Salmos

1. Pregxo de Moseo, homo de Dio. Mia Sinjoro, Vi estis por ni logxejo De generacio al generacio.

2. Antaux ol la montoj naskigxis Kaj Vi kreis la teron kaj la mondon, Kaj de eterne gxis eterne, Vi estas Dio.

3. Vi venigas homon al polvo; Kaj Vi diras:Revenu, homidoj.

4. CXar mil jaroj estas en Viaj okuloj Kiel la hierauxa tago, kiu pasis, Kaj kiel nokta gardoparto.

5. Vi forfluigas ilin torente, ili estas kiel songxo; Matene ili renovigxas kiel herbo:

6. Matene gxi floras kaj gxermas, Vespere gxi dehakigxas kaj sekigxas.

7. Jes, ni pereas de Via kolero, Kaj de Via kolerego ni neniigxas.

8. Vi metis niajn malbonagojn antaux Vin, Nian kasxitajxon antaux la lumon de Via vizagxo.

9. CXar cxiuj niaj tagoj pasis sub Via kolero, Malaperis niaj jaroj, kiel sono.

10. La dauxro de nia vivo estas sepdek jaroj, Kaj cxe forteco okdek jaroj; Kaj ilia tuta majesto estas penado kaj suferado, CXar gxi forkuras rapide kaj ni forflugas.

11. Kiu scias la forton de Via kolero, Vian timindecon kaj Vian indignon?

12. Instruu nin kalkuli niajn tagojn, Por ke ni akiru sagxan koron.

13. Returnu Vin, ho Eternulo! Kiel longe? Kaj kompatu Viajn sklavojn.

14. Satigu nin matene per Via boneco; Kaj ni kantos kaj gxojos en la dauxro de nia tuta vivo.

15. GXojigu nin tiel longe, kiel Vi nin premis, Tiom da jaroj, kiom ni vidis mizeron.

16. Al Viaj sklavoj aperu Viaj faroj, Kaj Via beleco al iliaj infanoj.

17. Kaj la favoro de la Eternulo, nia Dio, estu super ni; Kaj la faron de niaj manoj fortikigu al ni, Kaj fortikigu la faron de niaj manoj.

1. Kiu logxas sub la sxirmo de la Plejaltulo, Tiu ripozas en la ombro de la Plejpotenculo.

2. Mi diras al la Eternulo:Mia rifugxejo kaj mia fortikajxo Estas Dio, kiun mi fidas.

3. CXar Li savos vin de la reto de kaptisto, De la pereiga pesto.

4. Per Siaj plumoj Li sxirmos vin, Kaj sub Liaj flugiloj vi rifugxos; Lia fideleco estas sxildo kaj kiraso.

5. Ne timu la teruron de nokto, Nek sagon, kiu flugas tage,

6. Nek peston, kiu iras en mallumo, Nek epidemion, kiu ekstermas tagmeze.

7. CXe via flanko falos milo, Kaj dek miloj cxe via dekstra flanko; Sed vin gxi ne tusxos.

8. Vi nur rigardos per viaj okuloj, Kaj vi vidos la redonon al la malvirtuloj.

9. CXar Vi, ho Eternulo, estas mia defendo! La Plejaltulon vi elektis kiel vian rifugxejon.

10. Ne trafos vin malbono, Kaj frapo ne atingos vian tendon.

11. CXar al Siaj angxeloj Li ordonis pri vi, Ke ili vin gardu sur cxiuj viaj vojoj.

12. Sur la manoj ili vin portos, Por ke vi ne falpusxigxu sur sxtono per via piedo.

13. Sur leonon kaj aspidon vi pasxos, Vi piedpremos leonidon kaj drakon.

14. CXar li ekamis Min, tial Mi lin savos; Mi defendos lin, cxar li konas Mian nomon.

15. Li vokos Min, kaj Mi lin auxskultos; Mi estos kun li en mizero; Mi lin liberigos kaj honoratigos.

16. Mi satigos lin per longa vivo, Kaj aperigos al li Mian helpon.

1. Psalmo-kanto por la tago sabata. Bone estas glori la Eternulon Kaj prikanti Vian nomon, ho Plejaltulo;

2. Rakonti matene pri Via boneco Kaj nokte pri Via fideleco,

3. Sur dekkorda instrumento kaj sur psaltero, Per solenaj sonoj de harpo.

4. CXar Vi gxojigis min, ho Eternulo, per Viaj agoj; La farojn de Viaj manoj mi prikantos.

5. Kiel grandaj estas Viaj faroj, ho Eternulo! Tre profundaj estas Viaj pensoj.

6. Malklerulo ne scias, Kaj malsagxulo tion ne komprenas.

7. Kiam malvirtuloj verdestas kiel herbo Kaj cxiuj malbonaguloj floras, Tio kondukas al ilia ekstermigxo por eterne.

8. Kaj Vi estas alta eterne, ho Eternulo.

9. CXar jen Viaj malamikoj, ho Eternulo, Jen Viaj malamikoj pereas, Diskuras cxiuj malbonaguloj.

10. Sed mian kornon Vi altigas kiel la kornon de bubalo; Mi estas oleita per fresxa oleo.

11. Kaj mia okulo rigardas miajn malamikojn; Pri la malbonaguloj, miaj kontrauxuloj, auxdas miaj oreloj.

12. Virtulo verdestas, kiel palmo, Staras alte, kiel cedro sur Lebanon.

13. Plantitaj en la domo de la Eternulo, Ili verdestas en la kortoj de nia Dio.

14. Ili floras ankoraux en la maljuneco, Estas sukplenaj kaj fresxaj,

15. Por sciigi, ke la Eternulo estas justa, Mia fortikajxo, kaj ne ekzistas en Li maljusteco.

1. La Eternulo regxas; Li estas vestita de majesto; La Eternulo estas vestita kaj zonita de potenco; Kaj fortikigita estas la mondo, ke gxi ne sxanceligxu.

2. De antikve estas fortika Via trono; Vi estas de eterne.

3. Levas la riveroj, ho Eternulo, levas la riveroj sian vocxon, Levas la riveroj sian bruon;

4. Pli ol la bruo de multego da akvo, Ol la potencaj ondoj de la maro, Potenca estas la Eternulo en la altajxo.

5. Viaj legxoj estas tre fidindaj; Via domo estas ornamita de sankteco, Ho Eternulo, por eterne.

1. Dio de vengxo, ho Eternulo, Dio de vengxo, aperu!

2. Levigxu, Jugxanto de la tero; Redonu la meritajxon al la fieruloj.

3. Kiel longe la malvirtuloj, ho Eternulo, Kiel longe la malvirtuloj triumfos?

4. Ili estas malhumilaj, parolas arogantajxon; Fanfaronas cxiuj malbonaguloj.

5. Vian popolon, ho Eternulo, ili premas, Kaj Vian heredon ili turmentas.

6. Vidvinon kaj fremdulon ili mortigas, Kaj orfojn ili bucxas.

7. Kaj ili diras:La Eternulo ne vidas, Kaj la Dio de Jakob ne scias.

8. Komprenu, senprudentuloj en la popolo; Kaj vi, malsagxuloj, kiam vi sagxigxos?

9. CXu ne auxdas Tiu, kiu arangxis orelon? CXu ne vidas Tiu, kiu kreis okulon?

10. CXu ne punas la gxustiganto de la popoloj, Kiu instruas al homo scion?

11. La Eternulo scias la pensojn de homo, Ke ili estas vantaj.

12. Bone estas al la homo, kiun Vi, ho Eternulo, gxustigas, Kaj al kiu Vi instruas Vian legxon,

13. Por trankviligi lin en la malbonaj tagoj, GXis estos pretigita la foso por la malvirtulo.

14. CXar la Eternulo ne forpusxos Sian popolon, Kaj Sian heredon Li ne forlasos.

15. CXar jugxo revenos al vero, Kaj gxin sekvos cxiuj virtkoruloj.

16. Kiu helpas min kontraux malbonuloj? Kiu staras apud mi kontraux malbonaguloj?

17. Se la Eternulo ne estus mia helpanto, Mia animo preskaux kusxus jam silenta.

18. Kiam mi diris, ke mia piedo sxanceligxas, Via boneco, ho Eternulo, min subtenis.

19. Kiam mi havas interne multe da maltrankvilaj pensoj, Viaj konsoloj karesas mian animon.

20. CXu aligxos al Vi trono de maljusteco, Kiu arangxas maljustajxon en la nomo de la legxo?

21. Ili sin armas kontraux la animo de virtulo, Kaj sangon senkulpan ili akuzas.

22. Sed la Eternulo estos mia rifugxejo; Kaj mia Dio estos la roko de mia sxirmo.

23. Kaj Li redonos al ili por iliaj malbonagoj, Kaj por ilia malboneco Li ilin ekstermos; Ilin ekstermos la Eternulo, nia Dio.

1. Venu, ni kantu al la Eternulo; Ni gxoje kriu al la rifugxejo de nia helpo.

2. Ni venu antaux Lian vizagxon kun glorado, Per psalmoj ni gxoje kriu al Li.

3. CXar granda Dio estas la Eternulo Kaj granda Regxo super cxiuj dioj,

4. Kiu havas en Sia mano la profundajxojn de la tero, Kaj al kiu apartenas la altajxoj de la montoj;

5. Al kiu apartenas la maro, kaj Li gxin faris, Kaj la sekteron Liaj manoj kreis.

6. Venu, ni klinigxu, ni jxetu nin teren, Ni genuu antaux la Eternulo, nia Kreinto.

7. CXar Li estas nia Dio, Kaj ni estas la popolo de Lia pasxtejo kaj la sxafoj de Lia mano. Hodiaux, se vi auxskultas Lian vocxon,

8. Ne obstinigu vian koron, kiel en Meriba, Kiel en la tago de Masa en la dezerto,

9. Kiam viaj patroj Min incitis, Esploris kaj vidis Mian faron.

10. Kvardek jarojn Mi indignis kontraux tiu generacio, Kaj Mi diris:Ili estas popolo kun koro malgxusta, Kaj ili ne volas koni Miajn vojojn;

11. Tial Mi jxuris en Mia kolero, Ke ili ne venos en Mian ripozejon.

1. Kantu al la Eternulo novan kanton; Kantu al la Eternulo la tuta tero.

2. Kantu al la Eternulo, gloru Lian nomon, Proklamu de tago al tago Lian savon.

3. Rakontu inter la popoloj Lian gloron, Inter cxiuj gentoj Liajn miraklojn.

4. CXar la Eternulo estas granda kaj tre glorinda, Li estas timinda pli ol cxiuj dioj.

5. CXar cxiuj dioj de la popoloj estas nur idoloj; Sed la Eternulo kreis la cxielon.

6. Gloro kaj majesto estas antaux Li, Forto kaj beleco estas en Lia sanktejo.

7. Tributu al la Eternulo, familioj de la popoloj; Tributu al la Eternulo gloron kaj potencon.

8. Tributu al la Eternulo la honoron de Lia nomo; Alportu donacon kaj venu en Liajn kortojn.

9. Klinigxu al la Eternulo en sankta ornamo; Tremu antaux Li la tuta tero.

10. Diru inter la popoloj:La Eternulo regxas, Kaj fortikigita estas la mondo, ke gxi ne sxanceligxu; Li jugxas la popolojn en justeco.

11. GXoju la cxielo, kaj estu gaja la tero, Bruu la maro, kaj cxio, kio gxin plenigas.

12. GXoju la kampo, kaj cxio, kio estas sur gxi; Tiam kantu cxiuj arboj de la arbaro

13. Antaux la Eternulo, cxar Li venas, CXar Li venas, por jugxi la teron; Li jugxos la mondon kun justeco Kaj la popolojn kun Sia fideleco.

1. La Eternulo regxas; gxoju la tero; Estu gajaj la multaj insuloj.

2. Nubo kaj mallumo estas cxirkaux Li; Vero kaj justeco estas la fundamento de Lia trono.

3. Fajro iras antaux Li, Kaj bruligas cxirkauxe Liajn malamikojn.

4. Liaj fulmoj lumigas la mondon; La tero vidas, kaj tremas.

5. Montoj fandigxas kiel vakso antaux la vizagxo de la Eternulo, Antaux la vizagxo de la Sinjoro de la tuta tero.

6. La cxielo rakontas Lian veron, Kaj cxiuj popoloj vidas Lian gloron.

7. Hontigxu cxiuj, kiuj servas al idoloj, Kiuj lauxdas sin pro diacxoj. Klinigxu antaux Li cxiuj dioj.

8. Auxdis kaj ekgxojis Cion, Kaj ektriumfis la filinoj de Jehuda Pro Viaj jugxoj, ho Eternulo.

9. CXar Vi, ho Eternulo, estas Plejalta super la tuta tero, Vi tre alte levigxis super cxiuj dioj.

10. Amantoj de la Eternulo, malamu malbonon. Li gardas la animojn de Siaj fideluloj; Li savos ilin de la mano de malvirtuloj.

11. Lumo versxigxas sur virtulon, Kaj gxojo sur purkorulojn.

12. GXoju, virtuloj, pro la Eternulo, Kaj gloru Lian sanktan nomon.

1. Psalmo. Kantu al la Eternulo novan kanton, CXar miraklojn Li faris; Helpis Lin Lia dekstra mano kaj Lia sankta brako.

2. La Eternulo aperigis Sian savon; Antaux la okuloj de la popoloj Li malkasxis Sian justecon.

3. Li memoras Sian bonecon kaj Sian fidelecon al la domo de Izrael. Vidis cxiuj finoj de la tero la helpon de nia Dio.

4. GXoje kriu al la Eternulo la tuta tero; Kantu, gloru, kaj muziku.

5. Muziku al la Eternulo per harpo, Per harpo kaj per sonoj de psalmo.

6. Per trumpetoj kaj per sono de korno GXoje kriu antaux la Regxo, la Eternulo.

7. Bruu la maro, kaj cxio, kio gxin plenigas, La mondo kaj gxiaj logxantoj.

8. La riveroj plauxdu per la manoj, La montoj kune kantu gxoje,

9. Antaux la Eternulo, cxar Li venas, por jugxi la teron; Li jugxos la mondon kun justeco kaj la popolojn kun vereco.

1. La Eternulo regxas, tremas la popoloj; Li sidas sur keruboj, sxanceligxas la tero.

2. La Eternulo estas granda en Cion, Kaj Li estas alte super cxiuj popoloj.

3. Oni gloru Vian grandan kaj timindan nomon: Li estas sankta.

4. Kaj la forton de la regxo, kiu amas justecon, Vi fortikigis en praveco; Jugxon kaj justecon en Jakob Vi arangxis.

5. Altigu la Eternulon, nian Dion, Kaj klinigxu antaux la benketo de Liaj piedoj: Li estas sankta.

6. Moseo kaj Aaron estas inter Liaj pastroj, Kaj Samuel estas inter tiuj, kiuj vokas Lian nomon; Ili vokis al la Eternulo, kaj Li ilin auxskultis.

7. El nuba kolono Li parolis al ili; Ili observis Liajn regulojn, kaj la legxon, kiun Li donis al ili.

8. Ho Eternulo, nia Dio, Vi ilin auxskultis; Vi estis por ili Dio pardonanta, kvankam vengxanto por iliaj faroj.

9. Altigu la Eternulon, nian Dion, Kaj klinigxu antaux Lia sankta monto; CXar sankta estas la Eternulo, nia Dio.

1. Psalmo de dankado. GXoje kriu al la Eternulo la tuta tero!

2. Servu al la Eternulo kun gxojo, Venu antaux Lian vizagxon kun kanto.

3. Sciu, ke la Eternulo estas Dio; Li nin kreis, kaj al Li ni apartenas, Lia popolo kaj sxafoj de Lia pasxtejo.

4. Eniru en Liajn pordegojn kun dankado, En Liajn kortojn kun lauxdado. Gloru Lin, benu Lian nomon;

5. CXar la Eternulo estas bona; Lia favorkoreco estas eterna, Kaj de generacio al generacio dauxras Lia fideleco.

1. Psalmo de David. Bonecon kaj justecon mi prikantos; Al Vi, ho Eternulo, mi muzikos.

2. Mi penas iri prudente la vojon de pieco; Kiam Vi venos al mi? Mi iras kun pura koro interne de mia domo.

3. Mi ne metas antaux miajn okulojn malbonan aferon; Mi malamas farojn de malfideleco, Ili ne aligxas al mi.

4. Koro perversa forigxu de mi; Malbonon mi ne volas koni.

5. Kiu sekrete kalumnias sian proksimulon, tiun mi ekstermos; Kiu havas fieran okulon kaj malhumilan koron, tiun mi ne toleros.

6. Miaj okuloj restas turnataj al la fideluloj de la tero, ke ili sidu kun mi; Kiu iras la vojon de pieco, tiu servu al mi.

7. Ne logxos interne de mia domo iu, kiu agas hipokrite; Kiu diras malveron, tiu ne staros antaux miaj okuloj.

8. Fervore mi ekstermos cxiujn malvirtulojn de la lando, Por elradikigi el la urbo de la Eternulo cxiujn krimulojn.

1. Pregxo de mizerulo, kiam li perdas la fortojn kaj elversxas antaux la Eternulo sian malgxojon. Ho Eternulo, auxskultu mian pregxon; Kaj mia krio venu al Vi.

2. Ne kasxu antaux mi Vian vizagxon en la tago de mia suferado; Klinu al mi Vian orelon; En la tago, kiam mi vokas, rapide auxskultu min.

3. CXar pasis kiel fumo miaj tagoj, Kaj miaj ostoj cxirkauxbrulis kiel en forno.

4. Falcxigxis kiel herbo kaj sekigxis mia koro, CXar mi forgesis mangxi mian panon.

5. De la vocxo de mia plorado Algluigxis miaj ostoj al mia karno.

6. Mi similigxis al pelikano en la dezerto, Mi farigxis kiel noktuo en ruinoj.

7. Mi ne dormas, Kaj mi estas kiel birdo solulo sur tegmento.

8. CXiutage insultas min miaj malamikoj, Miaj mokantoj jxuras per mi.

9. CXar cindron mi mangxis kiel panon, Kaj mian trinkajxon mi miksis kun larmoj,

10. Kauxze de Via kolero kaj indigno; CXar Vi min levis kaj jxetis.

11. Miaj tagoj malaperas kiel ombro, Kaj mi sekigxas kiel herbo.

12. Sed Vi, ho Eternulo, restas eterne; Kaj la memoro pri Vi restas de generacio al generacio.

13. Vi levigxos, Vi korfavoros Cionon; CXar estas tempo por gxin kompati, cxar venis la tempo.

14. CXar Viaj sklavoj ekamis gxiajn sxtonojn, CXarma estas por ili gxia polvo.

15. Kaj ektimos popoloj la nomon de la Eternulo, Kaj cxiuj regxoj de la tero Vian gloron.

16. CXar la Eternulo rekonstruis Cionon, Kaj aperis en Sia gloro.

17. Li Sin turnis al la pregxo de la forlasitoj, Kaj ne forpusxis ilian petegon.

18. CXi tio estos skribita por estontaj generacioj; Kaj rekreita popolo gloros la Eternulon.

19. CXar Li rigardis malsupren el Sia sankta altajxo, El la cxielo la Eternulo direktis rigardon al la tero,

20. Por auxdi la gxemon de malliberulo, Por liberigi la kondamnitajn al morto;

21. Por ke oni rakontu en Cion pri la nomo de la Eternulo Kaj en Jerusalem pri Lia gloro,

22. Kiam kolektigxos kune la popoloj kaj regnoj, Por servi al la Eternulo.

23. Li lacigis en la vojo miajn fortojn, Li mallongigis miajn tagojn.

24. Mi diras:Ho mia Dio, ne forprenu min en la mezo de miaj tagoj, Vi, kies jaroj estas de generacio al generacio.

25. En antikveco Vi fondis la teron; Kaj la cxielo estas la faro de Viaj manoj.

26. Ili pereos, sed Vi restos; Kaj cxiuj ili eluzigxos kiel vesto, Kiel veston Vi ilin sxangxos, kaj ili sxangxigxos.

27. Sed Vi restas la sama, Kaj Viaj jaroj ne finigxos.

28. La filoj de Viaj sklavoj restos, Kaj ilia semo fortikigxos antaux Vi.

1. De David. Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj mia tuta internajxo Lian sanktan nomon.

2. Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj ne forgesu cxiujn Liajn bonfarojn.

3. Li pardonas cxiujn viajn pekojn, Li sanigas cxiujn viajn malsanojn;

4. Li savas de la tombo vian vivon, Li kronas vin per boneco kaj favorkoreco;

5. Li satigas per bonajxoj vian maljunan agxon, Ke via juneco renovigxas kiel cxe aglo.

6. La Eternulo faras justecon kaj jugxon al cxiuj prematoj.

7. Li sciigis Siajn vojojn al Moseo, Siajn farojn al la Izraelidoj.

8. Favorkora kaj kompatema estas la Eternulo, Longetolerema kaj tre bona.

9. Ne eterne Li indignas, Kaj ne por cxiam Li koleras.

10. Ne laux niaj pekoj Li agis kun ni, Kaj ne laux niaj krimoj Li redonis al ni.

11. CXar kiel alte estas la cxielo super la tero, Tiel granda estas Lia boneco por tiuj, kiuj Lin timas.

12. Kiel malproksime estas la oriento de la okcidento, Tiel Li malproksimigis de ni niajn pekojn.

13. Kiel patro korfavoras filojn, Tiel la Eternulo korfavoras tiujn, kiuj Lin timas.

14. CXar Li scias nian esencon; Li memoras, ke ni estas polvo.

15. La tagoj de homo estas kiel herbo; Kiel floro de kampo, tiel li floras.

16. Pasas super gxi vento, kaj gxi jam ne ekzistas; Kaj gxia loko gxin jam ne rekonas.

17. Sed la boneco de la Eternulo dauxras eterne al tiuj, kiuj Lin timas, Kaj Lia bonfaremeco iras gxis la pranepoj,

18. Kiuj observas Lian interligon Kaj memoras Liajn ordonojn por ilin plenumi.

19. La Eternulo starigis en la cxielo Sian tronon; Kaj Lia regxeco regas cxion.

20. Benu la Eternulon Liaj angxeloj, potencaj per sia forto, Kiuj plenumas Lian vorton, Por ke oni obeu la vocxon de Lia vorto.

21. Benu la Eternulon cxiuj Liaj cxirkauxantoj, Liaj servantoj, kiuj plenumas Lian volon.

22. Benu la Eternulon cxiuj Liaj kreitajxoj, En cxiuj lokoj de Lia regado. Benu, ho mia animo, la Eternulon.

1. Benu, ho mia animo, la Eternulon. Ho Eternulo, mia Dio, Vi estas tre granda, De majesto kaj beleco Vi estas vestita;

2. Vi, kiu estas cxirkauxkovrita de lumo kiel de vesto, Kiu sternas la cxielon kiel tapisxon;

3. Kiu arangxas sur la akvo Siajn cxambrojn, Kiu faras la nubojn Lia veturilo; Kiu iras sur la flugiloj de la vento;

4. Kiu faras la ventojn Liaj senditoj, Flamantan fajron Liaj servantoj;

5. Kiu fondis la teron sur gxiaj fundamentoj, Ke gxi neniam sxanceligxos.

6. La abismon Vi kovris kiel per vesto, Sur la montoj staras akvo;

7. De Via minaco gxi kuras, De la vocxo de Via tondro gxi forrapidas.

8. GXi levigxas sur montojn, mallevigxas sur valojn, Al tiu loko, kiun Vi destinis por gxi.

9. Vi faris limon, kiun gxi ne superpasxos, Por ke gxi ne revenu por kovri la teron.

10. Vi sendas fontojn al la riveroj, Kiuj iras inter montoj;

11. Ili trinkigas cxiujn kampajn bestojn; Sovagxaj azenoj kvietigas sian soifon.

12. Apud ili logxas la birdoj cxielaj, El inter la brancxoj ili sonigas sian vocxon.

13. Vi trinkigas la montojn el Viaj cxambroj; Per la produktoj de Viaj faroj satigxas la tero.

14. Vi kreskigas herbon por la bruto, Kaj verdajxon, kiu servas al la homo, Por elirigi panon el la tero.

15. Kaj la vino gajigas la koron de la homo, La vizagxo brilas de la oleo, Kaj la pano fortikigas la koron de la homo.

16. Satigxas la arboj de la Eternulo, La cedroj de Lebanon, kiujn Li plantis;

17. Kaj tie nestas birdoj; Cikonio havas sian logxejon sur abioj;

18. La altaj montoj estas por la ibeksoj, La rokoj estas rifugxejo por la hirakoj.

19. Li arangxis la lunon laux la partoj de tempo; La suno scias sian subiron.

20. Vi sendas mallumon, kaj farigxas nokto, Dum kiu vagas cxiuj arbaraj bestoj;

21. La leonidoj krias pri rabakiro, Por peti de Dio sian mangxajxon.

22. Kiam levigxas la suno, Ili sin kasxas kaj kusxigxas en siaj logxejoj.

23. Eliras homo por sia okupigxo, Por sia laboro gxis la vespero.

24. Kiel multaj estas Viaj faroj, ho Eternulo! CXion Vi faris kun sagxo; La tero estas plena de Viaj faritajxoj.

25. Jen la maro, granda kaj vasta: Tie estas rampajxoj sennombraj, Bestoj malgrandaj kaj grandaj;

26. Tie iras sxipoj; Tie estas la levjatano, kiun Vi kreis, ke gxi tie ludu.

27. CXiuj ili atendas de Vi, Ke Vi donu al ili mangxon en gxia tempo.

28. Vi donas al ili, ili kolektas; Vi malfermas Vian manon, kaj ili satigxas de bonajxo.

29. Vi kasxas Vian vizagxon, tiam ili ektimas; Vi forprenas ilian spiriton, Tiam ili mortas kaj revenas al sia polvo.

30. Vi sendas Vian spiriton, tiam ili kreigxas; Kaj Vi renovigas la vizagxon de la tero.

31. Gloro al la Eternulo estu eterne; La Eternulo gxoju pri Siaj faritajxoj.

32. Li ekrigardas la teron, kaj gxi tremas; Li ektusxas la montojn, kaj ili fumigxas.

33. Mi kantados al la Eternulo, dum mi vivos; Mi muzikados al mia Dio, dum mi estos.

34. Agrabla estu al Li mia meditado; Mi gxojos pri la Eternulo.

35. Malaperu pekuloj de sur la tero, Kaj malvirtuloj ne plu ekzistu. Benu, ho mia animo, la Eternulon. Haleluja!

1. Gloru la Eternulon, voku Lian nomon; Sciigu inter la popoloj Liajn farojn.

2. Kantu al Li, muziku al Li; Parolu pri cxiuj Liaj mirakloj.

3. Lauxdu Lian sanktan nomon; GXoju la koro de tiuj, kiuj sercxas la Eternulon.

4. Turnu vin al la Eternulo kaj al Lia potenco; Sercxu cxiam Lian vizagxon.

5. Memoru Liajn miraklojn, kiujn Li faris, Liajn signomiraklojn kaj la jugxojn de Lia busxo;

6. Vi, semo de Abraham, Lia sklavo, Filoj de Jakob, Liaj elektitoj.

7. Li estas la Eternulo, nia Dio; Sur la tuta tero estas Liaj jugxoj.

8. Li memoras eterne Sian interligon, La vorton, kiun Li testamentis por mil generacioj,

9. Kiun Li interkonsentis kun Abraham Kaj jxuris al Isaak.

10. Li metis gxin por Jakob kiel legxon, Por Izrael kiel eternan interligon,

11. Dirante:Al vi Mi donos la landon Kanaanan Kiel vian parton heredan.

12. Kiam ili estis malgrandnombraj, Malmultaj, kaj fremduloj en gxi,

13. Kaj ili iradis de popolo al popolo, El unu regno al alia gento,

14. Tiam Li al neniu permesis premi ilin, Kaj Li punis pro ili regxojn, dirante:

15. Ne tusxu Miajn sanktoleitojn, Kaj al Miaj profetoj ne faru malbonon.

16. Kaj Li sendis malsaton en la landon, Rompis cxion, kio portis panon.

17. Li sendis antaux ili homon: Jozef estis vendita kiel sklavo.

18. Oni enpremis liajn piedojn en katenojn, Fero sxargxis lian korpon,

19. GXis la tempo, kiam venis Lia vorto; La parolo de la Eternulo lin elprovis.

20. Regxo sendis kaj malligis lin, Reganto super popoloj liberigis lin;

21. Li faris lin sinjoro super lia domo Kaj reganto super lia tuta havo,

22. Ke li submetu al si liajn eminentulojn Kaj sagxigu liajn maljunulojn.

23. Kaj Izrael venis en Egiptujon, Kaj Jakob enmigris en la landon de HXam.

24. Kaj Li tre kreskigis Sian popolon, Kaj faris gxin pli forta ol gxiaj malamikoj.

25. Li malgxustigis ilian koron, Ke ili ekmalamis Lian popolon, ekruzis kontraux Liaj sklavoj.

26. Li sendis Moseon, Sian sklavon, Kaj Aaronon, kiun Li elektis.

27. Ili faris inter ili Liajn pruvosignojn Kaj miraklojn en la lando de HXam.

28. Li sendis mallumon kaj mallumigis; Kaj ili ne atentis Liajn vortojn.

29. Li sxangxis ilian akvon en sangon, Kaj senvivigis iliajn fisxojn.

30. Ilia tero eksvarmigis ranojn, En la cxambroj de iliaj regxoj.

31. Li diris, kaj venis fiinsektoj, Pedikoj en cxiuj iliaj regionoj.

32. Antataux pluvo Li donis al ili hajlon, Flamantan fajron en ilia lando.

33. Li batis iliajn vinbertrunkojn kaj iliajn figarbojn, Kaj rompis la arbojn en iliaj limoj.

34. Li diris, kaj venis akridoj kaj skaraboj sennombraj

35. Kaj formangxis la tutan herbon en ilia lando Kaj formangxis la produktojn de ilia tero.

36. Kaj Li mortigis cxiujn unuenaskitojn en ilia lando, La komencajxojn de cxiuj iliaj fortoj.

37. Sed ilin Li elkondukis kun argxento kaj oro, Kaj en iliaj triboj estis neniu kadukulo.

38. GXojis Egiptujo, kiam ili eliris, CXar atakis gxin timo antaux ili.

39. Li etendis nubon, kiel kovron; Kaj fajron, por ke gxi lumu en la nokto.

40. Ili petis, kaj Li sendis koturnojn, Kaj per pano cxiela Li ilin satigis.

41. Li malfermis rokon, Kaj ekfluis akvo kaj ekiris kiel rivero en la dezerto.

42. CXar Li memoris Sian sanktan vorton Al Abraham, Sia sklavo.

43. Kaj Li elkondukis Sian popolon en gxojo, Siajn elektitojn kun kantado.

44. Kaj Li donis al ili la landojn de popoloj, Kaj la laboron de gentoj ili heredis;

45. Por ke ili plenumu Liajn legxojn Kaj konservu Liajn instruojn. Haleluja!

1. Haleluja! Gloru la Eternulon, cxar Li estas bona; CXar eterna estas Lia boneco.

2. Kiu eldiros la potencon de la Eternulo, Auxdigos Lian tutan gloron?

3. Bone estas al tiuj, kiuj observas justecon, Kiuj agas bone en cxiu tempo.

4. Memoru min, ho Eternulo, pro favoro al Via popolo; Sendu al mi Vian savon,

5. Por ke mi vidu la bonstaton de Viaj elektitoj, Por ke mi gxoju kun la gxojo de Via popolo, Por ke mi triumfu kun Via heredo.

6. Ni pekis kune kun niaj patroj, Ni malbonagis, ni malvirtis.

7. Niaj patroj en Egiptujo ne komprenis Viajn miraklojn, Ne memoris Vian grandan bonecon; Kaj ili ribelis apud la maro, apud la Rugxa Maro.

8. Sed Li savis ilin pro Sia nomo, Por montri Sian potencon.

9. Kaj Li ekkriis al la Rugxa Maro, kaj gxi elsekigxis; Kaj Li kondukis ilin tra la abismoj, kiel tra la dezerto.

10. Kaj Li savis ilin el la mano de la malamanto, Kaj Li liberigis ilin en la mano de la malamiko.

11. Kaj la akvo kovris iliajn kontrauxulojn; Ecx unu el ili ne restis.

12. Tiam ili ekkredis al Liaj vortoj, Ili ekkantis Lian gloron.

13. Sed baldaux ili forgesis Liajn farojn, Ili ne fidis Lian konsilon.

14. Ili fordonis sin al siaj kapricoj en la dezerto, Kaj ili incitis Dion en la stepo.

15. Kaj Li plenumis ilian deziron, Sed Li sendis pereon al iliaj animoj.

16. Ili enviis Moseon en la tendaro, Aaronon, sanktulon de la Eternulo.

17. Malfermigxis la tero kaj englutis Datanon, Kaj kovris la anaron de Abiram.

18. Kaj ekbrulis fajro en ilia anaro, Flamo forbruligis la malvirtulojn.

19. Ili faris bovidon cxe HXoreb, Kaj adorklinigxis antaux fandajxo.

20. Ili sxangxis sian honoron En bildon de bovo, kiu mangxas herbon.

21. Ili forgesis Dion, sian savanton, Kiu faris grandajn farojn en Egiptujo,

22. Miraklojn en la lando de HXam, Timindajxojn apud la Rugxa Maro.

23. Kaj Li decidis ekstermi ilin; Sed Moseo, Lia elektito, starigxis antaux Li cxe la fendo, Por forklini Lian koleregon, ke Li ilin ne ekstermu.

24. Kaj ili malsxatis la dezirindan landon, Ili ne kredis al Lia vorto.

25. Ili murmuris en siaj tendoj, Kaj ne auxskultis la vocxon de la Eternulo.

26. Tial Li jxuris al ili per levo de Sia mano, Por faligi ilin en la dezerto,

27. Kaj por disfaligi ilian semon inter la popoloj, Kaj disjxeti ilin en la landojn.

28. Kaj ili aligxis al Baal-Peor, Kaj mangxis oferricevojn de malvivuloj.

29. Kaj ili kolerigis Lin per siaj faroj; Kaj disvastigxis inter ili epidemio.

30. Kaj starigxis Pinehxas kaj arangxis jugxon; Kaj la epidemio haltis.

31. Kaj tio estas kalkulita al li kiel bonfaro, Por cxiuj generacioj kaj eterne.

32. Kaj ili kolerigis Lin cxe la akvo de Meriba, Kaj pro ili farigxis malbono al Moseo;

33. CXar ili maldolcxigis lian spiriton, Kaj li eldiris ion nepripensitan per sia busxo.

34. Ili ne ekstermis la popolojn, Pri kiuj diris al ili la Eternulo;

35. Sed ili miksigxis kun la popoloj Kaj lernis iliajn farojn;

36. Ili servis al iliaj idoloj, Kaj cxi tiuj farigxis reto por ili.

37. Kaj ili oferdonis siajn filojn kaj filinojn al demonoj;

38. Kaj ili versxis senkulpan sangon, la sangon de siaj filoj kaj filinoj, Kiujn ili oferportis al la Kanaanaj idoloj; Kaj la tero malpurigxis de sango.

39. Kaj ili malpurigxis per siaj faroj, Kaj malcxastigxis per siaj agoj.

40. Kaj ekflamis la kolero de la Eternulo kontraux Lia popolo, Kaj Li abomenis Sian heredon;

41. Kaj Li donis ilin en la manojn de idolanoj, Kaj iliaj malamantoj ekregis super ili.

42. Kaj premis ilin iliaj malamikoj, Kaj sub la manoj de cxi tiuj ili humiligxis.

43. Multajn fojojn Li ilin savis; Sed ili ribeladis per siaj entreprenoj, Kaj ili senfortigxis pro sia krimeco.

44. Sed Li ekrigardis ilian suferon, Kiam Li auxdis ilian kriadon;

45. Kaj Li rememoris Sian interligon kun ili, Kaj Li ekbedauxris laux Sia granda favorkoreco;

46. Kaj Li aperigis kompaton por ili CXe cxiuj iliaj malliberigintoj.

47. Savu nin, ho Eternulo, nia Dio, Kaj kolektu nin el inter la popoloj, Por glori Vian sanktan nomon, Por triumfi pro Via gloro.

48. Glorata estu la Eternulo, Dio de Izrael, de eterne gxis eterne. Kaj la tuta popolo diru:Amen. Haleluja!

Significados: Lia, Sur, Samuel.

Você está lendo Salmos na edição ESPERANTO, Esperanto, em Esperanto.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.