Salmos

1. Psalmo de Asaf. Jes, bona estas Dio por Izrael, Por tiuj, kiuj havas puran koron.

2. Sed mi-apenaux ne falsxanceligxis miaj piedoj, Preskaux elglitis miaj pasxoj.

3. CXar mi cxagrenigxis pro la fanfaronuloj, Vidante la bonstaton de la malvirtuloj.

4. CXar ili ne havas suferojn de morto, Kaj iliaj fortoj estas fortikaj.

5. Ili ne partoprenas en la zorgoj de homoj, Kaj ili ne suferas kun aliaj homoj.

6. Tial ilian kolon cxirkauxvolvis fiereco, Kaj perforteco ilin vestas kiel ornamo.

7. Pro graso elmetigxis iliaj okuloj, Superbordigxis en ilia koro la intencoj.

8. Ili mokas, ili parolas malbonintence pri premado; Ili parolas de alte.

9. Kontraux la cxielon ili levas sian busxon, Kaj ilia lango promenas sur la tero.

10. Tial tien ankaux iras Lia popolo, Kaj ili akvon cxerpas abunde.

11. Kaj ili diras:Kiel Dio scias? Kaj cxu la Plejaltulo komprenas?

12. Jen tiuj estas malvirtuloj, Kaj ili estas felicxuloj de la mondo kaj atingis ricxecon!

13. Nur vane mi purigis mian koron Kaj lavis per senkulpeco miajn manojn,

14. Kaj mi turmentigxas cxiutage Kaj mi suferas punon cxiumatene!

15. Se mi intencus paroli kiel ili, Tiam mi farigxus perfida al la generacio de Viaj filoj.

16. Mi meditis, por kompreni cxi tion; Sed gxi estis malfacila en miaj okuloj,

17. GXis mi venis en la sanktejon de Dio Kaj ekkomprenis la finon de tio.

18. Vi starigas ilin sur glitiga loko; Kaj Vi jxetas ilin en pereon.

19. Kiel momente ili ruinigxis! Pereis, malaperis de subita teruro!

20. Simile al songxo post la vekigxo, Vi, ho mia Sinjoro, en kolero tute sensignifigas ilian bildon.

21. Kiam bolis mia koro Kaj turmentigxis mia internajxo,

22. Tiam mi estis senklerulo kaj mi ne komprenis; Mi estis kiel bruto antaux Vi.

23. Sed mi cxiam estas apud Vi; Vi tenas min je la dekstra mano.

24. Per Via konsilo Vi min kondukas, Kaj poste Vi akceptas min kun honoro.

25. Kiu estas por mi en la cxielo? Kaj krom Vi mi nenion volas sur la tero.

26. Konsumigxas mia karno kaj mia koro; Sed la fortikajxo de mia koro kaj mia parto estas Dio por eterne.

27. Jen tiuj, kiuj malproksimigxas de Vi, pereas; Vi ekstermas cxiun, kiu perfidigxis al Vi.

28. Sed al mi estas bone, ke mi estas proksima al Dio; Sur mian Sinjoron, sur la Eternulon, mi metis mian fidon, Por rakonti cxiujn Viajn farojn.

1. Instruo de Asaf. Kial, ho Dio, Vi forpusxis nin por cxiam? Kial fumas Via kolero kontraux la sxafoj de Via pasxtejo?

2. Rememoru Vian komunumon, kiun Vi acxetis en la tempo antikva, La genton de Via heredo, kiun Vi liberigis, CXi tiun monton Cion, sur kiu Vi logxigxis.

3. Direktu Viajn pasxojn al la eternaj ruinoj, Al cxio, kion detruis malamiko en la sanktejo.

4. Krias Viaj malamikoj en Via domo, Metis tie siajn signojn.

5. Oni vidas, kiel ili levas la hakilojn Kontraux la lignajn plektajxojn.

6. Kaj nun cxiujn gxiajn skulptajxojn Ili dishakas per hakilo kaj marteloj.

7. Ili bruligis per fajro Vian sanktejon, Malhonore alterigis la logxejon de Via nomo.

8. Ili diris en sia koro:Ni ruinigos ilin tute; Ili forbruligis cxiujn domojn de Dio en la lando.

9. Niajn signojn ni ne vidis; Jam ne ekzistas profeto, Kaj neniu cxe ni scias, kiel longe tio dauxros.

10. Kiel longe, ho Dio, mokos la premanto? CXu eterne la malamiko insultos Vian nomon?

11. Kial Vi retenas Vian brakon kaj Vian dekstran manon? Ekstermu ilin el Via basko.

12. Dio estas ja mia Regxo de antikve, Li faras savon sur la tero.

13. Vi dissxiris per Via forto la maron, Vi rompis la kapojn de balenoj en la akvo;

14. Vi disbatis la kapojn de la levjatano, Vi donis gxin por mangxo al la bestoj de la dezerto;

15. Vi elfendis fonton kaj torenton, Vi elsekigis potencajn riverojn.

16. Al Vi apartenas la tago, kaj al Vi apartenas la nokto; Vi arangxis lumon kaj sunon;

17. Vi difinis cxiujn limojn de la tero; La someron kaj la vintron Vi arangxis.

18. Rememoru tion, ke malamiko insultas la Eternulon Kaj popolo malsagxa malhonoras Vian nomon.

19. Ne fordonu al sovagxa besto la animon de Via turto; La anaron de Viaj mizeruloj ne forgesu por cxiam.

20. Rememoru la interligon, CXar cxiuj mallumaj lokoj de la tero estas plenaj de rabejoj.

21. La suferanto ne reiru hontigita; Malricxulo kaj mizerulo gloru Vian nomon.

22. Levigxu, ho Dio, defendu Vian aferon; Rememoru la malhonoron, kiun malsagxulo faras al Vi cxiutage.

23. Ne forgesu la krion de Viaj malamikoj; La bruo de tiuj, kiuj levigxis kontraux Vi, konstante kreskas.

1. Al la hxorestro. Por Al-tasxhxet. Psalmo de Asaf. Kanto. Ni gloras Vin, ho Dio, ni gloras Vin; Proksima estas Via nomo; Oni rakontas Viajn miraklojn.

2. Kiam Mi elektos tempon, Mi faros justan jugxon.

3. Tremas la tero kaj cxiuj gxiaj logxantoj; Mi fortikigis gxiajn kolonojn. Sela.

4. Mi diras al la fanfaronuloj:Ne fanfaronu; Kaj al la malvirtuloj:Ne levu kornon;

5. Ne levu supren vian kornon, Ne parolu kun nefleksebla kolo;

6. CXar ne de oriento kaj ne de okcidento Kaj ne de la dezerto venas alteco.

7. Nur Dio estas jugxanto; Unu homon Li malaltigas, kaj alian Li altigas.

8. CXar la pokalo estas en la mano de la Eternulo, Kaj la vino sxauxmas, plena de aromajxo, kaj Li versxas el gxi; Sed nur gxian fecxon elsucxos kaj trinkos cxiuj malvirtuloj de la tero.

9. Kaj mi eterne predikos, Mi kantos al la Dio de Jakob.

10. Kaj cxiujn kornojn de la malvirtuloj mi rompos; Altigxos la kornoj de virtulo.

1. Al la hxorestro. Por kordaj instrumentoj. Psalmo de Asaf. Kanto. Dio estas konata en Judujo; Granda estas Lia nomo en Izrael.

2. En Salem estas Lia tendo, Kaj Lia logxejo sur Cion.

3. Tie Li rompis la sagojn de pafarko, SXildon, glavon, kaj militon. Sela.

4. Vi estas majesta kaj potenca sur la sovagxbestaj montoj.

5. Senarmigxis la fortkoruloj, endormigxis; Kaj cxiuj militistoj restis kvazaux sen manoj.

6. De Via minaco, ho Dio de Jakob, Paralizigxis rajdisto kaj cxevalo.

7. Vi, Vi estas timinda; Kaj kiu restos staranta antaux Vi, kiam ekflamas Via kolero?

8. El la cxielo Vi auxdigis jugxon; La tero ektimis kaj eksilentis,

9. Kiam Dio levigxis, por jugxi, Por savi cxiujn humilulojn sur la tero. Sela.

10. CXar la kolero de homo farigxas Via gloro, Kiam Vi zonas Vin per la resto de Via kolero.

11. Faru kaj plenumu promesojn al la Eternulo, via Dio; Vi cxiuj, kiuj Lin cxirkauxas, alportu donacojn al la Timindulo.

12. Li humiligis la spiriton de potenculoj; Li estas timinda por la regxoj de la tero.

1. Al la hxorestro. Por Jedutun. Psalmo de Asaf. Mia vocxo iras al Dio, kaj mi krias; Mia vocxo iras al Dio, ke Li auxskultu min.

2. En la tago de mia suferado mi sercxas mian Sinjoron; En la nokto mia mano estas etendita kaj ne mallevigxas; Mia animo ne volas konsoligxi.

3. Mi rememoras Dion, kaj mi gxemas; Mi meditas, kaj mia spirito malgxojas. Sela.

4. Vi retenas la palpebrojn de miaj okuloj; Mi estas frapita, mi ne povas paroli.

5. Mi meditas pri la tagoj antikvaj, Pri la jaroj antauxlonge pasintaj.

6. Mi rememoras en la nokto mian kanton; Mi parolas kun mia koro, Kaj mia spirito esploras.

7. CXu por eterne mia Sinjoro forpusxis? Kaj cxu Li ne plu favoros?

8. CXu por eterne cxesigxis Lia boneco? CXu Lia promeso ne plenumigxos por cxiuj generacioj?

9. CXu Dio forgesis indulgi? CXu Li fermis en kolero Sian favorkorecon? Sela.

10. Kaj mi diris:Tio estas mia aflikto, Ke aliigxis la dekstra mano de la Plejaltulo.

11. Mi rememoros la farojn de la Eternulo; Jes, mi rememoros Viajn antikvajn miraklojn.

12. Mi meditos pri cxiuj Viaj faroj, Kaj pri Viaj agoj mi parolos.

13. Ho Dio, en sankteco estas Via vojo; Kiu estas tiel granda dio, kiel nia Dio?

14. Vi estas tiu Dio, kiu faras miraklojn; Vi montris Vian forton inter la popoloj.

15. Vi liberigis per Via brako Vian popolon, La filojn de Jakob kaj Jozef. Sela.

16. Vidis Vin akvoj, ho Dio, Vidis Vin akvoj, kaj ili ektremis, Kaj abismoj skuigxis.

17. Nubegoj versxis akvon, La cxielo eligis bruon, Kaj Viaj sagoj ekflugis.

18. La vocxo de Via tondro estis en la turnovento, Fulmoj lumigis la mondon; Tremis kaj sxanceligxis la tero.

19. Sur la maro estis Via vojo, Kaj Via irejo sur grandaj akvoj, Sed Viaj pasxosignoj ne estis videblaj.

20. Vi kondukis Vian popolon kiel sxafojn, Per la mano de Moseo kaj Aaron.

1. Instruo de Asaf. Atentu, ho mia popolo, mian instruon; Klinu vian orelon al la paroloj de mia busxo.

2. Mi malfermos per sentenco mian busxon; Mi eldiros enigmojn el tempo antikva.

3. Kion ni auxdis kaj sciigxis, Kion rakontis al ni niaj patroj,

4. Tion ni ne kasxos antaux iliaj infanoj, Rakontante al venonta generacio la gloron de la Eternulo, Kaj Lian potencon, kaj Liajn miraklojn, kiujn Li faris.

5. Li starigis ateston en Jakob, Kaj en Izrael Li fiksis legxon, Pri kiu Li ordonis al niaj patroj, Ke ili sciigu gxin al siaj infanoj,

6. Por ke sciu estonta generacio, la infanoj, kiuj naskigxos, Ili levigxu kaj rakontu al siaj infanoj.

7. Ili metu sian fidon sur Dion, Kaj ili ne forgesu la farojn de Dio, Kaj ili plenumu Liajn ordonojn;

8. Kaj ili ne estu, kiel iliaj patroj, Generacio ribela kaj perfida, Generacio, kiu ne estis firma per sia koro, Nek fidela al Dio per sia spirito.

9. La filoj de Efraim, armitaj, portantaj pafarkon, Turnigxis malantauxen en tago de batalo;

10. Ili ne plenumis la interkonsenton de Dio, Kaj rifuzis sekvi Lian instruon;

11. Kaj ili forgesis Liajn farojn, Kaj Liajn miraklojn, kiujn Li aperigis al ili.

12. Antaux iliaj patroj Li faris miraklojn En la lando Egipta, sur la kampo Coan.

13. Li fendis la maron kaj pasigis ilin, Kaj starigis la akvon kvazaux muron;

14. Kaj Li kondukis ilin tage en nubo Kaj la tutan nokton en la lumo de fajro;

15. Li fendis sxtonojn en la dezerto, Kaj trinkigis ilin kvazaux el granda abismo;

16. Li eligis riveretojn el roko, Kaj fluigis akvon kiel riverojn.

17. Sed ili plue pekis antaux Li, CXagrenis la Plejaltulon en la dezerto;

18. Kaj ili incitis Dion en sia koro, Petante mangxon pro sia kaprico;

19. Kaj ili parolis kontraux Dio, Kaj diris:CXu Dio povas kovri tablon en la dezerto?

20. Jen Li frapis rokon, Kaj versxigxis akvo kaj ekfluis riveroj: CXu Li povas ankaux panon doni? CXu Li pretigos ankaux viandon por Sia popolo?

21. Tial la Eternulo, auxdinte, flamigxis; Kaj fajro ekbrulis kontraux Jakob, Kaj levigxis kolero kontraux Izrael;

22. CXar ili ne kredis je Dio Kaj ne fidis Lian savon.

23. Kaj Li ordonis el supre al la nuboj, Kaj Li malfermis la pordojn de la cxielo;

24. Kaj Li pluvigis al ili manaon, por mangxi, Kaj Li donis al ili cxielan grenon.

25. Panon de potenculoj cxiu mangxis; Li sendis al ili mangxon satege.

26. Li kurigis tra la cxielo venton orientan, Kaj per Sia forto Li aperigis venton sudan;

27. Kaj Li pluvigis sur ilin viandon kiel polvon, Kaj flugilajn birdojn kiel apudmaran sablon;

28. Kaj Li faligis cxion mezen de ilia tendaro, CXirkauxe de iliaj logxejoj.

29. Kaj ili mangxis kaj tre satigxis; Kaj Li venigis al ili tion, kion ili deziris.

30. Sed kiam ili ankoraux ne forlasis sian deziron Kaj ilia mangxajxo estis ankoraux en ilia busxo,

31. La kolero de Dio venis sur ilin Kaj mortigis la plej eminentajn el ili, Kaj la junulojn de Izrael gxi faligis.

32. Malgraux cxio cxi tio ili plue ankoraux pekis Kaj ne kredis je Liaj mirakloj.

33. Kaj Li finigis iliajn tagojn en vanteco Kaj iliajn jarojn en teruro.

34. Kiam Li estis mortiganta ilin, tiam ili Lin eksercxis, Returnigxis kaj fervore vokis Dion;

35. Kaj ili rememoris, ke Dio estas ilia fortikajxo Kaj Dio la Plejalta estas ilia Liberiganto.

36. Sed ili flatis al Li per sia busxo, Kaj per sia lango ili mensogis al Li;

37. CXar ilia koro ne estis firma al Li, Kaj ili ne estis fidelaj en Lia interligo.

38. Tamen Li, favorkora, pardonas pekon, kaj Li ne pereigas, Kaj Li ofte forklinis Sian koleron, Kaj Li ne eligis Sian tutan furiozon.

39. Kaj Li rememoris, ke ili estas karno, Vento, kiu iras kaj ne revenas.

40. Kiom da fojoj ili cxagrenis Lin en la dezerto Kaj indignigis Lin en la stepo!

41. Ripete ili incitadis Dion Kaj provokis la Sanktulon de Izrael.

42. Ili ne rememoris Lian manon, La tagon, en kiu Li liberigis ilin de premanto,

43. Kiam Li faris en Egiptujo Siajn signojn Kaj Siajn miraklojn sur la kampo Coan;

44. Kiam Li sxangxis en sangon iliajn riverojn kaj torentojn, Ke ili ne povis trinki.

45. Li sendis sur ilin insektojn, kiuj ilin mangxis, Kaj ranojn, kiuj ilin pereigis;

46. Iliajn produktojn de la tero Li fordonis al vermoj Kaj ilian laboron al akridoj;

47. Per hajlo Li batis iliajn vinberojn, Kaj iliajn sikomorojn per frosto;

48. Li elmetis al hajlo iliajn brutojn, Kaj iliajn pasxtatarojn al fulmo;

49. Li sendis sur ilin Sian flamantan koleron, Furiozon, malbenon, kaj mizeron, Tacxmenton da malbonaj angxeloj.

50. Li donis liberan vojon al Sia kolero, Ne sxirmis kontraux la morto ilian animon, Kaj ilian vivon Li transdonis al pesto;

51. Li mortigis cxiun unuenaskiton en Egiptujo, La komencajn fortojn en la tendoj de HXam.

52. Kaj Li kondukis kiel sxafojn Sian popolon, Kaj Li kondukis ilin kiel pasxtataron tra la dezerto;

53. Li kondukis ilin en sendangxereco, kaj ili ne timis, Kaj iliajn malamikojn kovris la maro;

54. Kaj Li venigis ilin al Sia sankta limo, Al tiu monto, kiun akiris Lia dekstra mano;

55. Li forpelis antaux ili popolojn, Lote disdonis ilian heredon, Kaj logxigis en iliaj tendoj la tribojn de Izrael.

56. Sed ili incitis kaj cxagrenis Dion la Plejaltan, Kaj Liajn legxojn ili ne observis;

57. Ili defalis kaj perfidigxis, kiel iliaj patroj, Returnigxis, kiel malfidinda pafarko;

58. Ili kolerigis Lin per siaj altajxoj, Kaj per siaj idoloj ili Lin incitis.

59. Dio auxdis kaj flamigxis, Kaj forte ekindignis kontraux Izrael;

60. Li forlasis Sian logxejon en SXilo, La tendon, en kiu Li logxis inter la homoj;

61. Kaj Li fordonis en malliberecon Sian forton, Kaj Sian majeston en la manon de malamiko;

62. Kaj Li elmetis al glavo Sian popolon, Kaj kontraux Sia heredo Li flamigxis.

63. GXiajn junulojn formangxis fajro, Kaj gxiaj junulinoj ne estis prikantataj;

64. GXiaj pastroj falis de glavo, Kaj gxiaj vidvinoj ne ploris.

65. Sed mia Sinjoro vekigxis kiel dormanto, Kiel fortulo, vigligita de vino.

66. Kaj Li batis gxiajn malamikojn malantauxen: Eternan malhonoron Li donis al ili.

67. Kaj Li malsxatis la tendon de Jozef, Kaj la tribon de Efraim Li ne elektis;

68. Sed Li elektis la tribon de Jehuda, La monton Cion, kiun Li ekamis;

69. Kaj Li konstruis Sian sanktejon kiel monton, Kaj kiel la teron Li fortikigis gxin por cxiam.

70. Kaj Li elektis Davidon, Sian sklavon, Kaj Li prenis lin el la staloj de sxafoj.

71. De apud la sxafinoj Li venigis lin, Por pasxti Lian popolon Jakob kaj Lian heredon Izrael.

72. Kaj li pasxtis ilin laux la fideleco de sia koro, Kaj per lertaj manoj li ilin kondukis.

1. Psalmo de Asaf. Ho Dio! venis idolanoj en Vian heredon, Malpurigis Vian sanktan templon, Faris el Jerusalem ruinojn.

2. La kadavrojn de Viaj sklavoj ili donis kiel mangxon al la birdoj de la cxielo, La karnon de Viaj fideluloj al la bestoj de la tero;

3. Ili versxis ilian sangon kiel akvon, cxirkaux Jerusalem, Kaj estis neniu, kiu ilin enterigus.

4. Ni farigxis hontindajxo por niaj najbaroj, Mokatajxo kaj insultatajxo por niaj cxirkauxantoj.

5. GXis kiam, ho Eternulo, Vi koleros sencxese? Kaj Via indigno brulos, kiel fajro?

6. Elversxu Vian koleron sur tiujn naciojn, kiuj Vin ne konas, Kaj sur la regnojn, kiuj ne vokas Vian nomon;

7. CXar ili formangxis Jakobon Kaj dezertigis lian logxejon.

8. Ne memoru niajn antauxajn krimojn, Rapide atingu nin Via favorkoreco; CXar ni tre konsumigxis.

9. Helpu nin, ho Dio de nia savo, pro la gloro de Via nomo; Kaj savu nin kaj pardonu al ni niajn pekojn pro Via nomo.

10. Kial devas diri la popoloj:Kie estas ilia Dio? Farigxu konata inter la popoloj antaux niaj okuloj La vengxo por la versxita sango de Viaj sklavoj.

11. Venu al Vi la gxemoj de la malliberuloj; Per la grandeco de Via brako liberigu tiujn, kiuj estas kondamnitaj al morto;

12. Kaj redonu al niaj najbaroj sepoble en ilian sinon la malhonoron, Per kiu ili malhonoris Vin, ho mia Sinjoro!

13. Kaj ni, Via popolo kaj la sxafoj de Via pasxtataro, Eterne Vin dankos, De generacio al generacio ni rakontos Vian gloron.

1. Al la hxorestro. Por sxosxanoj. Atesto de Asaf. Psalmo. Ho Pasxtisto de Izrael, auxskultu; Vi, kiu kondukas Jozefon, kiel sxafojn, Vi, kiu sidas sur keruboj, aperu!

2. Antaux Efraim kaj Benjamen kaj Manase veku Vian forton, Kaj venu, por savi nin.

3. Ho Dio, revenigu nin kaj lumigu Vian vizagxon, Por ke ni estu savitaj.

4. Ho Eternulo, Dio Cebaot, GXis kiam Vi kolere repusxos la pregxon de Via popolo?

5. Vi mangxigis al ili panon larman, Kaj Vi trinkigis al ili larmojn per granda mezuro.

6. Vi faris nin objekto de disputo por niaj najbaroj; Kaj niaj malamikoj nin mokas.

7. Ho Dio Cebaot! revenigu nin kaj lumigu Vian vizagxon, Por ke ni estu savitaj.

8. Vinberbrancxon el Egiptujo Vi elportis, Vi forpelis popolojn kaj gxin plantis;

9. Vi purigis lokon por gxi; Kaj gxi profundigis siajn radikojn kaj plenigis la tutan landon;

10. Montojn kovris gxia ombro, Kaj gxiaj brancxoj farigxis kiel cedroj de Dio.

11. GXi etendis siajn brancxojn gxis la maro Kaj siajn brancxetojn gxis la Rivero.

12. Kial Vi detruis gxiajn barilojn, Ke cxiuj pasantoj gxin sxiras?

13. Subfosas gxin arbara apro, Kaj kampa besto gxin mordas.

14. Ho Dio Cebaot, returnigxu; Rigardu el la cxielo kaj vidu, kaj rememoru tiun vinbertrunkon,

15. Kaj sxirmu tion, kion plantis Via dekstra mano, Kaj la kreskajxidon, kiun Vi fortikigis por Vi.

16. GXi estas bruligita de fajro, krevinta; De Via minaca vizagxo ili pereis.

17. Via brako estu super la viro de Via dekstra mano, Super la homido, kiun Vi fortikigis por Vi.

18. Kaj ni ne foriros de Vi; Vivigu nin, kaj ni vokos Vian nomon.

19. Ho Eternulo, Dio Cebaot! revenigu nin, lumigu Vian vizagxon, Por ke ni estu savitaj.

1. Al la hxorestro. Por la gitito. De Asaf. Lauxte kantu al Dio, nia forto; GXoje kriu al la Dio de Jakob.

2. Sonigu kanton, donu tamburinon, CXarman harpon, kaj psalteron.

3. Muziku per korno en novmonato, Je la plenluno, en la tago de nia festo.

4. CXar gxi estas legxo por Izrael Kaj ordono de la Dio de Jakob.

5. Li arangxis gxin kiel ateston por Jozef, Kiam Li eliris kontraux la landon Egiptan. Lingvon, kiun mi ne konas, mi auxdis:

6. Mi liberigis lian dorson de sxargxo, Liaj manoj liberigxis de korboj.

7. En la mizero vi vokis, kaj Mi vin helpis; Mi respondis al vi en mistera loko de tondro; Mi esploris vin cxe la akvo de Malpaco. Sela.

8. Auxdu, ho Mia popolo, Mi atestos al vi; Ho Izrael, se vi Min auxskultus!

9. Ne estu cxe vi alia dio; Kaj ne adoru fremdan dion.

10. Mi estas la Eternulo, via Dio, Kiu elkondukis vin el la lando Egipta; Malfermu largxe vian busxon, kaj Mi gxin plenigos.

11. Sed Mia popolo ne auxskultis Mian vocxon, Izrael ne obeis Min.

12. Kaj Mi lasis ilin al la kaprico de ilia koro, Ke ili iru laux siaj intencoj.

13. Ho, se Mia popolo auxskultus Min, Se Izrael irus per Miaj vojoj!

14. Rapide Mi faligus iliajn malamikojn, Kaj kontraux iliajn premantojn Mi direktus Mian manon.

15. La malamantoj de la Eternulo humiligxus antaux Li, Kaj ilia bonstato estus eterna.

16. Kaj Mi mangxigus al ili grason de tritiko, Kaj Mi satigus vin per mielo el roko.

1. Psalmo de Asaf. Dio starigxis en Dia anaro; Inter la dioj Li jugxas.

2. GXis kiam vi jugxos maljuste, Kaj privilegios la personojn de malvirtuloj? Sela.

3. Estu justaj al malricxulo kaj orfo; Rilate afliktiton kaj senhavulon estu virtaj.

4. Liberigu malricxulon kaj mizerulon; El la mano de malvirtulo ilin savu.

5. Ili ne scias kaj ne komprenas, En mallumo ili marsxas; Eksxanceligxis cxiuj fundamentoj de la tero.

6. Mi diris:Vi estas dioj, Kaj cxiuj vi estas filoj de la Plejaltulo;

7. Sed vi mortos, kiel homoj, Kaj vi falos, kiel cxiu el la potenculoj.

8. Levigxu, ho Dio, jugxu la teron; CXar Vi heredas cxiujn popolojn.

1. Kanto-psalmo de Asaf. Ho Dio, ne silentu; Ne estu senparola kaj ne restu trankvila, ho Dio!

2. CXar jen Viaj malamikoj ekbruis, Kaj Viaj malamantoj levis la kapon.

3. Kontraux Via popolo ili sekrete konspiras, Kaj ili konsiligxas kontraux Viaj gardatoj.

4. Ili diris:Ni iru, kaj ni ekstermu ilin el inter la popoloj, Ke oni ne plu rememoru la nomon de Izrael.

5. CXar ili unuanime interkonsentis, Ili faris interligon kontraux Vi:

6. La tendoj de Edom kaj la Isxmaelidoj, Moab kaj la Hagaridoj,

7. Gebal kaj Amon kaj Amalek, La Filisxtoj kun la logxantoj de Tiro;

8. Ankaux Asirio aligxis al ili Kaj farigxis helpo al la idoj de Lot. Sela.

9. Faru al ili, kiel al Midjan, Kiel al Sisera, kiel al Jabin cxe la torento Kisxon,

10. Kiuj estis ekstermitaj en En-Dor Kaj farigxis sterko por la tero.

11. Agu kun iliaj princoj kiel kun Oreb kaj Zeeb, Kaj kun cxiuj iliaj estroj kiel kun Zebahx kaj Calmuna,

12. Kiuj diris:Ni ekposedu la logxejon de Dio!

13. Ho mia Dio, similigu ilin al turnigxanta polvo, Al pajlrestajxo antaux vento.

14. Kiel fajro bruligas arbaron, Kaj kiel flamo bruldezertigas montojn,

15. Tiel pelu ilin per Via ventego, Kaj per Via fulmotondro ilin timigu.

16. Plenigu ilian vizagxon per malhonoro, Por ke ili turnigxu al Via nomo, ho Eternulo.

17. Ili estu hontigitaj kaj timigitaj por cxiam, Ili malhonorigxu kaj pereu.

18. Kaj ili eksciu, ke Vi, kies nomo estas ETERNULO, Estas sola Plejaltulo super la tuta tero.

1. Al la hxorestro. Por la gitito. Psalmo de la Korahxidoj. Kiel cxarmaj estas Viaj logxejoj, ho Eternulo Cebaot!

2. Mia animo deziras kaj sopiras al la kortoj de la Eternulo; Mia koro kaj mia korpo sentas ravon pri la viva Dio.

3. Ecx birdo trovas domon kaj hirundo neston por si, En kiu gxi tenas siajn idojn: Viajn altarojn, ho Eternulo Cebaot, mia Regxo kaj mia Dio.

4. Felicxaj estas tiuj, kiuj logxas en Via domo: Ili lauxdas Vin konstante. Sela.

5. Felicxaj estas la homoj, kies forto estas en Vi, Kaj en kies koro estas Viaj vojoj;

6. Kiuj pasas tra la Valo de Ploro kaj faras tie fontojn, Kaj la printempa pluvo gxin kovras per benoj;

7. Ili iras de forto al forto, Aperas antaux Dio sur Cion.

8. Ho Eternulo, Dio Cebaot, auxdu mian pregxon; Auxskultu, ho Dio de Jakob! Sela.

9. Nia sxildo, vidu, ho Dio, Kaj rigardu la vizagxon de Via sanktoleito.

10. CXar tago en Viaj kortoj estas pli bona, ol mil aliaj: Mi preferas stari sur la sojlo de la domo de mia Dio, Ol logxi en tendoj de malvirto.

11. CXar Dio, la Eternulo, estas suno kaj sxildo; Favoron kaj honoron donas la Eternulo; Li ne domagxas bonon al tiuj, kiuj iras en virto.

12. Ho Eternulo Cebaot, bone estas al la homo, kiu Vin fidas.

1. Al la hxorestro. Psalmo de la Korahxidoj. Vi korfavoris, ho Eternulo, Vian landon, Vi revenigis la forkaptitojn de Jakob;

2. Vi pardonis la kulpon de Via popolo, Vi kovris cxiujn gxiajn pekojn. Sela.

3. Vi retenis Vian tutan koleron, Forlasis Vian furiozon.

4. Turnu Vin al ni, ho Dio de nia savo, Kaj cxesigu Vian koleron kontraux ni.

5. CXu eterne Vi nin koleros, Dauxrigos Vian koleron de generacio al generacio?

6. CXu Vi ne revivigos nin denove, Ke Via popolo gxoju per Vi?

7. Aperigu al ni, ho Eternulo, Vian favoron, Kaj Vian helpon donu al ni.

8. Mi auxdu, kion diras Dio, la Eternulo; CXar Li deklaros pacon al Sia popolo kaj al Siaj fideluloj, Ke ili ne reiru al malsagxeco.

9. Jam proksima estas Lia helpo al tiuj, kiuj Lin timas, Por ke ekregu honoro en nia lando.

10. Bono kaj vero renkontigxas, Justeco kaj paco sin kisas.

11. Vero elkreskas el la tero, Kaj justeco rigardas el la cxielo.

12. Kaj la Eternulo donos bonon, Kaj nia tero donos siajn produktojn.

13. Justeco iros antaux Li Kaj faros vojon por Liaj pasxoj.

1. Pregxo de David. Klinu, ho Eternulo, Vian orelon, auxskultu min; CXar mi estas mizera kaj malricxa.

2. Konservu mian animon, cxar mi estas fidela; Ho Vi, mia Dio, helpu Vian sklavon, kiu fidas Vin.

3. Korfavoru min, ho mia Sinjoro, CXar mi vokas al Vi la tutan tagon.

4. GXojigu la animon de Via sklavo, CXar al Vi, ho mia Sinjoro, mi levas mian animon.

5. CXar Vi, mia Sinjoro, estas bona kaj pardonema Kaj tre favora por cxiuj, kiuj Vin vokas.

6. Auxskultu, ho Eternulo, mian pregxon, Kaj atentu la vocxon de mia petego.

7. En tago de mia sufero mi Vin vokas, Por ke Vi auxskultu min.

8. Ne ekzistas simila al Vi inter la dioj, ho mia Sinjoro, Kaj ne ekzistas faroj kiel Viaj.

9. CXiuj popoloj, kiujn Vi kreis, venos kaj klinigxos antaux Via vizagxo, ho mia Sinjoro, Kaj honoros Vian nomon.

10. CXar Vi estas granda kaj Vi faras miraklojn; Vi sola estas Dio.

11. Montru al mi, ho Eternulo, Vian vojon, por ke mi iru en Via vero; Dedicxu mian koron al la respektado de Via nomo.

12. Mi dankos Vin, ho mia Sinjoro, mia Dio, per mia tuta koro, Kaj mi honoros Vian nomon eterne.

13. CXar granda estas Via boneco al mi; Kaj Vi savis mian animon el la profundo de SXeol.

14. Ho Dio, fieruloj levigxis kontraux mi, Kaj anaro da premantoj sercxas mian animon Kaj ne havas Vin antaux si.

15. Sed Vi, mia Sinjoro, estas Dio kompatema kaj favorkora, Longetolerema kaj tre bona kaj verama.

16. Turnu Vin al mi kaj korfavoru min, Donu Vian forton al Via sklavo, Kaj helpu la filon de Via sklavino.

17. Faru super mi signon por bono, Por ke miaj malamantoj vidu kaj hontigxu, CXar Vi, ho Eternulo, min helpos kaj konsolos.

1. De la Korahxidoj. Psalmo-kanto. Lia fundamento estas sur la sanktaj montoj.

2. La Eternulo amas la pordegojn de Cion Pli ol cxiujn logxejojn de Jakob.

3. Glorajxojn Li rakontas pri vi, ho urbo de Dio. Sela.

4. Mi parolas al miaj konatoj pri Egiptujo kaj Babel, Ankaux pri Filisxtujo kaj Tiro kun Etiopujo: Jen tiu tie naskigxis.

5. Sed pri Cion oni diras:Tiu kaj tiu tie naskigxis, Kaj Li, la Plejaltulo, gxin fortikigas.

6. La Eternulo notos, enskribante la popolojn: CXi tiu tie naskigxis. Sela.

7. Kaj la kantistoj kaj muzikistoj: CXiuj miaj fontoj estas en Vi.

1. Kanto-psalmo de la orahxidoj. Al la hxorestro. Por mahxalat-leanoto. Instruo de Heman, la Ezrahxido. Ho Eternulo, Dio de mia savo! Tage kaj nokte mi krias antaux Vi.

2. Mia pregxo venu antaux Vian vizagxon; Klinu Vian orelon al mia ploro.

3. CXar mia animo trosatigxis de malbonoj Kaj mia vivo atingis SXeolon.

4. Mi similigxis al la forirantoj en la tombon; Mi farigxis kiel viro sen fortoj,

5. Etendita inter mortintoj; Kiel mortigitoj, kusxantaj en la tombo, Kiujn Vi jam ne rememoras Kaj kiuj estas forigitaj for de Via mano.

6. Vi metis min en la plej profundan foson, En mallumon, en abismon.

7. Pezas sur mi Via furiozo, Kaj per cxiuj Viaj ondoj Vi min premas. Sela.

8. Vi malproksimigis de mi miajn konatojn, Vi faris min abomenajxo por ili; Mi estas ensxlosita, kaj mi ne povas eliri.

9. Mia okulo mallumigxis de malgxojo; Mi vokas Vin, ho Eternulo, cxiutage, Mi etendas al Vi miajn manojn.

10. CXu por mortintoj Vi faros miraklojn? CXu malvivuloj levigxos kaj gloros Vin? Sela.

11. CXu en la tombo estos rakontata Via boneco, Kaj fidindeco en la abismo?

12. CXu en la mallumo estos konataj Viaj mirakloj, Kaj Via justeco en la lando de forgeso?

13. Sed mi vokas al Vi, ho Eternulo, Kaj matene mia pregxo Vin renkontas.

14. Kial, ho Eternulo, Vi forpusxas mian animon? Kial Vi kasxas Vian vizagxon de mi?

15. Mi estas mizera kaj senforta detempe de la juneco; Mi portas Viajn terurojn, mi konsumigxas.

16. Venis sur min Via furiozo, Viaj timigoj min dispremas.

17. Ili cxirkauxas min, kiel akvo, cxiutage; Ili tute min cxirkauxsiegxas.

18. Vi malproksimigis de mi amanton kaj amikon; Miaj konatoj estas en mallumo.

1. Instruo de Etan, la Ezrahxido. La favorfarojn de la Eternulo mi kantos eterne; De generacio al generacio mi sciigos Vian fidelecon per mia busxo.

2. CXar mi diris:Por eterne estas fundamentita la boneco, En la cxielo estas fortikigita Via fideleco.

3. Mi faris interligon kun Mia elektito. Mi jxuris al David, Mia sklavo:

4. Por eterne Mi fortikigos vian semon, Kaj Mi konstruis vian tronon por cxiuj generacioj. Sela.

5. Kaj la cxielo gloras Viajn miraklojn, ho Eternulo, Kaj Vian fidelecon en la anaro de la sanktuloj.

6. CXar kiu en la cxielo estas egala al la Eternulo? Kiu estas simila al la Eternulo inter la potenculoj?

7. Dio estas potenca en la anaro de la sanktuloj, Kaj timinda por cxiuj, kiuj Lin cxirkauxas.

8. Ho Eternulo, Dio Cebaot, Kiu estas potenca kiel Vi, ho Eternulo? Kaj Via fideleco estas en cxio, kio Vin cxirkauxas.

9. Vi regas la malkvietecon de la maro; Kiam levigxas gxiaj ondoj, Vi ilin kvietigas.

10. Vi faligis Rahabon, kiel mortigiton; Per Via forta brako Vi diskurigis Viajn malamikojn.

11. Al Vi apartenas la cxielo, kaj ankaux al Vi apartenas la tero; La universon, kaj cxion, kio gxin plenigas, Vi fondis.

12. La nordon kaj la sudon Vi kreis; Tabor kaj HXermon prikantas Vian nomon.

13. Vi havas brakon kun forto; Potenca estas Via mano, alta estas Via dekstra.

14. Virto kaj justeco estas la fundamento de Via trono; Boneco kaj vero iras antaux Via vizagxo.

15. Felicxa estas la popolo, kiu konas trumpetadon; Ho Eternulo, en la lumo de Via vizagxo ili marsxas;

16. Pro Via nomo ili gxojas la tutan tagon, Kaj ili fieras pro Via justeco.

17. CXar Vi estas la beleco de ilia forto; Kaj pro Via favoro altigxas nia korno.

18. CXar de la Eternulo estas nia sxildo, Kaj de la Sanktulo de Izrael estas nia regxo.

19. Tiam Vi parolis en vizio al Viaj fideluloj, Kaj Vi diris:Mi sendis helpon al heroo, Mi altigis elektiton el la popolo.

20. Mi trovis Davidon, Mian sklavon, Per Mia sankta oleo Mi lin sxmiris.

21. Mia mano lin subtenos, Kaj Mia brako lin fortikigos.

22. Ne venkos lin malamiko, Kaj malbonagulo lin ne premos.

23. Kaj Mi disbatos antaux lia vizagxo liajn malamikojn, Kaj liajn malamantojn Mi frapos.

24. Kaj Mia fideleco kaj Mia favoro estas kun li; Kaj per Mia nomo altigxos lia korno.

25. Kaj Mi etendos super la maron lian brakon Kaj super la riverojn lian dekstran manon.

26. Li vokos Min:Vi estas mia patro, Mia Dio, kaj la roko de mia savo.

27. Kaj Mi faros lin unuenaskito, CXefo super la regxoj de la tero.

28. Por cxiam Mi konservos al li Mian favoron; Kaj Mia interligo kun li estos fidela.

29. Kaj lian semon Mi faros eterna, Kaj lian tronon longedauxra kiel la cxielo.

30. Se liaj filoj forlasos Mian instruon Kaj ne iros laux Miaj legxoj;

31. Se Miajn decidojn ili malplenumos Kaj Miajn ordonojn ili ne observos:

32. Tiam Mi per bastono punos ilian pekon Kaj per batoj ilian krimon;

33. Sed Mian favoron Mi ne forprenos de li, Kaj Mian fidelecon Mi ne perfidos;

34. Mi ne malplenumos Mian interligon, Kaj tion, kio eliris el Mia busxo, Mi ne sxangxos.

35. Unu aferon Mi jxuris per Mia sankteco: Mi ne perfidos al David;

36. Lia semo estos eterna, Kaj lia trono estos kiel la suno antaux Mi.

37. Kiel la luno, gxi staros eterne, Kaj kiel la atestulo en la cxielo gxi estos fidinda. Sela.

38. Sed nun Vi forpusxis kaj malestimis, Vi koleris Vian sanktoleiton.

39. Vi disigis la interligon kun Via sklavo, JXetis sur la teron lian kronon.

40. Vi detruis cxiujn liajn barilojn, Ruinigis liajn fortikajxojn.

41. Prirabas lin cxiuj pasantoj; Li farigxis mokatajxo por siaj najbaroj.

42. Vi altigis la dekstran manon de liaj malamikoj, Vi gxojigis cxiujn liajn kontrauxulojn.

43. Vi returnis la trancxon de lia glavo, Kaj ne subtenis lin en la milito.

44. Vi forigis lian brilon, Kaj lian tronon Vi jxetis sur la teron.

45. Vi mallongigis la tagojn de lia juneco, Vi kovris lin per honto. Sela.

46. GXis kiam, ho Eternulo, Vi kasxos Vin sencxese Kaj Via kolerego brulos kiel fajro?

47. Ho, rememoru, kia estas la dauxro de mia vivo, Por kia vantajxo Vi kreis cxiujn homidojn.

48. Kiu homo vivas kaj neniam vidos morton, Savos sian animon de la mano de SXeol? Sela.

49. Kie estas Viaj antauxaj favorfaroj, mia Sinjoro, Pri kiuj Vi jxuris al David per Via fideleco?

50. Rememoru, mia Sinjoro, la malhonoron de Viaj sklavoj, Kiun mi portas en mia brusto de cxiuj multaj popoloj,

51. Kaj per kiu malhonoras Viaj malamikoj, ho Eternulo, Per kiu ili malhonoras la pasxosignojn de Via sanktoleito.

52. Glorata estu la Eternulo eterne. Amen, kaj Amen!

Significados: Lia, Sur, Efraim, Edom, Babel, Tabor.

Você está lendo Salmos na edição ESPERANTO, Esperanto, em Esperanto.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.