1 Reis

1. Konung Salomo var nu konung över hela Israel.

2. Och dessa voro hans förnÀmsta mÀn: Asarja, Sadoks son, var prÀst;

3. Elihoref och Ahia, Sisas söner, voro sekreterare; Josafat, Ahiluds son, var kansler;

4. Benaja, Jojadas son, var överbefÀlhavare; Sadok och Ebjatar voro prÀster;

5. Asarja, Natans son, var överfogde; Sabud, Natans son, en prÀst, var konungens vÀn;

6. Ahisar var överhovmÀstare; Adoniram, Abdas son, hade uppsikten över de allmÀnna arbetena.

7. Och Salomo hade satt över hela Israel tolv fogdar, som skulle sörja för vad konungen och hans hus behövde; var och en hade Ärligen sin mÄnad, dÄ han skulle sörja för dessa behov.

8. Och följande voro deras namn: Ben-Hur i Efraims bergsbygd;

9. Ben-Deker i Makas, Saalbim, Bet-Semes, Elon, Bet-Hanan;

10. Ben-Hesed i Arubbot, vilken hade Soko och hela Heferlandet;

11. Ben-Abinadab i hela Nafat-Dor -- denne fick Salomos dotter Tafat till hustru --;

12. Baana, Ahiluds son, i Taanak och Megiddo och i hela den del av Bet-Sean, som ligger pÄ sidan om Saretan, nedanför Jisreel, frÄn Bet-Sean Ànda till Abel-Mehola och bortom Jokmeam;

13. Ben-Geber i Ramot i Gilead; han hade Manasses son Jairs byar, som ligga i Gilead; han hade ock landstrÀckan Argob, som ligger i Basan, sextio stora stÀder med murar och kopparbommar;

14. Ahinadab, Iddos son, i Mahanaim;

15. Ahimaas i Naftali; ocksÄ han hade tagit en dotter av Salomo, Basemat, till hustru;

16. Baana, Husais son, i Aser och Alot;

17. Josafat, Paruas son, i Isaskar;

18. Simei, Elas son, i Benjamin;

19. Geber, Uris son, i Gileads land, det land som hade tillhört Sihon, amoréernas konung, och Og, konungen i Basan; ty allenast en enda fogde fanns i det landet.

20. Juda och Israel voro dÄ talrika, sÄ talrika som sanden vid havet; och man Ät och drack och var glad.

21. SÄ var nu Salomo herre över alla riken ifrÄn floden till filistéernas land och Ànda ned till Egyptens grÀns; de förde skÀnker till Salomo och voro honom underdÄniga, sÄ lÀnge han levde.

22. Och vad Salomo för var dag behövde av livsmedel var: trettio korer fint mjöl och sextio korer vanligt mjöl,

23. tio gödda oxar, tjugu valloxar och hundra far, förutom hjortar, gaseller, dovhjortar och gödda fÄglar.

24. Ty han rÄdde över hela landet pÄ andra sidan floden, ifrÄn Tifsa Ànda till Gasa, över alla konungar pÄ andra sidan floden; och han hade fred pÄ alla sidor, runt omkring,

25. SÄ att Juda och Israel sutto i trygghet, var och en under sitt vintrÀd och sitt fikontrÀd, ifrÄn Dan Ànda till Beer-Seba, sÄ lÀnge Salomo levde.

26. Och Salomo hade fyrtio tusen spann vagnshÀstar och tolv tusen ridhÀstar.

27. Och de nÀmnda fogdarna sörjde var sin mÄnad för konung Salomos behov, och för allas som hade tilltrÀde till konung Salomos bord; de lÀto intet fattas.

28. Och kornet och halmen för hÀstarna och travarna förde de, var och en i sin ordning, till det stÀlle dÀr han uppehöll sig.

29. Och Gud gav Salomo vishet och förstÄnd i mycket rikt mÄtt och sÄ mycken insikt, att den kunde liknas vid sanden pÄ havets strand,

30. sÄ att Salomos vishet var större Àn alla österlÀnningars vishet och all Egyptens vishet.

31. Han var visare Àn alla andra mÀnniskor, visare Àn esraiten Etan och Heman och Kalkol och Darda, Mahols söner; och ryktet om honom gick ut bland alla folk runt omkring.

32. Han diktade tre tusen ordsprÄk, och hans sÄnger voro ett tusen fem.

33. Han talade om trÀden, frÄn cedern pÄ Libanon Ànda till isopen, som vÀxer fram ur vÀggen. Han talade ock om fyrfotadjuren, om fÄglarna, om krÀldjuren och om fiskarna.

34. Och frÄn alla folk kom man för att höra Salomos visdom, frÄn alla konungar pÄ jorden, som hade hört talas om hans visdom.

Significados: Israel, Naftali.

VocĂȘ estĂĄ lendo 1 Reis na edição SWEDISH, Swedish, em Sueco.
Este lĂ­vro compĂŽe o Antigo Testamento, tem 22 capĂ­tulos, e 817 versĂ­culos.