Salmos

1. Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.

2. Boldogok, a kik megõrzik az õ bizonyságait, [és] teljes szívbõl keresik õt.

3. És nem cselekesznek hamisságot; az õ útaiban járnak.

4. Te parancsoltad [Uram,] hogy határozataidat jól megõrizzük.

5. Vajha igazgattatnának az én útaim a te rendeléseid megõrzésére!

6. Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!

7. Hálát adok néked tiszta szívbõl, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.

8. A te rendeléseidet megõrzöm; soha ne hagyj el engem!

9. Mi módon õrizheti meg tisztán az ifjú az õ útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?

10. Teljes szívbõl kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!

11. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

12. Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.

13. Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét.

14. Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.

15. A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.

16. Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedrõl nem feledkezem el.

17. Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.

18. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.

19. Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd el tõlem a te parancsolataidat.

20. Elfogyatkozik az én lelkem, a te ítéleteid után való szüntelen vágyódás miatt.

21. Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak, a kik elhajolnak parancsolataidtól.

22. Fordítsd el rólam a szidalmat és gyalázatot, mert megõriztem a te bizonyságaidat!

23. Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is; a te szolgád a te rendeléseidrõl gondolkodik.

24. A te bizonyságaid én gyönyörûségem, [és] én tanácsadóim.

25. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint.

26. Útaimat elbeszéltem elõtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

27. Add értenem a te határozataidnak útát, hogy gondolkodjam a te csodálatos dolgaidról!

28. Sír a lelkem a keserûség miatt; vigasztalj meg a te igéd szerint!

29. A hamisságnak útját távoztasd el tõlem, és a te törvényeddel ajándékozz meg engem!

30. Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak elõttem.

31. Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni!

32. A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!

33. Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megõrizzem azt mindvégig.

34. Oktass, hogy megõrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívembõl.

35. Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.

36. Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.

37. Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet.

38. Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged.

39. Fordítsd el tõlem a gyalázatot, a mitõl félek; hiszen jók a te ítéleteid.

40. Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.

41. És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted,

42. Hogy megfelelhessek az engem gyalázónak, hiszen bizodalmam van a te igédben!

43. És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet!

44. És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké.

45. És tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem.

46. És a királyok elõtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.

47. És gyönyörködöm a te parancsolataidban, a melyeket szeretek.

48. És felemelem kezeimet a te parancsolataidra, a melyeket szeretek, és gondolkodom a te rendeléseidrõl.

49. Emlékezzél meg a te szolgádnak [adott] igédrõl, a melyhez nékem reménységet adtál!

50. Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded megelevenít engem.

51. A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem; nem hajlottam el a te törvényedtõl.

52. Megemlékezem a te öröktõl fogva való ítéleteidrõl Uram, és vigasztalódom.

53. Harag vett rajtam erõt az istentelenek miatt, a kik elhagyták a te törvényedet.

54. Ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában.

55. Uram! a te nevedrõl emlékezem éjjel, és megtartom a te törvényedet.

56. Ez jutott nékem, hogy a te határozataidat megõriztem.

57. Azt mondám Uram, hogy az én részem a te beszédeidnek megtartása.

58. Teljes szívbõl könyörgök a te színed elõtt: könyörülj rajtam a te igéreted szerint!

59. Meggondoltam az én útaimat, és lábaimat a te bizonyságaidhoz fordítom.

60. Sietek és nem mulasztom el, hogy megtartsam a te parancsolataidat.

61. Az istentelenek kötelei körülkerítettek engem; [de] a te törvényedrõl el nem feledkezem.

62. Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért.

63. Társok vagyok mindazoknak, a kik félnek téged, és a kik határozataidat megtartják.

64. A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!

65. Jót cselekedtél a te szolgáddal, Uram, a te igéd szerint.

66. Az okosságnak és tudománynak drága voltára taníts meg engem, mert hiszek a te parancsolataidnak.

67. Minekelõtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra.

68. vagy te és jóltevõ, taníts meg engem a te rendeléseidre.

69. A kevélyek hazugságot költöttek reám, [de] én teljes szívbõl megtartom a te parancsolataidat.

70. Kövér az õ szívök, mint a háj; de én a te törvényedben gyönyörködöm.

71. nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet.

72. A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.

73. A te kezeid teremtettek és erõsítettek meg engem; oktass, hogy megtanuljam parancsolataidat.

74. A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.

75. Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak, és igazságosan aláztál meg engem.

76. Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.

77. Szálljon reám a te irgalmasságod, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm.

78. Szégyenüljenek meg a kevélyek, a kik csalárdul elnyomtak engem, [holott] én a te határozataidról gondolkodom.

79. Forduljanak hozzám, a kik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat!

80. Legyen az én szívem feddhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.

81. Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod [kivánása] miatt; a te igédben van az én reménységem.

82. A te beszéded [kivánása] miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?

83. Noha olyanná lettem, mint a füstön levõ tömlõ; a te rendeléseidrõl el nem feledkezem.

84. Mennyi a te szolgádnak napja, [és] mikor tartasz ítéletet az én üldözõim felett?

85. Vermet ástak nékem a kevélyek, a kik nem a te törvényed szerint [élnek.]

86. Minden parancsolatod igaz; csalárdul üldöznek engem; segíts meg engem!

87. Csaknem semmivé tettek engem e földön, de én nem hagytam el a te határozataidat.

88. A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megõrizhessem a te szádnak bizonyságait.

89. Uram! örökké megmarad a te igéd a mennyben.

90. Nemzedékrõl nemzedékre van a te igazságod, te erõsítetted meg a földet és áll az.

91. A te ítéleteid szerint áll minden ma is; mert minden, a mi van, te néked szolgál.

92. Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörûségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban.

93. Soha sem feledkezem el a te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem.

94. Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem.

95. Vártak rám a gonoszok, hogy elveszessenek, [de] én a te bizonyságaidra figyelek.

96. Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa.

97. Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!

98. Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok.

99. Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.

100. Elõrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra.

101. Minden gonosz ösvénytõl visszatartóztattam lábaimat, hogy megtartsam a te beszédedet.

102. Nem távoztam el a te ítéleteidtõl, mert te oktattál engem.

103. Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél [édesbb] az az én számnak!

104. A te határozataidból leszek értelmes, gyûlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét.

105. Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

106. Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit.

107. Felette nagy nyomorúságban vagyok; Uram, eleveníts meg a te igéd szerint.

108. Szájamnak önkéntes áldozatai legyenek kedvesek elõtted Uram! és taníts meg a te ítéleteidre.

109. Lelkem mindig veszedelemben van, mindazáltal a te törvényedrõl el nem feledkezem.

110. Tõrt vetettek ellenem az istentelenek, de a te határozataidtól el nem tévelyedtem.

111. A te bizonyságaid az én örökségem mindenha, mert szívemnek örömei azok.

112. Az én szívem hajlik a te rendeléseid teljesítésére mindenha [és] mindvégig.

113. Az állhatatlanokat gyûlölöm, de a te törvényedet szeretem.

114. Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.

115. Távozzatok tõlem gonoszok, hogy megõrizzem az én Istenemnek parancsolatait.

116. Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.

117. Segélj, hogy megmaradjak, és gyönyörködjem a te rendeléseidben szüntelen.

118. Megtapodod mindazokat, a kik rendeléseidtõl elhajolnak, mert az õ álnokságuk hazugság.

119. Mint salakot mind elveted e földnek istenteleneit, azért szeretem a te bizonyságaidat.

120. Borzad testem a tõled való félelem miatt, és félek a te ítéleteidtõl.

121. Méltányosságot és igazságot cselekedtem; ne adj át nyomorgatóimnak!

122. Légy kezes a te szolgádért az õ javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak engem.

123. Szemeim epekednek a te szabadításod és a te igazságod beszéde után.

124. Cselekedjél a te szolgáddal a te kegyelmességed szerint, és a te rendeléseidre taníts meg engem!

125. Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!

126. Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.

127. Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.

128. Igaznak tartom azért minden határozatodat, és a hamisságnak minden ösvényét gyûlölöm.

129. Csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megõrzi azokat.

130. A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, [és] oktatja az együgyûeket.

131. Szájamat feltátom és lihegek, mert kivánom a te parancsolataidat.

132. Tekints reám és könyörülj rajtam, a miképen szoktál a te nevednek kedvelõin.

133. Vezéreld útamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!

134. Oltalmazz meg az emberek erõszakosságától, hogy megõrizzem a te határozataidat!

135. A te orczádat világosítsd meg a te szolgádon, és taníts meg a te rendeléseidre!

136. Víznek folyásai erednek az én szemeimbõl azok miatt, a kik nem tartják meg a te törvényedet.

137. Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos.

138. A te bizonyságaidat igazságban és hûségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.

139. Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a te beszédedrõl az én ellenségeim.

140. Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.

141. Kicsiny vagyok én és megvetett, [de] a te határozataidról el nem feledkezem.

142. A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz.

143. Nyomorúság és keserûség ért engem, [de] a te parancsolataid gyönyörûségeim nékem.

144. A te bizonyságaidnak igazsága örökkévaló; oktass, hogy éljek!

145. Teljes szívbõl kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.

146. Segítségül hívlak: tarts meg engem, és megõrzöm a te bizonyságaidat.

147. Hajnal elõtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.

148. Szemeim megelõzik az éjjeli õrséget, hogy a te beszédedrõl gondolkodjam.

149. Hallgasd meg az én szómat a te kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts meg a te jóvoltod szerint!

150. Közelgetnek [hozzám] az én gonosz háborgatóim, a kik a te törvényedtõl messze távoztak.

151. Közel vagy te, Uram! és minden te parancsolatod igazság.

152. Régtõl fogva tudom a te bizonyságaid felõl, hogy azokat örökké állandókká tetted.

153. Lásd meg az én nyomorúságomat és szabadíts meg engem; mert a te törvényedrõl nem felejtkezem el!

154. Te perelj peremben és ments meg; a te beszéded szerint eleveníts meg engem!

155. Távol van a gonoszoktól a szabadítás, mert nem törõdnek a te rendeléseiddel.

156. Nagy a te irgalmasságod, Uram! A te ítéletid szerint eleveníts meg engem.

157. Sokan vannak az én háborgatóim és üldözõim, [de] nem térek el a te bizonyságaidtól.

158. Láttam a hûteleneket és megundorodtam, hogy a te mondásodat meg nem tartják.

159. Lásd meg Uram, hogy a te határozataidat szeretem; a te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem!

160. A te igédnek summája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökkévaló.

161. A fejedelmek ok nélkül üldöztek engem; [de] a te igédtõl félt az én szívem.

162. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint a ki nagy nyereséget talált.

163. A hamisságot gyûlölöm és útálom; a te törvényedet szeretem.

164. Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.

165. A te törvényed kedvelõinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.

166. Várom a te szabadításodat, oh Uram! és a te parancsolataidat cselekszem.

167. Az én lelkem megtartja a te bizonyságaidat, és azokat igen szeretem.

168. Megtartom a te határozataidat és bizonyságaidat, mert minden útam nyilván van elõtted.

169. Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölcscsé engem a te igéd szerint.

170. Jusson elõdbe az én imádságom; a te beszéded szerint szabadíts meg engem!

171. Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre.

172. Nyelvem a te beszédedrõl énekel, mert minden parancsolatod igaz.

173. Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!

174. Uram! vágyódom a te szabadításod után, és a te törvényed nékem gyönyörûségem.

175. Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen téged, és a te ítéleteid segítsenek rajtam!

176. Tévelygek, mint valami elveszett juh: keresd meg a te szolgádat; mert a te parancsolataidat nem felejtettem el!

Significados: .

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.