Salmos

1. Viešpatie, Tu buvai mums prieglauda per kartų kartas!

2. Pirma, negu buvo sutverti kalnai, žemė ir pasaulis, Tu, Dieve, esi nuo amžių ir per amžius!

3. Tu grąžini žmones į dulkes ir sakai: “Sugrįžkite, žmonių vaikai!”

4. Juk tūkstantis metų Tavo akyse yra kaip vakarykštė diena, kuri praėjo, kaip sargybos laikas naktį.

5. Tu pašalini žmones kaip rytmečio sapną, kaip žaliuojančią žolę.

6. Rytą ji žydi, vakare nukertama ir sudžiūsta.

7. Tavo rūstybė sunaikina mus, Tavo pyktis mus gąsdina.

8. Tu laikai mūsų kaltes savo akivaizdoje, mūsų slaptas nuodėmes­savo veido šviesoje.

9. Mūsų dienos praeina Tau rūstaujant, mūsų metai kaip atodūsis.

10. Mūsų metų skaičius yra septyniasdešimt, o stipresniųjų­aštuoniasdešimt. Dauguma jų praeina varge ir kančiose. Jie greitai praeina, ir mes išnykstame.

11. Kas Tavo rūstybės jėgą supranta ir bijo Tavojo pykčio?

12. Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį!

13. Sugrįžk, Viešpatie! Ar ilgai? Būk gailestingas savo tarnams!

14. Gaivink mus nuo ryto savo gailestingumu, kad džiaugsmas ir linksmumas mus lydėtų visą amžių!

15. Suteik mums džiaugsmo už tas dienas, per kurias pažeminti buvome, už tuos metus, per kuriuos patyrėme pikta.

16. Tepamato Tavo tarnai Tavo darbus ir Tavo šlovę jų vaikai!

17. Viešpatie, Dieve, būk mums geras, įtvirtink mūsų darbus, daryk mūsų darbus sėkmingus!

1. Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka,

2. sako Viešpačiui: “Tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu!”

3. Jis ištrauks tave iš medžiotojo kilpos, iš pražūtingo maro.

4. Jis pridengs tave savo plunksnomis, po Jo sparnais rasi sau prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra Jo tiesa!

5. Tau nereikės bijoti nakties baisumų nė strėlių, švilpiančių dieną,

6. nebaugins tavęs patamsyje slankiojąs maras nė vidudienį siaučiantis sunaikinimas.

7. Tavo pašonėje kris tūkstantis ir dešimt tūkstančių­tavo dešinėje, bet tai nepriartės prie tavęs.

8. Tu savo akimis tai stebėsi ir matysi nedorėlių atlyginimą,

9. nes tu pasidarei Viešpatį savo priebėga, Aukščiausiąjį savo buveine.

10. Tau neatsitiks nieko pikto, ir jokia nelaimė nepriartės prie tavo palapinės.

11. Jis įsakys savo angelams saugoti tave visuose keliuose.

12. Ant rankų jie nešios tave, kad neužsigautum kojos į akmenį.

13. Tu mindžiosi liūtą ir gyvatę, sutrypsi jauniklį liūtą ir slibiną.

14. “Kadangi jis pamilo mane, Aš išlaisvinsiu jį ir apginsiu, nes jis mano vardą pažįsta.

15. Jis šauksis manęs, ir Aš jam atsakysiu. Būsiu su juo varge, išlaisvinsiu jį ir pagerbsiu.

16. Ilgu gyvenimu pasotinsiu jį ir parodysiu jam savo išgelbėjimą”.

1. Gera dėkoti Tau, Viešpatie, ir giedoti gyrių Tavo vardui, Aukščiausiasis,

2. skelbti rytmety Tavo malonę ir ištikimybę naktimis

3. dešimčiastygiu instrumentu, psalteriu ir arfa.

4. Viešpatie, Tu pralinksminai mane savo kūriniais, Tavo rankų darbais aš džiaugiuosi.

5. Viešpatie, kokie didingi yra Tavo darbai! Kokios gilios Tavo mintys!

6. Tik neišmanantis žmogus to nesupranta ir kvailys nesuvokia.

7. Nors ir žydi nedorėliai kaip gėlės, nors klesti piktadariai, jie bus amžinai sunaikinti.

8. Viešpatie, Tu esi Aukščiausiasis per amžius!

9. Viešpatie, štai žus Tavo priešai, bus išblaškyti visi piktadariai!

10. Bet man Tu davei jėgų kaip stumbrui, patepei mane šviežiu aliejumi.

11. Mano akys matys mano priešus, ausys išgirs apie tuos, kurie prieš mane pakilo.

12. Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras.

13. Viešpaties namuose pasodinti, jie žydės Dievo kiemuose,

14. neš vaisių senatvėje, bus sultingi ir žali,

15. kad skelbtų Viešpaties teisumą. Jis yra mano uola ir Jame nėra neteisybės.

1. Viešpats karaliauja. Jis apsivilkęs didybe, Viešpats susijuosęs stiprybe, taip tvirtai pastatė pasaulį, kad jo niekas nepajudins.

2. Tvirtai stovi Tavo sostas nuo senovės; nuo amžių Tu esi!

3. Viešpatie, vandenys patvino, pakilo jų ūžimas, pakilo vandenų bangos!

4. Galingesnis už gausių vandenų šniokštimą, už galingas jūrų bangas yra Viešpats aukštybėse!

5. Tavo liudijimai labai patikimi. Tavo namus puošia šventumas, Viešpatie, per amžius.

1. Viešpatie Dieve, kuris atkeršiji, Dieve, kuris atkeršiji, pasirodyk!

2. Kelkis, pasaulio Teisėjau, atlygink išdidiesiems, ką jie nusipelnė!

3. Viešpatie, ar ilgai dar nedorėliai džiūgaus?

4. Ar ilgai kalbės įžūliai ir didžiuosis visi piktadariai?

5. Viešpatie, jie trypia Tavo tautą, spaudžia Tavo paveldą.

6. Jie užmuša našlę ir ateivį, žudo našlaičius.

7. Jie sako: “Viešpats nemato, Jokūbo Dievas nepastebi”.

8. Susipraskite, tautos neišmanėliai! Jūs kvailiai, kada išminties įgysite?

9. Nejaugi Tas, kuris padarė ausį, negirdėtų, ir Tas, kuris sukūrė akį, nematytų?

10. Argi Tas, kuris auklėja tautas ir moko žmones išminties, nesudraustų?

11. Viešpats žino žmonių mintis, kad jos yra tuščios.

12. Palaimintas žmogus, Viešpatie, kurį Tu auklėji ir savo įstatymo mokai;

13. ramybę jam teiki nelaimių dienomis, kol nedorėliui kasama duobė.

14. Juk Viešpats neatmes savo tautos ir neapleis savo paveldėjimo.

15. Teisingumas sugrįš teisiajam ir juo paseks visi tiesiaširdžiai.

16. Kas gins mane nuo piktadarių? Kas užstos mane prieš skriaudėjus?

17. Jei Viešpats man nebūtų padėjęs, būčiau atsidūręs tylos karalystėje.

18. Kai pasakiau: “Slysta mano koja”, Tavo gailestingumas, Viešpatie, palaikė mane.

19. Kai mano širdis prisikaupė rūpesčių, Tavo paguoda sielai džiaugsmą grąžino.

20. Argi Tu nedorėlių sostui pritarsi, kai iškraipydami įstatymą jie spaudžia žmones?

21. Teisiojo sielą jie puola, nekaltą kraują pasmerkia.

22. Bet Viešpats yra mano apsauga ir mano Dievas­priebėgos uola.

23. Jis atlygins jiems už jų nedorybes, jų pačių neteisybėse sunaikins juos. Viešpats, mūsų Dievas, sunaikins juos.

1. Ateikite, giedokime Viešpačiui! Džiaugsmingą triukšmą kelkime savo išgelbėjimo uolai!

2. Ateikime į Jo akivaizdą su padėka, džiaugsmingai giedokime Jam psalmes!

3. Viešpats yra didis Dievas ir didis Karalius, didesnis už visus dievus.

4. Jo rankoje yra žemės gelmės ir Jam priklauso kalnų viršūnės.

5. Jo yra jūra, nes Jis ją sutvėrė, ir sausuma Jo rankų darbas.

6. Ateikite, pulkime žemėn prieš Dievą ir pagarbinkime, atsiklaupkime prieš Viešpatį, kuris sutvėrė mus!

7. Jis yra mūsų Dievas, o mes­Jo ganoma tauta ir Jo rankų globojamos avys! Šiandien, jeigu išgirsite Jo balsą,­

8. “neužkietinkite savo širdžių kaip Meriboje, kaip gundymo dieną dykumoje,

9. kur jūsų tėvai mane gundė ir mėgino, nors mano darbus buvo matę!

10. Keturiasdešimt metų mane liūdino ta karta, ir Aš pasakiau: ‘Ši tauta klysta savo širdyje ir nepažįsta mano kelių’.

11. Užsirūstinęs jiems prisiekiau: ‘Jie neįeis į mano poilsį!’ ”

1. Giedokite Viešpačiui naują giesmę, giedokite Viešpačiui visos šalys.

2. Giedokite Viešpačiui, šlovinkite Jo vardą. Kiekvieną dieną skelbkite Jo išgelbėjimą.

3. Apsakykite Jo garbę tarp pagonių ir Jo stebuklus visoms tautoms.

4. Didis yra Viešpats ir didžiai girtinas, bijotinas labiausiai iš visų dievų.

5. Visi tautų dievai yra stabai, bet Viešpats sukūrė dangus.

6. Didybė ir garbė yra priešais Jį, galybė ir grožis Jo šventykloje.

7. Pripažinkite Viešpačiui, tautų giminės, pripažinkite Viešpačiui šlovę ir galybę!

8. Atiduokite Viešpačiui šlovę, priderančią Jo vardui, atneškite auką, įeikite į Jo kiemus.

9. Garbinkite Viešpatį šventumo grožyje, bijokite Jo visos šalys.

10. Skelbkite pagonims: “Viešpats karaliauja!” Jis sukūrė tvirtą pasaulį, Jis teis tautas teisingai.

11. Tesilinksmina žemė ir tedžiūgauja dangūs! Tešniokščia jūra ir kas joje yra!

12. Linksmai tedžiūgauja laukai ir visa, kas juose auga! Visi miško medžiai tada džiaugsis

13. Viešpaties akivaizdoje, kai Jis ateis teisti žemę. Jis teis pasaulį teisingai ir tautas savo tiesoje.

1. Viešpats karaliauja! Tedžiūgauja žemė! Tesilinksmina salos!

2. Debesys ir tamsa Jį supa; teisumas ir teisingumas yra Jo sosto pagrindas.

3. Jo priekyje liepsnoja ugnis ir sudegina aplinkui Jo priešus.

4. Žaibai nušviečia pasaulį. Tai matydama, žemė drebėjo.

5. Kalnai sutirpo kaip vaškas prieš Viešpatį­visos žemės Valdovą.

6. Dangūs skelbia Jo teisumą ir visos tautos mato Jo šlovę.

7. Bus sugėdinti tie, kurie tarnauja drožiniams, kurie stabais savo giriasi. Garbinkite Jį visi dievai!

8. Tai girdi Sionas ir džiaugiasi. Viešpatie, dėl Tavo sprendimų džiūgauja Judo dukterys.

9. Viešpatie, Tu esi aukštai virš visos žemės, išaukštintas virš visų dievų!

10. Jūs, kurie mylite Viešpatį, nekęskite pikto; Jis saugo savo šventųjų gyvybes, iš nedorėlių priespaudos išlaisvina juos.

11. Šviesa sušvinta teisiajam, tiesiaširdžiui­džiaugsmas.

12. Linksminkitės, teisieji, Viešpatyje, dėkokite, prisiminę Jo šventumą.

1. Naują giesmę giedokite Viešpačiui, nes nuostabius darbus Jis daro! Jo dešinė ir Jo šventoji ranka Jam pergalę teikia.

2. Viešpats apreiškė savo išgelbėjimą, tautų akivaizdoje parodė savo teisumą.

3. Jis atsiminė savo gailestingumą ir tiesą, žadėtą Izraelio namams. Visi žemės pakraščiai pamatė Dievo išgelbėjimą.

4. Džiaugsmingą triukšmą kelkite Viešpačiui visos šalys! Linksminkitės ir giedokite gyrių.

5. Giedokite Viešpačiui, pritardami arfomis, giedokite psalmes, pritardami arfomis.

6. Trimitų ir rago garsais kelkite džiaugsmingą triukšmą prieš Karalių, Viešpatį!

7. Tesidžiaugia jūra ir kas joje yra, žemė ir jos gyventojai!

8. Upės teploja rankomis, kalnai tesidžiaugia kartu

9. Viešpaties akivaizdoje, nes Jis ateis teisti žemę! Jis teis pasaulį teisingai ir tautas nešališkai.

1. Viešpats karaliauja, tegu dreba tautos. Jis sėdi tarp cherubų, tedreba žemė.

2. Viešpats yra didis Sione. Jis yra aukščiau nei visos tautos.

3. Tegiria jie Tavo vardą, didį ir baisų; Jis yra šventas.

4. Karaliaus galybė myli tiesą. Tu įtvirtini teisingumą, teisumą ir teisybę Jokūbe įvykdai.

5. Aukštinkite Viešpatį, mūsų Dievą, garbinkite priešais Jo sostą; Jis yra šventas.

6. Mozė ir Aaronas tarp Jo kunigų ir Samuelis tarp tų, kurie šaukiasi Jo vardo. Jie šaukėsi Viešpaties, ir Jis atsakė jiems.

7. Iš debesies stulpo kalbėjo Jis; jie laikėsi Jo nuostatų ir potvarkių, kuriuos Jis jiems davė.

8. O Viešpatie, mūsų Dieve, Tu atsakei jiems! Atlaidus Dievas buvai jiems, nors ir atlygindavai už jų nusikaltimus.

9. Aukštinkite Viešpatį, mūsų Dievą, garbinkite prie Jo švento kalno, nes Viešpats, mūsų Dievas, yra šventas!

1. Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys!

2. Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami.

3. Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; mes esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys.

4. Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą!

5. Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms.

1. Apie gailestingumą ir teisingumą giedosiu, skambinsiu Tau, Viešpatie.

2. Laikysiuos teisingo kelio. Kada Tu pas mane ateisi? Vaikščiosiu su tobula širdimi savo namuose.

3. Į tai, kas nedora, aš nežiūrėsiu. Aš nekenčiu neištikimųjų darbų; nieko bendro su jais neturėsiu.

4. Vengsiu iš tolo širdies nelabumo, pikto nenoriu pažinti.

5. Kas slaptai savo artimą šmeižia, tą nutildysiu. Kas žiūri iš aukšto ir turi išdidžią širdį, to neapkęsiu.

6. Mano akys žvelgia į krašto ištikimuosius, kad jie gyventų su manimi. Kas vaikščioja tobulu keliu, tas tarnaus man.

7. Klastingieji negyvens mano namuose. Melagiai nepasiliks mano akivaizdoje.

8. Anksti išnaikinsiu krašto nedorėlius, kad pašalinčiau piktadarius iš Viešpaties miesto.

1. Viešpatie, išgirsk mano maldą, ir mano šauksmas tepasiekia Tave.

2. Neslėpk savo veido nuo manęs tą dieną, kai esu varge. Palenk į mane savo ausį, kai šaukiuosi, skubėk man atsakyti.

3. Mano dienos pranyksta kaip dūmai, mano kaulai kaip židinys dega.

4. Kaip pakirsta žolė mano širdis džiūsta; aš pamirštu valgyti.

5. Nuo skaudžių aimanų oda prilipo prie mano kaulų.

6. Esu panašus į dykumų pelikaną, į pelėdą griuvėsiuose.

7. Nemiegu ir esu vienišas kaip paukštis ant stogo.

8. Priešai mane užgaulioja, ir mano vardas jiems tapo keiksmažodžiu.

9. Pelenus valgau kaip duoną ir su ašaromis maišau savo gėrimą

10. dėl Tavo rūstybės ir pykčio, nes Tu mane pakėlei ir nubloškei žemėn.

11. Mano dienos yra tartum ištįsęs šešėlis, ir aš lyg žolė džiūstu.

12. Bet Tu, Viešpatie, pasiliksi per amžius; Tave minės visos kartos.

13. Tu pakilsi ir pasigailėsi Siono, nes atėjo metas jam suteikti malonę.

14. Tavo tarnams jo akmenys meilūs, jiems gaila jo dulkių.

15. Tavo vardo, Viešpatie, bijos pagonys ir Tavo šlovės­pasaulio karaliai.

16. Kai Viešpats atstatys Sioną, Jis pasirodys savo šlovėje;

17. apleistųjų maldas Jis išklausys, jų prašymų nepaniekins.

18. Tai tebūna užrašyta ateisiančiai kartai, kad tauta, kuri bus sukurta, girtų Viešpatį.

19. Iš savo šventos aukštybės Viešpats pažvelgė žemyn, iš dangaus pažiūrėjo į žemę,

20. kad išgirstų belaisvių dejones, išlaisvintų mirčiai skirtuosius,

21. kad Sione būtų skelbiamas Viešpaties vardas ir girtų Jį Jeruzalėje,

22. kai susiburs karalystės ir tautos tarnauti Viešpačiui.

23. Jis susilpnino mane kelionėje, sutrumpino mano gyvenimo dienas.

24. Aš sakiau: “Mano Dieve, neatimk manęs įpusėjus mano amžiui, Tavo metai tęsiasi per visas kartas.

25. Kadaise Tu sukūrei žemę ir dangūs yra Tavo rankų darbas.

26. Jie pražus, bet Tu pasiliksi. Jie visi susidėvės kaip drabužis, kaip rūbą juos pakeisi, ir jie bus pakeisti.

27. Bet Tu esi tas pats ir Tavo metai nesibaigs.

28. Tavo tarnų vaikai gyvens ir jų palikuonys įsitvirtins Tavo akivaizdoje”.

1. Laimink, mano siela, Viešpatį, ir visa, kas yra manyje, Jo šventą vardą.

2. Laimink, mano siela, Viešpatį ir neužmiršk visų Jo geradarysčių.

3. Jis atleidžia visas tavo kaltes ir gydo visas tavo ligas.

4. Jis išperka tavo gyvybę iš pražūties ir savo malone bei gailestingumu tave vainikuoja.

5. Jis pasotina geru tavo burną, ir atsinaujina tavo jaunystė kaip erelio.

6. Viešpats vykdo teisybę ir teismą prispaustiesiems.

7. Jis savo kelius apreiškė Mozei, ir Izraelio vaikai matė Jo darbus.

8. Gailestingas ir maloningas yra Viešpats, lėtas pykti ir turtingas gailestingumo.

9. Ne visados Jis barasi ir ne amžinai rūstauja.

10. Jis nepasielgė su mumis pagal mūsų kaltes ir neatlygino mums pagal mūsų nuodėmes.

11. Kaip dangus yra aukštai virš žemės, taip didis yra Jo gailestingumas tiems, kurie Jo bijo.

12. Kaip toli nuo rytų yra vakarai, taip Jis atitolino nuo mūsų nuodėmes.

13. Kaip tėvas pasigaili vaikų, taip Viešpats gailisi tų, kurie Jo bijo.

14. Jis mūsų prigimtį žino, atsimena, kad esame dulkės.

15. Žmogaus dienos yra kaip žolė, kaip lauko gėlė jis pražysta.

16. Vos tik papūtė vėjas, jo nebėra, jo vieta jo nebepažįsta.

17. Bet Viešpaties gailestingumas per amžius tiems, kurie Jo bijo, ir Jo teisumas lieka vaikų vaikams tų,

18. kurie Jo sandoros laikosi, atsimena Jo įsakymus ir vykdo juos.

19. Viešpats danguje pastatė savo sostą, Jo karališka valdžia valdo viską.

20. Laiminkite Viešpatį jūs, angelai, galingi jėga, kurie vykdote Jo žodį, Jo balsą išgirdę.

21. Laimink Viešpatį, Jo kareivija, Jo tarnai, kurie vykdote Jo valią.

22. Laiminkite Viešpatį, visi kūriniai visoje Jo viešpatystėje. Laimink, mano siela, Viešpatį!

1. Laimink, mano siela, Viešpatį! Viešpatie, mano Dieve, Tu esi labai didingas! Didybe ir garbe esi apsirengęs.

2. Tave supa šviesa kaip apsiaustas; ištiesei dangus kaip skraistę.

3. Virš vandenų surentei sau kambarius, debesis padarei savo vežimu, važiuoji ant vėjo sparnų.

4. Tu darai savo pasiuntinius kaip vėjus, savo tarnus kaip liepsnojančią ugnį.

5. Tu padėjai žemės pamatus, ir niekas jos nepajudins per amžius.

6. Vandenynais kaip drabužiu apdengei ją, kalnų viršūnes vandenys dengė.

7. Tau grūmojant, jie pabėgo, nuo Tavo griaustinio balso jie pasišalino.

8. Jie kyla į kalnus, leidžiasi į slėnius, į vietas, kurias jiems paskyrei.

9. Nustatei jiems ribą, kad neperžengtų jos ir nebeužlietų žemės.

10. Tu pasiuntei šaltinius į slėnius, tarp kalnų jie teka.

11. Iš jų miško žvėrys geria ir laukiniai asilai troškulį savo malšina.

12. Jų pakrantėse padangių paukščiai gyvena, medžių šakose jie čiulba.

13. Iš savo kambarių kalnus Tu laistai, Tavo rankų darbas gaivina žemę.

14. Tu išaugini žolę galvijams ir augalus, kad tarnautų žmogui, kad iš žemės jis maistą sau gautų

15. ir vyną, kuris linksmina žmogaus širdį. Veidai spindi nuo aliejaus, o duona stiprina žmonių širdis.

16. Viešpaties medžiai pasisotina, Libano kedrai, Jo pasodinti.

17. Paukščiai ten krauna lizdus, gandras kipariso viršūnėje sau namus pasidarė.

18. Aukšti kalnai­laukinėms ožkoms, uolos­triušiams prieglaudą teikia.

19. Jis sukūrė mėnulį laikui žymėti, saulė žino, kada nusileisti.

20. Tu siunti tamsą, ir ateina naktis, miško žvėrys sujunda.

21. Ima riaumoti jauni liūtai, grobio ieškodami, ir prašo Dievą sau maisto.

22. Kai pateka saulė, jie pasitraukia miegoti į savo lindynes.

23. Žmogus išeina į darbą ir darbuojasi ligi vakaro.

24. Viešpatie, kokia daugybė Tavo darbų! Juos išmintingai padarei, žemę pripildei savo turtų.

25. Štai didelė ir plati jūra. Ten knibžda be skaičiaus įvairaus dydžio gyvūnų.

26. Ten plaukioja laivai, Tavo sukurtas leviatanas vandeny žaidžia.

27. Jie visi iš Tavęs laukia, kad duotum jiems maisto reikiamu metu.

28. Tu duodi jiems, jie rankioja. Tu ištiesi savo ranką, jie pasisotina gausiai.

29. Tau paslėpus nuo jų veidą, jie išsigąsta. Tu atimi iš jų kvapą, ir jie miršta, dulkėmis virsta.

30. Atsiunti Tu savo dvasią, sukuri juos ir atnaujini žemės veidą.

31. Viešpaties šlovė pasiliks per amžius, džiaugsis Viešpats savo darbais.

32. Jis pažvelgia į žemę, ji sudreba; paliečia kalnus, ir jie rūksta.

33. Viešpačiui giedosiu, kol gyvensiu, giedosiu gyrių Dievui, kol gyvas būsiu.

34. Mano apmąstymai Jam patiks; aš džiaugsiuosi Viešpatyje.

35. Te nusidėjėliai dingsta iš žemės, tenebūna daugiau nedorėlių. Laimink, mano siela, Viešpatį! Girkite Viešpatį!

1. Dėkokite Viešpačiui, šaukitės Jo vardo, skelbkite tautose Jo darbus.

2. Giedokite Jam, giedokite Jam psalmes. Garsinkite visus Jo stebuklus.

3. Didžiuokitės Jo šventu vardu. Tegu džiaugiasi širdis tų, kurie ieško Viešpaties.

4. Ieškokite Viešpaties ir Jo jėgos. Nuolatos ieškokite Jo veido.

5. Atsiminkite Jo nuostabius darbus, kuriuos Jis yra padaręs, Jo stebuklus ir Jo lūpų ištartus sprendimus.

6. Jūs, Jo tarno Abraomo palikuonys, Jokūbo vaikai, Jo išrinktieji.

7. Jis yra Viešpats, mūsų Dievas; visoje žemėje galioja Jo sprendimai.

8. Jis per amžius atsimena savo sandorą, žodį, kurį Jis įsakė tūkstančiui kartų,

9. sandorą, kurią Jis padarė su Abraomu, ir priesaiką, duotą Izaokui.

10. Jis patvirtino ją Jokūbui įstatymu, Izraeliui­amžina sandora,

11. sakydamas: “Tau duosiu Kanaano šalį, tavo paveldėjimo dalį”,

12. kai jie buvo negausūs skaičiumi, tik ateiviai joje.

13. Jie keliavo iš tautos į tautą, iš vienos karalystės į kitą.

14. Jis niekam neleido jų skriausti, sudrausdavo dėl jų karalius:

15. “Nelieskite mano pateptųjų ir mano pranašams nedarykite pikto”.

16. Jis žemei badą pašaukė, duonos ramstį sunaikino.

17. Jis pasiuntė pirma jų vyrą, Juozapą, vergijon parduotą.

18. Jie supančiojo jo kojas, sukaustė jį geležimi,

19. kol įvyko Jo žodis; Viešpaties žodis išmėgino jį.

20. Karalius paleisti jį liepė, tautos valdovas išlaisvino jį.

21. Savo namų viešpačiu jį paskyrė ir viso savo turto valdovu,

22. kad vadovautų šalies kunigaikščiams, išminties mokytų vyresniuosius.

23. Tuomet Izraelis Egiptan atvyko ir Jokūbas viešėjo Chamo krašte.

24. Čia Jis labai pagausino savo tautą ir padarė ją stipresnę už jų priešus.

25. Jis pažadino jų širdyse neapykantą savo tautai, ir jie ėmė su Jo tarnais elgtis klastingai.

26. Jis pasiuntė Mozę, savo tarną, ir Aaroną, kurį išsirinko.

27. Jie Chamo krašte padarė nuostabių ženklų ir stebuklų.

28. Jis siuntė tamsą ir aptemdė kraštą, ir jie nepasipriešino Jo žodžiui.

29. Jis pavertė jų vandenis krauju, jų žuvis išmarino.

30. Varlės jų žemę apniko, net karalių kambariuose jų buvo.

31. Jis tarė, ir visą jų kraštą užplūdo įvairios musės bei mašalai.

32. Vietoje lietaus Jis siuntė krušą ir liepsnojančią ugnį visame krašte.

33. Jis išmušė figmedžius ir vynmedžius, visame krašte medžius sunaikino.

34. Jam tarus, užplūdo begalės skėrių ir žiogų,

35. kurie visus augalus jų krašte ir laukų derlių surijo.

36. Jis pirmagimius visus krašte ištiko, jų pajėgumo pradžią.

37. Jis išvedė juos su sidabru ir auksu, jų giminėse nebuvo ligonių.

38. Džiaugėsi egiptiečiai, jiems iškeliavus, nes labai išgąsdinti buvo.

39. Jis dengė juos debesimi ir naktį apšvietė juos ugnimi.

40. Jiems paprašius, Jis putpelių jiems atsiuntė, maitino juos dangaus duona.

41. Jis perskėlė uolą, ir ištryško vandenys, jie tekėjo kaip upė per sausą žemę.

42. Jis atsiminė savo šventą pažadą Abraomui, savo tarnui,

43. ir išvedė savo tautą su džiaugsmu, savo išrinktuosius su linksmybėmis.

44. Pagonių žemes jiems išdalino, tautų turtai jiems atiteko,

45. kad Jo įsakymų laikytųsi, vykdytų Jo įstatymą. Girkite Viešpatį!

1. Girkite Viešpatį! Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas.

2. Kas išvardins galingus Viešpaties darbus, kas apsakys Jo šlovę?

3. Palaiminti, kurie Jo įsakymus vykdo, kurie visą laiką elgiasi teisiai.

4. Viešpatie, būdamas palankus savo tautai, atsimink ir mane, suteik man savo išgelbėjimą,

5. kad matyčiau išrinktųjų gerovę, džiūgaučiau su Tavo tauta, didžiuočiausi su Tavo paveldu.

6. Nusidėjome su savo tėvais, nusikaltome, elgėmės nedorai.

7. Mūsų tėvai Egipte nesuprato Tavo stebuklų. Jie užmiršo Tavo didelį gailestingumą, prieš Tave prie Raudonosios jūros maištavo.

8. Bet Jis dėl savo vardo išgelbėjo juos, kad parodytų savo galybę.

9. Jis sudraudė Raudonąją jūrą, ir ta išdžiūvo. Jis vedė juos per gelmes kaip per dykumą.

10. Iš vergijos Jis išgelbėjo juos, išpirko juos iš priešo rankos.

11. Vandenys užliejo priešus, nė vieno jų neliko.

12. Tada jie tikėjo Jo žodžiais, giedojo jam gyrių.

13. Bet greitai pamiršo Jo darbus ir nelaukė Jo patarimų,

14. dykumoje geiduliams atsidavė ir Dievą tyruose gundė.

15. Jis suteikė jiems, ko prašė, kartu siuntė ligas į jų būrį.

16. Pavydėjo jie Mozei stovykloje ir Viešpaties šventajam Aaronui.

17. Atsivėrusi žemė prarijo Dataną, palaidojo gaują Abiramo.

18. Užsidegė ugnis tarp jų, nedorėlius sudegino liepsna.

19. Jie pasidarė veršį Horebe ir garbino nulietą atvaizdą.

20. Jie iškeitė savo šlovę į pavidalą jaučio, ėdančio žolę.

21. Jie pamiršo savo gelbėtoją Dievą, kuris didelių dalykų Egipte padarė,

22. nuostabių darbų Chamo krašte, baisių dalykų prie Raudonosios jūros.

23. Dievas būtų juos sunaikinęs, jeigu ne Jo išrinktasis Mozė, stojęs užtarti juos prieš Dievą, kad Jo rūstybė jų nenubaustų.

24. Jie paniekino gerąją žemę, netikėjo Jo žodžiais,

25. palapinėse savo murmėjo, Viešpaties balso neklausė.

26. Jis tada pakėlė ranką, kad juos dykumoje sunaikintų,

27. jų vaikus išblaškytų tarp pagonių, po visas šalis išsklaidytų.

28. Jie Baal Peorui tarnavo, valgė negyvųjų aukas.

29. Šitaip jie savo darbais Viešpatį užrūstino, ir maras paplito tarp jų.

30. Tik kai Finehasas pakilęs teismą įvykdė, liovėsi maras.

31. Tai buvo jam įskaityta teisumu per visas kartas.

32. Įpykino jie Viešpatį prie Meribos vandenų, ir Mozė dėl jų nukentėjo.

33. Jie apkartino jo dvasią, neapgalvotus žodžius jis kalbėjo savo lūpomis.

34. Jie nesunaikino tautų, kaip Viešpats jiems buvo įsakęs.

35. Jie su pagonimis susimaišė ir išmoko jų darbus daryti.

36. Jie stabams jų tarnavo, ir tie spąstais jiems virto.

37. Jie savo sūnus ir dukteris velniams aukojo,

38. liejo nekaltą kraują­savo sūnų ir dukterų kraują­aukodami Kanaano stabams; krauju buvo sutepta žemė.

39. Jie susiteršė savo darbais ir paleistuvavo savo poelgiais.

40. Tada užsidegė Viešpaties rūstybė prieš savo tautą, bjaurus Jam tapo Jo paveldas.

41. Atidavė juos pagonims, tie, kurie jų nekentė, valdė juos.

42. Juos spaudė priešai ir slėgė jų ranka.

43. Daug kartų Jis išlaisvino juos, bet jie neklausė Jo patarimų; dėl savo nedorybių jie buvo pažeminti.

44. Tačiau Viešpats atsižvelgė į jų priespaudą, išgirdęs jų šauksmą,

45. atsiminė jų labui savo sandorą. Jis gailėjosi jų, būdamas didžiai gailestingas.

46. Jis davė jiems rasti pasigailėjimą akyse tų, kurie išsivedė juos į nelaisvę.

47. Išgelbėk mus, Viešpatie, mūsų Dieve, ir surankiok tautose išblaškytus, kad dėkotume Tavo šventam vardui, girtumėmės Tavo šlove.

48. Palaimintas Viešpats, Izraelio Dievas, nuo amžių ir per amžius! Visa tauta tesako: “Amen”. Girkite Viešpatį!

Significados: Horebe, Baal.

Você está lendo Salmos na edição LT, Lithuanian, em Lituano.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.