Salmos

1. Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.

2. De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.

3. Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.

4. Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

5. Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.

6. De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.

7. Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.

8. Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;

9. Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.

10. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.

11. De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.

12. O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.

13. Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.

14. Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.

15. Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.

16. Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.

17. Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?

18. Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.

19. Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.

20. Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!

Significados: Israel.

Você está lendo Salmos na edição DUTCH, Dutch, em Holandês.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.