6. Öntsd ki haragodnak tüzét, és láss meg minden kevélyt és alázd meg õket!

7. Láss meg minden kevélyt és törd meg õket, és a gonoszokat az õ helyükön tipord le!

8. Rejtsd el õket együvé a porba, orczájukat kösd be mélységes sötéttel:

9. Akkor én is dicsõítlek, hogy megtartott téged a te jobbkezed!

10. Nézd csak a behemótot, a melyet én teremtettem, a miként téged is, fûvel él, mint az ökör!

11. Nézd csak az erejét az õ ágyékában, és az õ erõsségét hasának izmaiban!

12. Kiegyenesíti farkát, mint valami czédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak.

13. Csontjai érczcsövek, lábszárai, mint a vasrudak.

14. Az Isten alkotásainak remeke ez, az õ teremtõje adta meg néki fegyverét.

15. Mert füvet teremnek számára a hegyek, és a mezõ minden vadja ott játszadozik.

16. Lótuszfák alatt heverész, a nádak és mocsarak búvóhelyein.

17. Befedezi õt a lótuszfák árnyéka, [és] körülveszik õt a folyami fûzfák.

18. Ha árad is a folyó, nem siet; bizton van, ha szájához a Jordán csapna is.

19. Megfoghatják-é õt szemei láttára, vagy átfúrhatják-é az orrát tõrökkel?!

1. Kihúzhatod-é a leviáthánt horoggal, leszoríthatod-é a nyelvét kötéllel?

2. Húzhatsz-é gúzst az orrába, az állát szigonynyal átfurhatod-é?

3. Vajjon járul-é elõdbe sok könyörgéssel, avagy szól-é hozzád sima beszédekkel?

4. Vajjon frigyet köt-é veled, hogy fogadd õt örökös szolgádul?

5. Játszhatol-é vele, miként egy madárral; gyermekeid kedvéért megkötözheted-é?

6. Alkudozhatnak-é felette a társak, vagy a kalmárok közt feloszthatják-é azt?

7. Tele rakhatod-é nyársakkal a bõrét, avagy szigonynyal a fejét?

8. Vesd rá a kezedet, de megemlékezzél, hogy a harczot nem ismételed.

9. Ímé, az õ reménykedése csalárd; [puszta] látása is halálra ijeszt!

10. Nincs oly merész, a ki õt felverje. Ki hát az, a ki velem szállna szembe?

11. Ki adott nékem elébb, hogy azt visszafizessem? A mi az ég alatt van, mind enyém!

12. Nem hallgathatom el testének részeit, erejének mivoltát, alkotásának szépségét.

13. Ki takarhatja fel ruhája felszínét; két sor foga közé kicsoda hatol be?

14. Ki nyitotta fel orczájának ajtait? Fogainak sorai körül rémület [lakik!]

15. Büszkesége a csatornás pajzsok, összetartva [mintegy] szorító pecséttel.

16. Egyik szorosan a másikhoz lapul, hogy közéje levegõ se megy.

17. Egyik a másikhoz tapad, egymást tartják, egymástól elszakadhatatlanok.

18. Tüsszentése fényt sugároz ki, és szemei, mint a hajnal szempillái.

19. A szájából szövétnekek jõnek ki, [és] tüzes szikrák omlanak ki.

20. Orrlyukaiból gõz lövel elõ, mint a forró fazékból és üstbõl.

21. Lehellete meggyujtja a holt szenet, és a szájából láng lövel elõ.

22. Nyakszirtjén az erõ tanyáz, elõtte félelem ugrándozik.

23. Testének részei egymáshoz tapadtak; kemény önmagában és nem izeg-mozog.

24. Szíve kemény, mint a kõ, oly kemény, mint az alsó malomkõ.

25. Hogyha felkél, hõsök is remegnek; ijedtökben veszteg állnak.

26. Ha éri is a fegyver, nem áll meg benne, [legyen bár] dárda, kopja vagy kelevéz.

27. Annyiba veszi a vasat, mint a pozdorját, az aczélt, mint a korhadt fát.

28. A nyíl vesszõje el nem ûzi õt, a parittyakövek pozdorjává változnak rajta.

29. Pozdorjának tartja a buzogányütést is, és kineveti a bárd suhogását.

30. Alatta éles cserepek vannak; mint szeges borona hentereg az iszap felett.

31. Felkavarja a mély vizet, mint a fazekat, a tengert olyanná teszi, mint a festékedény.

32. Maga után világos ösvényt hagy, azt hinné [valaki,] a tenger megõszült.

33. Nincs e földön hozzá hasonló, a mely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen.

34. Lenéz minden nagy állatot, õ a király minden ragadozó felett.

Você está lendo na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1060 versículos.