1. Felele pedig a sukhi Bildád, és monda:

2. Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Értsétek meg [a dolgot], azután szóljunk.

3. Miért állíttatunk barmoknak, és miért vagyunk tisztátalanok a ti szemeitekben?

4. Te éretted, a ki szaggatja lelkét haragjában, vajjon elhagyattatik-é a föld, és felszakasztatik-é a kõszikla helyérõl?

5. Sõt inkább a gonoszok világa kialuszik, és nem fénylik az õ tüzöknek szikrája.

6. A világosság elsötétedik az õ sátorában, szövétneke kialszik felette.

7. Erõs léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg õt.

8. Mert lábaival hálóba bonyolódik, és ó-verem felett jár.

9. A sarka tõrbe akad, és kelepcze fogja meg õt.

10. Hurok rejtetett el a földbe ellene, és zsineg az õ [szokott] ösvényén.

11. Mindenfelõl félelmek rettentik õt, és üldözik õt léptennyomon.

12. Éhség emészti fel az õ erejét, és nyomorúság leselkedik oldala mellett.

13. Megemészti testének izmait, megemészti izmait a halál zsengéje.

14. Eltünik sátorából az õ bátorsága, és a félelmek királyához folyamodik õ.

15. Az lakik sátorában, a ki nem az övé, és hajlékára kénkövet szórnak.

16. Alant elszáradnak gyökerei, és felülrõl levágatik az ága.

17. Emlékezete elvész a földrõl, még az utczákon sem marad fel a neve.

18. A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségérõl elüldözik õt.

19. Sem fia, sem unokája nem lesz az õ népében, és semmi maradéka az õ tanyáján.

20. Az õ pusztulásától megborzadnak, a kik következnek és rettegés fogja el a most élõ embereket.

21. Ilyenek az álnok embernek hajlékai, és ilyen annak lakóhelye, a ki nem tiszteli Istent.

Você está lendo na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1060 versículos.