Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 110

1 Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich.

2 Laskę mocy twojej pośle Pan z Syonu, mówiąc: Panuj w pośród nieprzyjaciół twoich.

3 Lud twój będzie dobrowolny w dzień zwycięstwa twego, w ozdobie świętobliwości, a rozrodzi się płód twój z żywota jako rosa na świtaniu.

4 Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował, mówiąc: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedechowego.

5 Pan po prawicy twojej potrze królów w dzień gniewu swego.

6 Będzie sądził narody, i wszystko napełni trupami; potłucze głowę nad wielą ziem panującą.

7 Z strumienia na drodze pić będzie; przetoż wywyższy głowę.

Continuar Lendo