Connect with us

Bíblia NORSMB

Êxodo 37

1 So gjorde Besalel kista; ho var av akazietre, halvtridje aln lang og halvonnor aln breid og halvonnor aln høg.

2 Han klædde henne med skirt gull både innan og utan, og gjorde ein gullkrans på henne rundt ikring.

3 Og han støypte fire gullringar, som han feste i dei fire føterne på kista, tvo på den eine sida og tvo på den andre.

4 So gjorde han stenger av akazietre, og klædde deim med gull,

5 og smøygde deim inn i ringarne på sidorne av kista, til å bera henne etter.

6 So gjorde han eit lok av skirt gull, halvtridje aln lang og halvonnor aln breid.

7 På endarne av det gjorde han tvo kerubar; av drive gull gjorde han deim,

8 den eine keruben ytst på den eine enden og den andre ytst på hin enden; i eitt med loket gjorde han kerubarne, ein på kvar ende.

9 Kerubarne heldt vengjerne utbreidde og upplyfte, so dei tekte yver loket med vengjerne sine, og andliti deira snudde mot kvarandre; dei vende augo mot loket.

10 So gjorde han bordet; det var av akazietre, tvo alner langt og ei aln breidt og halvonnor aln høgt.

11 Han klædde det med skirt gull, og gjorde ein gullkrans på det, rundt ikring.

12 Ei løvdebreid list gjorde han rundt um det, og på listi sette han og ein gullkrans, som gjekk heilt ikring.

13 So støypte han fire gullringar og sette i hyrno på dei fire bordføterne.

14 Ringarne sat tett uppmed listi; dei var til å smøygja berestenger inn i.

15 Stengerne gjorde han av akazietre, og klædde deim med gull; deim var det bordet skulde berast etter.

16 So gjorde han dei kjeraldi som skulde setjast på bordet, fati og skålerne som høyrde til, og bollarne og kannorne som skulde skjenkjast drykkoffer av, alt av skirt gull.

17 So gjorde han ljosestaken; den var av skirt gull, og drive arbeid var det, både hoven og leggen. På staken var det blomar, med knuppar og utsprotne blad, og dei var samgjorde med honom.

18 Seks armar greina seg ut ifrå honom, tri på den eine sida og tri på den andre.

19 På den eine armen var det tri utsprotne mandelblomar, med knupp og blad, og på den andre armen var og tri utsprotne mandelblomar, med knupp og blad, og soleis på alle dei seks armarne som greina seg ut ifrå ljosestaken.

20 På sjølve staken var det fire utsprotne mandelblomar, med knupp og blad,

21 ein blomsterknupp under dei fyrste tvo armarne, og ein under dei næste tvo armarne, og ein under det tridje paret av dei seks armarne som greina seg ut ifrå ljosestaken.

22 Både blomsterknupparne og armarne var samsmidde med staken; alt var eit heilgjort arbeid av drive, skirt gull.

23 Sidan gjorde han lamporne til ljosestaken, sju i talet, og sakserne og saksplatorne som høyrde til, alt av skirt gull.

24 Tri vågar skirt gull bruka han til ljosestaken og alle desse gognerne.

25 So gjorde han røykjelsealtaret av akazietre, ei aln langt og ei aln breidt, firkanta, og tvo alner høgt. Horni på det var i eitt med sjølve altaret.

26 Han klædde det med skirt gull, både ovanpå og rundt ikring på sidorne og på horni, og gjorde ein gullkrans på det, heilt ikring.

27 Nedanfor kransen på dei tvo sidorne sette han tvo gullringar, tvo på kvar sida, til å smøygja stenger inn i som altaret skulde berast etter.

28 Stengerne og gjorde han av akazietre, og klædde deim med gull.

29 So laga han den heilage salvingsoljen og den reine, angande røykjelsen på same måten som apotekarane gjer det.

Continuar Lendo