Salmos

1. En bønn av Moses, den Guds mann. Herre! Du har vært oss en bolig fra slekt til slekt.

2. Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.

3. Du byder mennesket vende tilbake til støv og sier: Vend tilbake, I menneskebarn!

4. For tusen år er i dine øine som den dag igår når den farer bort, som en vakt om natten.

5. Du skyller dem bort, de blir som en søvn. Om morgenen er de som det groende gress;

6. om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen visner det og blir tørt.

7. For vi har gått til grunne ved din vrede, og ved din harme er vi faret bort med forferdelse.

8. Du har satt våre misgjerninger for dine øine, vår skjulte synd for ditt åsyns lys.

9. For alle våre dager er bortflyktet i din vrede; vi har levd våre år til ende som et sukk.

10. Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted.

11. Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, således som frykten for dig krever?

12. Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet!

13. Vend om, Herre! Hvor lenge? Ha medynk med dine tjenere!

14. Mett oss, når morgenen kommer, med din miskunnhet, så vil vi juble og være glade alle våre dager!

15. Gled oss så mange dager som du har plaget oss, så mange år som vi har sett ulykke!

16. La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet over deres barn!

17. Og Herrens, vår Guds liflighet være over oss, og våre henders gjerning fremme du for oss, ja, våre henders gjerning, den fremme du!

1. Den som sitter i den Høiestes skjul, som bor i den Allmektiges skygge,

2. han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!

3. For han frir dig av fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest.

4. Med sine vingefjærer dekker han dig, og under hans vinger finner du ly; hans trofasthet er skjold og vern.

5. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyver om dagen,

6. for pest som farer frem i mørket, for sott som ødelegger om middagen.

7. Faller tusen ved din side og ti tusen ved din høire hånd, til dig skal det ikke nå.

8. Du skal bare skue det med dine øine, og se hvorledes de ugudelige får sin lønn.

9. For du, Herre, er min tilflukt. Den Høieste har du gjort til din bolig;

10. intet ondt skal vederfares dig, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.

11. For han skal gi sine engler befaling om dig at de skal bevare dig på alle dine veier.

12. De skal bære dig på hendene, forat du ikke skal støte din fot på nogen sten.

13. På løve og huggorm skal du trå; du skal trå ned unge løver og slanger.

14. For han henger fast ved mig, og jeg vil utfri ham; jeg vil føre ham i sikkerhet, for han kjenner mitt navn.

15. Han skal påkalle mig, og jeg vil svare ham; jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære.

16. Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse.

1. En salme, en sang til sabbatsdagen.

2. Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,

3. å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene

4. til tistrenget citar og til harpe, til tankefullt spill på citar.

5. For du har gledet mig, Herre, med ditt verk, jeg jubler over dine henders gjerninger.

6. Hvor store dine gjerninger er, Herre! Såre dype er dine tanker.

7. En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette.

8. Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett, blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid.

9. Men du er høi til evig tid, Herre!

10. For se, dine fiender, Herre, for se, dine fiender forgår; alle de som gjør urett, blir adspredt.

11. Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje.

12. Og mitt øie ser med fryd på mine motstandere; mine ører hører med glede om de onde som står op imot mig.

13. Den rettferdige spirer som palmen; som en seder på Libanon vokser han.

14. De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder.

15. Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne

16. for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.

1. Herren er blitt konge, han har klædd sig i høihet; Herren har klædd sig, har omgjordet sig med styrke, og jorderike står fast, det rokkes ikke.

2. Fast er din trone fra fordums tid; fra evighet er du.

3. Strømmer har opløftet, Herre, strømmer har opløftet sin røst, strømmer opløfter sin brusen.

4. Mere enn røsten av de store, de herlige vann, havets brenninger, er Herren herlig i det høie.

5. Dine vidnesbyrd er såre trofaste; for ditt hus sømmer sig hellighet, Herre, så lenge dagene varer.

1. Du hevnens Gud, Herre, du hevnens Gud, åpenbar dig i herlighet!

2. Reis dig, du jordens dommer, la gjengjeldelse komme over de overmodige!

3. Hvor lenge skal de ugudelige, Herre, hvor lenge skal de ugudelige fryde sig?

4. De utgyder en strøm av ord, de fører frekk tale; alle de som gjør urett, taler store ord.

5. Ditt folk, Herre, knuser de, og din arv plager de.

6. Enken og den fremmede slår de ihjel, og farløse myrder de.

7. Og de sier: Herren ser ikke, og Jakobs Gud gir ikke akt.

8. Gi dog akt, I ufornuftige blandt folket, og I dårer, når vil I bli kloke?

9. Mon han som planter øret, ikke skulde høre? Mon han som skaper øiet, ikke skulde se?

10. Mon han som refser hedningene, ikke skulde straffe, han som gir menneskene forstand?

11. Herren kjenner menneskenes tanker, han vet at de er tomhet.

12. Salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov

13. for å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravd en grav for den ugudelige.

14. For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv;

15. for dommen skal vende tilbake til rettferdighet, og alle de opriktige av hjertet skal gi den medhold.

16. Hvem reiser sig for mig imot de onde? Hvem stiller sig frem for mig imot dem som gjør urett?

17. Dersom ikke Herren var min hjelp, vilde min sjel snart bo i dødsrikets stillhet.

18. Når jeg sier: Min fot vakler, da holder din miskunnhet mig oppe, Herre!

19. Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel.

20. Har vel fordervelsens domstol noget samfund med dig, der hvor de skaper urett under skinn av rett?

21. De slår sig skarevis sammen imot den rettferdiges sjel, og uskyldig blod dømmer de skyldig.

22. Da blir Herren mig en borg, og min Gud min tilflukts klippe.

23. Og han lar deres urett komme tilbake over dem, og for deres ondskaps skyld skal han utrydde dem; ja, Herren vår Gud skal utrydde dem.

1. Kom, la oss juble for Herren, la oss rope med fryd for vår frelses klippe!

2. La oss trede frem for hans åsyn med pris, la oss juble for ham med salmer!

3. For Herren er en stor Gud og en stor konge over alle guder,

4. han som har jordens dyp i sin hånd og fjellenes høider i eie,

5. han som eier havet, for han har skapt det, og hans hender har gjort det tørre land.

6. Kom, la oss kaste oss ned og bøie kne, la oss knele for Herrens, vår skapers åsyn!

7. For han er vår Gud, og vi er det folk han før, og den hjord hans hånd leder. Vilde I dog idag høre hans røst!

8. Forherd ikke eders hjerte, likesom ved Meriba, likesom på Massadagen i ørkenen,

9. hvor eders fedre fristet mig! De satte mig på prøve, de som dog hadde sett min gjerning.

10. Firti år vemmedes jeg ved den slekt, og jeg sa: De er et folk med forvillet hjerte, og de kjenner ikke mine veier.

11. Så svor jeg i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile.

1. Syng for Herren en ny sang, syng for Herren, all jorden!

2. Syng for Herren, lov hans navn, forkynn fra dag til dag hans frelse!

3. Fortell blandt hedningene hans ære, blandt alle folkene hans undergjerninger!

4. For stor er Herren og høilovet, forferdelig er han over alle guder.

5. For alle folkenes guder er intet; men Herren har gjort himmelen.

6. Høihet og herlighet er for hans åsyn, styrke og prydelse er i hans helligdom.

7. Gi Herren, I folkeslekter, gi Herren ære og makt!

8. Gi Herren hans navns ære, bær frem gaver og kom til hans forgårder!

9. Tilbed Herren i hellig prydelse, bev for hans åsyn, all jorden!

10. Si blandt hedningene: Herren er blitt konge, og jorderike står fast, det rokkes ikke; han dømmer folkene med rettvishet.

11. Himmelen glede sig, og jorden fryde sig, havet bruse og alt det som fyller det!

12. Marken fryde sig og alt det som er på den! Da jubler alle trær i skogen

13. for Herrens åsyn; for han kommer, han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike i rettferdighet og folkene i sin trofasthet.

1. Herren er blitt konge; jorden fryde sig, mange øer glede sig!

2. Skyer og mørke er rundt omkring ham, rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

3. Ild går foran hans åsyn og setter hans fiender i brand rundt omkring.

4. Hans lyn oplyser jorderike; jorden ser det og bever.

5. Fjellene smelter som voks for Herrens åsyn, for all jordens herres åsyn.

6. Himlene kunngjør hans rettferdighet, og alle folkene ser hans ære.

7. Til skamme blir alle de som dyrker utskårne billeder, som roser sig av avguder; tilbed ham, alle guder!

8. Sion hører det og gleder sig, og Judas døtre fryder sig over dine dommer, Herre!

9. For du, Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over alle guder.

10. I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd.

11. Lys er utsådd for den rettferdige, og glede for de opriktige av hjertet.

12. Gled eder, I rettferdige i Herren, og pris hans hellige navn!

1. En salme. Syng Herren en ny sang! For han har gjort underlige ting; hans høire hånd og hans hellige arm har hjulpet ham.

2. Herren har kunngjort sin frelse, åpenbaret sin rettferdighet for hedningenes øine.

3. Han har kommet i hu sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus; alle jordens ender har sett vår Guds frelse.

4. Rop med glede for Herren, all jorden, bryt ut i jubel og lovsang!

5. Lovsyng Herren til citar, til citar og med sangens røst,

6. til trompeter og basunens røst! Rop med fryd for kongens, Herrens åsyn!

7. Havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der!

8. Strømmene klappe i hender, fjellene juble alle sammen

9. for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet.

1. Herren er blitt konge, folkene bever, han som troner over kjeruber, jorden ryster.

2. Herren er stor i Sion, og ophøiet er han over alle folkene.

3. De skal prise ditt navn, det store og forferdelige; hellig er han.

4. Og i sin styrke elsker kongen rettferd; du har grunnfestet rettvishet, du har gjort rett og rettferdighet i Jakob.

5. Ophøi Herren vår Gud, og kast eder ned for hans føtters skammel! Hellig er han.

6. Moses og Aron var blandt hans prester, og Samuel blandt dem som påkalte hans navn; de ropte til Herren, og han svarte dem.

7. I en skystøtte talte han til dem; de holdt hans vidnesbyrd og den lov han gav dem.

8. Herre vår Gud, du svarte dem; du var dem en Gud som tilgav dem, men også en hevner over deres gjerninger.

9. Ophøi Herren vår Gud, og kast eder ned for hans hellige berg! For hellig er Herren vår Gud.

1. En salme til lovprisning. Rop med fryd for Herren, all jorden!

2. Tjen Herren med glede, kom frem for hans åsyn med jubel!

3. Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.

4. Gå inn i hans porter med pris, i hans forgårder med lov, pris ham, lov hans navn!

5. For Herren er god; hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

1. Av David; en salme. Om miskunn og rett vil jeg synge; dig, Herre, vil jeg lovsynge.

2. Jeg vil akte på den rettsindiges vei - når vil du komme til mig? Jeg vil vandre i mitt hjertes uskyld i mitt hus.

3. Jeg vil ikke sette mig fore noget nidingsverk; å gjøre overtredelser hater jeg, det skal ikke henge ved mig.

4. Et falskt hjerte skal vike fra mig, den onde vil jeg ikke vite av.

5. Den som baktaler sin næste i lønndom, ham vil jeg utrydde; den som har stolte øine og et opblåst hjerte, ham kan jeg ikke tåle.

6. Mine øine ser efter de trofaste i landet, forat de skal bo hos mig; den som vandrer på den rettsindiges vei, han skal tjene mig.

7. Der skal ikke i mitt hus bo nogen som farer med svik; den som taler løgn, skal ikke bli stående for mine øine.

8. Hver morgen vil jeg tilintetgjøre alle ugudelige i landet for å utrydde av Herrens stad alle dem som gjør urett.

1. En bønn av en elendig, når han vansmekter og utøser sin sorg for Herrens åsyn.

2. Herre, hør min bønn og la mitt rop komme til dig!

3. Skjul ikke ditt åsyn for mig på den dag jeg er i nød! Bøi ditt øre til mig! På den dag jeg roper, skynd dig å svare mig!

4. For mine dager er faret bort som en røk, og mine ben er forbrent som en brand.

5. Mitt hjerte er stukket som en urt og fortørket; for jeg har glemt å ete mitt brød.

6. For mine lydelige sukks skyld henger mine ben ved mitt kjøtt.

7. Jeg ligner pelikanen i ørkenen, jeg er som uglen på øde steder.

8. Jeg våker og er blitt som en enslig fugl på taket.

9. Hele dagen spotter mine fiender mig; de som raser mot mig, sverger ved mig*. / {* JES 65, 15.}

10. For jeg eter aske som brød og blander min drikk med gråt

11. for din vredes og din harmes skyld; for du har løftet mig op og kastet mig bort.

12. Mine dager er som en hellende skygge, og selv visner jeg som en urt.

13. Men du, Herre, du troner til evig tid, og ditt minne varer fra slekt til slekt.

14. Du vil reise dig, du vil forbarme dig over Sion; for det er tiden til å være det nådig, timen er kommet.

15. For dine tjenere elsker dets stener, og de ynkes over dets støv.

16. Og hedningene skal frykte Herrens navn, og alle jordens konger din herlighet.

17. For Herren har bygget Sion, han har åpenbaret sig i sin herlighet.

18. Han har vendt sig til de hjelpeløses bønn, og han har ikke foraktet deres bønn.

19. Dette skal bli opskrevet for den kommende slekt, og det folk som skal skapes, skal love Herren.

20. For han har sett ned fra sin hellige høide, Herren har fra himmelen skuet til jorden

21. for å høre den fangnes sukk, for å løse dødens barn,

22. forat de i Sion skal forkynne Herrens navn og hans pris i Jerusalem,

23. når de samler sig, folkeslagene og rikene, for å tjene Herren.

24. Han har bøiet min kraft på veien, han har forkortet mine dager.

25. Jeg sier: Min Gud, ta mig ikke bort midt i mine dager! Dine år varer fra slekt til slekt.

26. Fordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerning.

27. De skal forgå, men du blir stående; de skal alle eldes som et klæde, som et klædebon omskifter du dem, og de omskiftes,

28. men du er den samme, og dine år får ingen ende.

29. Dine tjeneres barn skal bo i ro, og deres avkom skal stå fast for ditt åsyn.

1. Av David. Min sjel, lov Herren, og alt som i mig er, love hans hellige navn!

2. Min sjel, lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger!

3. Han som forlater all din misgjerning, som læger alle dine sykdommer,

4. han som forløser ditt liv fra graven, som kroner dig med miskunnhet og barmhjertighet,

5. han som metter din sjel* med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen**. / {* eg. din pryd.} / {** når den skifter sin ham.}

6. Herren gjør rettferd og rett mot alle undertrykte.

7. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn.

8. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet.

9. Han går ikke alltid i rette og gjemmer ikke på vrede evindelig.

10. Han gjør ikke med oss efter våre synder og gjengjelder oss ikke efter våre misgjerninger.

11. For så høi som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.

12. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.

13. Som en far forbarmer sig over sine barn, forbarmer Herren sig over dem som frykter ham.

14. For han vet hvorledes vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv.

15. Et menneskes dager er som gresset; som blomsten på marken, således blomstrer han.

16. Når vinden farer over ham, er han ikke mere, og hans sted kjenner ham ikke mere.

17. Men Herrens miskunnhet er fra evighet og inntil evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet mot barnebarn,

18. mot dem som holder hans pakt, og dem som kommer hans bud i hu, så de gjør efter dem.

19. Herren har reist sin trone i himmelen, og hans rike hersker over alle ting.

20. Lov Herren, I hans engler, I veldige i makt, som fullbyrder hans ord, idet I adlyder hans ords røst!

21. Lov Herren, alle hans hærskarer, I hans tjenere som gjør hans vilje!

22. Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker! Min sjel, lov Herren!

1. Min sjel, lov Herren! Herre min Gud, du er såre stor, høihet og herlighet har du iklædd dig.

2. Han hyller sig i lys som i et klædebon, han spenner himmelen ut som et telt,

3. han som tømrer i vannene sine høie saler, han som gjør skyene til sin vogn, som farer frem på vindens vinger.

4. Han gjør vinder til sine engler, luende ild til sine tjenere.

5. Han grunnfestet jorden på dens støtter, den skal ikke rokkes i all evighet.

6. Du hadde dekket den med dype vann som med et klædebon; vannene stod over fjellene.

7. For din trusel flydde de, for din tordens røst for de hastig bort.

8. De steg op til fjellene, fór ned i dalene, til det sted du hadde grunnfestet for dem.

9. En grense satte du, som de ikke skal overskride; de skal ikke vende tilbake for å dekke jorden.

10. Han lar kilder springe frem i dalene; mellem fjellene går de.

11. De gir alle markens dyr å drikke; villeslene slukker sin tørst.

12. Over dem bor himmelens fugler; mellem grenene lar de høre sin røst.

13. Han vanner fjellene fra sine høie saler; av dine gjerningers frukt mettes jorden.

14. Han lar gress gro for feet og urter til menneskets tjeneste, til å få brød frem av jorden.

15. Og vin gleder menneskets hjerte, så den gjør åsynet mer skinnende enn olje, og brød styrker menneskets hjerte.

16. Herrens trær mettes, Libanons sedrer som han har plantet,

17. der hvor fuglene bygger rede, storken som har sin bolig i cypressene.

18. De høie fjell er for stengjetene, klippene er tilflukt for fjellgrevlingene.

19. Han gjorde månen til å fastsette tidene; solen kjenner sin nedgangstid.

20. Du gjør mørke, og det blir natt; i den rører sig alle dyrene i skogen.

21. De unge løver brøler efter rov, for å kreve sin føde av Gud.

22. Solen går op, de trekker sig tilbake og legger sig i sine boliger.

23. Mennesket går ut til sin gjerning og til sitt arbeid inntil aftenen.

24. Hvor mange dine gjerninger er, Herre! Du gjorde dem alle viselig; jorden er full av det du har skapt.

25. Der er havet, stort og vidtstrakt; der er en vrimmel uten tall, der er dyr, både små og store.

26. Der går skibene, Leviatan*, som du skapte til å leke sig der. / {* SLM 74, 14.}

27. Alle venter de på dig, at du skal gi dem deres føde i sin tid.

28. Du gir dem, de sanker; du oplater din hånd, de mettes med godt.

29. Du skjuler ditt åsyn, de forferdes; du drar deres livsånde tilbake, de dør og vender tilbake til sitt støv.

30. Du sender din Ånd ut, de skapes, og du gjør jordens skikkelse ny igjen.

31. Herrens ære være til evig tid! Herren glede sig i sine gjerninger!

32. Han som ser til jorden, og den bever, som rører ved fjellene, og de ryker.

33. Jeg vil lovsynge Herren så lenge jeg lever; jeg vil synge for min Gud så lenge jeg er til.

34. Måtte min tale tekkes ham! Jeg vil glede mig i Herren!

35. Men måtte syndere utryddes av jorden, og ugudelige ikke mere finnes! Min sjel, lov Herren! Halleluja*! / {* d.e. lov Herren.}

1. Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger!

2. Syng for ham, lovsyng ham, grund på alle hans undergjerninger!

3. Ros eder av hans hellige navn! Deres hjerte glede sig som søker Herren!

4. Spør efter Herren og hans makt, søk hans åsyn all tid!

5. Kom i hu hans undergjerninger som han har gjort, hans undere og hans munns dommer,

6. I, hans tjener Abrahams avkom, Jakobs barn, hans utvalgte!

7. Han er Herren vår Gud, hans dommer er over all jorden.

8. Han kommer evindelig sin pakt i hu, det ord han fastsatte for tusen slekter,

9. den pakt han gjorde med Abraham, og sin ed til Isak;

10. og han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel,

11. idet han sa: Dig vil jeg gi Kana'ans land til arvelodd.

12. Da de var en liten flokk, få og fremmede der,

13. og vandret fra folk til folk, fra et rike til et annet folk,

14. tillot han ikke noget menneske å gjøre vold imot dem, og han straffet konger for deres skyld:

15. Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noget ondt!

16. Og han kalte hunger inn over landet, han brøt sønder hver støtte av brød*. / {* JES 3, 1.}

17. Han sendte en mann foran dem, til træl blev Josef solgt.

18. De plaget hans føtter med lenker, hans sjel kom i jern*, / {* d.e. hans lenker voldte hans sjel bitter smerte.}

19. inntil den tid da hans ord slo til, da Herrens ord viste hans uskyld.

20. Da sendte kongen bud og lot ham løs, herskeren over folkeslag gav ham fri.

21. Han satte ham til herre over sitt hus og til hersker over alt sitt gods,

22. forat han skulde binde hans fyrster efter sin vilje og lære hans eldste visdom.

23. Så kom Israel til Egypten, og Jakob bodde som fremmed i Kams land.

24. Og han* gjorde sitt folk såre fruktbart og gjorde det sterkere enn dets motstandere. / {* Gud.}

25. Han vendte deres hjerte til å hate hans folk, til å gå frem med svik mot hans tjenere.

26. Han sendte Moses, sin tjener, Aron som han hadde utvalgt.

27. De gjorde hans tegn iblandt dem og undere i Kams land.

28. Han sendte mørke og gjorde det mørkt, og de var ikke gjenstridige mot hans ord.

29. Han gjorde deres vann til blod, og han drepte deres fisker.

30. Deres land vrimlet av frosk, endog i deres kongers saler.

31. Han talte, og det kom fluesvermer, mygg innen hele deres landemerke.

32. Han gav dem hagl for regn, luende ild i deres land,

33. og han slo ned deres vintrær og deres fikentrær, og brøt sønder trærne innen deres landemerke.

34. Han talte, og det kom gresshopper og gnagere* uten tall, / {* d.e. gresshopper.}

35. og de åt op hver urt i deres land, og de åt op frukten på deres mark.

36. Og han slo alt førstefødt i deres land, førstegrøden av all deres kraft.

37. Og han førte dem ut med sølv og gull, og det fantes ingen i hans stammer som snublet.

38. Egypten gledet sig da de drog ut; for frykt for dem var falt på dem.

39. Han bredte ut en sky til dekke og ild til å lyse om natten.

40. De krevde, og han lot vaktler komme og mettet dem med himmelbrød.

41. Han åpnet klippen, og det fløt vann; det løp gjennem det tørre land som en strøm.

42. For han kom i hu sitt hellige ord, Abraham, sin tjener,

43. og han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop,

44. og han gav dem hedningefolks land, og hvad folkeslag med møie hadde vunnet, tok de til eie,

45. forat de skulde holde hans forskrifter og ta vare på hans lover. Halleluja!

1. Halleluja! Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

2. Hvem kan utsi Herrens veldige gjerninger, forkynne all hans pris?

3. Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid.

4. Kom mig i hu, Herre, efter din nåde mot ditt folk, se til mig med din frelse,

5. så jeg kan se på dine utvalgtes lykke, glede mig med ditt folks glede, rose mig med din arv!

6. Vi har syndet med våre fedre, vi har gjort ille, vi har vært ugudelige.

7. Våre fedre i Egypten aktet ikke på dine undergjerninger, de kom ikke i hu dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved det Røde Hav.

8. Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde,

9. og han truet det Røde Hav, og det blev tørt, og han lot dem gå gjennem dypene som i en ørken,

10. og han frelste dem av hans hånd som hatet dem, og forløste dem av fiendens hånd,

11. og vannet skjulte deres motstandere, det blev ikke én av dem tilbake.

12. Da trodde de på hans ord, de sang hans pris.

13. Men snart glemte de hans gjerninger, de bidde ikke på hans råd;

14. men de blev grepet av begjærlighet i ørkenen, og de fristet Gud på det øde sted.

15. Da gav han dem det de vilde ha, men sendte tærende sykdom over deres liv.

16. Og de blev avindsyke mot Moses i leiren, mot Aron, Herrens hellige.

17. Jorden oplot sig og slukte Datan og skjulte Abirams hop,

18. og en ild satte deres hop i brand, en lue brente op de ugudelige.

19. De gjorde en kalv ved Horeb og tilbad et støpt billede,

20. og de byttet sin ære* mot billedet av en okse, som eter gress. / {* 5MO 10, 21.}

21. De glemte Gud, sin frelser, som hadde gjort store ting i Egypten,

22. undergjerninger i Kams land, forferdelige ting ved det Røde Hav.

23. Da sa han at han vilde ødelegge dem, dersom ikke Moses, hans utvalgte, hadde stilt sig i gapet for hans åsyn for å avvende hans vrede fra å ødelegge dem.

24. Og de foraktet det herlige land, de trodde ikke hans ord,

25. og de knurret i sine telt, de hørte ikke på Herrens røst.

26. Da opløftet han sin hånd og svor at han vilde la dem falle i ørkenen

27. og la deres avkom falle iblandt hedningene og sprede dem i landene.

28. Og de bandt sig til Ba'al-Peor og åt av offere til døde*, / {* d.e. de livløse avgudsbilleder.}

29. og de vakte harme ved sine gjerninger, og en plage brøt inn iblandt dem.

30. Da stod Pinehas frem og holdt dom, og plagen stanset;

31. og det blev regnet ham til rettferdighet fra slekt til slekt evindelig.

32. Og de vakte vrede ved Meribas vann, og det gikk Moses ille for deres skyld;

33. for de var gjenstridige mot hans* Ånd, og han talte tankeløst med sine leber. / {* d.e. Guds.}

34. De ødela ikke de folk som Herren hadde talt til dem om,

35. men de blandet sig med hedningene og lærte deres gjerninger,

36. og de tjente deres avguder, og disse blev dem til en snare,

37. og de ofret sine sønner og sine døtre til maktene*. / {* d.e. avgudene.}

38. og de utøste uskyldig blod, sine sønners og sine døtres blod, som de ofret til Kana'ans avguder, og landet blev vanhelliget ved blod.

39. De blev urene ved sine gjerninger og drev hor ved sin adferd.

40. Da optendtes Herrens vrede mot hans folk, og han fikk avsky for sin arv.

41. Og han gav dem i hedningers hånd, og de som hatet dem, hersket over dem,

42. og deres fiender trengte dem, og de blev ydmyket under deres hånd.

43. Mange ganger utfridde han dem; men de var gjenstridige i sine råd, og de sank ned i usseldom for sin misgjernings skyld.

44. Og han så til dem når de var i nød, idet han hørte deres klagerop.

45. Og i sin godhet mot dem kom han sin pakt i hu, og det gjorde ham ondt efter hans store miskunnhet,

46. og han lot dem finne barmhjertighet for alle deres åsyn som hadde ført dem i fangenskap.

47. Frels oss, Herre vår Gud, og samle oss fra hedningene til å love ditt hellige navn, rose oss av å kunne prise dig!

48. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Og alt folket sier: Amen. Halleluja!

Significados: Judas, Samuel, Israel.

Você está lendo Salmos na edição DNB, Det Norsk Bibelselskap, em Norueguês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2527 versículos.