Gálatas

1. Oh te mõistmatud galaatlased, kes teid on võlunud? Teid, kelle silmade ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna?

2. Seda üksnes ma tahan teilt teada, kas te saite Vaimu käsu tegudest või usu kuulutamisest?

3. Kas te olete nii mõistmatud? Te algasite Vaimus; kas tahate nüüd lihas lõpetada?

4. Kas te nii suurt olete kannatanud ilmaasjata? Teisiti see olekski ilmaasjata!

5. Tema, kes siis annab teile Vaimu ja teeb vägevaid tegusid teie sees, kas Ta teeb seda käsu tegudest või usu kuulutamisest,

6. nõnda nagu „Aabraham uskus Jumalat, ja see arvati temale õiguseks!”?

7. Te ju teate, et need, kes on usust, on Aabrahami lapsed.

8. Aga et Kiri nägi ette ära, et Jumal teeb paganad usust õigeks, kuulutas see Aabrahamile selle hea sõnumi: „Sinus õnnistatakse kõik rahvad!”

9. Sellepärast õnnistatakse neid, kes on usust, ühes uskliku Aabrahamiga.

10. Sest kõik, kes endid rajavad käsutegudele, on needuse all; sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes ei püsi kõiges, mis on kirja pandud käsuraamatus, nii et ta seda teeks!”

11. Et nüüd käsu kaudu ükski ei saa õigeks Jumala ees, on ilmne, sest õige peab usust elama.

12. Käsk aga ei ole usust, vaid „kes teeb nende järgi, see elab nende varal!”

13. Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest, kui ta sai needuseks meie eest — sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub” —

14. et Aabrahami õnnistus saaks paganaile osaks Jeesuses Kristuses ja me usu kaudu saaksime Vaimu tõotuse.

15. Vennad, mina räägin inimese viisil! Inimesegi viimset tahet, kui see on nimetatud, ei tee ükski tühjaks ega lisa sellele midagi juurde.

16. Aga nüüd on tõotused antud Aabrahamile ja tema soole. Ei ole mitte öeldud: „Ja sinu sugudele”, otsekui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta: „Ja sinu soole,” kes on Kristus.

17. Aga ma ütlen seda: lepingut, mille Jumal on enne kinnitanud, ei tee nelisada kolmkümmend aastat hiljemini tekkinud käsk mitte tühjaks, nii et see hävitaks tõotuse.

18. Sest kui pärand tuleks käsust, ei oleks see enam tõotusest. Ent Jumal on selle kinkinud Aabrahamile tõotuse kaudu.

19. Milleks on siis käsk? See on üleastumiste pärast juurde lisatud seniks, kui tuleb sugu, kellele oli antud tõotus; ja käsk seati inglite kaudu vahemehe käe läbi.

20. Kuid vahemeest ei vajata ühe jaoks; ent Jumal on üks.

21. Kas siis käsk on Jumala tõotuste vastu? Ei sugugi. Sest kui oleks antud käsk, mis võiks teha elavaks, siis tuleks õigus tõesti käsust.

22. Aga Kiri on kõik pannud kinni patu alla, et tõotus antaks Jeesuse Kristuse usust neile, kes usuvad.

23. Aga enne kui tuli usk, olime käsu valve all, kinni pandud tulevase usu ilmumise jaoks.

24. Nõnda on käsk saanud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust.

25. Aga et usk on tulnud, ei ole me mitte enam kasvataja all.

26. Sest te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses.

27. Sest nii paljud kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud!

28. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses.

29. Aga kui te olete Kristuse Omad, siis olete ka Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.

1. Aga ma ütlen: niikaua kui pärija on alaealine, ei ole mingit vahet orja ja tema vahel, ehk ta küll on kõige isand;

2. vaid ta on eestkostjate ja valitsejate all kuni isa poolt määratud ajani.

3. Nõnda ka meie: kui olime alaealised, siis olime orjastatud maailma algjõudude alla.

4. Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal Oma Poja, Kes sündis naisest ja sai käsu alla,

5. lahti ostma käsualuseid, et me saaksime lapse seisuse.

6. Aga et te nüüd olete lapsed, on Jumal läkitanud teie südamesse Oma Poja Vaimu, Kes hüüab: „Abba, Isa!”

7. Nõnda ei ole sa enam ori, vaid laps; aga kui sa oled laps, siis oled ka pärija Jumala kaudu.

8. Aga siis, kui te ei tundnud Jumalat, te orjasite neid, kes olemise poolest ei olegi jumalad.

9. Ent nüüd, kus te olete Jumala ära tundnud, või õigemini, Jumal on teid ära tundnud, kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algjõudude poole, mida te jälle tahate uuesti orjata?

10. Te arvestate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid.

11. Ma kardan teie pärast, et ma teie kallal ehk asjata olen vaeva näinud.

12. Saage minusuguseiks, sest minagi olen saanud teiesuguseks, vennad, ma palun teid! Te ei ole mind millegagi solvanud.

13. Te ju teate, et ma liha nõtruses teile kuulutasin Evangeeliumi esimesel korral,

14. ja te ei pannud kiusatust, mis teil oli minu kehalisest seisukorrast, mitte halvaks ega võõrastanud mind, vaid võtsite mind vastu kui Jumala Ingli, kui Kristuse Jeesuse.

15. Kus on nüüd teie õndsuse kiitlus? Sest ma tunnistan teile, et teie, kui see oleks olnud võimalik, oleksite oma silmad kiskunud välja ja andnud minule.

16. Kas ma nüüd olen saanud teie vaenlaseks, et ma olen teile tõtt öelnud?

17. Nad on õhinal teie ümber, kuid mitte kaunil viisil, vaid nad tahavad teid välja jätta, et te innukad oleksite nende kasuks.

18. Hea on olla innukas hea suhtes alatasa ja mitte ainult siis, kui mina teie juures olen.

19. Mu lapsukesed, kelle pärast ma nüüd jälle olen lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!

20. Küll ma tahaksin nüüd olla teie juures ja oma häältki muuta, sest ma olen päris nõutu teie pärast!

21. Öelge mulle, kes tahate olla käsu all, kas te ei kuule käsuõpetust?

22. Sest on kirjutatud, et Aabrahamil oli kaks poega, üks ümmardajast ja teine vabast naisest.

23. Aga ümmardaja poeg oli sündinud liha järgi, vaba naise poeg aga tõotuse kaudu.

24. Need on võrdluskujud. Sest need naised on kaks lepingut; üks Siinai mäelt, mis sünnitab orjapõlveks, see on Haagar.

25. Sest Haagar tähendab Siinai mäge Araabias ja vastab praegusele Jeruusalemmale, sest see orjab ühes oma lastega.

26. Aga see Jeruusalemm, mis on ülal, on vaba naine, ja see on meie kõikide ema.

27. Sest on kirjutatud: „Rõõmutse, sigimatu, kes pole sünnitanud; tõsta häält ja hüüa valjusti, kes pole olnud lapsevaevas, sest vallalisel saab olema rohkem lapsi kui sellel, kellel on mees!”

28. Ent teie, vennad, olete nõnda nagu Iisak, tõotuse lapsed!

29. Aga nõnda nagu tol ajal see, kes oli sünnitatud liha järgi, taga kiusas seda, kes oli sündinud Vaimu järgi, nõnda on ka nüüd.

30. Aga mida ütleb Kiri? „Kihuta minema ümmardaja ja tema poeg, sest ümmardaja poeg ei või pärida ühes vaba naise pojaga!”

31. Niisiis, vennad, ei ole me ümmardaja, vaid oleme vaba naise lapsed!

Você está lendo Gálatas na edição ESTONIAN, Estonian, em Estoniano.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 6 capítulos, e 149 versículos.