1. Felele pedig a Naamából való Czófár, és monda:

2. Mindamellett az én gondolataim feleletre kényszerítenek engem, és e miatt nagy az izgatottság bennem.

3. Hallom gyalázatos dorgáltatásomat, de az én értelmes lelkem megfelel majd értem.

4. Tudod-é azt, hogy eleitõl fogva, mióta az embert e földre helyheztette,

5. Az istentelenek vígassága rövid ideig tartó, és a képmutató öröme egy szempillantásig való?

6. Ha szinte az égig érne is az õ magassága, és a felleget érné is a fejével:

7. Mint az emésztete, úgy vész el örökre, és a kik látták, azt mondják: Hol van õ?

8. Mint az álom, úgy elrepül és nem találják õt; eltünik, mint az éjjeli látomás.

9. A szem, a mely rá ragyogott, nem [látja] többé, és az õ helye sem törõdik már vele.

10. Fiai a szegények kedvében járnak, és kezei visszaadják az õ rablott vagyonát.

11. Csontjai, ha megtelnek is ifjú erõvel, de vele együtt roskad az a porba.

12. Ha édes az õ szájában a gonoszság, és elrejti azt az õ nyelve alá;

13. És kedvez annak és ki nem veti azt, hanem ott tartogatja ínyei között:

14. Az õ étke elváltozik az õ gyomrában, vipera mérgévé lesz a belében.

15. Gazdagságot nyelt el, de kihányja azt, az õ hasából kiûzi azt az Isten.

16. A viperának mérgét szopta és a siklónak fulánkja öli meg õt,

17. [Hogy] ne lássa a folyóvizeket, a tejjel és mézzel folyó patakokat.

18. A mit [másoktól] szerzett, vissza kell adnia, nem nyelheti el, ép így az õ cserébe kapott vagyonát is, hogy ne örvendezhessen annak.

19. Mert megrontotta és ott hagyta a szegényeket, házat rabolt, de nem építi meg azt.

20. Mivel gyomra nem tudott betelni, nem is mentheti meg semmi drágaságát.

21. Az õ falánksága elõl semmi sem maradt meg, azért nem lesz tartós az õ jóléte.

22. Mikor teljes az õ bõsége, akkor is szükséget lát, és mindenféle nyomorúság támad reá.

23. Mikor meg akarja tölteni a hasát, reá bocsátja haragjának tüzét, és azt önti rá étele gyanánt.

24. Mikor vasból csinált fegyver elõl fut, aczélból csinált íj veri át.

25. Kihúzza és az kijön a testébõl és kivillan az epéjébõl; rettegés támad felette.

26. Mindenféle titkos sötétség van az õ vagyonán; fúvás nélkül való tûz emészti meg õt; elpusztíttatik az is, a mi sátrában megmaradt.

27. Megjelentik álnokságát az egek, és a föld ellene támad.

28. Házának jövedelme eltünik, szétfoly az az õ haragjának napján.

29. Ez a gonosz ember fizetése Istentõl, és az õ beszédének jutalma a Mindenhatótól.

Você está lendo na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1060 versículos.