Connect with us

Bíblia POLAND

Salmos 135

1 Halleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie słudzy Pańscy.

2 Którzy stawacie w domu Pańskim, w sieniach domu Boga naszego.

3 Chwalcież Pana, albowiem to Pan dobry; śpiewajcież imieniowi jego, boć jest wdzięczne.

4 Albowiem sobie Jakóba Pan obrał, i Izraela za własność swoję.

5 Jać zaiste uznaję, iż wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów.

6 Wszystko co chce Pan, to czyni, na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich przepaściach.

7 Który czyni, że występują pary od kończyn ziemi; błyskawice i dżdże przywodzi, wywodzi wiatr z skarbów swoich;

8 Który pobił pierworodztwa w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia.

9 Posłał znaki i cuda w pośród ciebie, Egipcie! na Faraona i na wszystkich sług jego.

10 Który poraził wiele narodów, a pobił królów możnych;

11 Sehona, króla Amorejskiego, i Oga, króla Basańskiego, i wszystkie królestwa Chananejskie.

12 I dał ziemię ich w dziedzictwo, w dziedzictwo Izraelowi, ludowi swemu.

13 Panie! imię twoje na wieki; Panie! pamiątka twoja od narodu do narodu.

14 Zaite Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zmiłuje się.

15 Ale bałwany pogańskie, srebro i złoto, są robotą rąk ludzkich.

16 Usta mają, a nie mówią, oczy mają, a nie widzą;

17 Uszy mają, a nie słyszą, ani mają tchnienia w ustach swoich.

18 Niech im podobni będą, którzy je robią, i wszyscy, którzy w nich ufają.

19 Domie Izraelski! błogosławcie Panu; domie Aaronowy! błogosławcie Panu.

20 Domie Lewiego! błogosławcie Panu, którzy się boicie Pana, błogosławcie Panu.

21 Błogosławiony Pan z Syonu, który mieszka w Jeruzalemie. Halleluja.

Continuar Lendo