Marcos

14. Aga pärast seda, kui Johannes oli pandud vangi, tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala Evangeeliumi

15. ja ütles: „Aeg on täis saanud ja Jumala Riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge Evangeeliumisse!”

16. Ja kui Ta Galilea mere ääres k

17. Ja Jeesus ütles neile: „Tulge Minu järele ja Ma teen teist inimesepüüdjad!”

18. Ja sedamaid jätsid nad v

19. Ja pisut eemale minnes nägi Ta Jakoobust, Sebedeuse poega, ja Johannest, ta venda, neidki paadis v

20. Ja kohe kutsus Ta nad. Ja nad jätsid oma isa Sebedeuse paati ühes palgalistega ning läksid ära Tema järele.

21. Ja nad läksid Kapernauma, ja Ta läks hingamispäeval kohe kogudusekotta ja

22. Ja nad hämmastusid Tema

23. Ja nende kogudusekojas oli parajasti inimene, kelles oli rüve vaim, ja see kisendas

24. ning ütles: „Mis meil on tegemist Sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Oled Sa tulnud meid hävitama? Ma tunnen sind, kes Sa oled: Jumala Püha!”

25. Siis Jeesus s

26. Ja rüve vaim raputas teda ja läks suure häälega kisendades temast välja.

27. Ja nad kõik kohkusid väga, nii et nad üksteiselt küsisid: „Mis see on? Uus v

28. Ja kuuldus Temast levis varsti igale poole Galilea ümbrusesse.

29. Ja kogudusekojast väljudes tulid nad kohe Siimona ja Andrease majasse ühes Jakoobuse ja Johannesega.

30. Aga Siimona ämm lamas maas palavikus, ja varsti üteldi Temale seda.

31. Ja Ta läks tema juure ja aitas ta üles, kinni hakates ta käest. Ja palavik lahkus temast, ja ta ümmardas neid,

32. Aga

33. ja kogu linn oli tulnud kokku ukse ette.

34. Ja Ta tegi terveks paljud, kes p

35. Ja vara hommikul enne valget t

36. Ja Siimon ning tema kaaslased t

37. ja leidsid Tema ning ,ütlesid Talle: „K

38.

39. Ja Ta läks ning kuulutas nende kogudusekodades kogu Galileas ja ajas kurjad vaimud välja.

40. Ja Tema juure tuleb pidalit

41. Ja Jeesusel hakkas temast hale meel, Ta sirutas Oma käe, puudutas teda ja ütles talle: „Ma tahan, saa puhtaks!”

42. Ja kohe lahkus pidalit

43. Ja Ta hoiatas teda k

44. ning ütles talle: „Katsu, et sa kellelegi midagi ei ütle, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhastamise eest, mis Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!”

45. Aga kui see oli välja läinud, hakkas ta palju kuulutama ja levitama teateid sellest asjast, n

1. Mõne päeva pärast läks Ta jälle Kapernauma, ja saadi kuulda, et Ta on kodus.

2. Siis kogunes sinna palju rahvast, nii et neil väljas ukse eeski ei olnud enam maad. Ja Ta rääkis neile Jumala s

3. Ja Ta juure tuldi ning toodi halvatut, keda kandsid neli meest.

4. Ja kui nad rahva pärast ei pääsnud teda tooma Tema , ligi v

5. Kui Jeesus nende usku nägi, ütles Ta halvatule: „Poeg, su patud antakse andeks!”

6. Aga seal istusid m

7. „Mida Seesinane räägib? Ta pilkab Jumalat. Kes muu v

8. Ja kohe tundis Jeesus Oma vaimus, et nad iseeneses n

9. Kumb on kergem, kas ütelda halvatule: Sulle antakse patud andeks! v

10. Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda, siis - ütleb Ta halvatule

11. Ma ütlen sulle: T

12. Ja sedamaid t

13. Ja Ta läks jälle välja mere ääre, ja k

14. Ja mööda minnes nägi Ta Leevi, Alfeuse poja, tollihoone juures istuvat; ja Ta ütleb temale: „Järgi Mind!” Ja tema t

15. Ja sündis, kui Ta lauas istus tema majas, et istus ka palju tölnereid ja patuseid lauas ühes Jeesuse ja Ta jüngritega; sest palju oli neid, kes Teda järgisid.

16. Ja kui variseride kirjatundjad nägid, et Ta sööb tölnerite ja patustega, ütlesid nad Tema jüngritele: „Miks Ta sööb ja joob tölnerite ja patustega?”

17. Ja kui Jeesus seda kuulis, ütles Ta neile: „Ei terved vaja arsti, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma

18. Ja Johannese ja variseride jüngrid pidasid paastu. Siis tuldi ja üteldi Temale: „Miks Johannese ja variseride jüngrid paastuvad, aga Sinu jüngrid ei paastu?”

19. Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid v

20. Aga päevi tuleb, mil peigmees neilt ära v

21. Ūkski ei pane vanutamata riidetükki paigaks vanale kuuele, muidu augutäidis rebeneb selle küljest lahti, uus vana küljest, ja auk läheb pahemaks.

22. Ka ei pane ükski värsket viina vanadesse nahklähkritesse; muidu värske viin ratkub länkrid ja viin ning lähkrid lähevad raisku; vaid värske viin valatakse uutesse lähkritesse!”

23. Ja juhtus, et Ta ühel hingamispäeval k

24. Ja variserid ütlesid Temale: „Vaata, miks nad hingamispäeval teevad, mida ei tohi?”

25. Tema ütles neile: „Kas te ei ole lugenud, mis tegi Taavet, kui tal puudus oli ning nälg temal ja ta kaaslastel,

26. kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebjatari ajal ja s

27. Ja ta ütles neile: „Hingamispäev on tehtud inimese pärast aga mitte inimene hingamispäeva pärast!

28. Nii on Inimese Poeg ka hingamispäevaisand!”

1. Ja Ta läks jälle kogudusekotta. Ja seal oli mees, kellel oli kuivanud käsi.

2. Ja nad varitsesid Teda, kas Ta hingamispäeval peaks terveks tegema, et kaevata Tema peale.

3. Siis Ta ütles mehele, kellel oli kuivanud käsi: „T

4. Ja Ta küsis neilt: „Kas tohib hingamispäeval teha head v

5. Ja Ta vaatas ümber nende peale vihaga ja oli ühtlasi kurb nende südamekanguse pärast ja ütles mehele: „Siruta käsi!” Ja ta sirutas; ja ta käsi sai jälle terveks.

6. Ja variserid läksid välja ja pidasid kohe n

7. Aga Jeesus läks ära ühes Oma jüngritega mere poole, ja suurrahvahulk järgis Teda Galileast ja Judeast,

8. ja Jeerusalemast ja Idumeast ja teiselt poolt Jordanit ja Tüürose ja Siidoni ümbrusest, suur rahvakogu, kes kuuldes, mis suuri asju Ta tegi, tuli Tema juure.

9. Ja Ta ütles Oma jüngritele, et nad hoiaksid lootsiku Temale valmis rahva pärast, et see ei tungiks Ta peale,

10. sest Ta tegi terveks paljusid, mist

11. Ja rüvedad vaimud, kui nad Teda nägid, heitsid maha Tema ette, kisendasid ning ütlesid: „Sina oled Jumala Poeg!”

12. Ja Ta hoiatas neid kangesti, et nad ei teeks Teda avalikuks.

13. Ja Ta läks üles mäele ja kutsus Enese juure, keda Ta tähtis, ja nad tulid Ta juure.

14. Ja Ta määras kaksteistkümmend, et need oleksid Tema juures ja Ta v

15. ja et neil oleks meelevald välja ajada kurje vaime.

16. Ta määras need kaksteistkümmend: Siimona, ja pani temale nimeks Peetrus,

17. ja Jakoobuse, Sebedeuse poja, ja Johannese, Jakoobuse venna, ja pani neile nimeks Boanerges, see on K

18. ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jakoobuse, Alfeuse poja, ja Taddeuse ja Siimona Kaanast,

19. ja Juudas Iskarioti, kes Ta ära andis.

20. Ja Ta tuli koju. Ja rahvas tuli jälle kokku, n

21. Ja kui Tema juures olijad seda kuulsid, läksid nad välja Teda kinni v

22. Ja kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemast, ütlesid: „Temas on Peeltsebul, ja kurjade vaimude ülema abil ajab Ta välja kurje vaime!”

23. Tema kutsus need Enese juure ja ütles neile v

24. Ja kui kuningriik on isekeskis riius, siis ei v

25. Ja kui koda on, isekeskis riius, siis ei v

26. Ja kui saatan paneb iseenesele vastu, siis ei v

27. Ūkski ei v

28. T

29. kuid kes iganes on pilganud Püha Vaimu, sellel ei ole andekssaamist iialgi, vaid ta on süüdlane igaveses patus!”

30. Sest nad ütlesid: „Temas on rüve vaim!”

31. Siis tulid Tema Ema ja vennad ja seisid

32. Ja rahvas istus Ta ümber ja Temale üteldi: „Vaata, Su Ema ja su vennad

33. Ta vastas neile ning ütles: „Kes on Mu ema v

34. Ja ta vaatas Enese ümber nende peale, kes istusid s

35. Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on Mu vend ja

1. Ja Ta hakkas jälle

2. Ja Ta

3. „Kuulge! Vaata, külvaja läks välja külvama.

4. Ja sündis, kui Ta külvas, et muist kukkus tee ääre, ja linnud tulid ja s

5. Ja muist kukkus kaljusele maale, kus tal ei olnud palju mulda; ja see tärkas varsti, sest tal ei olnud sügavat maad.

6. Aga kui päike t

7. Ja muist kukkus ohakate sekka, ja ohakad t

8. Ja muist kukkus heale maale, ja kui see tärkas ja kasvas, andis see vilja, ja m

9.

10.

11. Ja Ta ütles neile: „Teile on antud m

12. et nad nähes näeksid ega taipaks, ja kuuldes kuuleksid ega m

13. Ja Ta ütles neile: „Te ei taipa seda tähendamissõna, kuidas te siis tahate m

14. Külvaja külvab s

15. Need on teeäärsed, kuhu s

16.

17. aga neil ei ole juurt enestes, vaid nad kestavad ainult üürikese aja; pärast, kui t

18. Ja teised on ohakate sekka külvatud. Need on, kes s

19. aga selle maailma mured ja rikkuse petlikkus ja muude asjade himud saavad võimule ja lämmatavad s

20. Ja kes on heale maale külvatud, on need, kes s

21. Ja Ta ütles neile: „Kas küünal tuuakse selleks, et panna teda vaka alla v

22. Sest midagi ei ole varjul muu jaoks, kui et ta saaks avalikuks, ja midagi ei ole peidetud muu jaoks, kui et ta tuleks ilmsiks.

23. Kui kellelgi k

24. Ja Ta ütles neile: „Pange tähele, mida te kuulete. Mis m

25. Sest kellel on, sellele antakse; ja kellel ei ole, sellelt v

26. Ja Ta ütles: „N

27. ja heidab magama ja t

28. Sest maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu pea sees.

29. Aga kui vili on valminud, saadab ta sedamaid sirbi sinna, sest l

30. Ja Ta ütles: „Millega v

31. Sinepiivakesega, mis on, kui see maha külvatakse, väiksem kui k

32. aga kui see on külvatud, t

33. Ja mitme niisugune tähendamiss

34. Aga ilma tähendamissõnata ei rääkinud Ta neile midagi; ja isepäinis Ta seletas jüngritele k

35. Ja samal päeval, kui

36. Ja kui nad rahva olid laskunud ära minna, v

37. Siis t

38. Ja Tema Ise oli paadi päras magamas, toetudes peaalusele; ja nad äratasid Ta üles ja ütlesid Talle: „

39. Tema t

40. Ja Ta ütles neile: „Miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku?”

41. Ja nad l

1. Ja nad tulid teisele poole merd gerasalaste maale.

2. Ja kui Ta paadist väljus, kohtas Teda varsti haudadest tulnud mees, kellel oli rüve vaim.

3. Mehe eluase oli surnuhaudades ja keegi ei suutnud teda ahelatega kinni panna,

4. sest ta oli mitu korda olnud kinni jalgrau’us ja ahelais, aga oli ahelad puruks kiskunud ja jalgrauad katki murdnud, nii et ükski ei suutnud teda taltsutada.

5.

6. Aga kui ta Jeesust kaugelt nägi, jooksis ta ja kummardas Teda

7. ja ütles suure häälega kisendades: „Mis Sinul on minuga tegemist, Jeesus, k

8. Sest Ta oli ütelnud temale: „Mine välja inimesest, sa rüve vaim!”

9. Ja Ta küsis temalt: „Mis su nimi on?” Ta ütles Talle: „Mu nimi on Leegion, sest meid on palju!”

10. Ja ta anus Teda väga, et Ta neid välja ei saadaks sealt maalt.

11. Ent seal oli mäe all suur seakari söömas.

12. Ja rüvedad vaimud anuksid Teda ning ütlesid: „Läheta meid sigade sisse, et me läheksime neisse!”

13. Ja Tema andis neile loa. Siis rüvedad vaimud väljusid ja läksid sigade sisse. Ja seakari kukutas enese ülepeakaela kaldalt merre, arvult ligi kaks tuhat, ja uppus merre.

14. Aga nende karjatsejad p

15. Ja nad tulid Jeesuse juure ja nägid seestunut, kelles oli olnud Leegion, istuvat, riietatud ja selge aruga olevat. Ja nad kartsid.

16. Ja need, kes seda olid näinud, jutustasid neile, mis seestunuga oli sündinud, ja sigadest.

17. Ja inimesed hakkasid Teda paluma, et ta nende maa-alalt ära läheks.

18. Kui Ta paati astus, palus Talt see, kes oli olnud seestunud, et Ta tohiks jääda Tema juure.

19. Aga Tema ei lubanud seda talle mitte, vaid ütles talle: „Mine koju omaste juure ja teata neile, mis suuri asju Issand sulle on teinud ja kuidas Ta sinu peale on halastanud.”

20. Ja ta läks ära ja hakkas Dekapolis kuulutama, mis suuri asju Jeesus temale oli teinud. Ja k

21. Ja kui Jeesus paadiga jälle siiapoole kaldale oli j

22. Siis tuleb üks kogudusekoja ülemaid, Jairus nimi, ja langeb Teda nähes Tema jalge ette maha

23. ja palub Teda väga ning ütleb: „Mu tütreke on hinge vaakumas; ma palun, et Sa tuleksid ja paneksid Oma käed tema peale, et ta saaks terveks ning jääks ellu!”

24. Ja Ta läks temaga. Ja palju rahvast käis Tema järel ja r

25. Ja seal oli naine, kes oli kaksteistkümmend aastat olnud verit

26. ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et ta oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks.

27. See oli kuulnud Jeesusest ja tuli rahva seas Tema selja taha ja puudutas Ta kuube.

28. Sest ta m

29. Ja kohe kuivas tema vereläte, ja ta tundis oma ihu vaevast terveks saanud olevat.

30. Ka Jeesus tundis kohe Iseeneses, et vägi Temast oli väljunud, pöördus ümber rahva seas ja küsis: „Kes puudutas Mu riideid?”

31. Tema jüngrid ütlesid Temale: „Sa näed, et rahvas r

32. Ent Ta vaatas ümber, et näha, kes seda oli teinud.

33. Siis l

34. Aga Ta ütles naisele: „Tütar, sinu usk on sind aidanud; mine rahuga ja ole terve oma vaevast!”

35. Kui Ta alles rääkis, tulid m

36. Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles kogudusekoja ülemale: „Ara karda, usu vaid!”

37. Ja ta ei lasknud kedagi tulla ühes Enesega kui vaid Peetruse, Jakoobuse ja Johannese, Jakoobuse venna.

38. Ja nad tulevad kogudusekoja ülema majasse, ja Ta näeb käratsemist ja nutjaid ja ulujaid;

39. ja sisse minnes ütleb Ta neile: „Mis te käratsete ja nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab!”

40. Ja nad naersid Teda. Aga kui Ta k

41. Ja lapse käest kinni hakates ütleb Ta temale: „Talitaa kuum!” see on t

42. Ja sedamaid t

43. Ja Ta keelas neid kangesti, et keegi seda ei saaks teada, ja käskis tütarlapsele süüa anda.

1. Ja Ta läks sealt ära ja tuli Oma kodukohta, ja Ta jüngrid järgisid Teda.

2. Ja kui hingamispäev tuli, hakkas Ta kogudusekojas

3. Eks Tema ole see puusepp, Maarja poeg, Jakoobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend? Ja eks ka Tema

4. Aga Jeesus ütles neile: „Prohvet ei ole mujal autu kui oma kodukohas ja oma sugulaste seas ning omas majas!”

5. Ja Ta ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu kui ainult panna Oma käed väheste haigete peale ja nad terveks teha.

6. Ja Ta pani imeks nende uskmatust. Ja Tema käis läbi ümberkaudsed külad ning

7. Ja Ta kutsus need kaksteistkümmend Enese juure ja hakkas neid läkitama kahekaupa ja andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle,

8. ja käskis neid, et nad midagi muud ei v

9. vaid sidugu paeltega kingad jalga ja ärgu pangu kaht kuube selga.

10. Ja Ta ütles neile: „Kuhu kotta te iganes sisse lähete, sinna jääge, seni kui te sealt väljute.

11. Ja kus paigas iganes teid vastu ei v

12. Ja nad läksid välja ja kuulutasid, et tuleb meelt parandada,

13. ja ajasid palju kurje vaime välja ja v

14. Ja kuningas Heroodes sai kuulda Jeesusest, sest Ta nimi oli juba tuttav, ja ütles: „Ristija Johannes on surnuist üles t

15. Aga teised ütlesid: „Tema on Eelija!” Teised aga: „Tema on prohvet nagu üks prohveteid!”

16. Aga kui Heroodes seda kuulis, ütles ta: „Johannes, kelle pea ma otsast raiusin, on üles t

17. Sest Heroodes ise oli läkitanud ja Johannese kinni v

18. Oli ju Johannes ütelnud Heroodesele: „Sul ei ole luba oma venna naist pidada!”

19. Aga Heroodias kandis ta peale viha ja tahtis teda tappa, ja ei saanud mitte.

20. Sest Heroodes kartis Johannest; ta teadis teda

21. Kui nüüd paras aeg oli tulnud, mil Heroodes oma sünnipäeval tegi söömaaja oma suurtele isandatele ja pealikuile ning Galilea ülemaile,

22. siis tuli sama Heroodiase tütar sisse ja tantsis. See oli meelt mööda Heroodesele ja neile, kes lauas istusid. siis ütles kuningas neitsile: „Palu mult, mida sa iganes tahad, ja ma annan sulle!”

23. Ja ta vandus temale: „Ma annan sulle, mis sa iganes minult palud, olgu kas v

24. Aga neitsi läks välja ja küsis oma emalt: „Mis ma pean paluma?” Ent ema ütles: „Ristija Johannese pea!”

25. Ja neitsi läks kohe rutuga kuninga juure, palus ning ütles: „Ma tahan, et sa mulle sedamaid annad vaagnal Ristija Johannese pea!”

26. Siis sai kuningas väga kurvaks, kuid vande ja lauasistujate pärast ta ei tahtnud temale seda keelata.

27. Ja kuningas läkitas kohe valvuri ja käskis tuua tema pea.

28. See läks ja raius vangitornis ta pea otsast ära ja t

29. Kui tema jüngrid seda kuulsid, tulid nad ja v

30. Ja Apostlid tulid kokku Jeesuse juure ja kuulutasid Temale k

31. Siis Ta ütles neile: „Tulge teie k

32. Ja nad s

33. ja paljud nägid neid ära s

34. Ja kui Ta paadist välja astus ja nägi palju rahvast, hakkas Tal neist hale meel, et nad olid otsegu lambad, kelledel pole karjast. Ja Ta hakkas neid pikalt

35. Aga kui aeg oli läinud hiliseks, tulid Ta jüngrid Ta juure ja ütlesid: „Paik on tühi ja aeg jääb juba hiliseks;

36. lase nad minema, et nad läheksid ümberkaudu asulaisse ja küladesse ja ostaksid endile leiba, sest neil ei ole midagi süüa!”

37. Aga Tema kostis ja ütles neile: „Andke teie neile süüa!” Nemad ütlesid Temale: „Kas me peaksime minema kahesaja teenari eest leiba ostma ja neile süüa andma?”

38. Aga Tema küsis neilt: „Mitu leiba teil on? Minge vaadake.” Kui nad olid teada saanud, ütlesid nad: „Viis leiba ja kaks kala.”

39. Ja Ta käskis neid asetada k

40. Ja nad istusid maha ridamisi, sajakaupa ja viiekümnekaupa.

41. Ja Ta v

42. Ja k

43. Ja korjati kokku kaksteistkümmend korvitäit palukesist ja kalust.

44. Ja neid, kes leivust olid söönud, oli viis tuhat meest.

45. Ja sedamaid sundis Ta Oma jüngreid astuma paati ja s

46. Ja kui Ta lahkumistervituse oli ütelnud, läks Ta mäele palvetama.

47. Kui siis

48. Ja Ta nägi neil s

49. Aga kui nad Teda nägid mere peal k

50. Sest nad k

51. Ja Ta läks nende juure paati, ja tuul rauges. Ja nad kohkusid üpris väga iseenestes,

52. sest nad ei olnud veel aru saanud leibade loost, vaid nende süda oli läinud k

53. Ja kui nad üle mere olid maale s

54. Ja kui nad paadist olid väljunud, tunti Ta sedamaid ära

55. ja joosti kogu sealne ümberkaudne maa läbi ning hakati haigeid vooditega kandma igale poole, kus Teda kuuldi olevat.

56. Ja kuhu Ta iganes läks küladesse v

1. Ja variserid ja m

2. ja nähes m

3. sest variserid ja ükski juut ei söö enne, kui nad on hoolsasti käsi pesnud, nii pidades esivanemate pärimust;

4. ka turult tulles ei söö nad muidu kui et nad endid enne pesevad; ja palju muid asju on, mida nad on v

5. küsisid Temalt variserid ja kirjatundjad: „Miks Sinu jüngrid ei ela vanemate pärimuse järele, vaid söövad leiba ebapühade kätega?”

6. Aga Ta ütles neile: „Jesaja on hästi teist silmakirjatsejaist ennustanud, n

7. ilmaaegu nad teenivad Mind,

8. Sest hüljates Jumala käsu, te peate inimeste pärimust!”

9. Ja Ta ütles neile: „Ilus küll! Te heidate Jumala käsu k

10. Sest Mooses ütles: Sa pead oma isa ja ema austama, ja kes isa v

11. Teie aga ütlete: Kui inimene ütleb oma isale v

12. siis te ei lase teda enam ühtki head teha oma isale ega emale

13. ja teete n

14. Ja Ta kutsus jälle k

15. Miski, mis läheb väljastpoolt inimest tema sisse ei v

16. Kui kellelgi k

17. Ja kui Ta rahva juurest oli läinud ühte majasse, küsisid Ta jüngrid Temalt selle tähendamiss

18. Ja ta ütles neile: „Kas teiegi olete m

19. Sest see ei lähe mitte tema südamesse, vaid k

20. Ja Ta ütles: „Mis inimesest välja läheb, see rüvetab inimest.

21. Sest seestpoolt, inimeste südamest, lähtuvad kurjad m

22. abielurikkumised, ahnus, kurjused, kavalus, kiimalus, kade silm, Jumala pilkamine, k

23. K

24. Ja Ta t

25. Sest üks naine, kelle tütrekesel oli rüve vaim, oli Temast kohe kuulda saanud ja tuli ning heitis ta jalge ette maha.

26. See naine oli kreeklane, sündimise poolest Sürofoiniikia inimene. Ja see palus Teda, et Ta ajaks kurja vaimu välja ta tütrest.

27. Siis ütles Jeesus temale: „Lase esmalt laste k

28. Ent naine kostis ja ütles Temale: „Jah, Issand, aga koerukesed laua all söövad laste raasukesi!”

29. Siis Ta ütles naisele: „Selle s

30. Ja naine läks koju ja leidis tütre voodis magavat ning kurja vaimu lahkunud olevat.

31. Ja kui Ta jälle välja läks Tüürose aladelt, tuli Ta Siidoni kaudu Galilea mere ääre Dekapoli alade keskkohale.

32. Ja Ta juure toodi kurt, kellel oli kidakeel, ja paluti Teda, et Ta paneks Oma käe tema peale.

33. Siis Ta v

34. vaatas üles taevasse, ohkas ja ütles talle: „Effataa!”, see on: Mine lahti!

35. Ja tema k

36. Ja Ta keelas neid seda ühelegi rääkimast. Aga mida enam Ta neid keelas, seda enam nad kuulutasid seda.

37. Ja inimesed hämmastusid üliväga ja ütlesid: „K

1. Neil päevil, kui jälle väga palju rahvast koos oli ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid Enese juure ja ütles neile:

2. „Mul on väga hale meel rahvast, sest nad on juba kolm päeva olnud Minu juures, ja neil ei ole midagi süüa.

3. Ja kui Ma nad lasen koju minna söömata, n

4. Ja Ta jüngrid vastasid Temale: „Kust v

5. Ja Ta küsis neilt: „Mitu leiba teil on?” Nad ütlesid: „Seitse.”

6. Ja Ta käskis rahva istuda maa peale. Siis Ta v

7. Ja neil oli pisut kalukesi; ja Ta

8. Siis nad s

9. Aga sööjaid oli olnud arvata neli tuhat. Ja Ta laskis nad minna.

10. Ja varsti Ta astus ühes oma jüngritega paati ja j

11. Ja variserid tulid välja ja hakkasid Temaga vaidlema ning n

12. Siis Ta ohkas Oma vaimus ja ütles: „Miks see sugu otsib tähte? T

13. Ja Ta jättis nad maha ja astus jälle paati ja läks ära teisele poole.

14. Ja nad olid unustanud leiba kaasa v

15. Ja Ta käskis neid ning ütles: „Vaadake ette, hoiduge variseride haputaignast ja Heroodese haputaignast!”

16. Ja nad arutlesid isekeskis seda, et neil ei ole leiba.

17. Tema märkas seda ning ütles neile: „Mis te arutate, et teil ei ole leiba? Kas te veel ei m

18. Silmad teil on, aga te ei näe; k

19. Kui Ma viis leiba murdsin viiele tuhandele, mitu korvitäit palukesi te siis korjasite?” Nad ütlesid: „Kaksteistkümmend!”

20. „Kui Ma seitse murdsin neljale tuhandele, mitu korvitäit palukesi te siis korjasite?” Nad ütlesid: „Seitse.”

21. Siis Ta ütles neile: „Kuidas te siis ei m

22. Ja nad tulevad Betsaidasse. Ja Ta juure tuuakse pime, ja nad paluvad Teda, et Ta teda puudutaks.

23. Siis Ta haaras pimeda käest kinni ja viis ta alevist välja, sülitas temale silmi ning pani Oma käed ta peale ja küsis talt: „Kas sa näed midagi?”

24. Tema vaatas üles ning ütles: „Ma näen inimesi, ma näen neid nagu puid k

25. siis Ta pani taas Oma käed ta silmadele; ja nüüd ta vaatas teravasti ja oli jälle terve; ja ta nägi k

26. Ja Ta saatis tema koju ning ütles: „Ära minegi külasse!”

27. Ja Jeesus ja Ta jüngrid läksid Filippuse Kaisarea küladesse. Ja teel küsis Ta Oma jüngritelt ning ütles neile: „Kelle Mind inimesed ütlevad olevat?”

28. Aga nemad vastasid Temale ning ütlesid: „Ristija Johannese, ja teised Eelija, ja veel teised ühe prohveteist!”

29. Siis Ta küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete Mind olevat?” Peetrus vastas ning ütles Temale: „Sina oled Kristus!”

30. Ja Ta hoiatas neid k

31. Ja Ta hakkas neid

32. Ja Ta rääkis seda üsna avalikult. Ja Peetrus v

33. Aga tema pöördus, vaatas Oma jüngritele ja s

34. Ja Ta kutsus rahva Enese juure ühes Oma jüngritega ning ütles neile: „Kui keegi tahab Minu järele tulla, siis ta salaku end ära ja v

35. Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle; aga kes iganes oma hinge kaotab Minu ja armu

36. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, aga oma hingele kahju teeks?

37. V

38. Sest kes häbeneb Minu ja Mu s

1. Ja tema ütles neile: „T

2.

3. Tema riided läksid hiilgavaks, helevalgeks otsegu lumi, nagu neid ükski vanutaja maa peal ei suuda teha nii heledaks.

4. Ja Eelija ühes Moosesega ilmus neile, ja nad k

5. Ja Peetrus kostis ning ütles Jeesusele: „Rabi, siin on hea olla! Teeme nüüd kolm telki: Sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eeiijale ühe!”

6. Aga ta ei teadnud, mida ütelda, sest nad olid täis kartust.

7. Siis tuli pilv ja heitis varju nende üle; ja hääl kostis pilvest: „See on Mu armas Poeg, Teda kuulake!”

8. Ja kui nad äkitselt ümber vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud kui üksnes Jeesust eneste juures.

9. Ja kui nad mäelt alla läksid, keelas Ta neid, et nad ühelegi ei jutustaks, mis nad olid näinud, enne kui Inimese Poeg on surnuist üles t

10. Ja nad pidasid meeles selle s

11. Siis nad küsisid Temalt ning ütlesid: „Miks kirjatundjad ütlevad, et Eelija peab enne tulema?”

12. Aga Tema ütles neile: „Eelija tuleb küll enne korda seadma k

13.

14. Ja kui nad tulid jüngrite juure, nägi Ta palju rahvast nende ümber ja kirjatundjaid vaidlevat nendega.

15. Ja kohe, kui rahvahulk Teda nägi, kohkusid k

16. Ja Ta küsis nendelt: „Miks te vaidlete nendega?”

17. Siis vastas keegi rahva seast: „

18. ja kus ta iganes tuleb tema kallale, kisub ta teda, ja tema ajab vahtu ja kiristab hambaid ja kuivetub. Ja ma ütlesin Su jüngritele, et nad ajaksid ta välja, kuid nad ei suutnud!”

19. Aga Tema vastas neile ja ütles: „Oh sina uskmatu t

20. Ja nad t

21. Ja Ta küsis tema isalt: „Kui kaua aega see on temal olnud?” Tema vastas: „Lapsest saadik!

22. See on teda mitu puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata; aga kui Sa kuidagi v

23. Aga Jeesus ütles temale: „Sa ütled: Kui Sa v

24. Ja poisi isa hüüdis sedamaid ning ütles: „Ma usun, aita Mu uskmatust!”

25. Aga nähes, et rahvast ikka rohkem kokku jooksis, s

26. Siis see kisendas ja raputas teda väga ja väljus. Ja poiss jäi otsegu surnuks, n

27. Kuid Jeesus hakkas ta käest kinni ja t

28. Ja kui ta koju tuli, küsisid Ta jüngrid Temalt isepäinis: „Miks meie ei v

29. Tema ütles neile: „See sugu ei v

30. Ja nad läksid sealt ära ja rändasid läbi Galilea. Ja Ta ei tahtnud, et keegi saaks teada.

31. Sest Ta

32. Aga nemad ei saanud aru sellest s

33. Ja nad tulid Kapernauma. Ja koju j

34. Aga nad jäid vait; sest nad olid teel isekeskis vaielnud selle üle, kes on suurem.

35. Ja Tema istus maha ja kutsus need kaksteistkümmend ning ütles neile: „Kui keegi tahab olla esimene, siis olgu ta k

36. Ja Ta v

37. „Kes iganes ühe niisuguseist lapsist vastu v

38. Johannes ütles Temale: „

39. Aga Jeesus ütles: „Ärge keelake teda! Sest kedagi ei ole, kes teeb vägeva teo Minu nimel ja suudab sedamaid rääkida Minust kurja.

40. Sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt!

41. Sest kes teid joodab karikatäie veega Minu nimel, sellepärast et te olete Kristuse Omad, t

42. Ja kes pahandab üht neist pisukesist, kes Minusse usuvad, sellele oleks parem, et veskikivi temale kaela pandaks ja ta merre visataks!

43. Ja kui su käsi sind pahandab, raiu ta maha; parem on sul vigasena minna ellu kui et sul on kaks kätt ja pead minema p

44. kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu!

45. Ja kui su jalg sind pahandab, raiu ta maha; parem on sul jalutuna minna ellu kui et sul on kaks jalga ja sind heidetakse p

46. kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu!

47. Ja kui su silm sind pahandab, kisu ta välja; parem on sul ühe silmaga minna Jumala riiki kui et sul on kaks silma ja sind heidetakse p

48. kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu!

49. Sest igaüht peab tulega soolatama!

50. Sool on hea; aga kui sool tuimaks läheb, millega te teete ta maitsekaks? Olgu teil enestes soola ja pidage rahu isekeskis!”

Significados: Rabi.

Você está lendo Marcos na edição ESTONIAN, Estonian, em Estoniano.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 16 capítulos, e 678 versículos.