1. És felele a témáni Elifáz, és monda:

2. Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszed-é? De hát ki bírná türtõztetni magát a beszédben?

3. Ímé sokakat oktattál, és a megfáradott kezeket megerõsítetted;

4. A tántorgót a te beszédeid fentartották, és a reszketõ térdeket megerõsítetted;

5. Most, hogy rád jött [a sor], zokon veszed; hogy téged ért [a baj,] elrettensz!

6. Nem bizodalmad-é a te istenfélelmed, s nem reménységed- é utaidnak becsületessége?

7. Emlékezzél, kérlek, ki az, a ki elveszett ártatlanul, és hol töröltettek el az igazak?

8. A mint én láttam, a kik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt aratnak.

9. Az Istennek lehelletétõl elvesznek, az õ haragjának szelétõl elpusztulnak.

10. Az oroszlán ordítása, a sakál üvöltése, és az oroszlán-kölykök fogai megsemmisülnek.

11. Az agg oroszlán elvész, ha nincs martaléka, a nõstény oroszlán kölykei elszélednek.

12. Szó lopódzék hozzám, s valami nesz üté meg abból fülemet.

13. Éjjeli látásokon való töprengések között, mikor mély álom fogja el az embereket.

14. Félelem szálla rám, és rettegés, s megreszketteté minden csontomat.

15. Valami szellem suhant el elõttem, s testemnek szõre felborzolódék.

16. Megálla, de ábrázatját föl nem ismerém, egy alak vala szemeim elõtt, mély csend, és [ilyen] szót hallék:

17. Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az õ teremtõje elõtt tiszta-é az ember?

18. Ímé az õ szolgáiban sem bízhatik és az õ angyalaiban is talál hibát:

19. Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, a kiknek fundamentumok a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál?!

20. Reggeltõl estig gyötrõdnek, s a nélkül, hogy észrevennék, elvesznek örökre.

21. Ha kiszakíttatik belõlök sátoruk kötele, nem halnak-é meg, és pedig bölcsesség nélkül?

Você está lendo na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1060 versículos.