Gálatas

1. Todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kuria Kristus mus išlaisvino, ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą!

2. Štai aš, Paulius, sakau jums: jeigu būsite apipjaustyti, Kristus nebebus jums niekuo naudingas.

3. Pakartotinai įspėju kiekvieną, kuris tampa apipjaustytas: jis yra įpareigotas vykdyti visą įstatymą.

4. Jūs, ieškantys išteisinimo įstatyme, atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote malonę.

5. O mes per Dvasią karštai laukiame ir viliamės tikėjimo teisumo.

6. Nes Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet tikėjimas, veikiantis meile.

7. Jūs taip gražiai bėgote! Kas gi jums sukliudė paklusti tiesai?

8. Ne Tas, kuris jus pašaukė, šitaip įtikino.

9. Truputis raugo įraugina visą maišymą.

10. Pasitikiu jumis Viešpatyje, kad nemąstysite kitaip; o jūsų drumstėjas, kas jis bebūtų, susilauks pasmerkimo.

11. Jei aš, broliai, iki šiol skelbiu apipjaustymą, tai kodėl gi esu persekiojamas? Juk tada kryžiaus papiktinimas būtų pašalintas.

12. O kad jūsų drumstėjai ir nusipjautų!

13. Jūs, broliai, esate pašaukti laisvei! Tiktai tenebūna ši laisvė proga kūnui, bet meile tarnaukite vieni kitiems.

14. Juk visas įstatymas išsipildo viename žodyje: “Mylėk savo artimą kaip save patį”.

15. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, saugokitės, kad nebūtumėte vienas kito praryti!

16. Sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nevykdysite kūno geismų.

17. Nes kūnas geidžia priešingo Dvasiai, o Dvasia­kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte.

18. Bet jei jūs Dvasios vedami, nebesate įstatymo valdžioje.

19. Kūno darbai aiškūs­tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas,

20. stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai,

21. pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės.

22. Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė,

23. romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.

24. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais.

25. Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią.

26. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems.

1. Broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs, dvasiniai žmonės, pataisykite tokį romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti.

2. Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą.

3. O kas, būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja.

4. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tada galės girtis pats sau, o ne kitam,

5. nes kiekvienas neš savo naštą.

6. Kas mokomas žodžio, tegul dalijasi visais gerais dalykais su mokytoju.

7. Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus.

8. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.

9. Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime!

10. Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.

Você está lendo Gálatas na edição LT, Lithuanian, em Lituano.
Este lívro compôe o Novo Testamento, tem 6 capítulos, e 149 versículos.