Salmos

1. Til sangmesteren; en læresalme av Korahs barn.

2. Som en hjort skriker efter rinnende bekker, så skriker min sjel efter dig, Gud!

3. Min sjel tørster efter Gud, efter den levende Gud; når skal jeg komme og trede frem for Guds åsyn?

4. Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til mig: Hvor er din Gud?

5. Dette må jeg komme i hu og utøse min sjel i mig, hvorledes jeg drog frem i den tette hop, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangs røst, en høitidsskare.

6. Hvorfor er du nedbøiet, min sjel, og bruser i mig? Bi efter Gud! for jeg skal ennu prise ham for frelse fra hans åsyn.

7. Min Gud! Min sjel er nedbøiet i mig; derfor kommer jeg dig i hu fra Jordans land og Hermons høider, fra det lille fjell*. / {* landet østenfor Jordan.}

8. Vanndyp kaller på vanndyp ved duren av dine fossefall; alle dine brenninger og dine bølger går over mig.

9. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos mig, bønn til mitt livs Gud.

10. Jeg må si til Gud, min klippe: Hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær under fiendens trykk?

11. Det er som om mine ben blev knust, når mine fiender håner mig, idet de hele dagen sier til mig: Hvor er din Gud?

12. Hvorfor er du nedbøiet, min sjel, og hvorfor bruser du i mig? Bi efter Gud! for jeg skal ennu prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

1. Gi mig rett, Gud, og før min sak mot folk uten barmhjertighet, frels mig fra falske og urettferdige menn!

2. For du er den Gud som er mitt vern. Hvorfor har du forkastet mig? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær under fiendens trykk?

3. Send ditt lys og din sannhet, la dem lede mig, la dem føre mig til ditt hellige berg og til dine boliger,

4. så jeg kan komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud, og prise dig på citar, Gud, min Gud!

5. Hvorfor er du nedbøiet, min sjel, og hvorfor bruser du i mig? Bi efter Gud! For jeg skal ennu prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.

1. Til sangmesteren; av Korahs barn; en læresalme.

2. Gud, med våre ører har vi hørt, våre fedre har fortalt oss den gjerning du gjorde i deres dager, i fordums dager.

3. Du drev hedningene ut med din hånd, men dem plantet du; du ødela folkene, men dem lot du utbrede sig.

4. For ikke ved sitt sverd inntok de landet, og deres arm hjalp dem ikke, men din høire hånd og din arm og ditt åsyns lys; for du hadde behag i dem.

5. Du er min konge, Gud; byd at Jakob skal frelses!

6. Ved dig skal vi nedstøte våre fiender, ved ditt navn skal vi nedtrede dem som reiser sig imot oss.

7. For på min bue stoler jeg ikke, og mitt sverd frelser mig ikke,

8. men du har frelst oss fra våre fiender, og våre avindsmenn har du gjort til skamme.

9. Gud priser vi den hele dag, og ditt navn lover vi evindelig. Sela.

10. Og enda har du nu forkastet oss og latt oss bli til skamme, og du drar ikke ut med våre hærer.

11. Du lar oss vike tilbake for fienden, og våre avindsmenn tar sig bytte.

12. Du gir oss bort som får til å etes, og spreder oss iblandt hedningene.

13. Du selger ditt folk for intet, og du setter ikke prisen på dem høit.

14. Du gjør oss til hån for våre naboer, til spott og spe for dem som bor omkring oss.

15. Du gjør oss til et ordsprog iblandt hedningene; de ryster på hodet av oss iblandt folkene.

16. Hele dagen står min skam for mine øine, og blygsel dekker mitt ansikt,

17. når jeg hører spotteren og håneren, når jeg ser fienden og den hevngjerrige.

18. Alt dette er kommet over oss, enda vi ikke har glemt dig og ikke sveket din pakt.

19. Vårt hjerte vek ikke tilbake, og våre skritt bøide ikke av fra din vei,

20. så du skulde sønderknuse oss der hvor sjakaler bor, og dekke oss med dødsskygge.

21. Dersom vi hadde glemt vår Guds navn og utbredt våre hender til en fremmed gud,

22. skulde Gud da ikke utforske det? Han kjenner jo hjertets skjulte tanker.

23. Men for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slaktefår.

24. Våkn op! Hvorfor sover du, Herre? Våkn op, forkast ikke for evig tid!

25. Hvorfor skjuler du ditt åsyn, glemmer vår elendighet og vår trengsel?

26. For vår sjel er nedbøid i støvet, vårt legeme nedtrykt til jorden.

27. Reis dig til hjelp for oss, og forløs oss for din miskunnhets skyld!

1.

2. Mitt hjerte strømmer over med liflig tale; jeg sier: Min sang er om en konge; min tunge er en hurtigskrivers griffel.

3. Du er den fagreste blandt menneskenes barn, livsalighet er utgytt på dine leber; derfor har Gud velsignet dig evindelig.

4. Omgjord din lend med ditt sverd, du veldige, med din høihet og din herlighet!

5. Og i din herlighet fare du seierrik frem for sannhets og rettferdig saktmodighets skyld! Og din høire hånd skal lære dig forferdelige storverk.

6. Dine piler er hvesset - folkeferd faller under dig - de trenger inn i hjertet på kongens fiender.

7. Din trone, Gud, står fast evindelig og alltid; rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav.

8. Du elsker rettferd og hater ugudelighet; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre.

9. Av myrra og aloë og kassia dufter alle dine klær; fra elfenbens-slott fryder dig strengelek.

10. Kongedøtre er iblandt dine utvalgte; dronningen står ved din høire hånd i gull fra Ofir.

11. Hør, datter, og gi akt og bøi ditt øre, og glem ditt folk og din fars hus,

12. og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet! For han er din herre, og du skal falle ned for ham.

13. Og Tyrus' datter skal søke din yndest med gaver - de rike blandt folket.

14. Såre herlig er kongedatteren der inne; hennes klædning er gjennemvirket med gull.

15. I stukne klær ledes hun frem til kongen; jomfruer, hennes venninner, følger henne; de føres inn til dig.

16. De ledes frem med fryd og jubel, de går inn i kongens slott.

17. I dine fedres sted skal dine sønner trede; du skal sette dem til fyrster på den hele jord.

18. Jeg vil prise ditt navn iblandt alle slekter; derfor skal folkene love dig evindelig og alltid.

1. Til sangmesteren; av Korahs barn; efter Alamot*; en sang. / {* sannsynligvis en toneart, 1KR 15, 20.}

2. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet såre stor.

3. Derfor frykter vi ikke, om jorden omskiftes, og om fjell rokkes i havets hjerte,

4. om dets bølger bruser og skummer, og fjell bever ved dets overmot. Sela.

5. En strøm - dens bekker gleder Guds stad, den Høiestes hellige bolig.

6. Gud er midt i den, den skal ikke rokkes; Gud hjelper den når morgenen bryter frem.

7. Folkeferd bruste, riker blev rokket; han lot sin røst høre, jorden smeltet.

8. Herren, hærskarenes Gud, er med oss; Jakobs Gud er vår faste borg. Sela.

9. Kom, se Herrens gjerninger, som har gjort ødeleggelse på jorden!

10. Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen sønder og hugger spydet av; vognene brenner han op med ild.

11. Hold op og kjenn at jeg er Gud! Jeg er ophøiet iblandt folkene, ophøiet på jorden.

12. Herren, hærskarenes Gud, er med oss; Jakobs Gud er vår faste borg. Sela.

1. Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.

2. Klapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop.

3. For Herren, den Høieste, er forferdelig, en stor konge over all jorden.

4. Han legger folkeslag under oss og folkeferd under våre føtter.

5. Han utvelger oss vår arvelodd, Jakobs, hans elskedes herlighet. Sela.

6. Gud fór op under jubelrop, Herren under basuners lyd.

7. Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge, lovsyng!

8. For Gud er all jordens konge; syng en sang som gjør vis!

9. Gud er konge over folkene, Gud har satt sig på sin hellige trone.

10. Folkenes fyrster samler sig med Abrahams Guds folk; for jordens skjold hører Gud til, han er såre ophøiet.

1. En sang, en salme; av Korahs barn.

2. Stor er Herren og høilovet i vår Guds stad, på hans hellige berg.

3. Fagert hever det sig, en glede for all jorden er Sions berg, det ytterste Norden*, den store konges stad. / {* Sion er som Guds bolig i sannhet hvad hedningene falskelig tenkte sig om et fjell i det ytterste Norden, et hellig og meget høit fjell.}

4. Gud er i dens borger, han er blitt kjent som et fast vern.

5. For se, kongene samlet sig, de drog frem tilsammen.

6. De så, da blev de forferdet; de blev slått med redsel, flyktet i hast.

7. Beven grep dem der, angst som hos en fødende kvinne.

8. Ved østenvind knuste du Tarsis-skib.

9. Likesom vi hadde hørt, så har vi nu sett det i Herrens, hærskarenes Guds stad, i vår Guds stad; Gud gjør den fast til evig tid. Sela.

10. Vi grunder, Gud, på din miskunnhet midt i ditt tempel.

11. Som ditt navn, Gud, så er din pris inntil jordens ender; din høire hånd er full av rettferdighet.

12. Sions berg gleder sig, Judas døtre fryder sig for dine dommers skyld.

13. Gå omkring Sion og vandre rundt om det, tell dets tårn!

14. Gi akt på dets voller, vandre gjennem dets borger, forat I kan fortelle derom til den kommende slekt.

15. For denne Gud er vår Gud evindelig og alltid; han skal føre oss ut over døden.

1. Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.

2. Hør dette, alle folk, vend øret til, alle I som bor i verden,

3. både lave og høie, rike og fattige, alle tilsammen!

4. Min munn skal tale visdom, og mitt hjertes tanke er forstand.

5. Jeg vil bøie mitt øre til tankesprog, jeg vil fremføre min gåtefulle tale til citaren.

6. Hvorfor skal jeg frykte i de onde dager, når mine forfølgeres ondskap omgir mig,

7. de som setter sin lit til sitt gods og roser sig av sin store rikdom?

8. En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham

9. - for deres livs utløsning er for dyr, og han må avstå derfra til evig tid -

10. så han skulde bli ved å leve evindelig og ikke se graven.

11. Nei, han vil få se den. De vise dør, dåren og den uforstandige omkommer tilsammen og overlater sitt gods til andre.

12. Deres hjertes eneste tanke er at deres hus skal stå til evig tid, deres boliger fra slekt til slekt; de kaller sine jorder op efter sine navn.

13. Og dog blir et menneske i herlighet ikke stående; han er lik dyrene, som går til grunne.

14. Således går det dem som er fulle av selvtillit, og dem som følger dem efter og har behag i deres tale. Sela.

15. Som en fårehjord føres de ned i dødsriket, døden vokter dem, og de opriktige hersker over dem, når morgenen bryter frem, og deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, så de ikke har nogen bolig mere.

16. Men Gud skal forløse min sjel av dødsrikets vold, for han skal ta mig til sig. Sela.

17. Frykt ikke når en mann blir rik, når hans huses herlighet blir stor!

18. For han skal intet ta med sig når han dør; hans herlighet skal ikke fare ned efter ham.

19. Om han enn velsigner sin sjel i sitt liv, og de priser dig fordi du gjør dig til gode,

20. så skal du dog komme til dine fedres slekt; de ser ikke lyset evindelig.

21. Et menneske i herlighet, som ikke har forstand, er lik dyrene, som går til grunne.

1. En salme av Asaf. Den Allmektige, Gud Herren, taler og kaller på jorden fra solens opgang til dens nedgang.

2. Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud frem.

3. Vår Gud kommer og skal ikke tie; ild fortærer for hans åsyn, og omkring ham stormer det sterkt.

4. Han kaller på himmelen der oppe og på jorden for å dømme sitt folk:

5. Samle til mig mine fromme, som har inngått pakt med mig om offer!

6. Og himmelen kunngjør hans rettferdighet; for Gud er den som skal dømme. Sela.

7. Hør, mitt folk, jeg vil tale, Israel, jeg vil vidne for dig: Gud, din Gud, er jeg.

8. Ikke for dine offers skyld vil jeg straffe dig; dine brennoffer er alltid for mig.

9. Jeg vil ikke ta okser fra ditt hus eller bukker fra dine hegn.

10. For mig hører alle dyr i skogen til, dyrene på fjellene i tusentall.

11. Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og det som rører sig på marken, står for mig.

12. Om jeg hungret, vilde jeg ikke si det til dig; for mig hører jorderike til og alt det som fyller det.

13. Mon jeg skulde ete oksers kjøtt og drikke bukkers blod?

14. Ofre Gud takksigelse og gi den Høieste det du har lovt,

15. og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.

16. Men til den ugudelige sier Gud: Hvad har du med å fortelle om mine lover og føre min pakt i din munn?

17. Du hater jo tukt og kaster mine ord bak dig.

18. Når du ser en tyv, er du gjerne med ham, og med horkarler gjør du felles sak.

19. Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner sammen svik.

20. Du sitter og taler imot din bror, du baktaler din mors sønn.

21. Dette har du gjort, og jeg har tidd; du tenkte jeg var som du; men jeg vil straffe dig og stille det frem for dine øine.

22. Legg merke til dette, I som glemmer Gud, forat jeg ikke skal sønderrive, og det er ingen som redder!

23. Den som ofrer takksigelse, ærer mig, og den som går den rette vei, ham vil jeg la skue Guds frelse.

1. Til sangmesteren; en salme av David,

2. da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba.

3. Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet!

4. Tvett mig vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens mig fra min synd!

5. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for mig.

6. Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort, forat du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer*. / {* d.e. kjennes å være rettferdig i dine straffedommer.}

7. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har undfanget mig i synd.

8. Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste; så lær mig da visdom i hjertets dyp!

9. Rens mig fra synd med isop så jeg blir ren, tvett mig så jeg blir hvitere enn sne!

10. La mig høre fryd og glede, la de ben fryde sig som du har sønderknust!

11. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger!

12. Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!

13. Kast mig ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd fra mig!

14. Gi mig igjen din frelses fryd, og ophold mig med en villig ånd!

15. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende sig til dig.

16. Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet.

17. Herre, oplat mine leber! Så skal min munn kunngjøre din pris.

18. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vilde jeg gi dig det; i brennoffer har du ikke behag.

19. Offere for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.

20. Gjør vel imot Sion efter din nåde, bygg Jerusalems murer!

21. Da skal du ha behag i rettferdighets offere, i brennoffer og heloffer; da skal de ofre okser på ditt alter.

1. Til sangmesteren; en læresalme av David,

2. da edomitten Doeg kom og gav Saul til kjenne og sa til ham: David er kommet i Akimeleks hus.

3. Hvorfor roser du dig av ondskap, du veldige? Guds miskunnhet varer hele dagen.

4. På undergang tenker din tunge, lik en hvesset rakekniv, du som legger op listige råd!

5. Du elsker ondt istedenfor godt, løgn istedenfor å tale hvad rett er. Sela.

6. Du elsker hvert ord som volder ødeleggelse, du svikaktige tunge!

7. Gud skal da også bryte dig ned for evig tid; han skal gripe dig og rive dig ut av teltet og rykke dig op av de levendes land. Sela.

8. Og de rettferdige skal se det og frykte, og de skal le av ham og si:

9. Se, der er den mann som ikke holdt Gud for sitt sterke vern, men satte sin lit til sin store rikdom, satte sin styrke i sin ondskap.

10. Men jeg er som et grønt oljetre i Guds hus, jeg setter min lit til Guds miskunnhet evindelig og alltid.

11. Jeg vil prise dig evindelig, fordi du har gjort det, og jeg vil bie efter ditt navn, fordi det er godt, for dine frommes åsyn.

1. Til sangmesteren; efter Mahalat*; en læresalme av David. / {* betydningen uviss.}

2. Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke nogen Gud. Onde og vederstyggelige er deres misgjerninger; det er ikke nogen som gjør godt.

3. Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om der er nogen forstandig, nogen som søker Gud.

4. De er alle avveket, alle tilsammen fordervet; det er ikke nogen som gjør godt, enn ikke én.

5. Sanser de da ikke, de som gjør urett? De eter mitt folk likesom de eter brød; på Gud kaller de ikke.

6. Da blev de grepet av stor frykt, de som ikke kjente frykt; for Gud spreder deres ben som leirer sig imot dig; du gjør dem til skamme, for Gud har forkastet dem.

7. Å, at det fra Sion må komme frelse for Israel! Når Gud gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde sig, Israel glede sig.

1. Til sangmesteren, med strengelek; en læresalme av David,

2. da sifittene kom og sa til Saul: David holder sig skjult hos oss.

3. Gud, frels mig ved ditt navn, og hjelp mig til min rett ved din kraft!

4. Gud, hør min bønn, vend øret til min munns ord!

5. For fremmede har reist sig imot mig, og voldsmenn står mig efter livet; de har ikke Gud for øie. Sela.

6. Se, Gud hjelper mig, Herren er den som opholder mitt liv.

7. Det onde skal falle tilbake på mine fiender; utrydd dem i din trofasthet!

8. Med villig hjerte vil jeg ofre til dig; jeg vil prise ditt navn, Herre, fordi det er godt.

9. For av all nød frir han mig ut, og på mine fiender ser mitt øie med lyst.

1. Til sangmesteren; med strengelek; en læresalme av David.

2. Vend øret, Gud, til min bønn, og skjul dig ikke for min inderlige begjæring!

3. Gi akt på mig og svar mig! Mine sorgfylte tanker farer hit og dit, og jeg må stønne,

4. for fiendens røst, for den ugudeliges undertrykkelse; for de velter elendighet over mig, og i vrede forfølger de mig.

5. Mitt hjerte bever i mitt bryst, og dødens redsler er falt på mig.

6. Frykt og beven kommer over mig, og forferdelse legger sig over mig.

7. Og jeg sier: Gid jeg hadde vinger som duen! Da vilde jeg flyve bort og feste bo.

8. Se, jeg vilde flykte langt bort, jeg vilde ta herberge i ørkenen. Sela.

9. Jeg vilde i hast søke mig et tilfluktssted for den rasende vind, for stormen.

10. Opsluk dem, Herre, kløv deres tungemål! For jeg ser vold og kiv i byen.

11. Dag og natt vandrer de omkring den på dens murer, og elendighet og ulykke er inneni den.

12. Fordervelse er inneni den, og undertrykkelse og svik viker ikke fra dens torv.

13. For ikke er det en fiende som håner mig, ellers vilde jeg bære det; ikke er det min avindsmann som ophøier sig over mig, ellers vilde jeg skjule mig for ham;

14. men det er du, du som var min likemann, min venn og min kjenning -

15. vi som levde sammen i fortrolig omgang, som vandret til Guds hus blandt den glade høitidsskare.

16. Ødeleggelse komme over dem! La dem fare levende ned i dødsriket! For ondskap hersker i deres bolig, i deres hjerte.

17. Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse mig.

18. Aften og morgen og middag vil jeg klage og sukke, så hører han min røst.

19. Han forløser min sjel fra striden imot mig og gir mig fred; for i mengde er de omkring mig.

20. Gud skal høre og svare* dem - han troner jo fra fordums tid, sela - dem som ikke vil bli anderledes, og som ikke frykter Gud. / {* d.e. straffe.}

21. Han* legger hånd på dem som har fred med ham, han vanhelliger sin pakt. / {* SLM 55, 13. 14.}

22. Hans munns ord er glatte som smør, men hans hjertes tanke er strid; hans ord er bløtere enn olje, og dog er de dragne sverd.

23. Kast på Herren det som tynger dig! Han skal holde dig oppe; han skal i evighet ikke la den rettferdige rokkes.

24. Og du, Gud, skal støte dem ned i gravens dyp; blodgjerrige og falske menn skal ikke nå det halve av sine dager; men jeg setter min lit til dig.

1.

2. Vær mig nådig, Gud! for mennesker vil opsluke mig; hele dagen trenger de mig med krig.

3. Mine fiender søker å opsluke mig hele dagen; for mange er de som strider mot mig i overmot.

4. På den dag jeg frykter, setter jeg min lit til dig.

5. Ved Gud priser jeg hans ord; til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke; hvad skulde kjød kunne gjøre mig?

6. Hele dagen forvender de mine ord; alle deres tanker er mig imot til det onde.

7. De slår sig sammen, de lurer, de tar vare på mine trin, fordi de står mig efter livet.

8. Skulde de undslippe tross sin ondskap? Støt folkeslag ned i vrede, Gud!

9. Hvor ofte jeg har flyktet, det har du tellet; mine tårer er gjemt i din flaske; står de ikke i din bok?

10. Da skal mine fiender vende tilbake, på den dag jeg roper; dette vet jeg at Gud er med mig.

11. Ved Gud priser jeg ordet; ved Herren priser jeg ordet.

12. Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke; hvad skulde et menneske kunne gjøre mig?

13. På mig, Gud, hviler løfter til dig; jeg vil betale dig med takksigelser.

14. For du har fridd min sjel fra døden, ja mine føtter fra fall, så jeg kan vandre for Guds åsyn i de levendes lys.

1.

2. Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig! For til dig tar min sjel sin tilflukt, og i dine vingers skygge søker jeg ly inntil fordervelsen går over.

3. Jeg roper til Gud, den Høieste, til den Gud som fullfører sin gjerning for mig.

4. Han sender hjelp fra himmelen og frelser mig, når den som vil opsluke mig, håner. Sela. Gud sender sin miskunnhet og sin trofasthet.

5. Min sjel er midt iblandt løver; jeg må ligge iblandt dem som spruter ild, menneskebarn hvis tenner er spyd og piler, og hvis tunge er et skarpt sverd.

6. Vis dig høi over himmelen, Gud, din ære over all jorden!

7. De stiller garn for mine trin, min sjel er nedbøiet; de graver en grav for mig, de faller selv midt i den. Sela.

8. Mitt hjerte er rolig, Gud, mitt hjerte er rolig; jeg vil synge og lovprise.

9. Våkn op, min ære*, våkn op, harpe og citar! Jeg vil vekke morgenrøden. / {* d.e. sjel.}

10. Jeg vil prise dig blandt folkene, Herre, jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene.

11. For din miskunnhet er stor inntil himmelen, og din trofasthet inntil skyene.

12. Vis dig høi over himmelen, Gud, din ære over all jorden!

1.

2. Mon I virkelig ved å tie taler hvad rettferdig er, dømmer hvad rett er, I menneskebarn?

3. I hjertet arbeider I jo på misgjerninger, i landet veier I ut eders henders vold.

4. De ugudelige er avveket fra mors fang av; de som taler løgn, farer vill fra mors liv.

5. Gift har de lik ormegift; de er som en døv slange, som stopper sitt øre til,

6. så den ikke hører på slangetemmernes røst, på ham som er kyndig i å besverge.

7. Gud, slå deres tenner inn i deres munn, knus de unge løvers kinntenner, Herre!

8. La dem forgå som vann som rinner bort! Legger nogen sine piler i buen, da la dem bli som uten odd!

9. La dem være som en snegl, som opløses mens den går, som en kvinnes ufullbårne foster, som ikke har sett solen!

10. Før eders gryter kjenner tornekvistene, skal han blåse dem bort* enten de er friske eller i brand. / {* førenn de ugudeliges onde råd settes i verk, gjør Gud dem til intet.}

11. Den rettferdige skal glede sig, fordi han ser hevn; han skal tvette sine føtter i den ugudeliges blod.

12. Og menneskene skal si: Der er dog frukt for den rettferdige, det er dog en Gud som dømmer på jorden.

1.

2. Fri mig fra mine fiender, min Gud, vern mig mot dem som reiser sig imot mig,

3. fri mig fra dem som gjør urett, og frels mig fra blodgjerrige menn!

4. For se, de lurer på mitt liv; sterke menn slår sig sammen imot mig, uten misgjerning og uten synd hos mig, Herre!

5. Uten brøde hos mig stormer de frem og stiller sig op; våkn op for å møte mig, og se til!

6. Ja du, Herre, hærskarenes Gud, Israels Gud, våkn op for å hjemsøke alle hedninger, vær ikke nådig imot nogen av de troløse nidinger! Sela.

7. De kommer igjen om aftenen, tuter som hunder og løper rundt omkring i byen.

8. Se, det går en strøm av ord ut av deres munn; der er sverd på deres leber; for hvem hører det?

9. Men du, Herre, le, av dem, du spotter alle hedninger.

10. Mot hans* makt vil jeg bie på dig; for Gud er min borg. / {* den mektige fiendes.}

11. Min Gud vil komme mig i møte med sin miskunnhet, Gud vil la mig se med lyst på mine fiender.

12. Slå dem ikke ihjel, forat mitt folk ikke skal glemme det! La dem drive ustadig omkring ved din makt og styrt dem ned, du, vårt skjold, Herre!

13. Hvert ord på deres leber er en synd i deres munn; la dem så fanges i sitt overmot og for den forbannelses og løgns skyld som de fører i sin munn!

14. Gjør ende på dem i vrede, gjør ende på dem, så de ikke mere er til, og la dem vite at Gud er den som hersker i Jakob inntil jordens ender! Sela.

15. Og de kommer igjen om aftenen, tuter som hunder og løper rundt omkring i byen.

16. De farer omkring efter mat; om de ikke blir mette, blir de således natten over.

17. Men jeg vil synge om din styrke, og jeg vil juble om morgenen over din miskunnhet; for du er min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød.

18. Min styrke! For dig vil jeg synge; for Gud er min borg, min miskunnhets Gud.

1. Til sangmesteren; efter Sjusjan edut*; en gyllen sang av David til å læres, / {* sannsynligvis melodien.}

2. da han stred mot syrerne fra Mesopotamia og mot syrerne fra Soba, og Joab kom tilbake og slo edomittene i Saltdalen, tolv tusen.

3. Gud! du har forkastet oss, du har sønderslått oss, du var vred; vederkveg oss nu igjen!

4. Du har rystet jorden, du har fått den til å revne; læg dens skade, for den vakler!

5. Du har latt ditt folk se hårde ting, du har gitt oss vin å drikke så vi tumlet.

6. Men du har gitt dem som frykter dig, et hærmerke til opreisning, for sannhets skyld. Sela.

7. Forat de du elsker, må bli frelst, så hjelp nu med din høire hånd og bønnhør oss!

8. Gud har talt i sin hellighet. Jeg vil fryde mig; jeg vil utskifte Sikem og opmåle Sukkots dal.

9. Mig hører Gilead til, og mig hører Manasse til, og Efra'im er vern for mitt hode, Juda er min herskerstav.

10. Moab er mitt vaskefat, på Edom kaster jeg min sko; bryt ut i jubel over mig, Filisterland!

11. Hvem vil føre mig til den faste by? Hvem leder mig inn til Edom?

12. Mon ikke du, Gud, som forkastet oss og ikke drog ut med våre hærer, Gud?

13. Gi oss hjelp mot fienden, for menneskehjelp er tomhet!

14. Ved Gud skal vi gjøre storverk, og han skal nedtrede våre fiender.

1. Til sangmesteren, på strengelek; av David.

2. Hør, Gud, mitt klagerop, merk på min bønn!

3. Fra jordens ende roper jeg til dig, mens mitt hjerte vansmekter; før mig på en klippe, som ellers blir mig for høi!

4. For du har vært min tilflukt, et sterkt tårn imot fienden.

5. La mig bo i ditt telt i all evighet, la mig finne ly i dine vingers skjul! Sela.

6. For du, Gud, har hørt på mine løfter, du har gitt mig arv med dem som frykter ditt navn.

7. Du vil legge dager til kongens dager, hans år skal være som slekt efter slekt,

8. han skal trone evindelig for Guds åsyn; sett miskunnhet og trofasthet til å bevare ham!

9. Så vil jeg lovsynge ditt navn til evig tid, forat jeg kan innfri mine løfter dag efter dag.

1. Til sangmesteren, for Jedutun; en salme av David.

2. Bare i håp til Gud er min sjel stille; fra ham kommer min frelse.

3. Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget.

4. Hvor lenge vil I alle storme løs på en mann, bryte ham ned som en mur som heller, et gjerde som støtes om?

5. De rådslår bare om å styrte ham ned fra hans høihet, de har sin lyst i løgn; med sin munn velsigner de, men i sitt hjerte forbanner de. Sela.

6. Bare i håp til Gud vær stille, min sjel! for fra ham kommer mitt håp.

7. Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes.

8. Hos Gud er min frelse og min ære; min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.

9. Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.

10. Bare tomhet er menneskenes barn, bare løgn er mannens sønner; i vektskålen stiger de til værs, de er tomhet alle sammen.

11. Stol ikke på vold, og sett ikke fåfengt håp til røvet gods! Når rikdommen vokser, så akt ikke på det!

12. En gang har Gud talt, ja to ganger har jeg hørt det*, at styrke hører Gud til. / {* d.e. Gud har gjentatte ganger sagt.}

13. Og dig, Herre, hører miskunnhet til; for du betaler enhver efter hans gjerning.

1. En salme av David, da han var i Juda ørken.

2. Gud! Du er min Gud, jeg søker dig årle; min sjel tørster efter dig, mitt kjød lenges efter dig i et tørt og vansmektende land, hvor det ikke er vann.

3. Således har jeg skuet dig i helligdommen, idet jeg så din makt og din herlighet.

4. For din miskunnhet er bedre enn livet; mine leber priser dig.

5. Således vil jeg love dig mitt liv igjennem; i ditt navn vil jeg opløfte mine hender.

6. Min sjel skal bli mettet som av marg og fett, og med jublende leber skal min munn lovprise dig.

7. Når jeg kommer dig i hu på mitt leie, tenker jeg på dig gjennem nattevaktene.

8. For du har vært min hjelp, og under dine vingers skygge jubler jeg.

9. Min sjel henger ved dig; din høire hånd holder mig oppe.

10. Og de som står mig efter livet for å ødelegge det, de skal komme til jordens nederste dyp.

11. De skal gis sverdet i vold, bli til rov for rever.

12. Og kongen skal glede sig i Gud; hver den som sverger ved ham, skal prise sig lykkelig, for løgneres munn skal tilstoppes.

1. Til sangmesteren; en salme av David.

2. Hør, Gud, min røst når jeg klager, bevar mitt liv for fiendens skremsel!

3. Skjul mig for de ondes lønnlige råd, for illgjerningsmenns larmende hop,

4. som hvesser sin tunge som et sverd, legger på buen sin pil, det bitre ord,

5. for å skyte den uskyldige i lønndom; med ett skyter de ham og frykter ikke.

6. De gjør sitt onde råd fast; de forteller hvorledes de vil legge skjulte snarer; de sier: Hvem ser dem?

7. De uttenker ugjerninger: Vi er ferdige, tanken er uttenkt - og menneskenes tanker og hjerter er dype.

8. Da skyter Gud dem; med ett kommer pilen; slaget har rammet dem.

9. Og de blir nedstyrtet, deres tunge kommer over dem; alle de som ser på dem, ryster på hodet.

10. Og alle mennesker frykter og forkynner Guds gjerning, og de forstår hans verk.

11. Den rettferdige gleder sig i Herren og tar sin tilflukt til ham, og alle opriktige av hjertet priser sig lykkelige.

1. Til sangmesteren; en salme av David; en sang.

2. Dig, Gud, priser de i stillhet på Sion, og dig gir de det de har lovt.

3. Du som hører bønner, til dig kommer alt kjød.

4. Når mine misgjerninger er blitt mig for svære, så forlater du våre overtredelser.

5. Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder; vi vil mette oss med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel.

6. Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud, du som er en tilflukt for alle jordens ender og havet langt borte.

7. Han gjør fjellene faste med sin kraft, omgjordet med velde.

8. Han stiller havenes brusen, deres bølgers brusen og folkenes bulder.

9. Og de som bor ved jordens ender, frykter for dine tegn; de steder hvor morgen og aften bryter frem, fyller du med jubel.

10. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den såre rik, Guds bekk er full av vann; du har latt dem få sitt korn, for således lager du jorden til.

11. Du vannet dens furer, senket dens plogland; du bløtte den med regnskurer, velsignet dens grøde.

12. Du har kronet din godhets år, og dine fotspor drypper av fedme.

13. Ødemarkens beiter drypper, og haugene omgjorder sig med jubel.

14. Engene er klædd med får, og dalene er dekket med korn; folk roper med fryd og synger.

1. Til sangmesteren; en sang, en salme. Rop med fryd for Gud, all jorden!

2. Syng ut hans navns ære, gi ham ære til hans pris!

3. Si til Gud: Hvor forferdelige er dine gjerninger! For din store makts skyld skal dine fiender hykle for dig.

4. All jorden skal tilbede dig og lovsynge dig, de skal lovsynge ditt navn. Sela.

5. Kom og se Guds gjerninger! Han er forferdelig i gjerning mot menneskenes barn.

6. Han gjorde havet om til tørt land, gjennem strømmen gikk de til fots; der gledet vi oss i ham.

7. Han hersker med sitt velde evindelig, hans øine gir akt på hedningene; de gjenstridige må ikke ophøie sig. Sela.

8. I folkeslag, lov vår Gud og forkynn hans pris med høi røst,

9. han som holdt vår sjel i live og ikke lot vår fot vakle!

10. For du prøvde oss, Gud, du renset oss, likesom de renser sølv.

11. Du førte oss inn i et garn, du la en trykkende byrde på våre lender.

12. Du lot mennesker fare frem over vårt hode; vi kom i ild og i vann. Men du førte oss ut til vederkvegelse.

13. Jeg vil gå inn i ditt hus med brennoffer, jeg vil gi dig det jeg har lovt,

14. det som gikk over mine leber, og som min munn talte i min nød.

15. Jeg vil ofre dig brennoffere av fett kveg med duft av værer; jeg vil ofre okser tillikemed bukker. Sela.

16. Kom, hør, alle I som frykter Gud; jeg vil fortelle hvad han har gjort mot min sjel.

17. Til ham ropte jeg med min munn, og lovsang var under min tunge.

18. Hadde jeg urett for øie i mitt hjerte, så vilde Herren ikke høre.

19. Men Gud har hørt, han har aktet på mitt bønnerop.

20. Lovet være Gud, som ikke avviste min bønn og ikke tok sin miskunnhet fra mig!

1. Til sangmesteren på strengelek; en salme, en sang.

2. Gud være oss nådig og velsigne oss, han la sitt åsyn lyse hos oss, sela,

3. forat man på jorden må kjenne din vei, blandt alle hedninger din frelse.

4. Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.

5. Folkeslagene skal fryde sig og juble; for du dømmer folkene med rett, og folkeslagene på jorden leder du. Sela.

6. Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.

7. Landet har gitt sin grøde; Gud, vår Gud, velsigner oss.

8. Gud velsigner oss, og alle jordens ender skal frykte ham.

1. Til sangmesteren; av David; en salme, en sang.

2. Gud reiser sig, hans fiender spredes, og de som hater ham, flyr for hans åsyn.

3. Likesom røk drives bort, så driver du dem bort; likesom voks smelter for ild, forgår de ugudelige for Guds åsyn.

4. Og de rettferdige gleder sig, de jubler for Guds åsyn og fryder sig med glede.

5. Syng for Gud, lovsyng hans navn, gjør vei for ham som farer frem på de øde marker, Herren er hans navn, og juble for hans åsyn!

6. Farløses far og enkers dommer er Gud i sin hellige bolig.

7. Gud gir de enslige hus, fører fanger ut til lykke; bare de gjenstridige bor i et tørt land.

8. Gud, da du drog ut foran ditt folk, da du skred frem gjennem ørkenen, sela,

9. da bevet jorden, og himlene dryppet for Guds åsyn, Sinai der borte, for Guds, Israels Guds åsyn.

10. Et rikelig regn spredte du, Gud; din arv, den utmattede, styrket du.

11. Ditt folk bosatte sig i landet*; du laget det ved din godhet i stand for den elendige, Gud! / {* Kana'an.}

12. Herren gir seierssang; stor er skaren av kvinner med gledesbudskap.

13. Hærenes konger flyr, de flyr, og hun som sitter hjemme, deler bytte.

14. Når I hviler mellem kveene, er det som en dues vinger, som er dekket med sølv, og hvis vingefjær har gullets grønnlige glans*. / {* d.e. når I nyter fredens ro, da er eders lodd strålende og herlig.}

15. Når den Allmektige spreder konger der*, da sner det på Salmon**. / {* i Kana'an.} / {** d.e. da blir det mørke lyst, likesom når det mørke fjell, Salmon, blir hvitt av sne, d.s.s. da omskapes ulykke til lykke.}

16. Et Guds fjell* er Basans fjell, et fjell med mange tinder er Basans fjell**. / {* d.e. et stort, mektig, høit fjell.} / {** d.e. verdensrikene, som Basans fjell er et billede på, er såre mektige.}

17. Hvorfor ser I skjevt, I fjell med de mange tinder, til det fjell som Gud finner behag i å bo på? Herren skal også bo der evindelig.

18. Guds vogner er to ganger ti tusen, tusen og atter tusen; Herren er iblandt dem, Sinai er i helligdommen*. / {* likesom på Sinai, da loven blev gitt, er Herren i helligdommen, d.e. på Sion, omgitt av himmelske hærskarer.}

19. Du fór op i det høie, bortførte fanger, tok gaver blandt menneskene, også blandt de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud!

20. Lovet være Herren dag efter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela.

21. Gud er oss en Gud til frelse, og hos Herren, Israels Gud, er det utganger fra døden.

22. Ja, Gud knuser sine fienders hode, den hårrike isse på ham som vandrer i sin syndeskyld.

23. Herren sier: Fra Basan vil jeg hente tilbake, jeg vil hente tilbake fra havets dyp,

24. forat din fot må stampe i blod, dine hunders tunge få sin del av fiendene.

25. De ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges, seierstog inn i helligdommen.

26. Foran går sangere, bakefter harpespillere midt imellem jomfruer som slår på pauke.

27. Lov Gud i forsamlingene, lov Herren, I som er av Israels kilde!

28. Der er Benjamin, den yngste, som hersker over dem*, Judas fyrster med sin skare, Sebulons fyrster, Naftalis fyrster. / {* fiendene.}

29. Din Gud har tildelt dig styrke; styrk, Gud, det du har gjort for oss!

30. For ditt tempel i Jerusalems skyld* skal konger komme til dig med gaver. / {* d.e. for de gjerningers skyld som utgår fra dig som bor i templet.}

31. Skjell på dyret i sivet*, på stuteflokken med folke-kalvene**, som kaster sig ned for dig med sølvstykker! Han spreder folkene som har lyst til strid. / {* d.e. Egypten.} / {** d.e. de hedenske konger med sine folk.}

32. Veldige menn skal komme fra Egypten, Etiopia skal i hast utrekke sine hender til Gud.

33. I jordens riker, syng for Gud, lovsyng Herren, sela,

34. ham som farer frem i himlenes himler, de eldgamle! Se, han lar sin røst høre, en mektig røst.

35. Gi Gud makt! Over Israel er hans høihet, og hans makt i skyene.

36. Forferdelig er du, Gud, fra dine helligdommer; Israels Gud, han gir folket makt og styrke. Lovet være Gud!

1.

2. Frels mig, Gud, for vannene er kommet inntil sjelen.

3. Jeg er sunket ned i bunnløst dynd, hvor der intet fotfeste er; jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over mig.

4. Jeg har ropt mig trett, min strupe brenner; mine øine er borttæret idet jeg venter på min Gud.

5. Flere enn hårene på mitt hode er de som hater mig uten årsak; tallrike er de som vil forderve mig, mine fiender uten grunn; det jeg ikke har røvet, skal jeg nu gi tilbake.

6. Gud, du kjenner min dårskap, og all min syndeskyld er ikke skjult for dig.

7. La dem ikke bli til skamme ved mig, de som bier efter dig, Herre, Herre, hærskarenes Gud! La dem ikke bli til spott ved mig, de som søker dig, Israels Gud!

8. For for din skyld bærer jeg vanære, dekker skam mitt åsyn.

9. Jeg er blitt fremmed for mine brødre og en utlending for min mors barn.

10. For nidkjærhet for ditt hus har fortært mig, og deres hån som håner dig, er falt på mig.

11. Og min sjel gråt mens jeg fastet, og det blev mig til spott.

12. Og jeg gjorde sekk til mitt klædebon, og jeg blev dem til et ordsprog.

13. De som sitter i porten, snakker om mig, og de som drikker sterk drikk, synger om mig.

14. Men jeg kommer med min bønn til dig, Herre, i nådens tid, Gud, for din megen miskunnhet; svar mig med din frelsende trofasthet!

15. Redd mig ut av dyndet og la mig ikke synke! La mig bli reddet fra dem som hater mig, og fra de dype vann!

16. La ikke vannstrømmen slå over mig og ikke dypet sluke mig, og la ikke brønnen lukke sitt gap over mig!

17. Svar mig, Herre, for din miskunnhet er god; vend dig til mig efter din store barmhjertighet!

18. Og skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for jeg er i nød; skynd dig å svare mig!

19. Kom nær til min sjel, forløs den, frels mig for mine fienders skyld!

20. Du kjenner min spott og min skam og min vanære; alle mine motstandere er for ditt åsyn.

21. Spott har brutt mitt hjerte, så jeg er syk, og jeg ventet på medynk, men der var ingen, på trøstere, men jeg fant ikke nogen.

22. De gav mig galle å ete, og for min tørst gav de mig eddik å drikke.

23. La deres bord bli til en strikke for deres åsyn og til en snare for dem når de er trygge!

24. La deres øine formørkes, så de ikke ser, og la deres lender alltid vakle!

25. Utøs din harme over dem, og la din brennende vrede nå dem!

26. Deres bolig bli øde, ei være der nogen som bor i deres telt!

27. For den du har slått, forfølger de, og de forteller om deres smerte som du har stunget.

28. La dem legge skyld til sin skyld, og la dem ikke komme til din rettferdighet!

29. La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige!

30. Men jeg er elendig og full av pine; la din frelse, Gud, føre mig i sikkerhet!

31. Jeg vil love Guds navn med sang og ophøie ham med lovprisning,

32. og det skal behage Herren bedre enn en ung okse med horn og klover.

33. Når saktmodige ser det, skal de glede sig; I som søker Gud, eders hjerte leve!

34. For Herren hører på de fattige, og sine fanger forakter han ikke.

35. Himmel og jord skal love ham, havet og alt det som rører sig i det.

36. For Gud skal frelse Sion og bygge byene i Juda, og de* skal bo der og eie dem, / {* de sanne israelitter.}

37. og hans tjeneres avkom skal arve dem, og de som elsker hans navn, skal bo i dem.

1. Til sangmesteren; av David; til ihukommelse.

2. Gud, kom for å utfri mig! Herre, skynd dig å hjelpe mig!

3. La dem som står mig efter livet, bli til skam og spott! La dem som ønsker min ulykke, vike tilbake og bli til skamme!

4. La dem som sier: Ha, ha, vende tilbake for sin skjensels skyld!

5. La dem fryde og glede sig i dig, alle de som søker dig, og la dem som elsker din frelse, alltid si: Høilovet være Gud!

6. For jeg er elendig og fattig; Gud, skynd dig til mig! Du er min hjelp og min frelser; Herre, dryg ikke!

1. Til dig, Herre, setter jeg min lit; la mig aldri i evighet bli til skamme!

2. Utfri mig og redd mig ved din rettferdighet! Bøi ditt øre til mig og frels mig!

3. Vær mig en klippe til bolig, dit jeg alltid kan gå, du som har fastsatt frelse for mig! For du er min klippe og min festning.

4. Min Gud, utfri mig av den ugudeliges hånd, av den urettferdiges og undertrykkerens vold!

5. For du er mitt håp, Herre, Herre min tillit fra min ungdom av.

6. Til dig har jeg støttet mig fra mors liv av; du er den som drog mig ut av min mors skjød; om dig vil jeg alltid synge min lovsang.

7. Som et under har jeg vært for mange, men du er min sterke tilflukt.

8. Min munn er full av din pris, hele dagen av din herlighet.

9. Forkast mig ikke i alderdommens tid, forlat mig ikke når min kraft forgår!

10. For mine fiender har sagt om mig, de som tar vare på mitt liv, rådslår tilsammen

11. og sier: Gud har forlatt ham; forfølg og grip ham, for det er ingen som redder!

12. Gud, vær ikke langt borte fra mig! Min Gud, skynd dig å hjelpe mig!

13. La dem som står mig efter livet, bli til skamme og gå til grunne! La dem som søker min ulykke, bli klædd i skam og spott!

14. Og jeg vil alltid håpe, og til all din pris vil jeg legge ny pris.

15. Min munn skal fortelle om din rettferdighet, hele dagen om din frelse; for jeg vet ikke tall derpå.

16. Jeg vil fremføre Herrens, Israels Guds veldige gjerninger, jeg vil prise din rettferdighet, din alene.

17. Gud, du har lært mig det fra min ungdom av, og inntil nu kunngjør jeg dine undergjerninger.

18. Forlat mig da heller ikke inntil alderdommen og de grå hår, Gud, inntil jeg får kunngjort din arm for efterslekten, din kraft for hver den som skal komme.

19. Og din rettferdighet, Gud, når til det høie; du som har gjort store ting, Gud, hvem er som du?

20. Du som har latt oss se mange trengsler og ulykker, du vil igjen gjøre oss levende og igjen dra oss op av jordens avgrunner.

21. Du vil øke min storhet og vende om og trøste mig.

22. Så vil jeg også prise dig med harpespill, din trofasthet, min Gud! Jeg vil lovsynge dig til citar, du Israels Hellige!

23. Mine leber skal juble, for jeg vil lovsynge dig, og min sjel, som du har forløst.

24. Min tunge skal også hele dagen tale om din rettferdighet; for de er blitt til spott, de er blitt til skamme, de som søker min ulykke.

1. Av Salomo. Gud, gi kongen dine dommer og kongesønnen din rettferdighet!

2. Han skal dømme ditt folk med rettferdighet og dine elendige med rett.

3. Fjellene skal bære fred for folket, og haugene for rettferdighets skyld.

4. Han skal dømme de elendige blandt folket, han skal frelse den fattiges barn og knuse voldsmannen.

5. De skal frykte dig, så lenge solen er til, og så lenge månen skinner, fra slekt til slekt.

6. Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, lik en regnskur, som væter jorden.

7. I hans dager skal den rettferdige blomstre, og det skal være megen fred, inntil månen ikke er mere.

8. Og han skal herske fra hav til hav og fra elven inntil jordens ender.

9. For hans åsyn skal de som bor i ørkenene, bøie kne, og hans fiender skal slikke støv.

10. Kongene fra Tarsis og øene skal komme med gaver, kongene fra Sjeba og Seba frembære skatt.

11. Alle konger skal falle ned for ham, alle hedninger skal tjene ham.

12. For han skal frelse den fattige som roper, og den elendige som ingen hjelper har.

13. Han skal spare den ringe og fattige, og frelse de fattiges sjeler.

14. Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og fra vold, og deres blod skal være dyrt i hans øine.

15. Og de skal leve og gi ham av Sjebas gull og alltid bede for ham; hele dagen skal de love ham.

16. Det skal bli overflod av korn i landet på fjellenes topp, dets frukt skal suse som Libanon, og det skal fremblomstre folk av byene som gresset på jorden.

17. Hans navn skal bli til evig tid; så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd, og de skal velsigne sig ved ham; alle hedninger skal prise ham salig.

18. Lovet være Gud Herren, Israels Gud, han, den eneste som gjør undergjerninger!

19. Og lovet være hans herlighets navn til evig tid, og all jorden bli full av hans herlighet! Amen, amen.

20. Ende på Davids, Isais sønns bønner.

Significados: Judas, Israel, Saul, Edom, Sinai.

Você está lendo Salmos na edição DNB, Det Norsk Bibelselskap, em Norueguês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2527 versículos.