1. Ekparolis Elifaz, la Temanano, kaj diris:

2. CXu Dion povas instrui homo? CXu povas Lin instrui ecx sagxulo?

3. CXu por la Plejpotenculo tio estas utila, se vi estas virta? Kaj cxu Li havas profiton de tio, se via konduto estas pia?

4. CXu pro timo antaux vi Li disputos kun vi, Iros kun vi al jugxo?

5. Via malvirteco estas ja granda, Kaj viaj malbonagoj ne havas finon.

6. Vi prenis de viaj fratoj garantiajxon vane, De preskaux-nuduloj vi deprenis la vestojn;

7. Al laculo vi ne donis akvon por trinki, Kaj al malsatulo vi rifuzis panon;

8. Per forta brako vi akiris teron, Kaj dank� al eminenteco vi logxis sur gxi;

9. Vidvinojn vi foririgis kun nenio, Kaj la brakojn de orfoj vi frakasis.

10. Pro tio cxirkauxe de vi estas kaptiloj, Kaj subita teruro vin timigas.

11. Aux pro mallumo vi nenion vidas, Kaj multego da akvo vin kovris?

12. CXu ne estas Dio tie alte en la cxielo? Rigardu la stelojn, kiel alte ili estas.

13. Kaj vi diras:Kion scias Dio? CXu Li povas jugxi en mallumo?

14. La nuboj kovras Lin, kaj Li ne vidas; Kaj Li nur rondiras en la rondo de la cxielo.

15. CXu vi konservas la vojon antikvan, Kiun iradis homoj malpiaj,

16. Kiuj estis kaptitaj antauxtempe, Kaj kies grundo disversxigxis kiel rivero,

17. Kiuj parolis al Dio:Foriru de ni! Kion povas fari al ni la Plejpotenculo?

18. Kvankam Li plenigis iliajn domojn per bonajxo. Sed la pensmaniero de malvirtuloj estas malproksima de mi.

19. La virtuloj vidos kaj gxojos; La senkulpulo mokos ilin:

20. Certe malaperis nia kontrauxulo, Kaj kio restis, tion ekstermis fajro.

21. Interkonsentu do kun Li, kaj vi havos pacon; Per tio venos al vi bono.

22. Prenu el Lia busxo instruon, Kaj metu Liajn vortojn en vian koron.

23. Se vi revenos al la Plejpotenculo, vi estos konstruita; Forigu malpiajxon el via tendo.

24. JXetu en la polvon la multekostan metalon, Kaj la Ofiran oron sur la sxtonojn de la torentoj;

25. Tiam la Plejpotenculo estos via oro kaj via brilanta argxento;

26. CXar tiam vi havos vian plezuron en la Plejpotenculo, Kaj vi levos al Dio vian vizagxon;

27. Vi pregxos al Li, kaj Li vin auxskultos; Kaj viajn sanktajn promesojn vi plenumos;

28. Se vi ion decidos, gxi plenumigxos cxe vi; Kaj super viaj vojoj brilos lumo.

29. CXar tiujn, kiuj humiligxis, Li altigos; Kaj kiu mallevas la okulojn, tiu estos savita.

30. Ankaux tiun, kiu ne estis senkulpa, Li savos; Tia estos savita pro la pureco de viaj manoj.

1. Ijob respondis kaj diris:

2. Ecx hodiaux mia parolado restas maldolcxa; Mia suferado estas pli peza, ol miaj gxemoj.

3. Ho, se mi scius, kiamaniere mi povas Lin trovi, Veni al Lia trono!

4. Mi prezentus al Li jugxan aferon, Kaj mian busxon mi plenigus per argumentoj.

5. Mi ekscius la vortojn, kiujn Li respondus al mi; Mi komprenus, kion Li dirus al mi.

6. CXu en la grandeco de Sia forto Li luktus kontraux mi? Ne, Li nur atentu min;

7. Tiam pravulo procesus kun Li, Kaj mi liberigxus por cxiam de mia Jugxanto.

8. Sed jen mi iras antauxen, kaj Li tie ne estas; Mi iras malantauxen, kaj mi Lin ne rimarkas;

9. Se Li faras ion maldekstre, mi Lin ne trovas; Se Li kasxas Sin dekstre, mi Lin ne vidas.

10. Sed mian vojon Li konas; Se Li min elprovos, mi eliros kiel oro.

11. Sur Lia irejo forte tenigxas mia piedo; Lian vojon mi konservis, kaj ne forklinigxis.

12. Mi ne deturnas min de la ordonoj de Liaj lipoj; Pli ol mian propran legxon mi konservis la dirojn de Lia busxo.

13. Sed Li estas sola:kiu kontrauxstaros al Li? Kion Lia animo deziras, tion Li faras.

14. Kio estas destinita por mi, tion Li plenumos; Kaj Li havas multe da similaj aferoj.

15. Tial mi tremas antaux Lia vizagxo, Mi primeditas, kaj mi timas Lin.

16. Dio senkuragxigis mian koron, Kaj la Plejpotenculo min konfuzis.

17. CXar mi ne estas neniigita antaux la mallumo, Kaj antaux mia vizagxo Li ne kovris la mallumon.

1. Kial la Plejpotenculo ne destinis tempojn, Kaj Liaj konantoj ne vidas Liajn tagojn?

2. Oni forsxovas la limojn; Oni rabas la sxafaron kaj pasxtas gxin.

3. Oni forkondukas la azenon de orfoj, Oni prenas kiel garantiajxon la bovon de vidvino.

4. Oni forpusxas malricxulojn de la vojo; La suferantoj sur la tero devas sin kasxi.

5. Jen kiel sovagxaj azenoj ili eliras al sia laboro, por sercxi kaptajxon; La stepo donas al ili panon por iliaj infanoj.

6. Sur fremda kampo ili rikoltas, Kaj en vinbergxardeno de malpiulo ili kolektas berojn.

7. Nudaj ili tradormas la nokton, cxar ili ne havas veston, Kaj dum la frosto ili havas nenion, por sin kovri.

8. De la pluvego de la montoj ili malsekigxas, Kaj pro nehavado de rifugxejo ili cxirkauxprenas rokon.

9. Oni forsxiras orfon de la mamoj, Kaj oni ruinigas malricxulon.

10. Ili iras nudaj, sen vestoj, Kaj malsataj ili portas garbojn;

11. Inter iliaj muroj oni pretigas oleon; Oni devigas ilin treti en vinpremejoj, dum ili mem estas soifantaj.

12. El la urbo auxdigxas gxemoj de homoj, Kaj la animoj de mortigatoj krias; Sed Dio ne atentas tiun blasfemadon.

13. Tiuj homoj estas kontrauxuloj de la lumo; Ili ne konas Liajn vojojn, Ne revenas al Lia irejo.

14. Antaux tagigxo levigxas la mortigisto, Mortigas malricxulon kaj senhavulon, Kaj en la nokto li estas kiel sxtelisto.

15. La okulo de adultulo atendas la krepuskon, Dirante:Neniu okulo min vidu; Kaj li kovras sian vizagxon.

16. En mallumo oni faras subfoson sub domoj; Dum la tago oni kasxas sin cxe si, ne konante lumon.

17. CXar la mallumo estas mateno por ili cxiuj, CXar ili interkonatigxis kun la teruroj de la mallumo.

18. Tia homo estas malpeza sur la suprajxo de akvo; Malgranda estas lia parto sur la tero; Li ne iras laux la vojo de vinbergxardenoj.

19. Kiel seka tero kaj varmego englutas negxan akvon, Tiel SXeol englutas la pekulojn.

20. Forgesu lin la interno de lia patrino; La vermoj frandu lin; Oni lin ne plu rememoru; Li rompigxu kiel malbona arbo-

21. Li, kiu premas seninfanulinon, kiu ne naskis, Kaj kiu ne faras bonon al vidvino.

22. Kiu ecx potenculojn maltrankviligas per sia forto, Tiel ke oni ne estas certa pri sia vivo, kiam li levigxis.

23. Dio donas al ili sendangxerecon kaj apogon, Kaj Liaj okuloj estas super iliaj vojoj.

24. Ili levigxis alte; sed subite ili ne plu ekzistas; Ili falas kaj estas forkaptataj kiel cxiuj, Kaj kiel la kapo de spiko ili dehakigxas.

25. CXu ne estas tiel? Kiu pruvos, ke mi mensogas, kaj senvalorigos mian parolon?

1. Ekparolis Bildad, la SXuhxano, kaj diris:

2. Regado kaj timigo estas cxe Li, Kiu faras pacon en Siaj altaj sferoj.

3. CXu oni povas kalkuli Liajn tacxmentojn? Kaj super kiu ne levigxas Lia lumo?

4. Kiel povas homo esti prava antaux Dio? Kaj kiel naskito de virino povas esti pura?

5. Vidu, ecx la luno ne estas hela Kaj la steloj ne estas puraj antaux Liaj okuloj:

6. Des pli homo, la vermo! Kaj homido, la tineo!

1. Ijob respondis kaj diris:

2. Kiel vi helpas al tiu, kiu ne havas forton! Kiel vi subtenas tiun, kies brako estas senforta!

3. Kian konsilon vi donas al tiu, kiu ne havas sagxon, Kaj kiel grandan prudenton vi montras!

4. Al kiu vi parolas vortojn? Kaj kies spirito eliras el vi?

5. La mortintoj tremas sub la akvo, Kaj ankaux tiuj, kiuj vivas en gxi.

6. SXeol estas malkovrita antaux Li, Kaj la abismo ne havas kovron.

7. Li etendis la nordon super la malpleno, Li pendigis la teron sur nenio.

8. Li ligas la akvon en Siaj nuboj, Kaj nubo ne krevas sub tio.

9. Li kovras la tronon Kaj etendas cxirkaux gxi Sian nubon.

10. Li faris limon sur la akvo, GXis la loko, kie finigxas la lumo kaj la mallumo.

11. La kolonoj de la cxielo sxanceligxas Kaj tremas de Lia krio.

12. Per Sia forto Li kvietigas la maron, Kaj per Sia sagxo Li frakasas Rahabon.

13. Per Lia spirito belegigxis la cxielo; Lia mano trapikas la tordigxantan serpenton.

14. Jen tio estas parto de Liaj vojoj; Kaj nur iometon ni auxdis pri Li. Kiu povas kompreni la tondron de Lia potenco?

1. Kaj Ijob dauxrigis siajn sentencojn, kaj diris:

2. Kiel vivas Dio, kiu rifuzis al mi miajn rajtojn, Kaj la Plejpotenculo, kiu afliktas mian animon:

3. Tiel longe, kiel mia animo estas en mi Kaj la spiro de Dio en mia nazo,

4. Miaj lipoj ne eldiros malgxustajxon, Kaj mia lango ne diros malverajxon.

5. Malproksime estas de mi, Rigardi vin kiel pravajn; GXis mia morto mi ne cxesos rigardi min kiel senkulpan.

6. Mian pravecon mi tenas forte, kaj mi ne ellasos gxin; Dum mia tuta vivo mia koro ne faros al mi riprocxon pri tio.

7. Mia malamiko estu rigardata kiel malvirtulo, Kaj mia kontrauxulo kiel malpiulo.

8. CXar kio estas la espero de hipokritulo, Kiam Dio faras al li finon, elsxiras lian animon?

9. CXu lian kriadon Dio auxskultos, Kiam trafos lin malfelicxo?

10. CXu li povas havi gxuon de la Plejpotenculo, Voki al Dio en cxiu tempo?

11. Mi instruos vin pri la mano de Dio; Mi ne kasxos antaux vi tion, kio estas cxe la Plejpotenculo.

12. Jen vi cxiuj mem vidis; Kial do vi parolas senenhavajxon?

13. Tia estas la sorto de malbona homo cxe Dio, Kaj la parto, kiun tiranoj ricevas de la Plejpotenculo:

14. Se li havos multe da filoj, ili iros sub la glavon; Kaj lia devenantaro ne havos sate panon.

15. Tiujn, kiuj restos cxe li, enterigos la morto; Kaj liaj vidvinoj ne ploros.

16. Se li kolektos argxenton kiel polvon Kaj pretigos al si vestojn kiel argilon,

17. Tiam li pretigos, sed justulo metos sur sin la vestojn, Kaj senkulpulo dividos la argxenton.

18. Li konstruas sian domon kiel tineo, Kaj kiel gardisto, kiu faras al si lauxbon.

19. Li kusxigxas ricxa, kaj nenion kunportas; Li malfermas la okulojn, kaj jam nenio ekzistas.

20. Teruro superfalos lin kiel akvo; En la nokto forportos lin ventego.

21. Levos lin vento orienta, kaj foriros, Kaj forblovos lin de lia loko.

22. Li tion jxetos sur lin senkompate; De Lia mano li kuros kaj kuros.

23. Oni kunfrapos pri li la manojn, Kaj oni fajfos pri li sur lia loko.

Significados: Elifaz, Lia, Sur.

Você está lendo na edição ESPERANTO, Esperanto, em Esperanto.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1070 versículos.