Gálatas

1. Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

2. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.

3. En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.

4. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

5. Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.

6. Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.

7. Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?

8. Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.

9. Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.

10. Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.

11. Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.

12. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!

13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.

14. Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.

15. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

16. En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.

17. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

18. Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

19. De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,

20. Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,

21. Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.

22. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

23. Tegen de zodanigen is de wet niet.

24. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

25. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

26. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

1. Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.

2. Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.

3. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed.

4. Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.

5. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen.

6. En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.

7. Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.

8. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.

9. Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.

10. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.

Você está lendo Gálatas na edição DUTCH, Dutch, em Holandês.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 6 capítulos, e 149 versículos.