Connect with us

Bíblia NORSMB

Efésios 6

1 De born, lyd dykkar foreldre i Herren, for det er rett!

2 «Heidra far din og mor di» – dette er det fyrste bodet med lovnad –

3 «at det må ganga deg vel, og du må leva lenge i landet.»

4 Og de feder, arga ikkje dykkar born, men fostra deim upp i Herrens tukt og påminning!

5 De tenarar, ver lyduge mot dykkar herrar etter kjøtet med age og otte i dykkar hjartans einfelde som mot Kristus,

6 ikkje med augnetenesta, liksom dei som vil tekkjast menneskje, men som Kristi tenarar, so de gjer Guds vilje av hjarta

7 og godviljugt tener som for Herren og ikkje som for menneskje,

8 då de veit, at kva godt kvar gjer, det skal han få att av Herren, anten han so er tenar eller fri mann.

9 Og de herrar, gjer det same mot deim, so de let vera å truga; for de veit at både deira og dykkar Herre er i himmelen, og han gjer ikkje skil på folk.

10 Elles, vert sterke i Herren og i hans veldes kraft!

11 Klæd dykk i Guds fulle herbunad, so de kann standa dykk imot djevelens svikråder!

12 For me hev ikkje strid mot blod og kjøt, men mot herrevelde, mot magter, mot heimsens herrar, som råder i myrkret i denne tid, mot vondskaps åndeher i himmelrømdi.

13 Tak difor Guds fulle herbunad på, so de kann standa imot på den vonde dag og verta standande når de hev vunne yver alt.

14 So statt då umgyrde um dykkar lend med sanning og klædde i rettferds-brynja,

15 og umbundne på føterne med den tilbunad som evangeliet um freden gjev.

16 Og tak attåt alt dette tru-skjolden, so de dermed kann sløkkja alle gloande piler frå den vonde!

17 og tak frelse-hjelmen, og Andens sverd, som er Guds ord,

18 medan de alltid bed i Anden med all bøn og påkalling og er årvakne deri med all trott og bøn for alle dei heilage,

19 og for meg med, at det må verta gjeve meg ord når eg opnar min munn, til å forkynna fritt mod løyndomen i evangeliet,

20 den som eg er sendebod for i lekkjor, at eg må tala med frimod um det, soleis som eg bør tala.

21 Men at de og kann få vita um mitt tilstand, korleis det gjeng meg, skal Tykikus kunngjera dykk alt, han den kjære bror og true tenar i Herren,

22 som eg just difor sender til dykk at de skal få vita korleis det er med oss, og at han kann trøysta dykkar hjarto.

23 Fred vere med brørne og kjærleik med tru frå Gud Fader og Herren Jesus Kristus!

24 Nåde vere med alle som elskar vår Herre Jesus Kristus med uforgjengeleg kjærleik!

Continuar Lendo