Salmos

1. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,

2. bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.

3. Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris, metui atėjus, duoda derlių ir jo lapai nevysta; ką jis bedarytų, jam sekasi.

4. Ne tokie yra bedieviai. Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.

5. Todėl teisme neišstovės bedieviai, nė nusidėjėliai teisiųjų susirinkime.

6. Nes Viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus.

1. Kodėl pagonys siaučia ir tautos tuščias užmačias rezga?

2. Sukyla žemės karaliai, valdovai sąmokslus rengia prieš Viešpatį ir Jo pateptąjį.

3. Jie sako: “Sutraukykime jų pančius, nusimeskime jų virves”.

4. Tas, kuris danguje sėdi, juoksis, Viešpats tyčiosis iš jų.

5. Tada Jis rūsčiai prabils ir išgąsdins juos savo įniršiu:

6. “Aš pastačiau savo karalių Sione, savo šventajame kalne”.

7. Aš paskelbsiu nutarimą, kurį Viešpats man pasakė: “Tu­mano Sūnus, šiandien Tave pagimdžiau.

8. Prašyk, ir duosiu Tau paveldėti pagonis, pavesiu Tau visus žemės pakraščius,

9. geležine lazda juos tramdysi, kaip molio indus juos daužysi”.

10. Taigi dabar, karaliai, būkite išmintingi, pasimokykite, žemės teisėjai.

11. Tarnaukite Viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami.

12. Bučiuokite Sūnų, kad Jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje, Jo rūstybei staiga užsidegus. Palaiminti visi, kurie Juo pasitiki.

1. Viešpatie, kiek daug yra mane varginančių, daug tų, kurie sukyla prieš mane.

2. Apie mane daugelis kalba: “Nėra jam pagalbos Dieve”.

3. Bet Tu, Viešpatie, esi mano skydas ir mano šlovė. Tu pakeli mano galvą.

4. Aš Viešpaties garsiai šaukiausi, ir Jis išgirdo nuo savo šventojo kalno.

5. Aš atsiguliau ir užmigau, ir vėl pabudau, nes Viešpats mane palaikė.

6. Nebijosiu dešimčių tūkstančių žmonių, kurie sustoja aplinkui mane.

7. Viešpatie, kelkis, gelbėk mane, mano Dieve! Tu smogei mano priešams į žiauną, sutrupinai bedieviams dantis.

8. Viešpatyje yra išgelbėjimas! Palaimink savąją tautą!

1. Kai šaukiuosi Tavęs, išklausyk, mano teisumo Dieve! Tu išlaisvinai mane, kai buvau suspaustas. Būk man gailestingas, išgirsk mano maldą!

2. O žmonės, kaip ilgai niekinsite mano garbę? Ar ilgai mylėsite tuštybę ir ieškosite melo?

3. Žinokite, kad Viešpats sau atskyrė šventąjį. Viešpats išgirsta, kai Jo šaukiuosi.

4. Rūstaudami nenusidėkite; svarstykite savo širdyje gulėdami lovose ir nusiraminkite.

5. Aukokite teisumo aukas ir Viešpačiu pasitikėkite.

6. Daugelis sako: “Kas parodys mums gera?” Pakelk virš mūsų, Viešpatie, savo šviesų veidą!

7. Tu davei mano širdžiai daugiau linksmybės negu jiems, kai jie turi gausiai javų ir vyno.

8. Atsigulu ramus ir užmiegu, nes Tu vienintelis, Viešpatie, leidi man saugiai gyventi.

1. Viešpatie, išgirsk mano žodžius, suprask mano apmąstymus.

2. Išklausyk mano šauksmą, mano Karaliau ir Dieve, nes Tau aš melsiuosi.

3. Rytą Tu girdi mano balsą, Viešpatie, rytą kreipiuosi į Tave ir laukiu.

4. Tu ne toks esi, Dieve, kuriam nedorybė patiktų, ir pikta negyvens su Tavimi.

5. Pagyrūnai negali stovėti Tavo akivaizdoje. Tu nekenti visų, darančių neteisybę.

6. Tu sunaikinsi tuos, kurie kalba melą; Viešpats bjaurisi kraugeriu ir apgaviku.

7. Dėl didžio Tavo gailestingumo einu į Tavo buveinę; Tavęs bijodamas, žemai lenkiuosi šventyklos link.

8. Viešpatie, vesk mane savo teisume dėl mano priešų. Nutiesk prieš mane savo kelią.

9. Jų lūpose nėra teisybės, jų širdyje­nedorybė, jų gerklė­atviras kapas, jie pataikauja savo liežuviais.

10. Sunaikink juos, Dieve, tepražūna patys savo kėsluose. Dėl nesuskaitomų piktadarybių atmesk juos, nes jie sukilo prieš Tave.

11. Tesidžiaugia visi, kurie Tavyje prieglobsčio ieško, tegul nuolat šaukia iš džiaugsmo, nes Tu apgini juos, tedžiūgauja Tavyje Tavo vardą mylintys.

12. Tu, Viešpatie, laimini teisųjį, apsupi jį savo malone lyg skydu.

1. Užsirūstinęs, Viešpatie, nebark manęs, nebausk įširdęs.

2. Viešpatie, pasigailėk manęs, nes esu silpnas; Viešpatie, išgydyk mane, nes sukrėsti mano kaulai.

3. Ir mano siela sukrėsta. Ar ilgai, Viešpatie?

4. Viešpatie, gręžkis, išlaisvink mano sielą, gelbėk mane dėl savo gailestingumo.

5. Kas gi prisimins Tave mirtyje? Kas dėkos Tau kape?

6. Nuo aimanų suvargau, kasnakt aptvindau savo lovą, laistau ašaromis savo guolį.

7. Aptemo nuo vargo mano akys, paseno dėl visų mano priešų.

8. Piktadariai, atsitraukite nuo manęs, nes Viešpats išgirdo mano verksmo balsą!

9. Viešpats išgirdo mano maldavimą, Viešpats priims manąją maldą.

10. Tegul visi mano priešai susigėsta ir išsigąsta, tegu jie atsitraukia ir susigėsta staiga.

1. Viešpatie, mano Dieve, Tavimi aš pasitikiu. Gelbėk mane ir išlaisvink nuo visų mano persekiotojų,

2. kad manęs jie nepagriebtų kaip liūtas, kuris drasko į gabalus, kai nėra kam gelbėti.

3. Viešpatie, mano Dieve, jei aš tai padariau, jei neteisybė yra mano rankose,

4. jei piktu atlyginau tam, kuris buvo taikoje su manimi (juk aš išlaisvinau tą, kuris be priežasties yra mano priešas),

5. tegu priešas persekioja mano sielą, mano gyvybę į žemę sutrypia, mano garbę dulkėmis paverčia.

6. Viešpatie, pakilk savo rūstybėje, stokis prieš mano priešų siautimą, pabusk dėl manęs ir teisk, kaip žadėjai.

7. Tegul aplinkui Tave susiburia tautos, Tu jų akivaizdoje sėskis į sostą.

8. Viešpats teis tautas. Teisk mane, Viešpatie, pagal mano teisumą, pagal nekaltumą, kuris yra manyje.

9. Padaryk nedorėlių užmačioms galą, o teisųjį sutvirtink. Tu ištiri širdis ir inkstus, teisusis Dieve!

10. Mano apsauga yra nuo Dievo, kuris išgelbsti tiesiaširdžius.

11. Dievas­teisingas teisėjas, Dievas kasdien rūstinasi ant nedorėlių.

12. Neatgailaujančiam Jis kardą galanda, įtempia lanką, taiko;

13. Jis paruošė jam mirties įrankius, nukreipė į jį ugnines strėles.

14. Jis pradėjo neteisybę, pastojo piktais sumanymais, pagimdė melą.

15. Jis padarė ir iškasė duobę, bet pats įgarmėjo į skylę, kurią paruošė.

16. Ant jo galvos sugrįš jo pikti sumanymai, jo smurtas kris jam ant viršugalvio.

17. Aš girsiu Viešpatį už Jo teisumą, giedosiu gyrių aukščiausiojo Viešpaties vardui.

1. Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus Tavo vardas visoje žemėje! Tu iškėlei savo šlovę virš dangų.

2. Kūdikių ir žindomųjų lūpomis Tu paskelbei apie savo jėgą savo priešams, kad nutildytum priešą ir keršytoją.

3. Kai pasižiūriu į Tavo dangus, Tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu išdėstei,

4. kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai?

5. Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbe ir šlove jį apvainikavai.

6. Tu davei jam valdžią Tavo rankų darbams, jam po kojų visa padėjai:

7. visas avis ir jaučius, net lauko žvėris,

8. padangių paukščius ir jūrų žuvis, ir visa, kas jūros takais plaukioja.

9. Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus Tavo vardas visoje žemėje!

1. Aš girsiu Tave, Viešpatie, visa savo širdimi, skelbsiu visus Tavo nuostabius darbus.

2. Linksminsiuosi ir džiūgausiu Tavyje, Tavo vardui, Aukščiausiasis, giedosiu gyrių.

3. Traukiasi atgal mano priešai, klumpa ir žūva Tavo akivaizdoje,

4. nes Tu gini mano teises ir mano bylą, Tu sėdi soste, teisingai teisdamas.

5. Pagonis Tu subarei, sužlugdei nedoruosius, jų vardą visiems amžiams ištrynei.

6. Priešų neliko, jie tapo amžinais griuvėsiais; Tu sugriovei jų miestus, ir jų nebemini niekas.

7. Bet Viešpats pasiliks per amžius, Jis paruošė savo sostą teismui.

8. Jis teis pasaulį teisingai, vykdys teisingumą tautoms bešališkai.

9. Viešpats­priebėga prispaustiesiems, priebėga nelaimės metu.

10. Kas pažįsta Tavo vardą, pasitiki Tavimi. Tu niekad nepalikai tų, kurie Tavęs ieško.

11. Giedokite Viešpačiui, kuris gyvena Sione, skelbkite tautoms Jo darbus.

12. Jis­nekalto kraujo gynėjas­atsimena juos, neužmiršta vargingųjų šauksmo.

13. Viešpatie, pasigailėk, pažvelk, kaip vargstu nuo manęs nekenčiančiųjų. Tu iškeli mane iš mirties vartų,

14. kad galėčiau Tave šlovint prie Siono dukters vartų, besidžiaugdamas Tavo pagalba.

15. Į savo išraustą duobę pagonys įkrinta, jų koja įkliūna į spąstus, pačių pastatytus.

16. Viešpats apsireiškia, teismą surengia. Nedorėlis įsipainioja į savo rankų darbą.

17. Nedorėliai ir visos tautos, kurios užmiršo Dievą, į mirusiųjų buveinę eina.

18. Varguolis nebus pamirštas visam laikui, vargšo viltis nepradings amžiams.

19. Viešpatie, pakilk, tegul neįsigali žmogus, tebūna suruoštas teismas pagonims Tavo akivaizdoje.

20. Įvaryk jiems, Viešpatie, baimės; pagonys težino, kad jie­tiktai žmonės!

1. Viešpatie, kodėl stovi toli, kodėl nelaimės metu slepiesi?

2. Bedievis didžiuojasi ir persekioja vargšą; tepakliūna jie į pinkles, savo sumanytas.

3. Nedorėlis giriasi savo širdies pageidimais, gobšuolis didžiuojasi ir niekina Viešpatį.

4. Nedorėlis išdidžiu veidu neieško Dievo, nėra Dievo jo mintyse.

5. Jam viskas sekasi, per toli nuo jo Tavo sprendimai, jis visus savo priešus niekais laiko.

6. Jis tarė savo širdyje: “Niekas manęs nepajudins, niekada manęs neištiks nelaimė”.

7. Jo burna pilna keiksmų, smurto, apgaulės; po jo liežuviu­nelaimė ir tuštybė.

8. Tyko prie kelio kur įlindęs, iš pasalų nekaltąjį žudo. Jis seka akimis varguolį,

9. tūno pasislėpęs kaip liūtas tankynėje, vargšą kėsinasi sugauti; jis sugauna vargšą ir įtraukia į savo tinklą.

10. Pasilenkia, atsigula, vargšai krinta į jo galingus nagus.

11. Jis tarė savo širdyje: “Dievas pamiršo, Jis nusigręžė, nieko nematys”.

12. Viešpatie, pakilk, Dieve, pakelk savo ranką, neužmiršk vargdienių!

13. Ko gi nedorėlis prieš Dievą burnoja? Jis tarė savo širdyje: “Tu nepareikalausi”.

14. Tu matai tai, nes žiūri į vargą ir skausmą, kad atlygintum savo ranka. Vargšas atsiduoda Tau, Tu esi našlaičių globėjas.

15. Sulaužyk ranką bedieviui ir nedorėliui atlygink už jo nedorumą, kol neliks iš jo nieko.

16. Viešpats yra Karalius per amžių amžius, iš Jo žemės pagonys išnyks.

17. Nuolankiųjų troškimą Tu girdi, sustiprini jų širdis, atkreipi savo ausį,

18. kad gintum našlaičio ir prispaustojo teises, kad žemės žmogus daugiau nebesiautėtų.

1. Viešpačiu aš pasitikiu. Kaip jūs sakote mano sielai: “Skrisk kaip paukštis į kalnus”?

2. Įtempia nedorėliai lanką, prie templės strėlę jau deda, kad tamsoje šaudytų į tiesiaširdžius.

3. Kai pamatai griaunami, ką gi begali teisusis?

4. Viešpats savo šventykloje; danguje stovi Viešpaties sostas. Jo akys stebi, žmonių vaikus jos tyrinėja.

5. Viešpats teisųjį tiria, o nedorėliu ir smurtininku Jis bjaurisi.

6. Jis lydins ant bedievių žarijomis, ugnimi ir siera, jų lemtis bus svilinanti vėtra.

7. Viešpats teisus ir Jam miela teisybė. Dorieji regės Jo veidą.

1. Viešpatie, gelbėk! Nyksta dievotieji, nebelieka ištikimųjų tarp žmonių vaikų.

2. Jie vienas kitam kalba tuštybes, lūpomis pataikauja ir kalba klastinga širdimi.

3. Viešpats sunaikins pataikaujančias lūpas, puikybės pilną liežuvį.

4. Jie sako: “Savo liežuviu mes nugalėsime, mūsų lūpos kalba už mus, kas mums Viešpats?”

5. “Dėl varguolio priespaudos, dėl vargšo dejonių dabar Aš pakilsiu,­sako Viešpats,­išgelbėsiu tą, kuris ilgisi mano pagalbos”.

6. Viešpaties žodžiai­tyri žodžiai, kaip liejykloje nuskaistintas sidabras, septynis kartus išvalytas.

7. Tu, Viešpatie, prižiūrėsi juos ir saugosi nuo šios kartos per amžius.

8. Visuose pakraščiuose gausu nedorėlių, kai išaukštinami niekam tikę žmonės.

1. Ar amžinai? Ar ilgai slėpsi nuo manęs savo veidą?

2. Ar dar ilgai mane spaus liūdnos mintys, širdį skaudės kas dieną? Ar dar ilgai mano priešas didžiuosis prieš mane?

3. Pažvelk, išklausyk mane, Viešpatie, mano Dieve! Apšviesk man akis, kad mirties miegu neužmigčiau.

4. Kad mano priešas nesakytų: “Aš nugalėjau jį”. Kad nesidžiaugtų mano prispaudėjai, man susvyravus.

5. Aš pasitikėjau Tavo gailestingumu. Mano širdis džiaugiasi Tavo išgelbėjimu.

6. Giedosiu Viešpačiui, kuris man daro gera.

1. Kvailys pasakė savo širdyje: “Nėra Dievo”. Jie sugedo, elgiasi bjauriai, nėra, kas gera darytų.

2. Viešpats pažiūrėjo į žmones iš dangaus, kad pamatytų, ar yra kas išmano ir ieško Dievo.

3. Jie visi nuklydo, visi kartu sugedo. Nėra darančio gera, nėra nė vieno.

4. Ar nesupranta piktadariai, kurie mano tautą ryja kaip duoną ir nesišaukia Viešpaties?

5. Jie buvo labai išgąsdinti, nes su teisiaisiais yra Dievas.

6. Jūs laikote nieku vargšą, bet jo priebėga yra Viešpats.

7. O kad iš Siono ateitų išgelbėjimas Izraeliui! Kai Viešpats išlaisvins savo tautą, džiaugsis Jokūbas, linksminsis Izraelis!

1. Viešpatie, kas gali pasilikti Tavo palapinėje ir gyventi Tavo šventajame kalne?

2. Tas, kuris gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą;

3. kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro pikto savo artimui ir neplūsta kaimyno;

4. kuris paniekintąjį smerkia, o Viešpaties bijančius gerbia; kuris prisiekęs, nors ir savo nenaudai, ištesi;

5. kuris neskolina pinigų palūkanoms gauti, nepriima kyšių prieš nekaltą žmogų. Kas šitaip elgiasi, niekada nesusvyruos.

1. Apsaugok mane, Dieve, nes Tavimi aš pasitikiu.

2. Tariau Viešpačiui: “Tu­mano Valdovas, be Tavęs man nebus gera”.

3. Šventieji, krašto garbingieji man labai patinka.

4. Kurie svetimus dievus sekioja, turi kentėti daug skausmų. Aš kraujo aukų jiems neaukosiu, mano lūpos neištars jų vardo.

5. Viešpats yra mano paveldėjimo dalis ir mano taurė, Jo rankoje mano likimas.

6. Virvės man krito į patinkančias vietas, aš turiu gerą paveldėjimą.

7. Aš laiminsiu Viešpatį, kuris patarimą man teikia; mano širdis įspėja mane naktį.

8. Aš nuolatos statau Viešpatį prieš save, Jis mano dešinėje­aš nesvyruosiu.

9. Linksminasi mano širdis, džiaugiasi mano siela ir mano kūnas ilsėsis su viltimi.

10. Nes tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neleisi savo šventajam supūti.

11. Tu parodysi man gyvenimo kelią, Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje­malonumai per amžius.

1. Viešpatie, paklausyk teisiojo skundo, išgirsk mano šauksmą. Teišgirsta Tavo ausys maldą iš mano neklastingų lūpų.

2. Iš Tavęs teišeina man sprendimas, tegul Tavo akys mato teisybę.

3. Tu ištyrei mano širdį, aplankei mane naktį, išbandei mane ir nieko neradai. Aš nusprendžiau nenusidėti savo burna.

4. Žmonių darbuose pagal Tavo lūpų žodžius aš saugojausi naikintojo takų.

5. Palaikyk mane einantį Tavo takais, kad mano kojos nepaslystų.

6. Šaukiausi Tavęs, nes Tu išklausysi mane, Dieve! Atkreipk į mane savo dėmesį, išgirsk mano kalbą.

7. Parodyk savo nuostabų gailestingumą, Tu, kuris savo dešine gelbsti nuo priešų Tavimi pasitikinčius.

8. Saugok mane kaip savo akies vyzdį, savo sparnų šešėlyje slėpk mane

9. nuo prispaudėjų, nuo mano mirtinų priešų, kurie supa mane.

10. Užsidarę savo taukuose, jie kalba išdidžiai savo lūpomis.

11. Kur tik einame, jie supa mus, įbedę akis stebi ir rengiasi žemėn parblokšti

12. kaip liūtas, tykantis grobio, kaip liūto jauniklis, kuris tupi lindynėje.

13. Kelkis, Viešpatie, juos pasitik ir partrenk; išlaisvink savo kardu mano sielą iš nedorėlių,

14. iš žmonių­savo ranka, Viešpatie; iš pasaulio žmonių, kurių dalis šiame gyvenime, kurie pripildo savo pilvus Tavo gėrybėmis, jų vaikai sočiai privalgo, perteklių palikdami saviesiems vaikams.

15. O aš Tavo veidą regėsiu savo teisume, pabudęs pasisotinsiu Tavo regėjimu.

1. “Mylėsiu Tave, Viešpatie, mano stiprybe!

2. Viešpats yra mano uola, tvirtovė ir išlaisvintojas. Dievas yra mano jėga, Juo pasitikėsiu; Jis­mano skydas, išgelbėjimo ragas, mano aukštas bokštas.

3. Šauksiuosi Viešpaties, kuris vertas gyriaus, ir taip būsiu išgelbėtas iš priešų.

4. Mirties kančios supo mane, bedievių antplūdis gąsdino mane.

5. Pragaro kančios apraizgė mane, manęs laukė mirties pinklės.

6. Sielvarte šaukiausi Viešpaties, savo Dievo. Jis išgirdo savo šventykloje mano balsą, mano šauksmas pasiekė Jo ausis.

7. Susvyravo, sudrebėjo žemė, kalnų pamatai sujudėjo ir drebėjo, nes Viešpats užsirūstino.

8. Iš Jo šnervių kilo dūmai, iš burnos veržėsi naikinančios liepsnos, įkaitusios žarijos skraidė.

9. Jis palenkė dangų ir nužengė, tamsa buvo po Jo kojomis.

10. Jis sėdėjo ant cherubo ir skrido, vėjo sparnai Jį nešė.

11. Jis pasislėpė tamsoje, juodi vandenys ir debesys supo Jį.

12. Nuo spindesio Jo priekyje pro debesis veržėsi kruša ir degančios žarijos.

13. Viešpats sugriaudė danguose, Aukščiausiasis parodė savo balsą.

14. Jis laidė strėles ir išsklaidė juos, siuntė žaibus ir juos sunaikino.

15. Iškilo jūros dugnas, atsivėrė žemės pamatai nuo Tavo balso, Viešpatie, nuo Tavo rūstybės kvapo.

16. Iš aukštybių Jis ištiesė ranką ir paėmė mane, ištraukė iš gausių vandenų.

17. Jis išgelbėjo mane iš galingo priešo, iš tų, kurie manęs nekentė, nes jie buvo stipresni už mane.

18. Jie puolė mane aną pražūtingąją dieną, bet mano atrama buvo Viešpats.

19. Jis išvedė mane į platybes ir išlaisvino mane, nes Jis pamėgo mane.

20. Viešpats atlygino man pagal mano teisumą, Jis atmokėjo man pagal mano rankų švarumą.

21. Aš laikiausi Viešpaties kelio, neatsitraukiau nuo savo Dievo nusikalsdamas.

22. Jo įsakymai buvo prieš mane ir nuo Jo nuostatų neatsitraukiau.

23. Prieš Jį buvau atviras ir saugojaus, kad nenusikalsčiau.

24. Todėl man atlygino Viešpats pagal mano teisumą, pagal mano rankų švarumą Jo akyse.

25. Gailestingam Tu pasirodai gailestingas, tobulam­tobulas,

26. tyram Tu pasirodai tyras, su sukčiumi elgiesi suktai.

27. Tu gelbsti prispaustuosius, bet pažemini išdidžius žvilgsnius.

28. Tu, Viešpatie, uždegi man žiburį; Viešpats, mano Dievas, šviečia man tamsumoje.

29. Su Tavimi galiu pulti priešą, su Dievu­peršokti sieną.

30. Dievo kelias tobulas, Viešpaties žodis ugnimi valytas. Jis yra skydas visiems, kurie Juo pasitiki.

31. Kas yra Dievas, jei ne Viešpats? Kas uola, jei ne mūsų Dievas?

32. Jis apjuosia mane jėga, padaro mano kelią tobulą.

33. Mano kojas Jis padaro kaip stirnos, į aukštumas mane iškelia.

34. Mano rankas Jis moko kovoti, kad mano rankos sulaužytų plieninį lanką.

35. Tu man davei išgelbėjimo skydą, Tavo dešinė palaikė mane, Tavo gerumas mane išaukštino.

36. Tu praplatinai mano žingsnius, kad mano kojos nepaslystų.

37. Persekiojau priešus ir pasivijau, nepasukau atgal, kol jų nesunaikinau.

38. Sužeidžiau juos, kad nebegalėjo pasikelti, krito jie man po kojomis.

39. Tu apjuosei mane jėga kovai ir atidavei man tuos, kurie sukilo prieš mane.

40. Tu palenkei prieš mane mano priešus, kad galėčiau sunaikinti tuos, kurie manęs nekenčia.

41. Jie šaukė, bet niekas nepadėjo, į Viešpatį kreipėsi­Jis neatsiliepė.

42. Sutrypiau juos į žemės dulkes, kaip gatvių purvą sumyniau.

43. Išgelbėjai mane tautos kovose, man skyrei valdyti pagonis, tautos, kurių nepažinau, tarnaus man.

44. Kai tik išgirs apie mane, jie paklus man, svetimšaliai pasiduos man.

45. Svetimšaliai išblykš, drebėdami išeis iš savo pilių.

46. Viešpats yra gyvas! Palaiminta tebūna mano uola! Aukštinamas tebūna mano išgelbėjimo Dievas.

47. Dievas atkeršija už mane ir pajungia man tautas.

48. Jis gelbsti mane iš mano priešų. Tu iškėlei mane aukščiau nei tuos, kurie sukyla prieš mane, ir išlaisvinai nuo žiauraus žmogaus.

49. Todėl dėkosiu Tau, Viešpatie, tarp pagonių, giedosiu gyrių Tavo vardui.

50. Didelį išgelbėjimą Jis suteikia savo karaliui ir parodo gailestingumą savo pateptajam Dovydui ir jo palikuonims per amžius”.

1. Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus.

2. Diena pasakoja dienai, o naktis praneša nakčiai.

3. Nėra kalbos ar tarmės, kur jų balsas nebūtų girdimas.

4. Per visą žemę sklinda jų garsas, jų žodžiai­iki pasaulio krašto. Jis saulei pastatė padangtę juose.

5. Ji džiaugiasi kaip išeinąs iš savo kambario jaunikis, kaip karžygys, bėgdamas taku.

6. Iš vieno krašto padangės pakyla ir kitą jos kraštą pasiekia, niekas negali nuo jos kaitros pasislėpti.

7. Tobulas Viešpaties įstatymas, jis gaivina sielą. Viešpaties liudijimas tikras, išminties moko paprastuosius.

8. Viešpaties nuostatai teisingi, jie džiugina širdis. Viešpaties įsakymas tyras, akims duoda šviesybę.

9. Viešpaties baimė gryna, ji išlieka per amžius. Viešpaties sprendimai­ tiesa, jie visi iki vieno teisingi.

10. Brangesni jie už auksą, už gryniausią auksą; jie saldesni už medų, už korių syvą.

11. Tavo tarnas jais įspėjamas; kas jų laikosi, gauna didelį atpildą.

12. Kas pastebi savo klaidas? Nuvalyk nuo manęs man nežinomas kaltes.

13. Savo tarną apsaugok nuo akiplėšiškumo, kad nuodėmės manęs nepavergtų. Tada būsiu doras ir išvengsiu didelių nuodėmių.

14. Tepatinka Tau mano lūpų žodžiai ir mintys mano širdies, Viešpatie, mano stiprybe, mano atpirkėjau.

1. Teišklauso Viešpats tave suspaudimo dieną, tesaugo tave Jokūbo Dievo vardas.

2. Tegul iš savo šventyklos tau siunčia pagalbą, tepadeda tau iš Siono.

3. Visas tavo aukas teatsimena, tepriima tavo deginamąją auką.

4. Ko trokšta tavo širdis, tau tesuteikia, teišpildo kiekvieną tavo sumanymą.

5. Mes džiaugsimės tavo išgelbėjimu, vėliavas kelsime savo Dievo vardu. Visus tavo prašymus teįvykdo Viešpats!

6. Žinau, kad Viešpats gelbsti savo pateptąjį, iš savo šventojo dangaus jį išklausė ir parėmė savo dešinės galybe.

7. Vieni pasitiki savo žirgais, kiti­kovos vežimais, o mes prisiminsime Viešpaties, savo Dievo, vardą.

8. Anie suklupo ir krito, o mes pakilome ir stovime tiesūs.

9. Išgelbėk, Viešpatie, išgirsk, Karaliau, kai šaukiamės.

1. Viešpatie, džiaugiasi karalius Tavo galybe, džiūgaute džiūgauja dėl Tavo pagalbos.

2. Suteikei jam, ko širdis geidė, neužgynei, ko prašė jo lūpos.

3. Pasitikai jį gausiais palaiminimais, ant galvos jam uždėjai aukso karūną.

4. Jis prašė Tavęs gyvenimo, ir Tu davei jam dienų ilgumą per amžių amžius.

5. Didelė jo šlovė dėl Tavo pagalbos: garbę ir didybę suteikei jam.

6. Tu padarei jį labiausiai palaimintą per amžius, savo veidu labai jį pradžiuginai.

7. Karalius pasitiki Viešpačiu, Aukščiausiojo gailestingumas neleis jam svyruoti.

8. Suras Tavoji ranka visus Tavo priešus, pasieks Tavo dešinė visus, kurie Tavęs nekenčia.

9. Užsirūstinęs padarysi juos kaip degančią krosnį; Viešpats sunaikins juos savo rūstybėje, praris juos ugnis.

10. Jų vaisių nušluosi nuo žemės, jų palikuonis išnaikinsi tarp žmonių.

11. Jie planavo pikta prieš Tave, sugalvojo klastą, kurios nesugebės įvykdyti.

12. Priversi juos bėgti, jiems tiesiai į veidą nukreipsi savo lanką.

13. Pakilk, Viešpatie, savo galybėje, mes šlovinsime ir girsime Tavo jėgą.

1. Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Mano šauksmas toli nuo mano pagalbos.

2. Mano Dieve, šaukiuosi Tavęs dieną, bet Tu neišklausai, ir naktį aš nenutylu.

3. Tu esi šventas, kuris gyveni Izraelio gyriuje.

4. Mūsų tėvai pasitikėjo Tavimi, ir Tu išgelbėjai juos.

5. Šaukėsi Tavęs ir buvo išgelbėti, pasitikėjo tavimi ir nebuvo sugėdinti.

6. Aš­ne žmogus, bet kirmėlė, žmonių išjuoktas, tautos paniekintas.

7. Kas mane mato, tyčiojasi iš manęs, sustato lūpas, kraipo galvą:

8. “Jis pasitikėjo Viešpačiu, teišvaduoja jį dabar, teišgelbsti jį, nes jį pamėgo”.

9. Tu gi mane išėmei iš įsčių, mane saugojai prie motinos krūtų.

10. Tavo globai buvau pavestas nuo gimimo, nuo pirmosios dienos buvai mano Dievas.

11. Nebūk toli nuo manęs, nes bėda yra arti ir nėra, kas padėtų.

12. Daug veršių mane apsupo, Bašano jaučiai mane apstojo.

13. Jie išsižiojo prieš mane tarsi plėšrus ir riaumojantis liūtas.

14. Aš išlietas lyg vanduo. Išnarstyti visi mano kaulai. Mano širdis kaip vaškas, ištirpęs krūtinėje.

15. Mano jėgos išdžiūvo lyg šukė, prie gomurio limpa liežuvis; į mirties dulkes Tu atvedei mane.

16. Apspito mane šunys, nedorėlių gauja aplink mane. Jie pervėrė mano rankas ir kojas.

17. Galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. O jie žiūri ir stebi mane,

18. drabužius mano dalijas, meta dėl mano apdaro burtą.

19. Bet, Viešpatie, nebūk toli nuo manęs. Mano stiprybe, skubėk man padėti.

20. Nuo kardo gelbėk mano sielą, iš šuns letenų­mano gyvybę.

21. Iš liūto nasrų gelbėk ir nuo stumbro ragų išgirdęs išvaduok mane.

22. Tavąjį vardą paskelbsiu broliams, susirinkimo viduryje girsiu Tave.

23. Kurie bijote Viešpaties, girkite Jį! Šlovinkite Jį, visi Jokūbo palikuonys, bijokite Jo, visi Izraelio vaikai!

24. Jis nepaniekino ir neatstūmė nuskriausto vargšo, nuo jo nepaslėpė veido, jo šauksmą išklausė.

25. Jį girsiu dideliame susirinkime, vykdysiu įžadus tarp tų, kurie Jo bijo.

26. Vargšai valgys ir pasisotins, Viešpatį girs visi, kas Jo ieško; jūsų širdys tegyvuoja per amžius!

27. Prisimins ir gręšis į Viešpatį visi žemės pakraščiai, Jo akivaizdoje lenksis pagonių tautos.

28. Viešpačiui priklauso karalystė, Jis viešpatauja pagonims.

29. Visi žemės riebieji valgys ir pagarbins Jį, prieš Jį nusilenks tie, kurie į dulkes nužengia ir negali išlaikyti savo sielos gyvos.

30. Palikuonys tarnaus Jam, jie pasakos apie Viešpatį būsimai kartai.

31. Jie ateis ir paskelbs Jo teisumą gimsiančiai tautai: “Viešpats tai padarė”.

1. Viešpats yra mano ganytojas­aš nestokosiu.

2. Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda mane prie tylių vandenų.

3. Jis atgaivina mano sielą, veda mane teisumo takais dėl savo vardo.

4. Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes Tu su manimi. Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane.

5. Tu paruoši man stalą mano priešų akivaizdoje, aliejumi man patepi galvą, mano taurė sklidina.

6. Tikrai, gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Aš gyvensiu Viešpaties namuose per amžius.

1. Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra, pasaulis ir kas jame gyvena.

2. Jis ant jūrų ją pastatė, ant srovių ją įtvirtino.

3. Kas kops į Viešpaties kalną? Kas atsistos Jo šventoje vietoje?

4. Tas, kas turi švarias rankas ir tyrą širdį, kuris nenukreipė savo sielos į tuštybes ir neteisingai neprisiekė.

5. Jis gaus palaiminimą iš Viešpaties ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo.

6. Tai karta, kuri ieško Jo, ieško Jokūbo Dievo veido.

7. Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!

8. Kas tas šlovės Karalius? Tai Viešpats, stiprus ir galingas. Tai Viešpats, galiūnas kovoje.

9. Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!

10. Kas tas šlovės Karalius? Kareivijų Viešpats­Jis yra šlovės Karalius.

1. Viešpatie, į Tave keliu savo sielą.

2. Mano Dieve, pasitikiu Tavimi. Tenebūsiu sugėdintas, tenedžiūgaus dėl manęs mano priešas.

3. Te nė vienas, kuris laukia Tavęs, nebūna sugėdintas, tebūna sugėdinti tie, kurie nusikalsta be priežasties.

4. Viešpatie, parodyk man savąjį kelią, pamokyk mane savo takų.

5. Vesk mane savo tiesa ir mokyk, nes Tu esi mano išgelbėjimo Dievas, laukiu Tavęs visą dieną.

6. Viešpatie, atsimink gailestingumą ir malones, kurios yra nuo amžių.

7. Užmiršk mano jaunystės kaltes ir nedorybes. O Viešpatie, atmink mane dėl savo gerumo, pagal savo gailestingumą.

8. Geras ir teisus yra Viešpats, todėl nusidėjėliams kelią parodo.

9. Romiųjų mintis kreipia į tiesą, savo kelių moko nuolankiuosius.

10. Visi Viešpaties takai yra gailestingumas ir tiesa tiems, kurie laikosi Jo sandoros ir įsakymų.

11. Atleisk mano kaltę, Viešpatie, dėl savo vardo, nes ji yra didelė.

12. Žmogų, kuris bijo Viešpaties, Jis mokys pasirinkti kelią.

13. Jis pats gyvens laimingai, o jo vaikai paveldės kraštą.

14. Viešpaties paslaptis su tais, kurie Jo bijo, jiems Jis apreikš savo sandorą.

15. Visada mano akys į Viešpatį krypsta­Jis mano kojas išpainios iš pinklių.

16. Pažvelk į mane ir pasigailėk manęs, nes esu vienišas ir suvargęs.

17. Mano širdies vargų pagausėjo, išvesk mane iš bėdų.

18. Pažvelk į mano vargą bei skausmą ir atleisk visas mano nuodėmes.

19. Matai, kaip daug mano priešų, kaip baisiai manęs jie nekenčia.

20. Saugok mano sielą ir gelbėk mane, kad nebūčiau sugėdintas, nes pasitikiu Tavimi.

21. Nekaltumas ir teisumas tesaugo mane, nes aš laukiu Tavęs!

22. Dieve, išgelbėk Izraelį iš visų nelaimių!

1. Viešpatie, pateisink mane, nes esu nekaltas; Viešpačiu pasitikėjau, todėl nesvyruosiu.

2. Viešpatie, išmėgink ir išbandyk mane, ištirk mano širdį ir inkstus.

3. Tavo malonė yra mano akyse, ir aš vaikščiojau Tavo tiesoje.

4. Nesėdžiu su klastingaisiais, nesilankau pas apsimetėlius.

5. Nekenčiu piktadarių draugystės ir nesėdžiu su nedorėliais.

6. Nekaltume plaunu savo rankas ir lankau Tavo aukurą, Viešpatie,

7. kad garsiai giedočiau padėkos giesmę ir skelbčiau Tavo nuostabius darbus.

8. Viešpatie, mėgstu Tavo namų buveinę, vietą, kur Tavo garbė gyvena.

9. Neatimk mano sielos su nusidėjėliais ir mano gyvenimo su kraujo trokštančiais.

10. Jų rankose nusikaltimas, jų dešinė pilna kyšių.

11. Tačiau aš elgiuosi nekaltai. Atpirk mane ir būk man gailestingas.

12. Mano koja stovi lygioje vietoje; aš susirinkimuose Viešpatį girsiu.

1. Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas­ko man bijoti? Viešpats yra mano stiprybė­prieš ką man drebėti?

2. Kai nedorėliai­mano priešai ir piktieji­puola mane, norėdami suėsti, jie susvyruoja ir krinta.

3. Nors stovėtų prieš mane kariuomenė, nenusigąs mano širdis; nors ir karas kiltų prieš mane, aš pasitikėsiu.

4. Vieno dalyko prašau, Viešpatie, ir to vieno trokštu­gyventi Viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas, stebėti Viešpaties grožį ir lankyti Jo šventyklą.

5. Jis paslėps mane savo palapinėje nelaimės dieną, savo buveinės slaptoje vietoje; ant uolos pastatys mane.

6. Mano galva bus pakelta virš mano priešų, kurie mane supa. Džiaugsmo aukas aukosiu Jo palapinėje, šlovinsiu ir giedosiu gyrių Viešpačiui!

7. Viešpatie, išgirsk mano balsą, kai šaukiuos. Pasigailėk manęs ir išklausyk mane!

8. Kai Tu pasakei: “Ieškokite mano veido!”, mano širdis Tau atsakė: “Tavo veido, Viešpatie, aš ieškosiu”.

9. Neslėpk savo veido nuo manęs! Neatstumk rūstybėje savo tarno! Tu esi mano pagalba. Neatmesk ir nepalik manęs, mano išgelbėjimo Dieve!

10. Nors mano tėvas ir motina paliktų mane, tačiau Viešpats mane priims.

11. Viešpatie, pamokyk mane savo kelio ir vesk mane tikru taku dėl mano priešų.

12. Neatiduok manęs prispaudėjų savivalei, nes pakilo prieš mane neteisingi liudytojai ir alsuoja smurtu.

13. Aš tikiu, kad matysiu Viešpaties gerumą gyvųjų žemėje.

14. Lauk Viešpaties! Būk drąsus, ir Jis sutvirtins tavo širdį. Lauk, aš sakau, Viešpaties!

1. Tavęs šaukiuosi, Viešpatie, mano uola! Išgirsk mane. Jei tylėsi, tapsiu kaip tie, kurie nužengia į duobę.

2. Išgirsk mano maldavimo balsą, kai šaukiuosi Tavęs, kai keliu savo rankas į Tavo švenčiausiąją buveinę!

3. Neatstumk manęs kartu su nedorėliais, su piktadariais, kurie maloniai kalba su artimu, bet pikta mano savo širdyse.

4. Duok jiems, ko verti jų darbai ir pikti poelgiai. Atlygink jiems, kiek vertas jų rankų darbas; užmokėk jiems, ką jie užsitarnavo.

5. Jie nepaiso Viešpaties veiksmų ir Jo rankų darbų. Jis sunaikins juos ir nebeleis atsigauti.

6. Palaimintas Viešpats, nes Jis išklausė mano maldavimą!

7. Viešpats yra mano jėga ir skydas; Juo pasitikėjo mano širdis, ir Jis man padėjo. Todėl džiūgauja mano širdis, ir savo giesme girsiu Jį.

8. Viešpats yra jų jėga, išgelbstinti priebėga pateptajam.

9. Išgelbėk savo tautą ir laimink savo paveldėjimą. Ganyk ir išaukštink juos per amžius.

1. Pripažinkite Viešpačiui, Dievo sūnūs, pripažinkite Viešpačiui šlovę ir galybę!

2. Pripažinkite Viešpačiui šlovę, derančią Jo vardui; pagarbinkite Viešpatį šventumo grožyje.

3. Viešpaties balsas viršum vandenų. Šlovės Dievas sugriaudė. Viešpats viršum plačiųjų vandenų.

4. Viešpaties balsas galingas. Viešpaties balsas didingas.

5. Viešpaties balsas laužo kedrus. Viešpats laužo Libano kedrus.

6. Jis šokdina juos kaip veršius, Libaną ir Sirjoną kaip jauniklį stumbrą.

7. Viešpaties balsas įskelia ugnies liepsnas.

8. Viešpaties balsas sudrebina dykumą. Viešpats sudrebina Kadešo dykumą.

9. Viešpaties balsas priverčia gimdyti elnes ir laužo miškus. Jo šventykloje visi kalba apie Jo šlovę.

10. Viešpats sėdi viršum tvano, Viešpats sėdi kaip Karalius per amžius!

11. Viešpats suteiks stiprybę savo tautai. Viešpats palaimins savo tautą taika.

1. Aukštinu Tave, Viešpatie, nes Tu išlaisvinai mane ir neleidai mano priešams džiaugtis dėl manęs.

2. Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei mane.

3. Viešpatie, Tu išvedei iš mirusiųjų buveinės mano sielą, išlaikei mane gyvą, kad nenužengčiau į duobę.

4. Giedokite Viešpačiui, Jo šventieji, dėkokite prisiminę Jo šventumą.

5. Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą­džiūgavimas.

6. Būdamas saugus, sakiau: “Niekados nesvyruosiu!”

7. Viešpatie, savo palankumu suteikei man tvirtybę. Kai paslėpei savo veidą­nusigandau.

8. Tavęs, Viešpatie, šaukiaus, savo Viešpatį maldavau:

9. “Kokia Tau nauda iš mano kraujo, iš to, kad nužengsiu į duobę? Ar girs Tave dulkės, ar jos skelbs Tavo tiesą?

10. Išgirsk, Viešpatie, ir pasigailėk manęs; Viešpatie, būk man padėjėjas!”

11. Tu pavertei mano raudą džiaugsmu; atrišai mano ašutinę ir apjuosei linksmybe,

12. kad Tau giedotų mano siela ir netylėtų. Viešpatie, mano Dieve, visados Tau dėkosiu.

1. Tavimi, Viešpatie, pasitikiu; niekados tenebūsiu sugėdintas. Savo teisumu išgelbėk mane.

2. Palenk prie manęs savo ausį, skubiai išgelbėk mane. Būk man stipri uola, tvirtovė išsigelbėti.

3. Tu mano uola ir tvirtovė. Dėl savo vardo vesk ir saugok mane,

4. išnarpliok mane iš tinklo, kuris slaptai man padėtas, nes Tu esi mano jėga.

5. Į Tavo rankas pavedu savo dvasią. Tu išgelbėjai mane, Viešpatie, tiesos Dieve!

6. Aš neapkenčiu niekingų stabų garbintojų, bet pasitikiu Viešpačiu.

7. Aš džiūgausiu ir linksminsiuos Tavo gailestingume; Tu pažvelgei į mano vargą, į skausmą mano sielos,

8. neatidavei manęs į priešo rankas, leidai mano kojoms laisvai bėgti.

9. Pasigailėk manęs, Viešpatie, nes suspaustas esu; nusilpo nuo liūdesio mano akys, mano siela ir pilvas.

10. Sielvartas graužia mano gyvenimą, vaitojimas­mano metus; išseko mano jėgos dėl mano kaltės ir mano kaulai sunyko.

11. Visiems savo priešams tapau pajuoka, netgi savo kaimynams; pažįstami bijo manęs, kurie gatvėje mato mane, bėga nuo manęs.

12. Esu pamirštas kaip numirėlis, dingęs iš atminties; tapau kaip sudužęs indas.

13. Aš girdžiu, ką daugelis šnibžda­baimė aplinkui. Jie tariasi prieš mane, galvoja atimti mano gyvybę.

14. Tavimi, Viešpatie, pasitikėjau ir sakiau: “Tu esi mano Dievas”.

15. Tavo rankose yra mano laikai. Gelbėk mane iš rankos mano priešų ir persekiotojų.

16. Parodyk savo tarnui savo šviesų veidą; išgelbėk mane dėl savo gailestingumo.

17. Viešpatie, tenebūsiu sugėdintas, nes Tavęs šaukiuosi! Telieka sugėdinti nedorėliai, tenutyla jie kape.

18. Tegul tampa nebylios melagių lūpos, kurios prieš teisųjį įžūliai su puikybe ir panieka kalba!

19. Viešpatie, koks didis yra Tavo gerumas Tavęs bijantiems, kurie pasitiki Tavimi žmonių akivaizdoje.

20. Tu paslėpsi juos savo artume nuo žmonių išdidumo, saugosi juos savo palapinėje nuo liežuvių plakimo.

21. Palaimintas tebūna Viešpats! Jis suteikė man nuostabią malonę sustiprintame mieste.

22. Nes aš skubotai tariau: “Esu atskirtas nuo Tavo akių”. Tačiau Tu išgirdai mano maldavimą, kai šaukiausi Tavęs.

23. Mylėkite Viešpatį, visi Jo šventieji. Ištikimuosius apsaugo Viešpats ir su kaupu atlygina išdidiems.

24. Būkite drąsūs visi, kurie pasitikite Viešpačiu, ir Jis sustiprins jūsų širdis.

1. Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtos.

2. Palaimintas žmogus, kuriam Viešpats neįskaito kaltės ir kurio dvasioje nėra klastos.

3. Kol tylėjau, nyko mano kaulai nuo kasdieninio mano vaitojimo.

4. Dieną ir naktį sunkiai slėgė mane Tavo ranka. Mano jėgos seko, lyg vasaros kaitros džiovinamos.

5. Savo nuodėmę Tau išpažinau ir savo kaltės neslėpiau. Tariau: “Išpažinsiu savo nusikaltimus Viešpačiui”. Tada atleidai man kaltę.

6. Dėl to kiekvienas teisusis melsis Tau, kai Tave galima surasti, kol didelis tvanas nepriartėjo prie jų.

7. Tu esi mano slėptuvė, nuo pavojų apsaugosi mane, išgelbėjimo giesmėmis apsupsi mane.

8. Pamokysiu tave ir parodysiu kelią, kuriuo turi eiti; tave mano akys lydės.

9. Nebūk kaip arklys ar mulas, kurie neturi supratimo. Kamanomis ir žąslais juos reikia pažaboti, kad jie priartėtų prie tavęs.

10. Daug kančių turi nedorėlis, bet tas, kuris pasitiki Viešpačiu, bus apsuptas gailestingumo.

11. Džiaukitės Viešpatyje, džiūgaukite, teisieji, šaukite iš džiaugsmo, tiesiaširdžiai.

1. Džiūgaukite, teisieji, Viešpatyje, doriesiems tinka gyriaus giesmė.

2. Girkite Viešpatį arfomis, giedokite Jam, pritardami dešimčiastygiu psalteriu!

3. Giedokite Jam naują giesmę, grokite meistriškai su džiaugsmo šūksniais.

4. Teisingas yra Viešpaties žodis ir visi Jo darbai atlikti tiesoje.

5. Jis mėgsta teisumą ir teisingumą. Viešpaties gerumo yra pilna žemė.

6. Viešpaties žodžiu sukurti dangūs, Jo burnos kvapu­visa jų kareivija.

7. Tartum į indą Jis jūrų vandenis surinko, į sandėlius uždarė gelmes.

8. Tegul bijo Viešpaties visa žemė, tegul garbina Jį visi pasaulio gyventojai!

9. Jis tarė­ir įvyko; Jis įsakė­ir atsirado.

10. Viešpats paverčia niekais pagonių sumanymą, suardo tautų planus.

11. Viešpaties sumanymas lieka per amžius, Jo širdies mintys per kartų kartas.

12. Palaiminta tauta, kurios Dievas yra Viešpats, tauta, kurią Jis išsirinko savo nuosavybe!

13. Iš dangaus žvelgia Viešpats ir stebi visą žmoniją.

14. Iš savo gyvenamos vietos Jis žiūri į visus žemės gyventojus.

15. Jis kiekvieno širdį sutvėrė ir stebi visus jų darbus.

16. Ne kariuomenės gausumas karalių išgelbsti, karžygys neišsilaisvina didele jėga.

17. Žirgas nepadės ir neišgelbės savo stiprumu.

18. Štai Viešpaties akis stebi tuos, kurie Jo bijo, kurie laukia Jo gailestingumo,

19. kad išgelbėtų nuo mirties jų sielą ir bado metu išlaikytų gyvus.

20. Mūsų siela laukia Viešpaties­Jis mūsų pagalba ir skydas.

21. Juo džiaugsis mūsų širdis, nes Jo šventuoju vardu mes pasitikėjome.

22. Viešpatie, tebūna Tavo gailestingumas mums, nes mes viliamės Tavimi.

1. Šlovinsiu Viešpatį visada; nuolat girsiu Jį savo lūpomis.

2. Viešpačiu didžiuosis mano siela; nuolankieji išgirs tai ir džiaugsis.

3. Aukštinkime Viešpatį ir iškelkime kartu Jo vardą.

4. Ieškojau Viešpaties, Jis išklausė mane ir išgelbėjo mane iš visų mano baimių.

5. Jie žvelgė į Jį ir pralinksmėjo, jų veidai nebuvo sugėdinti.

6. Šis vargšas šaukėsi, ir Viešpats išgirdo, ir išgelbėjo jį iš visų jo bėdų.

7. Viešpaties angelas stovyklauja aplink tuos, kurie Jo bijo, ir išgelbsti juos.

8. Ragaukite ir matykite, kad geras yra Viešpats! Palaimintas žmogus, kuris Juo pasitiki.

9. Bijokite Viešpaties, Jo šventieji, nes nieko nestokoja tie, kurie Jo bijo.

10. Jauni liūtai pritrūksta ir badauja, bet tie, kurie ieško Viešpaties, nestokoja jokio gero.

11. Ateikite, vaikai, ir klausykite manęs: pamokysiu jus Viešpaties baimės.

12. Koks yra žmogus, kuris mėgsta gyventi ir geidžia gerų dienų patirti?

13. Sulaikyk savo liežuvį nuo pikto ir savo lūpas nuo klastingų kalbų.

14. Šalinkis pikto ir daryk gera. Ieškok ir siek taikos.

15. Viešpaties akys žvelgia į teisiuosius ir Jo ausys girdi jų šauksmą.

16. Viešpaties veidas prieš darančius pikta, kad išdildytų jų atsiminimą žemėje.

17. Teisieji šaukiasi Viešpaties, Jis išgirsta ir išgelbsti iš visų jų vargų.

18. Viešpats arti tų, kurių širdys sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi.

19. Daug bėdų patiria teisusis, bet iš visų jį išgelbsti Viešpats.

20. Jis sergsti visus jo kaulus, kad nė vienas iš jų nesulūžtų.

21. Nedorėlį nužudys piktybė, kurie nekenčia teisiojo, pražus.

22. Viešpats išperka savo tarnų sielą, nepražus nė vienas, kuris Juo pasitiki.

1. Viešpatie, apgink mano bylą nuo tų, kurie mane kaltina; kovok su tais, kurie kovoja prieš mane!

2. Paimk mažąjį ir didįjį skydą ir man padėk!

3. Ištrauk ietį ir atsistok prieš mano persekiotojus. Tark mano sielai: “Aš tavo išgelbėjimas”.

4. Tebūna sugėdinti ir pažeminti, kurie kėsinasi į mano gyvybę. Tesitraukia atgal suglumę, kurie nori man pakenkti.

5. Tebūna jie kaip pelai prieš vėją, Viešpaties angelui papūtus.

6. Tebūna jų kelias tamsus ir slidus ir Viešpaties angelas juos tepersekioja.

7. Be priežasties jie slaptai man spendė pinkles, iškasė duobę mano sielai.

8. Tegul jie netikėtai žūva, tegul jie patys įkliūva į paspęstas pinkles, teįkrinta į pražūtį.

9. Mano siela džiaugsis Viešpačiu, džiūgaus dėl Jo pagalbos.

10. Visi mano kaulai šauks: “Viešpatie, kas yra Tau lygus? Kas išlaisvina silpnąjį iš stipresnio už jį, vargšą iš plėšiko?”

11. Pakilo klastingi liudytojai, kaltino mane tuo, kuo aš nenusikaltau.

12. Jie atlygino man piktu už gera, apiplėšdami mano sielą.

13. Jiems sergant, ašutine vilkėjau; žeminau savo sielą pasninku, palenkęs galvą meldžiausi.

14. Elgiausi, lyg jie būtų man draugai ar broliai. Vaikščiojau nusiminęs, tartum gedėdamas motinos.

15. Bet kai aš susvyravau, jie džiaugėsi ir susibūrė prieš mane; puolėjai susibūrė prieš mane man nežinant ir drasko mane be paliovos.

16. Veidmainiškai tyčiojasi iš manęs, griežia dantimis prieš mane.

17. Viešpatie, ar ilgai dar žiūrėsi? Išgelbėk mano sielą nuo pražūties, mano vienintelę nuo riaumojančių liūtų.

18. Tau dėkosiu dideliame susirinkime, girsiu Tave minioje.

19. Tegul nesidžiaugia be pagrindo mano priešai, tenemirksi akimis tie, kurie nekenčia manęs be priežasties.

20. Jie nekalba apie taiką. Jie kuria klastingus planus prieš krašto taikiuosius.

21. Jie išsižioję rėkia: “Taip, taip, mes matėme tai savo akimis!”

22. Viešpatie, Tu tai matei­netylėk! Viešpatie, nebūk toli nuo manęs!

23. Sujudėk, pakilk ginti mano bylą, mano Viešpatie ir mano Dieve.

24. Viešpatie, mano Dieve, teisk mane, vadovaudamasis savo teisumu, neleisk jiems džiaugtis dėl manęs.

25. Tenemano jie savo širdyje: “O! To mes ir siekėme!” Tenesako: “Mes jį prarijome!”

26. Tesusigėsta ir teparausta visi, kurie džiaugiasi mano nelaime. Gėda ir panieka tebūna aprengti tie, kurie didžiuojasi prieš mane.

27. Tegul šaukia iš džiaugsmo ir linksminasi tie, kurie mane užtaria ir tegul sako: “Tebūna išaukštintas Viešpats, kuriam patinka Jo tarno gerovė!”

28. Mano liežuvis skelbs Tavo teisumą, per visą dieną girs Tave!

1. Nedorėlio nuodėmė kalba mano širdyje, kad nėra Dievo baimės prieš jo akis.

2. Jis pataikauja sau, kai suranda savyje kaltę, kurios reikėtų nekęsti.

3. Jo burnos žodžiai­nedorybė ir klasta. Jis liovėsi elgtis išmintingai ir daryti gera.

4. Gulėdamas jis mąsto nedorybes, eina negeru keliu, neatsisako pikta.

5. Viešpatie, dangų siekia Tavo gailestingumas, Tavo ištikimybė­debesis.

6. Tavo teisumas­kaip dideli kalnai, Tavo sprendimai­kaip jūros gelmės. Viešpatie, Tu apsaugai žmogų ir gyvulį!

7. Dieve, kokia brangi yra Tavo malonė! Žmonės glaudžiasi Tavo sparnų šešėlyje.

8. Jie pasotinami Tavo namų riebalais, Tu duodi jiems gerti iš Tavo malonumų upės.

9. Tu turi gyvenimo šaltinį; Tavo šviesoje matome šviesą.

10. Tenesibaigia Tavo malonė tiems, kurie pažįsta Tave, ir Tavo teisumas­nuoširdiesiems.

11. Teneužkliudo manęs išdidumo koja ir ranka nusidėjėlio tenepastumia manęs!

12. Piktadariai krito, buvo parblokšti ir nebeatsikels!

1. Nesijaudink dėl piktadarių, nepavydėk nedorėliams.

2. Jie greitai bus nupjauti tartum žolė, suvys kaip žaliuojanti žolė.

3. Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera, tada gyvensi žemėje ir būsi pamaitintas!

4. Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis.

5. Pavesk Viešpačiui savo kelią, pasitikėk Juo, ir Jis veiks.

6. Jis padarys tavo teisumą kaip šviesą ir tavo teisybę kaip vidudienį!

7. Ilsėkis Viešpatyje ir kantriai lauk Jo! Nesijaudink dėl to, kad sekasi žmogui, kuris daro pikta.

8. Liaukis nirtęs ir palik rūstybę. Nesijaudink, kad nedarytumei pikta.

9. Piktadariai bus sunaikinti, bet tie, kurie laukia Viešpaties, paveldės žemę.

10. Nes dar trumpa valandėlė, ir nebeliks nedorėlio; kai žvalgysies, kur jis buvo, jo nebebus.

11. Bet romieji paveldės žemę ir gėrėsis taikos apstumu.

12. Nedorėlis rengia teisiajam pikta ir griežia prieš jį dantimis.

13. Viešpats juokiasi iš jo, nes mato jo galą.

14. Nedorėliai išsitraukia kardą, įtempia lanką, kad partrenktų beturtį ir vargšą, nužudytų tuos, kurie elgiasi dorai.

15. Jų kardas įsmigs į jų pačių širdį ir jų lankai suluš.

16. Teisiojo truputis yra geriau už daugelio nedorėlių turtus,

17. nes nedorėlių rankos bus sulaužytos, o teisiuosius palaiko Viešpats.

18. Viešpats žino teisiųjų dienas, jų paveldėjimas liks amžiams.

19. Jie nebus sugėdinti nelaimių metu, bado dienomis jie bus pasotinti.

20. O nedorėliai pražus ir Viešpaties priešai sutirps kaip avinėlių taukai; jie dings kaip dūmai.

21. Nedorėliai skolinasi ir negrąžina, o teisusis yra gailestingas ir duoda.

22. Jo palaimintieji valdys žemę, o Jo prakeiktieji bus sunaikinti.

23. Viešpats nukreipia žmogaus žingsnius ir Jam patinka jo keliai.

24. Jei jis klumpa­neparkrinta, nes Viešpats laiko jo ranką.

25. Buvau jaunas ir pasenau, tačiau nemačiau, kad teisusis būtų užmirštas ir jo vaikai elgetautų.

26. Visada jis pasigaili ir skolina, jo vaikai yra palaiminti.

27. Traukis nuo pikto ir daryk gera, tai išliksi per amžius.

28. Viešpats mėgsta teisybę ir nepalieka savo šventųjų, bet saugo juos per amžius. O nedorėlių vaikai pražus.

29. Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai.

30. Teisiojo burna kalba išmintingai, ir jo liežuvis­kas teisinga,

31. Dievo įstatymas yra jo širdyje; jo žingsniai nesvyruoja.

32. Nedorėlis tykoja teisiojo ir siekia jį nužudyti.

33. Viešpats jo nepaliks ano rankoje ir nepasmerks jo teisme.

34. Lauk Viešpaties ir laikykis Jo kelio. Jis išaukštins tave, kad paveldėtum žemę. Tu matysi, kaip nedorėliai žlugs.

35. Mačiau nedorėlį džiūgaujantį ir išsiplėtusį kaip šakotą kedrą.

36. Pro šalį ėjau, ir jo nebuvo, ieškojau jo, bet neradau.

37. Žiūrėk į tobuląjį ir stebėk teisųjį, nes tokių galas­ramybė.

38. Nusikaltėliai bus sunaikinti, nedorėlių galas­pražūtis.

39. Teisiųjų išgelbėjimas ateina nuo Viešpaties; Jis yra jų stiprybė nelaimių metu.

40. Viešpats padės jiems ir išlaisvins juos. Jis išlaisvins juos iš bedievių ir išgelbės, nes jie pasitikėjo Juo.

1. Viešpatie, nebausk manęs rūstaudamas ir neplak savo įniršyje.

2. Tavo strėlės įsmigo į mane ir Tavo ranka slegia mane.

3. Nebėra nieko sveiko mano kūne dėl Tavo rūstybės ir poilsio mano kauluose dėl mano nuodėmės.

4. Mano kaltės iškilo virš mano galvos; lyg sunki našta jos pasidarė man per sunkios.

5. Dvokia ir pūliuoja mano žaizdos dėl mano kvailybės.

6. Esu varge, visai sulinkęs, vaikštau nusiminęs visą dieną.

7. Mano strėnos dega, nieko sveiko nebėra mano kūne.

8. Nusilpęs, labai sudaužytas vaitoju dėl savo širdies nerimo.

9. Viešpatie, Tu žinai visus mano troškimus ir mano dūsavimas nėra paslėptas nuo Tavęs.

10. Mano širdis smarkiai plaka, netekau jėgų, mano akių šviesa nyksta.

11. Mano draugai ir bičiuliai laikosi atstu nuo mano skausmų; mano artimieji stovi iš tolo.

12. Kurie kėsinasi į mano gyvybę, paspendė žabangus; kurie siekia man pakenkti, grasina man sunaikinimu, visą dieną rengia klastas.

13. Esu lyg kurčias­negirdžiu, lyg nebylys­neatveriu burnos.

14. Tapau lyg žmogus, kuris nieko negirdi, kurio burnoje nėra atsakymo.

15. Viešpatie, Tavimi viliuosi. Tu išgirsi, Viešpatie, mano Dieve!

16. Sakau: “Tenesidžiaugia ir tenesididžiuoja jie prieš mane, kai mano koja paslysta!”

17. Esu pasiruošęs kristi, mano kentėjimai nesiliauja.

18. Išpažinsiu savo kaltę, gailėsiuosi dėl savo nuodėmės.

19. Mano priešai gyvena ir yra galingi, ir daug tų, kurie nekenčia manęs neteisingai.

20. Kurie atlygina piktu už gera, yra mano priešai, nes seku gera.

21. Viešpatie, nepalik manęs! Mano Dieve, nebūk toli nuo manęs!

22. Skubėk padėti man, Viešpatie, mano gelbėtojau!

1. Aš sakiau: “Saugosiu savo kelius, kad nenusidėčiau liežuviu; pažabosiu savo burną, kol nedorėlis tebėra priešais mane”.

2. Pasidariau visiškas nebylys, visko džiuginančio atsisakiau; mano skausmas pakilo,

3. įkaito širdis mano krūtinėje, bemąstant įsiliepsnojo; aš prabilau.

4. Viešpatie, leisk sužinoti mano pabaigą ir skaičių mano dienų, kad žinočiau, koks menkas aš esu.

5. Mano dienų tik sprindis, mano amžius kaip niekas Tavo akivaizdoje. Kaip kvapas yra žmogaus gyvenimas.

6. Kaip šešėlis vaikščioja žmogus, tuščiai stengiasi; krauna turtus ir nežino, kam jie atiteks.

7. Viešpatie, ko aš lauksiu? Mano viltis Tavyje.

8. Iš visų mano nusikaltimų išlaisvink mane. Nepadaryk manęs kvailojo pajuoka.

9. Pasidariau nebylys, neatveriu burnos, nes Tu tai padarei.

10. Atitrauk nuo manęs savo rūstybę. Nuo Tavo rankos smūgių aš nykstu.

11. Kai už kaltes baudi žmogų, suėdi kaip kandis, kas jam brangiausia. Žmogus­tik kvapas.

12. Viešpatie, išgirsk mano maldą, šauksmą mano išklausyk! Netylėk dėl mano ašarų! Aš esu tik svečias pas Tave, praeivis kaip visi mano tėvai.

13. Nugręžk nuo manęs savo žvilgsnį, kad atsigaučiau pirma, negu iškeliausiu ir pranyksiu.

1. Kantriai laukiau Viešpaties, Jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą.

2. Jis ištraukė mane iš baisios duobės, iš klampaus purvo ir pastatė ant uolos mano kojas, sutvirtino mano žingsnius.

3. Jis įdėjo į mano lūpas naują giesmę­gyrių mūsų Dievui. Daugelis tai matys, bijosis ir pasitikės Viešpačiu.

4. Palaimintas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, nesikreipia į išdidžiuosius ir neina melo keliais.

5. Daug padarei, Viešpatie, mano Dieve, nuostabių darbų ir nutarimų mūsų labui­nėra Tau lygaus nė vieno,­jei norėčiau juos paskelbti ir išpasakoti, jų būtų daugiau, kaip kad galima suskaičiuoti.

6. Aukų ir atnašų Tu nenorėjai. Ausis Tu man atvėrei. Deginamųjų aukų ir aukų už nuodėmę Tu nereikalavai.

7. Tada tariau: “Štai ateinu; knygos rietime apie mane parašyta.

8. Man patinka vykdyti Tavo valią, mano Dieve; Tavo įstatymas yra mano širdyje”.

9. Skelbiau teisumą didelėje minioje, lūpų neužčiaupiau, Viešpatie, Tu žinai.

10. Tavo teisumo nepaslėpiau savo širdyje, apie Tavo ištikimybę ir išgelbėjimą kalbėjau. Nenutylėjau apie Tavo malonę ir tiesą dideliame susirinkime.

11. Viešpatie, nesulaikyk man savo gailestingumo; Tavo malonė ir tiesa visada tegul mane lydi.

12. Užgriuvo mane nesuskaitomos blogybės, apniko kaltės, nieko daugiau nematau. Jų yra daugiau nei mano galvos plaukų, todėl netekau drąsos.

13. Viešpatie, teikis išgelbėti mane! Viešpatie, skubėk man padėti!

14. Tesusigėsta ir teparausta visi, kurie kėsinasi į mano gyvybę; teatsitraukia sugėdinti, kurie linki man pikta!

15. Tenusigąsta dėl savo gėdos, kurie man sako: “Gerai, gerai”.

16. Tedžiūgauja ir tesilinksmina, kurie ieško Tavęs; kurie ilgisi Tavo išgelbėjimo, tegul sako: “Didis yra Viešpats!”

17. Nors esu suvargęs ir beturtis, Viešpats rūpinasi manimi. Mano pagalba ir išlaisvintojas Tu esi. Mano Dieve, nedelsk!

1. Palaimintas, kuris kreipia dėmesį į vargšą. Nelaimėje išgelbės jį Viešpats.

2. Viešpats saugos ir išlaikys jį gyvą; jis bus palaimintas žemėje. Tu neatiduosi jo priešų valiai.

3. Viešpats sustiprins jį ligos patale; Tu pagydysi jį nuo visų ligų.

4. Sakiau: “Viešpatie, būk man gailestingas! Išgydyk mano sielą, nes Tau nusidėjau!”

5. Mano priešai kalba prieš mane pikta: “Kai jis mirs, ir jo vardas išnyks”.

6. Jei kas ateina manęs aplankyti, tuščius žodžius kalba, išėjęs laukan apkalba.

7. Visi, kurie nekenčia manęs, šnibždasi prieš mane, planuoja man pakenkti:

8. “Pikčiausia liga jam prikibo, jis atsigulė ir nebeatsikels”.

9. Net ir artimas draugas, kuriuo pasitikėjau, kuris valgė mano duoną, taikosi man įspirti.

10. Viešpatie, būk man gailestingas, pakelk mane, kad jiems atlyginčiau!

11. Iš to žinosiu, jog esi man palankus, jei mano priešas nedžiūgaus prieš mane.

12. O mane Tu palaikai mano nekaltume ir amžiams pastatai savo akivaizdoje.

13. Palaimintas tebūna Viešpats, Izraelio Dievas, per amžių amžius! Amen! Amen!

Você está lendo Salmos na edição LT, Lithuanian, em Lituano.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.