Connect with us

Bíblia NORSMB

Gálatas 6

1 Brør! um og eit menneskje vert fanga av nokor synd, so må de som er åndelege, retta på honom med spaklyndes ånd; men sjå deg sjølv fyre, at ikkje du og skal vert freista!

2 Ber byrderne for kvarandre, og uppfyll soleis Kristi lov!

3 For dersom nokon tykkjest vera noko og er då ingen ting, so dårar han seg sjølv.

4 Men kvar skal prøva si eigi gjerning, og so skal han hava ros etter det han sjølv er, og ikkje etter likning med den andre;

5 for kvar skal bera si eigi byrd.

6 Den som vert upplærd i ordet, skal gjeva den som lærer honom alt godt saman med seg!

7 Far ikkje vilt! Gud let seg ikkje spotta; for det som eit menneskje sår; det skal han og hausta.

8 For den som sår i sitt kjød, skal hausta tjon av kjøtet; men den som sår i Anden, han skal hausta ævelegt liv av Anden.

9 Men lat oss ikkje verta trøytte av å gjera det gode! for i si tid skal me hausta, berre me ikkje trøytnar.

10 Lat oss då, medan me hev høve til det, gjera det gode mot alle, men mest mot brørne i trui!

11 Sjå kor store bokstavar eg skriv med til dykk med mi eigi hand!

12 So mange som vil synast gode etter kjøtet, dei nøyder dykk til å verta umskorne, berre for di at dei ikkje skal verta forfylgde for Kristi kross.

13 For ikkje ein gong dei som vert umskorne, held lovi sjølve; men dei vil at de skal verta umskorne, so dei kann rosa seg av dykkar kjøt.

14 Men det vere langt ifrå meg å rosa meg av anna enn av vår Herre Jesu Kristi kross; for honom er verdi krossfest for meg, og eg for verdi.

15 For korkje umskjering eller fyrehud er noko, men berre ein ny skapning.

16 Og so mange som gjeng fram etter denne rettesnor, fred og miskunn vere yver deim og yver Guds Israel!

17 Heretter må ingen gjera meg bry! for eg ber Jesu merke på min likam.

18 Vår Herre Jesu Kristi nåde vere med dykkar ånd, brør! Amen.

Continuar Lendo