, hans blikk prøver menneskenes barn.

5. Herren prøver den rettferdige; men den ugudelige og den som elsker vold, hater hans sjel.

6. Han lar snarer regne ned over de ugudelige; ild og svovel og glødende vind er deres begers del.

7. For Herren er rettferdig, elsker rettferdighet; på den opriktige ser hans åsyn.

1. Til sangmesteren, efter Sjeminit*; en salme av David. / {* SLM 6, 1.}

2. Frels, Herre! for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blandt menneskenes barn.

3. Løgn taler de, hver med sin næste, med falske leber; med tvesinnet hjerte taler de.

4. Herren utrydde alle falske leber, den tunge som taler store ord,

5. dem som sier: Ved vår tunge skal vi få overhånd, våre leber er med oss, hvem er herre over oss?

6. For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den.

7. Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er renset i en smeltedigel i jorden, syv ganger renset.

8. Du, Herre, vil bevare dem, du vil vokte dem for denne slekt evindelig.

9. Rundt omkring svermer de ugudelige, når skarn er ophøiet blandt menneskenes barn.

1. Til sangmesteren; en salme av David.

2. Hvor lenge, Herre, vil du glemme mig evindelig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for mig?

3. Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel, kummer i mitt hjerte den hele dag? Hvor lenge skal min fiende ophøie sig over mig?

4. Se hit, svar mig, Herre min Gud! Opklar mine øine, forat jeg ikke skal sove inn i døden,

5. forat ikke min fiende skal si: Jeg fikk overhånd over ham, forat ikke mine motstandere skal fryde sig når jeg vakler!

6. Men jeg setter min lit til din miskunnhet; mitt hjerte skal fryde sig i din frelse; jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot mig.

1. Til sangmesteren; av David. Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke nogen Gud. Onde, vederstyggelige er deres gjerninger; det er ingen som gjør godt.

2. Herren skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er nogen forstandig, nogen som søker Gud.

3. De er alle avveket, alle tilsammen fordervet; det er ingen som gjør godt, enn ikke én.

4. Sanser de da ikke, alle de som gjør urett, som eter mitt folk, likesom de eter brød? På Herren kaller de ikke.

5. Da forferdes de såre; for Gud er med den rettferdige slekt.

6. Gjør bare den elendiges råd til skamme! For Herren er hans tilflukt.

7. O, at der fra Sion må komme frelse for Israel! Når Herren gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde sig, Israel glede sig.

1. En salme av David. Herre, hvem skal bo i ditt telt? Hvem skal bygge på ditt hellige berg?

2. Den som vandrer ustraffelig og gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte,

3. som ikke baktaler med sin tunge, som ikke gjør sin næste ondt og ikke fører skam over den som står ham nær,

4. den som ser med ringeakt på den gudløse, men som ærer dem som frykter Herren, som sverger sig selv til skade og ikke bryter sitt ord,

5. den som ikke låner sine penger ut mot rente* og ikke tar gave mot den uskyldige. Den dette gjør, skal ikke rokkes evindelig. / {* til den fattige bror.}

1. En gyllen sang av David. Bevar mig, Gud! for jeg tar min tilflukt til dig.

2. Jeg sier til Herren: Du er min Herre; jeg har intet gode utenfor dig -

3. idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst.

4. Mange sorger skal de ha som kjøper sig andre*; jeg vil ikke utgyde deres** drikkoffere av blod og ikke ta deres navn på mine leber***. / {* d.e. andre guder.} / {** d.e. avgudenes.} / {*** 2MO 23, 13.}

5. Herren er min tilfalne del og mitt beger; du gjør min lodd herlig.

6. En lodd er tilfalt mig som er liflig, og en arv som behager mig.

7. Jeg vil love Herren, som gav mig råd; også om nettene minner mine nyrer mig om det.

8. Jeg setter alltid Herren for mig; for han er ved min høire hånd, jeg skal ikke rokkes.

9. Derfor gleder mitt hjerte sig, og min ære* fryder sig; også mitt kjød skal bo i trygghet. / {* d.e. sjel.}

10. For du skal ikke overlate min sjel til dødsriket, du skal ikke la din hellige se forråtnelse.

11. Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig.

1. En bønn av David. Hør, Herre, på rettferdighet, merk på mitt klagerop, vend øret til min bønn fra leber uten svik!

2. La min rett gå ut fra ditt åsyn, dine øine skue hvad rett er!

3. Du har prøvd mitt hjerte, gjestet det om natten, du har ransaket mig, du fant intet; min munn viker ikke av fra mine tanker.

4. Mot menneskenes gjerninger har jeg efter dine lebers ord tatt mig i vare for voldsmannens stier.

5. Mine skritt holdt fast ved dine fotspor, mine trin vaklet ikke.

6. Jeg roper til dig, for du svarer mig, Gud! Bøi ditt øre til mig, hør mitt ord!

7. Vis din miskunnhet i underfulle gjerninger, du som med din høire hånd frelser dem som flyr til dig, fra deres motstandere!

8. Vokt mig som din øiesten, skjul under dine vingers skygge

9. for de ugudelige, som ødelegger mig, mine dødsfiender, som omringer mig!

10. Sitt fete hjerte lukker de til, med sin munn taler de overmodig.

11. Hvor vi går, kringsetter de mig nu; sine øine retter de på å felle mig til jorden.

12. Han er lik en løve som stunder efter å sønderrive, og en ung løve som ligger på lønnlige steder.

13. Reis dig, Herre, tred ham i møte, slå ham ned, frels min sjel fra den ugudelige med ditt sverd,

14. fra menneskene med din hånd, Herre, fra denne verdens mennesker, som har sin del i livet, og hvis buk du fyller med dine skatter, som er rike på sønner og efterlater sin overflod til sine barn.

15. Jeg skal i rettferdighet skue ditt åsyn, jeg skal, når jeg våkner, mettes ved din skikkelse.

1. Til sangmesteren; av Herrens tjener David, som talte denne sangs ord til Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd.

2. Og han sa: Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke!

3. Herren er min klippe og min festning og min frelser; min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg.

4. Jeg påkaller den Høilovede, Herren, og blir frelst fra mine fiender.

5. Dødens rep omspente mig, og fordervelsens strømmer forferdet mig.

6. Dødsrikets rep omgav mig, dødens snarer overfalt mig.

7. I min trengsel påkalte jeg Herren, og jeg ropte til min Gud; han hørte fra sitt tempel min røst, og mitt skrik kom for ham, til hans ører.

8. Da rystet og bevet jorden, og fjellenes grunnvoller skalv, og de rystet, for hans vrede var optendt.

9. Det steg røk op av hans nese, og fortærende ild fra hans munn; glør brente ut av ham.

10. Og han bøide himmelen og steg ned, og det var mørke under hans føtter.

11. Og han fór på kjeruber og fløi, og han fór hastig frem på vindens vinger.

12. Han gjorde mørke til sitt dekke, rundt omkring sig til sitt skjul, mørke vann, tykke skyer.

13. Frem av glansen foran ham fór hans skyer frem, hagl og gloende kull.

14. Og Herren tordnet i himmelen, den Høieste lot sin røst høre, hagl og gloende kull.

15. Og han utsendte sine piler og spredte dem* omkring - lyn i mengde og forvirret dem. / {* fiendene.}

16. Da kom vannenes strømmer til syne, og jordens grunnvoller blev avdekket ved din trusel, Herre, for din neses åndepust.

17. Han rakte sin hånd ut fra det høie, han grep mig; han drog mig op av store vann.

18. Han fridde mig ut fra min sterke fiende og fra mine avindsmenn; for de var mig for mektige.

19. De overfalt mig på min motgangs dag; men Herren blev min støtte.

20. Og han førte mig ut i fritt rum; han frelste mig, for han hadde behag i mig.

21. Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, han betalte mig efter mine henders renhet.

22. For jeg tok vare på Herrens veier og vek ikke i ondskap fra min Gud.

23. For alle hans lover hadde jeg for øie, og hans bud lot jeg ikke vike fra mig.

24. Og jeg var ulastelig for ham og voktet mig vel for min synd.

25. Og Herren gjengjeldte mig efter min rettferdighet, efter mine henders renhet for hans øine.

26. Mot den fromme viser du dig from, mot den rettvise mann viser du dig rettvis,

27. mot den rene viser du dig ren, mot den forvendte viser du dig vrang.

28. For du frelser elendige folk, og du fornedrer høie øine.

29. For du lar min lampe skinne; Herren min Gud opklarer mitt mørke.

30. For ved dig stormer jeg løs på fiendeskarer, og ved min Gud springer jeg over murer.

31. Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham.

32. For hvem er Gud foruten Herren, og hvem er en klippe, uten vår Gud?

33. Den Gud som omgjorder mig med kraft og gjør min vei fri for støt,

34. som gir mig føtter likesom hindene og stiller mig på mine høider,

35. som oplærer mine hender til krig, så mine armer spenner kobberbuen.

36. Og du gir mig din frelse til skjold, og din høire hånd støtter mig, og din mildhet gjør mig stor.

37. Du gjør rummet vidt for mine skritt under mig, og mine ankler vakler ikke.

38. Jeg forfølger mine fiender og når dem, og jeg vender ikke tilbake før jeg har gjort ende på dem.

39. Jeg knuser dem, så de ikke makter å reise sig; de faller under mine føtter.

40. Og du omgjorder mig med kraft til krig, du bøier mine motstandere under mig.

41. Og mine fiender lar du vende mig ryggen, og mine avindsmenn utrydder jeg.

42. De roper, men der er ingen frelser - til Herren, men han svarer dem ikke.

43. Og jeg knuser dem som støv for vinden, jeg tømmer dem ut som søle på gatene.

44. Du redder mig fra folkekamper, du setter mig til hode for hedninger; folkeferd som jeg ikke kjenmer, tjener mig.

45. Bare de hører om mig, blir de mig lydige; fremmede kryper for mig.

46. Fremmede visner bort og går bevende ut av sine borger.

47. Herren lever, og priset er min klippe, og ophøiet er min frelses Gud,

48. den Gud som gir mig hevn og legger folkeferd under mig,

49. som frir mig ut fra mine fiender; ja, over mine motstandere ophøier du mig, fra voldsmannen redder du mig.

50. Derfor vil jeg prise dig iblandt hedningene, Herre, og lovsynge ditt navn.

51. Han gjør frelsen stor for sin konge, han gjør miskunnhet mot sin salvede, mot David og mot hans ætt til evig tid.

1. Til sangmesteren; en salme av David.

2. Himlene forteller Guds ære, og hvelvingen forkynner hans henders gjerning.

3. Den ene dag lar sin tale utstrømme til den annen, og den ene natt forkynner den annen sin kunnskap.

4. Der er ei tale, der er ei ord, ei høres deres* røst. / {* himlenes.}

5. Over all jorden utgår deres målesnor*, og til jorderikes ende deres ord; for solen har han satt et telt på dem. / {* hele jorden er deres forkynnelses område.}

6. Og den er som en brudgom som går ut av sitt brudekammer; den gleder sig som en helt til å løpe sin bane.

7. Fra himmelens ende er dens utgang, og dens omløp inntil dens ende, og intet er skjult for dens hete.

8. Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vidnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis;

9. Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet; Herrens bud er rent, det oplyser øinene;

10. Herrens frykt er ren, den står fast evindelig; Herrens lover er sannhet, de er rettferdige alle tilsammen.

11. De er kosteligere enn gull, ja fint gull i mengde, og søtere enn honning, ja honning som drypper av kakene.

12. Også din tjener blir påminnet ved dem; den som holder dem, har stor lønn.

13. Hvem merker hvor ofte han feiler? Forlat mig mine lønnlige synder!

14. Bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ei herske over mig! Så blir jeg ulastelig og uten skyld for store overtredelser.

15. La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, min klippe og min gjenløser!

1. Til sangmesteren; en salme av David.

2. Herren bønnhøre dig på nødens dag, Jakobs Guds navn berge dig!

3. Han sende dig hjelp fra helligdommen og støtte dig fra Sion!

4. Han komme alle dine matoffer i hu og finne ditt brennoffer godt! Sela.

5. Han gi dig efter ditt hjerte og fullbyrde alt ditt råd!

6. Måtte vi kunne juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn! Herren opfylle alle dine bønner!

7. Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd.

8. Hine priser vogner, hine hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn.

9. De synker og faller, men vi står og holder oss oppe.

10. Herre, frels! Kongen bønnhøre oss på den dag vi roper!

1. Til sangmesteren; en salme av David.

2. Herre! Kongen gleder sig over din makt, og hvor høit han fryder sig ved din frelse!

3. Hvad hans hjerte ønsket, har du gitt ham, og hvad hans leber bad om, har du ikke nektet ham. Sela.

4. For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, du satte en krone av gull på hans hode.

5. Han bad dig om liv; du gav ham det, et langt liv evindelig og alltid.

6. Stor er hans ære ved din frelse; høihet og herlighet legger du på ham.

7. For du setter ham til velsignelse evindelig, du fryder ham med glede for ditt åsyn.

8. For kongen setter sin lit til Herren, og ved den Høiestes miskunnhet skal han ikke rokkes.

9. Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn.

10. Du skal gjøre dem som en ildovn når du viser ditt åsyn; Herren skal opsluke dem i sin vrede, og ild skal fortære dem.

11. Deres frukt skal du utslette av jorden, og deres avkom blandt menneskenes barn.

12. For de har grundet på ondt mot dig, de har uttenkt onde råd; de skal ikke makte noget.

13. For du skal få dem til å vende ryggen; med dine buestrenger sikter du mot deres åsyn.

14. Reis dig, Herre, i din kraft! Vi vil lovsynge og prise ditt storverk.

1.

2. Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt mig? Langt borte fra min frelse er min klages ord.

3. Min Gud! Jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, og jeg får ikke tie.

4. Og du er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger.

5. Til dig satte våre fedre sin lit; de satte sin lit til dig, og du utfridde dem.

6. Til dig ropte de, og de blev reddet; til dig satte de sin lit, og de blev ikke til skamme.

7. Men jeg er en orm og ikke en mann, menneskers spott og folks forakt.

8. Alle de som ser mig, spotter mig, vrenger munnen, ryster på hodet og sier:

9. Sett din vei i Herrens hånd! Han skal redde ham, han skal utfri ham, siden han har behag i ham.

10. Ja, du er den som drog mig frem av mors liv, som lot mig hvile trygt ved min mors bryst.

11. På dig er jeg kastet fra mors liv; fra min mors skjød er du min Gud.

12. Vær ikke langt borte fra mig! for trengselen er nær, og det er ingen hjelper.

13. Sterke okser omringer mig, Basans okser kringsetter mig.

14. De spiler op sin munn imot mig som en sønderrivende og brølende løve.

15. Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller sig at; mitt hjerte er som voks, smeltet midt i mitt liv.

16. Min kraft er optørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du mig.

17. For hunder omringer mig, de ondes hop kringsetter mig; de har gjennemboret mine hender og mine føtter.

18. Jeg kan telle alle mine ben; de ser til, de ser på mig med lyst.

19. De deler mine klær mellem sig og kaster lodd om min kjortel.

20. Men du? Herre, vær ikke langt borte, du min styrke, skynd dig å hjelpe mig!

21. Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste* fra hunders vold! / {* d.e. min sjel.}

22. Frels mig fra løvens gap, og fra villoksenes horn - du bønnhører mig!

23. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg love dig.

24. I som frykter Herren, lov ham, all Jakobs ætt, ær ham, og frykt for ham, all Israels ætt!

25. For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet og ikke skjult sitt åsyn for ham; men da han ropte til ham, hørte han.

26. Fra dig utgår min pris i en stor forsamling; mine løfter vil jeg holde for deres øine som frykter ham.

27. De saktmodige skal ete og bli mette; de som søker Herren, skal love ham; eders hjerte leve til evig tid!

28. Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn.

29. For riket hører Herren til, og han hersker over folkene.

30. Alle jordens rikmenn skal ete og tilbede; for hans åsyn skal alle de bøie sig som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live.

31. Efterkommerne skal tjene ham, der skal fortelles om Herren til efterslekten.

32. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det.

1. En salme av David. Herren er min hyrde, mig fattes intet.

2. Han lar mig ligge i grønne enger, han leder mig til hvilens vann.

3. Han vederkveger min sjel, han fører mig på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

4. Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig.

5. Du dekker bord for mig like for mine fienders øine, du salver mitt hode med olje; mitt beger flyter over.

6. Bare godt og miskunnhet skal efterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennem lange tider.

1. Av David; en salme. Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, jorderike og de som bor der.

2. For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer.

3. Hvem skal stige op på Herrens berg, og hvem skal stå på hans hellige sted?

4. Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke har svoret falskelig.

5. Han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.

6. Dette er deres ætt som spør efter ham, de som søker ditt åsyn, Jakobs barn. Sela.

7. Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn!

8. Hvem er den herlighetens konge? Herren, sterk og veldig, Herren veldig i strid.

9. Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn!

10. Hvem er den herlighetens konge? Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.

1. Av David. Til dig, Herre, løfter jeg min sjel.

2. Min Gud, til dig har jeg satt min lit; la mig ikke bli til skamme, la ikke mine fiender fryde sig over mig!

3. Ja, ingen av dem som bier på dig, skal bli til skamme; de skal bli til skamme som er troløse uten årsak.

4. Herre, la mig kjenne dine veier, lær mig dine stier!

5. Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen.

6. Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger! for de er fra evighet.

7. Kom ikke min ungdoms synder og mine misgjerninger i hu! Kom mig i hu efter din miskunnhet for din godhets skyld, Herre!

8. Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien.

9. Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei.

10. Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som holder hans pakt og hans vidnesbyrd.

11. For ditt navns skyld, Herre, forlat mig min misgjerning! for den er stor.

12. Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge.

13. Hans sjel skal stadig ha det godt, og hans avkom skal arve landet.

14. Herren har fortrolig samfund med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort.

15. Mine øine er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.

16. Vend dig til mig og vær mig nådig! for jeg er enslig og elendig.

17. Mitt hjertes angst har de* gjort stor; før mig ut av mine trengsler! / {* d.e. mine fiender.}

18. Se min elendighet og min nød, og forlat mig alle mine synder!

19. Se mine fiender, de er mange, og de hater mig med urettferdig hat.

20. Bevar min sjel og redd mig, la mig ikke bli til skamme! for jeg tar min tilflukt til dig.

21. La uskyld og opriktighet verge mig! for jeg bier på dig.

22. Forløs, Gud, Israel av alle dets trengsler!

1. Av David. Hjelp mig til min rett, Herre! for jeg har vandret i min uskyld, og på Herren stoler jeg uten å vakle.

2. Prøv mig, Herre, og gransk mig, ransak mine nyrer og mitt hjerte!

3. For din miskunnhet er for mine øine, og jeg vandrer i din trofasthet.

4. Jeg sitter ikke hos løgnere og kommer ikke sammen med listige folk.

5. Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige.

6. Jeg tvetter mine hender i uskyld og vil gjerne ferdes om ditt alter, Herre,

7. for å synge med lovsangs røst og fortelle alle dine undergjerninger.

8. Herre, jeg elsker ditt huses bolig, det sted hvor din herlighet bor.

9. Rykk ikke min sjel bort med syndere eller mitt liv med blodgjerrige menn,

10. som har skam i sine hender og sin høire hånd full av bestikkelse!

11. Men jeg vandrer i min uskyld; forløs mig og vær mig nådig!

12. Min fot står på jevn jord; i forsamlingene skal jeg love Herren.

1. Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

2. Når ugjerningsmenn nærmer sig imot mig for å opsluke mig, mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv.

3. Om en hær leirer sig imot mig, frykter ikke mitt hjerte; om krig reiser sig imot mig, enda er jeg trygg.

4. Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg efter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunde i hans tempel.

5. For han gjemmer mig i sin hytte på den onde dag, han skjuler mig i sitt telts skjul; på en klippe fører han mig op.

6. Og nu skal mitt hode opløfte sig over mine fiender rundt omkring mig, og jeg vil ofre jubeloffere i hans telt, jeg vil prise og lovsynge Herren.

7. Hør, Herre, høit roper jeg, og vær mig nådig og svar mig!

8. Mitt hjerte holder frem for dig [ditt ord]: Søk mitt åsyn! Herre, jeg søker ditt åsyn.

9. Skjul ikke ditt åsyn for mig, bortstøt ikke i vrede din tjener! Min hjelp har du vært. Kast mig ikke bort og forlat mig ikke, min frelses Gud!

10. For min far og min mor har forlatt mig, men Herren tar mig op.

11. Lær mig, Herre, din vei, og led mig på den jevne sti for mine fienders skyld!

12. Overgi mig ikke til mine fienders mordlyst! for falske vidner står op imot mig, og menn som fnyser av vold.

13. O, dersom jeg ikke trodde å skulle se Herrens godhet i de levendes land! -

14. Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!

1. Av David. Til dig, Herre, roper jeg. Min klippe, vær ikke døv imot mig, forat jeg ikke, om du tier til mig, skal bli lik dem som farer ned i graven!

2. Hør mine inderlige bønners røst, når jeg roper til dig, når jeg opløfter mine hender til ditt hellige kor!

3. Riv mig ikke bort med de ugudelige og med dem som gjør urett, som taler fred med sin næste, enda der er ondt i deres hjerte!

4. Gi dem efter deres gjerning og efter deres onde adferd! Gi dem efter deres henders gjerning, gjengjeld dem hvad de har gjort!

5. For de akter ikke på hvad Herren gjør, eller på hans henders gjerning; han skal nedbryte dem og ikke opbygge dem.

6. Lovet være Herren, fordi han har hørt mine inderlige bønners røst!

7. Herren er min styrke og mitt skjold; til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet; derfor fryder mitt hjerte sig, og jeg vil prise ham med min sang.

8. Herren er deres* styrke, og han er et frelsens vern for sin salvede. / {* d.e. sitt folks.}

9. Frels ditt folk og velsign din arv, og fø dem og bær dem til evig tid!

1. En salme av David. Gi Herren, I Guds sønner, gi Herren ære og makt!

2. Gi Herren hans navns ære, tilbed Herren i hellig prydelse!

3. Herrens røst er over vannene, ærens Gud tordner, Herren over de store vann.

4. Herrens røst lyder med kraft, Herrens røst med herlighet.

5. Herrens røst bryter sedrer, Herren sønderbryter Libanons sedrer,

6. og han får dem til å hoppe som en kalv, Libanon og Sirjon som en ung villokse.

7. Herrens røst slynger ut kløvede ildsluer.

8. Herrens røst får ørkenen til å beve, Herren får Kades' ørken til å beve.

9. Herrens røst får hindene til å føde og gjør skogene bare, og i hans tempel sier alt: Ære!

10. Herren tronte på vannflommens tid, og Herren troner som konge evindelig.

11. Herren skal gi sitt folk kraft, Herren skal velsigne sitt folk med fred.

1. En salme, en sang ved husets innvielse, av David.

2. Jeg vil ophøie dig, Herre, for du har dradd mig op og ikke latt mine fiender glede sig over mig.

3. Herre min Gud! jeg ropte til dig, og du helbredet mig.

4. Herre! du har ført min sjel op av dødsriket, du har kalt mig til live fra dem som farer ned i graven.

5. Lovsyng Herren, I hans fromme, og pris hans hellige navn!

6. For et øieblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde; om aftenen kommer gråt som gjest, og om morgenen er det frydesang.

7. Men jeg sa i min trygghet: Jeg skal ikke rokkes evindelig.

8. Herre! ved din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell; du skjulte ditt åsyn, da blev jeg forferdet.

9. Til dig, Herre, ropte jeg, og til Herren bad jeg ydmykelig:

10. Hvad vinning er der i mitt blod, i at jeg farer ned i graven? Mon støvet vil prise dig, vil det forkynne din trofasthet?

11. Hør, Herre, og vær mig nådig! Herre, vær min hjelper!

12. Du omskiftet min klage til dans for mig, du løste mine sørgeklær av mig og omgjordet mig med glede,

13. forat min ære skal lovsynge dig og ikke tie. Herre min Gud! jeg vil prise dig evindelig.

1. Til sangmesteren; en salme av David.

2. Til dig, Herre, tar jeg min tilflukt. La mig aldri i evighet bli til skamme, frels mig ved din rettferdighet!

3. Bøi ditt øre til mig, skynd dig og redd mig, vær mig et klippevern, en borg til å frelse mig!

4. For du er min klippe og min borg, og for ditt navns skyld vil du føre og lede mig.

5. Du vil føre mig ut av garnet som de lønnlig har lagt for mig; for du er mitt vern.

6. I din hånd overgir jeg min ånd; du forløser mig, Herre, du trofaste Gud.

7. Jeg hater dem som akter på tomme avguder, men jeg, jeg setter min lit til Herren.

8. Jeg vil fryde og glede mig over din miskunnhet, at du har sett min elendighet, aktet på min sjels trengsler;

9. du har ikke overgitt mig i fiendehånd, du har satt mine føtter på et rummelig sted.

10. Vær mig nådig, Herre! for jeg er i trengsel; borttæret av sorg er mitt øie, min sjel og mitt legeme.

11. For mitt liv svinner bort med sorg, og mine år med sukk; min kraft er brutt for min misgjernings skyld, og mine ben er uttæret.

12. For alle mine fienders skyld er jeg blitt til stor spott for mine naboer og til en skrekk for mine kjenninger; de som ser mig på gaten, flyr for mig.

13. Jeg er glemt og ute av hjertet som en død, jeg er blitt som et ødelagt kar.

14. For jeg hører baktalelse av mange, redsel fra alle kanter, idet de rådslår sammen imot mig; de lurer på å ta mitt liv.

15. Men jeg, jeg setter min lit til dig, Herre! Jeg sier: Du er min Gud.

16. I din hånd er mine tider*; redd mig av mine fienders hånd og fra mine forfølgere! / {* 1KR 29, 30. SLM 139, 16.}

17. La ditt åsyn lyse over din tjener, frels mig ved din miskunnhet!

18. Herre, la mig ikke bli til skamme! for jeg kaller på dig. La de ugudelige bli til skamme, bli tause i dødsriket!

19. La løgnens leber bli målløse, som taler frekt imot den rettferdige med overmot og forakt!

20. Hvor stor din godhet er, som du har gjemt for dem som frykter dig, som du har vist mot dem som tar sin tilflukt til dig, for menneskenes barns øine!

21. Du skjuler dem i ditt åsyns skjul for menneskers sammensvergelser, du gjemmer dem i en hytte for tungers kiv.

22. Lovet være Herren! for han har underlig vist sin miskunnhet imot mig i en fast by.

23. Og jeg, jeg sa i min angst: Jeg er revet bort fra dine øine. Dog hørte du mine inderlige bønners røst, da jeg ropte til dig.

24. Elsk Herren, alle I hans fromme! Herren vokter de trofaste og gjengjelder rikelig den som farer overmodig frem.

25. Vær ved godt mot, og eders hjerte være sterkt, alle I som venter på Herren!

1. Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult.

2. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik.

3. Da jeg tidde, blev mine ben borttæret, idet jeg stønnet hele dagen.

4. For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela.

5. Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela.

6. Derfor bede hver from til dig den tid du er å finne! Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå.

7. Du er mitt skjul, du vokter mig for trengsel; med frelses jubel omgir du mig. Sela.

8. Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre; jeg vil gi dig råd med mitt øie.

9. Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

10. Den ugudelige har mange piner, men den som setter sin lit til Herren, ham omgir han med miskunnhet.

11. Gled eder i Herren og fryd eder, I rettferdige, og juble, alle I opriktige av hjertet!

1. Juble, I rettferdige, i Herren! For de opriktige sømmer sig lovsang.

2. Pris Herren med citar, lovsyng ham til tistrenget harpe!

3. Syng en ny sang for ham, spill liflig med frydesang!

4. For Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast.

5. Han elsker rettferdighet og rett; jorden er full av Herrens miskunnhet.

6. Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde.

7. Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus.

8. All jorden frykte for Herren, for ham beve alle de som bor på jorderike!

9. For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der.

10. Herren omstøter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet.

11. Herrens råd står fast evindelig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt.

12. Salig er det folk hvis Gud Herren er, det folk han har utvalgt til sin arv.

13. Fra himmelen skuer Herren ned han ser alle menneskenes barn.

14. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden,

15. han som har skapt deres hjerter alle sammen, han som gir akt på alle deres gjerninger.

16. En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft.

17. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke.

18. Se, Herrens øie ser til dem som frykter ham, som bier på hans miskunnhet,

19. for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød.

20. Vår sjel bier på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold.

21. For i ham fryder vårt hjerte sig, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn.

22. Din miskunnhet, Herre, være over oss, således som vi håper på dig!

1. Av David, da han tedde sig som vanvittig for Abimelek, og denne jog ham fra sig, og han gikk bort.

2. Jeg vil love Herren til enhver tid, hans pris skal alltid være i min munn.

3. Min sjel skal rose sig av Herren; de saktmodige skal høre det og glede sig.

4. Pris Herrens storhet med mig, og la oss sammen ophøie hans navn!

5. Jeg søkte Herren, og han svarte mig, og han fridde mig fra alt det som forferdet mig.

6. De så op til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam.

7. Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler.

8. Herrens engel leirer sig rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.

9. Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til ham.

10. Frykt Herren, I hans hellige! For intet fattes dem som frykter ham.

11. De unge løver lider nød og hungrer, men dem som søker Herren, fattes ikke noget godt.

12. Kom, barn, hør mig! Jeg vil lære eder Herrens frykt.

13. Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker sig dager til å se lykke?

14. Hold din tunge fra ondt og dine leber fra å tale svik!

15. Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den!

16. Herrens øine er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop.

17. Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt, for å utrydde deres ihukommelse av jorden.

18. Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem.

19. Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd.

20. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.

21. Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir sønderbrutt.

22. Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige, dømmes skyldige.

23. Herren forløser sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.

1. Av David. Trett, Herre, med dem som tretter med mig! Strid mot dem som strider mot mig!

2. Grip skjold og verge og reis dig til hjelp for mig!

3. Dra spydet frem og steng veien for mine forfølgere! Si til min sjel: Jeg er din frelse!

4. La dem blues og bli til skamme som står mig efter livet! La dem vike tilbake med skam som tenker ondt imot mig!

5. La dem bli som agner for vinden, og Herrens engel støte dem bort!

6. La deres vei bli mørk og glatt, og Herrens engel forfølge dem!

7. For uten årsak har de lønnlig gjort i stand sin garngrav* for mig, uten årsak har de gravd en grav for mitt liv. / {* d.e. med garn dekket grav.}

8. La ødeleggelse komme over ham, uten at han merker det, og la hans garn som han lønnlig har utlagt, fange ham, la ham falle i det til sin ødeleggelse!

9. Da skal min sjel glede sig i Herren, fryde sig i hans frelse;

10. alle mine ben skal si: Herre, hvem er som du, du som frir den elendige fra den som er ham for sterk, og den elendige og fattige fra den som plyndrer ham?

11. Der opstår urettferdige vidner, de spør mig om det jeg ikke vet.

12. De gjengjelder mig godt med ondt; min sjel er forlatt.

13. Og jeg, jeg klædde mig i sørgeklær, da de var syke; jeg plaget min sjel med faste, og min bønn vendte tilbake til min barm*. / {* d.e. jeg bad med hodet bøid mot mitt bryst.}

14. Jeg gikk omkring, som om det var min venn, min bror; jeg gikk nedbøiet i sørgeklær som en som sørger over sin mor.

15. Men nu da jeg vakler, gleder de sig og flokker sig sammen; skarns-folk flokker sig om mig uten at jeg visste det; de sønderriver* og hviler ikke. / {* d.e. de søker å frarøve mig mitt gode navn og rykte.}

16. Som skamløse som spotter for et stykke brød, skjærer de tenner imot mig.

17. Herre, hvor lenge vil du se til? Fri min sjel ut fra deres ødeleggelser, mitt eneste fra de unge løver.

18. Jeg vil prise dig i en stor forsamling, love dig blandt meget folk.

19. La ikke dem glede sig over mig, som uten grunn er mine fiender! La ikke dem som hater mig uten årsak, blinke med øiet!

20. For de taler ikke fred, men optenker svik mot de stille i landet.

21. Og de lukker sin munn vidt op imot mig, de sier: Ha, ha! Der ser vårt øie!

22. Du ser det, Herre, ti ikke! Herre, vær ikke langt borte fra mig!

23. Våkn op og bli våken for å gi mig rett, min Gud og Herre, for å føre min sak!

24. Døm mig efter din rettferdighet, Herre min Gud, og la dem ikke glede sig over mig!

25. La dem ikke si i sitt hjerte: Ha! Efter ønske! La dem ikke si: Vi har opslukt ham!

26. La alle dem få skam og bli til skamme som gleder sig ved min ulykke! La dem som ophøier sig over mig, klæs i skam og skjensel!

27. La dem juble og glede sig som unner mig min rett, og la dem alltid si: Høilovet være Herren, som unner sin tjener at det går ham vel!

28. Da skal min tunge synge om din rettferdighet, hele dagen om din pris.

1. Til sangmesteren; av Herrens tjener, av David.

2. Syndens ord til den ugudelige er i mitt hjertes innerste*. Det er ikke gudsfrykt for hans øine. / {* d.e. jeg må tenke på hvorledes synden kunngjør den ugudelige sin vilje.}

3. For en smigrer ham i hans øine ved å finne hans synd, ved å hate ham*. / {* d.e. det smigrer ham at man kjenner hans synd og hater ham derfor.}

4. Hans munns ord er urett og svik; han har latt av å fare viselig frem, å gjøre godt.

5. Han optenker urett på sitt leie, han stiller sig på en vei som ikke er god; det onde hater han ikke.

6. Herre! til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet inntil skyene.

7. Din rettferdighet er som veldige fjell, dine dommer er et stort dyp; mennesker og dyr frelser du, Herre!

8. Hvor kostelig er din miskunnhet, Gud! Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge.

9. De mettes overflødig av ditt huses fedme, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke.

10. For hos dig er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.

11. La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner dig, og din rettferdighet for de opriktige av hjertet.

12. La ikke den overmodiges fot komme over mig og ikke de ugudeliges hånd jage mig bort!

13. Der faller de som gjør urett; de blir støtt ned og kan ikke reise sig.

1. Av David. La ikke din vrede optendes over de onde, bli ikke harm over dem som gjør urett!

2. For som gresset blir de hastig avskåret, og som grønne urter visner de bort.

3. Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i landet og legg vinn på trofasthet!

4. Og gled dig i Herren! Så skal han gi dig hvad ditt hjerte attrår.

5. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det;

6. han skal la din rettferdighet gå frem som lyset og din rett som middagens lys.

7. Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede optendes over den som har lykke på sin vei, over den mann som uttenker onde råd.

8. Lat av fra vrede og la harme fare, la ikke din vrede optendes! Det fører bare til det som ondt er.

9. For de onde skal utryddes, men de som bier efter Herren, skal arve landet.

10. Og om en liten stund, så er den ugudelige ikke mere, og akter du på hans sted, så er han borte.

11. Men de saktmodige skal arve landet og glede sig ved megen fred.

12. Den ugudelige optenker ondt imot den rettferdige og skjærer tenner imot ham.

13. Herren ler av ham; for han ser at hans dag kommer.

14. De ugudelige drar sverdet og spenner sin bue for å felle den elendige og fattige og slå dem ihjel som vandrer opriktig.

15. Deres sverd skal komme i deres eget hjerte, og deres buer skal sønderbrytes.

16. Bedre er det lille som den rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom.

17. For de ugudeliges armer skal sønderbrytes, men Herren støtter de rettferdige.

18. Herren kjenner de ulasteliges dager, og deres arv skal bli til evig tid.

19. De skal ikke bli til skamme i den onde tid, og i hungerens dager skal de mettes.

20. For de ugudelige skal gå til grunne og Herrens fiender som engenes blomsterskrud; de skal forsvinne, som røk skal de forsvinne.

21. Den ugudelige låner og betaler ikke, men den rettferdige forbarmer sig og gir.

22. For de han* velsigner, skal arve landet, men de han forbanner, skal utryddes. / {* Gud.}

23. Herren gjør en manns gang fast, og han har velbehag i hans vei.

24. Når han snubler, faller han ikke til jorden; for Herren støtter hans hånd.

25. Jeg har vært ung og er blitt gammel, men ikke har jeg sett den rettferdige forlatt eller hans avkom søke efter brød.

26. Den hele dag forbarmer han sig og låner ut, og hans avkom blir velsignet.

27. Vik fra ondt og gjør godt! Så skal du bli boende* til evig tid. / {* SLM 37, 3.}

28. For Herren elsker rett og forlater ikke sine fromme; til evig tid blir de bevart. Men de ugudeliges avkom utryddes.

29. De rettferdige skal arve landet og bo i det evindelig.

30. Den rettferdiges munn taler visdom, og hans tunge sier hvad rett er.

31. Hans Guds lov er i hans hjerte, hans trin vakler ikke.

32. Den ugudelige lurer på den rettferdige og søker å drepe ham;

33. Herren overlater ham ikke i hans hånd, og fordømmer ham ikke når han blir dømt.

34. Bi på Herren og ta vare på hans vei! Så skal han ophøie dig til å arve landet; du skal se på at de ugudelige utryddes.

35. Jeg så en ugudelig som var veldig og utbredte sig som et grønt tre som ikke er flyttet;

36. men han forsvant, og se, han var ikke mere, og jeg søkte efter ham, men han fantes ikke.

37. Akt på den ulastelige og se på den opriktige! for fredens mann har en fremtid;

38. men overtrederne skal tilintetgjøres alle sammen, de ugudeliges fremtid skal avskjæres.

39. Og de rettferdiges frelse kommer fra Herren, deres sterke vern i nødens tid.

40. Og Herren hjelper dem og utfrir dem, han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham.

1. En salme av David; til ihukommelse.

2. Herre, straff mig ikke i din vrede, og tukt mig ikke i din harme!

3. For dine piler har rammet mig, og din hånd er falt tungt på mig.

4. Det er intet friskt i mitt kjød for din vredes skyld, det er ingen fred i mine ben for min synds skyld.

5. For mine misgjerninger går over mitt hode, som en tung byrde er de mig for tunge.

6. Mine bylder lukter ille, de råtner for min dårskaps skyld.

7. Jeg er kroket, aldeles nedbøiet; hele dagen går jeg i sørgeklær.

8. For mine lender er fulle av brand, og det er intet friskt i mitt kjød.

9. Jeg er kold og stiv og aldeles knust, jeg hyler for mitt hjertes stønnen.

10. Herre, for ditt åsyn er all min lengsel, og mitt sukk er ikke skjult for dig.

11. Mitt hjerte slår heftig, min kraft har sviktet mig, og mine øines lys, endog det er borte for mig.

12. Mine venner og mine frender holder sig i avstand fra min plage, og mine nærmeste står langt borte.

13. Og de som står mig efter livet, setter snarer, og de som søker min ulykke, taler om undergang, og på svik tenker de den hele dag.

14. Og jeg er som en døv, jeg hører ikke, og som en stum, som ikke later op sin munn.

15. Ja, jeg er som en mann som ikke hører, og som ikke har motsigelse i sin munn.

16. For til dig, Herre, står mitt håp; du skal svare, Herre min Gud!

17. For jeg sier: De vil ellers glede sig over mig; når min fot vakler, ophøier de sig over mig.

18. For jeg er nær ved å falle, og min smerte er alltid for mig.

19. For jeg bekjenner min misgjerning, jeg sørger over min synd.

20. Og mine fiender lever, er mektige, og mange er de som hater mig uten årsak.

21. Og de som gjengjelder godt med ondt, står mig imot, fordi jeg jager efter det gode.

22. Forlat mig ikke, Herre! Min Gud, vær ikke langt borte fra mig!

23. Skynd dig å hjelpe mig, Herre, min frelse!

1. Til sangmesteren, til Jedutun; en salme av David.

2. Jeg sa: Jeg vil vokte mine veier, så jeg ikke synder med min tunge; jeg vil legge munnkurv på min munn, så lenge den ugudelige ennu er for mine øine.

3. Jeg blev taus og var aldeles stille, jeg tidde uten gagn, og min smerte blev oprørt.

4. Mitt hjerte blev hett inneni mig, ved min grublen optendtes ild; - jeg talte med min tunge:

5. La mig vite, Herre, min ende, og mine dagers mål, hvad det er! La mig få vite hvad tid jeg skal bort!

6. Se, som en håndsbredd har du satt mine dager, og min livstid er som intet for dig; visselig, bare tomhet er hvert menneske, hvor fast han enn står. Sela.

7. Bare som et skyggebillede vandrer mannen, bare tomhet er deres uro; han dynger op og vet ikke hvem som skal samle det inn.

8. Og nu, hvad håper jeg på Herre? - Mitt håp står til dig.

9. Frels mig fra alle mine overtredelser, gjør mig ikke til spott for dåren!

10. Jeg tier, jeg later ikke op min munn; for du har gjort det.

11. Ta bort fra mig din plage! For din hånds slag er jeg blitt til intet.

12. Tukter du en mann med straff for misgjerning, da fortærer du hans herlighet likesom møll; bare tomhet er hvert menneske. Sela.

13. Hør min bønn, Herre, og vend øret til mitt rop, ti ikke til min gråt! for jeg er en fremmed hos dig, en gjest som alle mine fedre.

14. Se bort fra mig, så mitt åsyn må bli opklaret, før jeg går herfra og er ikke mere!

1. Til sangmesteren; av David; en salme.

2. Jeg bidde på Herren; da bøide han sig til mig og hørte mitt rop.

3. Og han drog mig op av fordervelsens grav, av det dype dynd, og han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trin faste.

4. Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren.

5. Salig er den mann som setter sin lit til Herren og ikke vender sig til overmodige og til dem som bøier av til løgn.

6. Herre min Gud, du har gjort dine undergjerninger og dine tanker mangfoldige imot oss; intet er å ligne med dig; vil jeg kunngjøre og utsi dem, da er de flere enn at de kan telles.

7. Til slaktoffer og matoffer har du ikke lyst - du har boret ører på mig - brennoffer og syndoffer krever du ikke.

8. Da sa jeg: Se, jeg kommer; i bokrullen er mig foreskrevet*; / {* nemlig hvad jeg skal gjøre.}

9. å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.

10. Jeg har budskap om rettferdighet i en stor forsamling; se, jeg lukket ikke mine leber; Herre, du vet det.

11. Din rettferdighet skjulte jeg ikke i mitt hjerte, jeg kunngjorde din trofasthet og din frelse; jeg dulgte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling.

12. Du, Herre, vil ikke lukke din barmhjertighet for mig; din miskunnhet og din sannhet vil alltid vokte mig.

13. For trengsler uten tall har omspent mig, mine misgjerninger har grepet mig, så jeg ikke kan se; de er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet mig.

14. La det behage dig, Herre, å utfri mig! Herre, skynd dig å hjelpe mig!

15. La alle dem bli til skam og spott som står mig efter livet og vil rive det bort! La dem som ønsker min ulykke, vike tilbake og bli til skamme!

16. La dem som sier til mig: Ha, ha! forferdes over sin skjensel.

17. La alle dem som søker dig, fryde og glede sig i dig! La dem som elsker din frelse, alltid si: Høilovet være Herren!

18. For jeg er elendig og fattig; Herren vil tenke på mig. Du er min hjelp og min frelser; min Gud, dryg ikke!

1. Til sangmesteren; en salme av David.

2. Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham.

3. Herren skal verge ham og holde ham i live; han skal bli lykksalig i landet, og du skal visselig ikke overgi ham til hans fienders mordlyst.

4. Herren skal understøtte ham på sykesengen; hele hans leie forvandler du i hans sykdom.

5. Jeg sier: Herre, vær mig nådig, helbred min sjel! for jeg har syndet imot dig.

6. Mine fiender taler ondt om mig: Når skal han dø, og hans navn forgå?

7. Og dersom en kommer for å se til mig, taler han falske ord; hans hjerte samler sig ondskap; han går ut og taler derom.

8. Alle de som hater mig, hvisker sammen imot mig; de optenker imot mig det som er mig til skade:

9. En ugjerning henger ved ham, og han som ligger der, skal ikke stå op mere.

10. Også den mann som jeg hadde fred med, som jeg stolte på, som åt mitt brød, har løftet sin hæl imot mig.

11. Men du, Herre, vær mig nådig og hjelp mig op! Så vil jeg gjengjelde dem.

12. Derpå kjenner jeg at du har behag i mig, at min fiende ikke skal fryde sig over mig.

13. Og mig holder du oppe i min uskyld og setter mig for ditt åsyn evindelig.

14. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Amen, amen.

Significados: Israel.

Você está lendo Salmos na edição DNB, Det Norsk Bibelselskap, em Norueguês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2527 versículos.