Salmos

1. Az Ezrahita Ethán tanítása.

2. Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké! Nemzetségrõl nemzetségre hirdetem a te hûséges voltodat az én számmal!

3. Mert azt mondom: Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerõsíted a te hûséges voltodat az egekben, [mondván:]

4. Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak:

5. Mindörökké megerõsítem a te magodat, és nemzetségrõl nemzetségre megépítem a te királyi székedet. Szela.

6. És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hûséges voltodat is a szentek gyülekezetében.

7. Mert a felhõkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, [s ki] olyan, mint az Úr, az istenek fiai között?

8. Igen rettenetes Isten [õ] a szentek gyûlésében, és félelmetes mindazokra, a kik körülte vannak.

9. Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erõs, mint te vagy Uram? És a te hûséges voltod körülvesz téged.

10. Te uralkodol a tengernek kevélységén; mikor az õ habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat.

11. Te rontád meg Égyiptomot mintegy átdöföttet; erõs karoddal elszélesztetted ellenségeidet.

12. Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad.

13. Az északot és a délt te teremtetted, a Thábor és a Hermon a te nevednek örvendeznek.

14. A te karod hatalommal teljes, a te kezed erõs, a te jobbod méltóságos.

15. Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hûség jár a te orczád elõtt.

16. Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!

17. A te nevedben örvendeznek egész nap; és a te igazságodban felmagasztaltatnak.

18. Mert az õ erejöknek ékessége te vagy; a te jóakaratoddal emeled fel a mi szarvunkat is.

19. Mert az Úr a mi paizsunk, és Izráelnek Szentje a mi királyunk.

20. Akkor látásban szóltál a te kegyeltednek, és mondád: Segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam a népbõl választottat;

21. Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat; szent olajommal kentem fel õt,

22. A kivel állandóan vele lesz az én kezem, sõt az én karom erõsíti meg õt.

23. Nem nyomhatja õt el az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg õt;

24. Mert õ elõtte rontom meg az õ szorongatóit, és verem meg az õ gyûlölõit.

25. És vele lesz az én hûségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az õ szarva.

26. És rávetem az õ kezét a tengerre, és az õ jobbját a folyóvizekre.

27. Õ így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kõsziklája!

28. Én meg elsõszülöttemmé teszem õt [és] felebbvalóvá a föld királyainál.

29. Örökké megtartom néki az én kegyelmemet, és az én szövetségem bizonyos [marad] õ vele.

30. És az õ magvát örökkévalóvá teszem, és az õ királyi székét, mint az egeknek napjait.

31. Ha az õ fiai elhagyják az én törvényemet, és nem járnak az én végzéseim szerint;

32. Ha az én rendeléseimet megtörik, és meg nem tartják az én parancsolatimat:

33. Akkor vesszõvel látogatom meg az õ bûnöket, és vereségekkel az õ álnokságukat;

34. De az én kegyelmemet nem vonom meg tõle, és az én hûséges voltomban nem hazudom.

35. Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem változtatom.

36. Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot?

37. Az õ magva örökké megmarad, és az õ királyi széke olyan elõttem, mint a nap.

38. Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhõben lévõ bizonyság. Szela.

39. De te [mégis] elvetetted és megútáltad [õt,] és megharagudtál a te felkentedre.

40. Felbontottad a te szolgáddal [kötött] szövetséget, földre tiportad az õ koronáját.

41. Lerontottad az õ kõfalait mind; romokká tetted erõsségeit.

42. Zsákmányolták õt mind az úton járók; gyalázattá lõn az õ szomszédai elõtt.

43. Felmagasztaltad az õ szorongatóinak jobbját, és megvidámítottad minden ellenségét.

44. Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted õt a harczban.

45. Eltörlötted az õ fényességét, és az õ királyi székét a földre vetetted.

46. Az õ ifjúságának napjait megrövidítetted, gyalázatot borítottál reá. Szela.

47. Meddig rejtegeted még magad, oh Uram, szüntelen, [és] ég a te haragod, mint a tûz?

48. Emlékezzél meg rólam: mily [rövid] az élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait!

49. Kicsoda oly erõs, hogy éljen és ne lásson halált [s] megszabadítsa magát a Seolnak kezébõl? Szela.

50. Hol van a te elõbbi kegyelmességed, Uram? Megesküdtél Dávidnak a te hûséges voltodra!

51. Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek [gyalázatját] hordozom keblemben,

52. A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, a melyekkel gyalázták a te felkentednek lépéseit. [ (Psalms 89:53) Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen. ]

Significados: Hermon.

Você está lendo Salmos na edição KAROLI, Károli, em Húngaro.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.