1. Därefter tog Elifas från Teman till orda och sade:

2. Misstycker du, om man dristar tala till dig? Vem kan hålla tillbaka sina ord?

3. Se, många har du visat till rätta, och maktlösa händer har du stärkt;

4. dina ord hava upprättat den som stapplade, och åt vacklande knän har du givit kraft.

5. Men nu, då det gäller dig själv, bliver du otålig, när det är dig det drabbar, förskräckes du.

6. Skulle då icke din gudsfruktan vara din tillförsikt och dina vägars ostrafflighet ditt hopp?

7. Tänk efter: när hände det att en oskyldig fick förgås? och var skedde det att de redliga måste gå under?

8. Nej, så har jag sett det gå, att de som plöja fördärv och de som utså olycka, de skörda och sådant;

9. för Guds andedräkt förgås de och för en fnysning av hans näsa försvinna de.

10. Ja, lejonets skri och rytarens röst måste tystna, och unglejonens tänder brytas ut;

11. Det gamla lejonet förgås, ty det finner intet rov, och lejoninnans ungar bliva förströdda.

12. Men till mig smög sakta ett ord, mitt öra förnam det likasom en viskning,

13. När tankarna svävade om vid nattens syner och sömnen föll tung på människorna,

14. då kom en förskräckelse och bävan över mig, med rysning fyllde den alla ben i min kropp.

15. En vindpust for fram över mitt ansikte, därvid reste sig håren på min kropp.

16. Och något trädde inför mina ögon, en skepnad vars form jag icke skönjde; och jag hörde en susning och en röst:

17. »Kan då en människa hava rätt mot Gud eller en man vara ren inför sin skapare?

18. Se, ej ens på sina tjänare kan han förlita sig, jämväl sina änglar måste han tillvita fel;

19. huru mycket mer då dem som bo i hyddor av ler, dem som hava sin grundval i stoftet! De krossas sönder så lätt som mal;

20. när morgon har bytts till afton, ligga de slagna; innan man aktar därpå, hava de förgåtts för alltid.

21. Ja, deras hyddas fäste ryckes bort för dem, oförtänkt måste de dö.»

1. Ropa fritt; vem finnes, som svarar dig, och till vilken av de heliga kan du vända dig?

2. Se, dåren dräpes av sin grämelse, och den fåkunnige dödas av sin bitterhet.

3. Jag såg en dåre, fast var han rotad, men plötsligt måste jag ropa ve över hans boning.

4. Ty hans barn gå nu fjärran ifrån frälsning, de förtrampas i porten utan räddning.

5. Av hans skörd äter vem som är hungrig, den rövas bort, om och hägnad med törnen; efter hans rikedom gapar ett giller.

6. Ty icke upp ur stoftet kommer fördärvet, ej ur marken skjuter olyckan upp;

7. nej, människan varder född till olycka, såsom eldgnistor måste flyga mot höjden.

8. Men vore det nu jag, så sökte jag nåd hos Gud, åt Gud hemställde jag min sak,

9. åt honom som gör stora och outrannsakliga ting, under, flera än någon kan räkna,

10. åt honom som låter regnet falla på jorden och sänder vatten ned över markerna,

11. när han vill upphöja de ringa och förhjälpa de sörjande till frälsning.

12. Han är den som gör de klokas anslag om intet, så att deras händer intet uträtta med förnuft;

13. han fångar de visa i deras klokskap och låter de illfundiga förhasta sig i sina rådslag:

14. mitt på dagen råka de ut för mörker och famla mitt i ljuset, likasom vore det natt.

15. Så frälsar han från deras tungors svärd, han frälsar den fattige ur den övermäktiges hand.

16. Den arme kan så åter hava ett hopp, och orättfärdigheten måste tillsluta sin mun.

17. Ja, säll är den människa som Gud agar; den Allsmäktiges tuktan må du icke förkasta.

18. Ty om han och sargar, så förbinder han ock, om han slår, så hela ock hans händer.

19. Sex gånger räddar han dig ur nöden, ja, sju gånger avvändes olyckan från dig.

20. I hungerstid förlossar han dig från döden och i krig undan svärdets våld.

21. När tungor svänga gisslet, gömmes du undan; du har intet att frukta, när förhärjelse kommer.

22. Ja, åt förhärjelse och dyr tid kan du då le, för vilddjur behöver du ej heller känna fruktan;

23. ty med markens stenar står du i förbund, och med djuren på marken har du ingått fred.

24. Och du får se huru din hydda står trygg; när du synar din boning, saknas intet däri.

25. Du får ock se huru din ätt förökas, huru din avkomma bliver såsom markens örter.

26. I graven kommer du, när du har hunnit din mognad, såsom sädesskylen bärgas, då dess tid är inne.

27. Se, detta hava vi utrannsakat, och så är det; hör därpå och betänk det väl.

1. Då tog Job till orda och sade:

2. Ack att min grämelse bleve vägd och min olycka lagd jämte den på vågen!

3. Se, tyngre är den nu än havets sand, därför kan jag icke styra mina ord.

4. Ty den Allsmäktiges pilar hava träffat mig, och min ande indricker deras gift; ja, förskräckelser ifrån Gud ställa sig upp mot mig.

5. Icke skriar vildåsnan, när hon har friskt gräs, icke råmar oxen, då han står vid sitt foder?

6. Men vem vill äta den mat som ej har smak eller sälta, och vem finner behag i slemörtens saft?

7. Så vägrar nu min själ att komma vid detta, det är för mig en vämjelig spis.

8. Ack att min bön bleve hörd, och att Gud ville uppfylla mitt hopp!

9. O att det täcktes Gud att krossa mig, att räcka ut sin hand och avskära mitt liv!

10. Då funnes ännu för mig någon tröst, jag kunde då jubla, fastän plågad utan förskoning; jag har ju ej förnekat den Heliges ord.

11. Huru stor är då min kraft, eftersom jag alltjämt bör hoppas? Och vad väntar mig för ände, eftersom jag skall vara tålig?

12. Min kraft är väl ej såsom stenens, min kropp är väl icke av koppar?

13. Nej, förvisso gives ingen hjälp för mig, var utväg har blivit mig stängd.

14. Den förtvivlade borde ju röna barmhärtighet av sin vän, men se, man övergiver den Allsmäktiges fruktan,

15. Mina bröder äro trolösa, de äro såsom regnbäckar, ja, lika bäckarnas rännilar, som snart sina ut,

16. som väl kunna gå mörka av vinterns flöden, när snön har fallit och gömt sig i dem,

17. men som åter försvinna, när de träffas av hettan, och torka bort ifrån sin plats, då värmen kommer.

18. Vägfarande där i trakten vika av till dem, men de finna allenast ödslighet och måste förgås.

19. Temas vägfarande skådade dithän, Sabas köpmanståg hoppades på dem;

20. men de kommo på skam i sin förtröstan, de sågo sig gäckade, när de hade hunnit ditfram.

21. Ja, likaså ären I nu ingenting värda, handfallna stån I av förfäran och förskräckelse.

22. Har jag då begärt att I skolen giva mig gåvor, taga av edert gods för att lösa mig ut,

23. att I skolen rädda mig undan min ovän, köpa mig fri ur våldsverkares hand?

24. Undervisen mig, så vill jag tiga, lären mig att förstå vari jag har farit vilse.

25. Gott är förvisso uppriktigt tal, men tillrättavisning av eder, vad båtar den?

26. Haven I då i sinnet att hålla räfst med ord, och skall den förtvivlade få tala för vinden?

27. Då kasten I väl också lott om den faderlöse, då lären I väl köpslå om eder vän!

28. Dock, må det nu täckas eder att akta på mig; icke vill jag ljuga eder mitt i ansiktet.

29. Vänden om! Må sådan orätt icke ske; ja, vänden ännu om, ty min sak är rättfärdig!

30. Skulle väl orätt bo på min tunga, och min mun, skulle den ej förstå vad fördärvligt är?

1. En stridsmans liv lever ju människan på jorden, och hennes dagar äro såsom dagakarlens dagar.

2. Hon är lik en träl som flämtar efter skugga, lik en dagakarl som får bida efter sin lön.

3. Så har jag fått till arvedel månader av elände; nätter av vedermöda hava blivit min lott.

4. Så snart jag har lagt mig, är min fråga: »När skall jag då få stå upp?» Ty aftonen synes mig så lång; jag är övermätt av oro, innan morgonen har kommit.

5. Med förruttnelsens maskar höljes min kropp, med en skorpa lik jord; min hud skrymper samman och faller sönder.

6. Mina dagar fly snabbare än vävarens spole; de försvinna utan något hopp.

7. Tänk därpå att mitt liv är en fläkt, att mitt öga icke mer skall få se någon lycka.

8. Den nu ser mig, hans öga skall ej vidare skåda mig; bäst din blick vilar på mig, är jag icke mer.

9. Såsom ett moln som har försvunnit och gått bort, så är den som har farit ned i dödsriket; han kommer ej åter upp därifrån.

10. Aldrig mer vänder han tillbaka till sitt hus, och hans plats vet icke av honom mer.

11. Därför vill jag nu icke lägga band på min mun, jag vill taga till orda i min andes ångest, jag vill klaga i min själs bedrövelse.

12. Icke är jag väl ett hav eller ett havsvidunder, så att du måste sätta ut vakt mot mig?

13. När jag hoppas att min bädd skall trösta mig, att mitt läger skall lindra mitt bekymmer,

14. då förfärar du mig genom drömmar, och med syner förskräcker du mig.

15. Nej, hellre vill jag nu bliva kvävd, hellre dö än vara blott knotor!

16. Jag är led vid detta; aldrig kommer jag åter till liv. Låt mig vara; mina dagar äro ju fåfänglighet.

17. Vad är då en människa, att du gör så stor sak av henne, aktar på henne så noga,

18. synar henne var morgon, prövar henne vart ögonblick?

19. Huru länge skall det dröja, innan du vänder din blick ifrån mig, lämnar mig i fred ett litet andetag?

20. Om jag än har syndar, vad skadar jag därmed dig, du människornas bespejare? Varför har du satt mig till ett mål för dina angrepp och låtit mig bliva en börda för mig själv?

21. Varför vill du icke förlåta mig min överträdelse, icke tillgiva mig min missgärning? Nu måste jag ju snart gå till vila i stoftet; om du söker efter mig, så är jag icke mer.

1. Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade:

2. Huru länge vill du hålla på med sådant tal och låta din muns ord komma såsom en väldig storm?

3. Skulle väl Gud kunna kränka rätten? Kan den Allsmäktige kränka rättfärdigheten?

4. Om dina barn hava syndat mot honom och han gav dem i sina överträdelsers våld,

5. så vet, att om du själv söker Gud och beder till den Allsmäktige om misskund,

6. då, om du är ren och rättsinnig, ja, då skall han vakna upp till din räddning och upprätta din boning, så att du bor där i rättfärdighet;

7. och så skall din första tid synas ringa, då nu din sista tid har blivit så stor.

8. Ty fråga framfarna släkten, och akta på vad fäderna hava utrönt

9. -- vi själva äro ju från i går och veta intet, en skugga äro våra dagar på jorden;

10. men de skola undervisa dig och säga dig det, ur sina hjärtan skola de hämta fram svar:

11. »Icke kan röret växa högt, där marken ej är sank, eller vassen skjuta i höjden, där vatten ej finnes?

12. Nej, bäst den står grön, ej mogen för skörd, måste den då vissna, före allt annat gräs.

13. Så går det alla som förgäta Gud; den gudlöses hopp måste varda om intet.

14. Ty hans tillförsikt visar sig bräcklig och hans förtröstan lik spindelns väv.

15. Han förlitar sig på sitt hus, men det har intet bestånd; han tryggar sig därvid, men det äger ingen fasthet.

16. Lik en frodig planta växer han i solens sken, ut över lustgården sträcka sig hans skott;

17. kring stenröset slingra sig hans rötter, mellan stenarna bryter han sig fram.

18. Men när så Gud rycker bort honom från hans plats, då förnekar den honom: 'Aldrig har jag sett dig.'

19. Ja, så går det med hans levnads fröjd, och ur mullen få andra växa upp.»

20. Se, Gud föraktar icke den som är ostrafflig, han håller ej heller de onda vid handen.

21. Så bida då, till dess han fyller din mun med löje och dina läppar med jubel.

22. De som hata dig varda då höljda med skam, och de ogudaktigas hyddor skola ej mer vara till.

1. Därefter tog Job till orda och sade:

2. Ja, förvisso vet jag att så är; huru skulle en människa kunna hava rätt mot Gud?

3. Vill han gå till rätta med henne, så kan hon ej svara honom på en sak bland tusen.

4. Han som är så vis i förstånd och så väldig i kraft, vem kan trotsa honom och dock slippa undan;

5. honom som oförtänkt flyttar bort berg och omstörtar dem i sin vrede;

6. honom som kommer jorden att vackla från sin plats, och dess pelare bäva därvid;

7. honom som befaller solen, så går hon icke upp, och som sätter stjärnorna under försegling;

8. honom som helt allena spänner ut himmelen och skrider fram över havets toppar;

9. honom som har gjort Karlavagnen och Orion, Sjustjärnorna och söderns Stjärngemak;

10. honom som gör stora och outrannsakliga ting och under, flera än någon kan räkna?

11. Se, han far förbi mig, innan jag hinner att se det, han drager framom mig, förrän jag bliver honom varse.

12. Se, han griper sitt rov; vem kan hindra honom? Vem kan säga till honom: »Vad gör du?»

13. Gud, han ryggar icke sin vrede; för honom har Rahabs följe måst böja sig;

14. huru skulle jag då våga svara honom, välja ut ord till att tala med honom?

15. Nej, om jag än hade rätt, tordes jag dock ej svara; jag finge anropa min motpart om misskund.

16. Och om han än svarade mig på mitt rop, så kunde jag ej tro att han lyssnade till min röst.

17. Ty med storm hemsöker han mig och slår mig med sår på sår, utan sak.

18. Han unnar mig icke att hämta andan; nej, med bedrövelser mättar han mig.

19. Gäller det försteg i kraft: »Välan, jag är redo!», gäller det rätt: »Vem ställer mig till ansvar?»

20. Ja, hade jag än rätt, så dömde min mun mig skyldig; vore jag än ostrafflig, så läte han mig synas vrång.

21. Men ostrafflig är jag! Jag aktar ej mitt liv, jag frågar icke efter, om jag får leva.

22. Det må gå som det vill, nu vare det sagt: han förgör den ostrafflige jämte den ogudaktige.

23. Om en landsplåga kommer med plötslig död, så bespottar han de oskyldigas förtvivlan.

24. Jorden är given i de ogudaktigas hand, och täckelse sätter han för dess domares ögon. Är det ej han som gör det, vem är det då?

25. Min dagar hasta undan snabbare än någon löpare, de fly bort utan att hava sett någon lycka;

26. de ila åstad såsom en farkost av rör, såsom en örn, när han störtar sig ned på sitt byte.

27. Om jag än besluter att förgäta mitt bekymmer, att låta min sorgsenhet fara och göra mig glad,

28. Så måste jag dock bäva för alla mina kval; jag vet ju att du icke skall döma mig fri.

29. Nej, såsom skyldig måste jag stå där; varför skulle jag då göra mig fåfäng möda?

30. Om jag än tvår mig i snö och renar mina händer i lutsalt,

31. så skall du dock sänka mig ned i pölen, så att mina kläder måste vämjas vid mig.

32. Ty han är ej min like, så att jag vågar svara honom, ej en sådan, att vi kunna gå till doms med varandra;

33. ingen skiljeman finnes mellan oss, ingen som har myndighet över oss båda.

34. Må han blott vända av från mig sitt ris, och må fruktan för honom ej förskräcka mig;

35. då skall jag tala utan att rädas för honom, ty jag vet med min själv att jag icke är en sådan.

1. Min själ är led vid livet. Jag vill giva fritt lopp åt min klagan, jag vill tala i min själs bedrövelse.

2. Jag vill säga till Gud: Döm mig icke skyldig; låt mig veta varför du söker sak mot mig.

3. Anstår det dig att öva våld, att förkasta dina händers verk, medan du låter ditt ljus lysa över de ogudaktigas rådslag?

4. Har du då ögon som en varelse av kött, eller ser du såsom människor se?

5. Är din ålder som en människas ålder, eller äro dina år såsom en mans tider,

6. eftersom du letar efter missgärning hos mig och söker att hos mig finna synd,

7. du som dock vet att jag icke är skyldig, och att ingen finnes, som kan rädda ur din hand?

8. Dina händer hava danat och gjort mig, helt och i allo; och nu fördärvar du mig!

9. Tänk på huru du formade mig såsom lera; och nu låter du mig åter varda till stoft!

10. Ja, du utgöt mig såsom mjölk, och såsom ostämne lät du mig stelna.

11. Med hud och kött beklädde du mig, av ben och senor vävde du mig samman.

12. Liv och nåd beskärde du mig, och genom din vård bevarades min ande.

13. Men därvid gömde du i ditt hjärta den tanken, jag vet att du hade detta i sinnet:

14. om jag syndade, skulle du vakta på mig och icke lämna min missgärning ostraffad.

15. Ve mig, om jag befunnes vara skyldig! Men vore jag än oskyldig, så finge jag ej lyfta mitt huvud, jag skulle mättas av skam och skåda min ofärd.

16. Höjde jag det likväl, då skulle du såsom ett lejon jaga mig och alltjämt bevisa din undermakt på mig.

17. Nya vittnen mot mig skulle du då föra fram och alltmer låta mig känna din förtörnelse; med skaror efter skaror skulle du ansätta mig.

18. Varför lät du mig då komma ut ur modersskötet? Jag borde hava förgåtts, innan något öga såg mig,

19. hava blivit såsom hade jag aldrig varit till; från moderlivet skulle jag hava förts till graven.

20. Kort är ju min tid; må han då låta mig vara, lämna mig i fred, så att jag får en flyktig glädje,

21. innan jag går hädan, för att aldrig komma åter, bort till mörkrets och dödsskuggans land,

22. till det land vars dunkel är såsom djupa vatten, dit där dödsskugga och förvirring råder, ja, där dagsljuset självt är såsom djupa vatten.

1. Därefter tog Sofar från Naama till orda och sade:

2. Skall sådant ordflöde bliva utan svar och en så stortalig man få rätt?

3. Skall ditt lösa tal nödga män till tystnad, så att du får bespotta, utan att någon kommer dig att blygas?

4. Och skall du så få säga: »Vad jag lär är rätt, och utan fläck har jag varit inför dina ögon»?

5. Nej, om allenast Gud ville tala och upplåta sina läppar till att svara dig,

6. om han ville uppenbara dig sin visdoms lönnligheter, huru han äger förstånd, ja, i dubbelt mått, då insåge du att Gud, dig till förmån, har lämnat åt glömskan en del av din missgärning.

7. Men kan väl du utrannsaka Guds djuphet eller fatta den Allsmäktiges fullkomlighet?

8. Hög såsom himmelen är den -- vad kan du göra? djupare än dödsriket -- vad kan du förstå?

9. Dess längd sträcker sig vidare än jorden, och i bredd överträffar den havet.

10. När han vill fara fram och spärra någon inne eller kalla någon till doms, vem kan då hindra honom?

11. Han är ju den som känner lögnens män, fördärv upptäcker han, utan att leta därefter.

12. Men lika lätt kan en dåraktig man få förstånd, som en vildåsnefåle kan födas till människa.

13. Om du nu rätt bereder ditt hjärta och uträcker dina händer till honom,

14. om du skaffar bort det fördärv som kan låda vid din hand och ej låter orättfärdighet bo i dina hyddor,

15. ja, då får du upplyfta ditt ansikte utan skam, du står fast och har intet att frukta.

16. Ja, då skall du förgäta din olycka, blott minnas den såsom vatten som har förrunnit.

17. Ditt liv skall då stråla klarare än middagens sken; och kommer mörker på, så är det som en gryning till morgon.

18. Du kan då vara trygg, ty du äger ett hopp; du spanar omkring dig och går sedan trygg till vila.

19. Ja, du får då ligga i ro, utan att någon förskräcker dig, och många skola söka din ynnest.

20. Men de ogudaktigas ögon skola försmäkta; ingen tillflykt skall mer finnas för dem, och deras hopp skall vara att få giva upp andan.

1. Därefter tog Job till orda och sade:

2. Ja, visst ären I det rätta folket, och med eder kommer visheten att dö ut!

3. Dock, jämväl jag har förstånd så gott som I, icke står jag tillbaka för eder; ty vem är den som ej begriper slikt?

4. Så måste jag då vara ett åtlöje för min vän, jag som fick svar, så snart jag ropade till Gud; man ler åt en som är rättfärdig och ostrafflig!

5. Ja, med förakt ses olyckan av den som står säker; förakt väntar dem vilkas fötter vackla.

6. Men förhärjares hyddor åtnjuta frid, och trygghet få sådana som trotsa Gud, de som hava sin gud i sin hand.

7. Men fråga du boskapen, den må undervisa dig, och fåglarna under himmelen, de må upplysa dig;

8. eller tala till jorden, hon må undervisa dig, fiskarna i havet må giva dig besked.

9. Vem kan icke lära genom allt detta att det är HERRENS hand som har gjort det?

10. I hans han är ju allt levandes själ och alla mänskliga varelsers anda.

11. Skall icke öra pröva orden, likasom munnen prövar matens smak?

12. Vishet tillkommer ju de gamle och förstånd dem som länge hava levat.

13. Hos Honom finnes vishet och makt, hos honom råd och förstånd.

14. Se, vad han river ned, det bygges ej upp; för den han spärrar inne kan ingen upplåta.

15. Han håller vattnen tillbaka -- se, se då bliver där torrt, han släpper dem lösa, då fördärva de landet.

16. Hos honom är kraft och klokhet, den förvillade och förvillaren äro båda i hans hand.

17. Rådsherrar utblottar han, han för dem i landsflykt, och domare gör han till dårar.

18. Han upplöser konungars välde och sätter fångbälte om deras höfter.

19. Präster utblottar han, han för dem i landsflykt, och de säkrast rotade kommer han på fall.

20. Välbetrodda män berövar han målet och avhänder de äldste deras insikt.

21. Han utgjuter förakt över furstar och lossar de starkes gördel.

22. Han blottar djupen, så att de ej höljas av mörker, dödsskuggan drager han fram i ljuset.

23. Han låter folkslag växa till -- och förgör dem; han utvidgar deras gränser, men för dem sedan bort.

24. Stamhövdingar i landet berövar han förståndet, han leder dem vilse i väglösa ödemarker.

25. De famla i mörkret och hava intet ljus, han kommer dem att ragla såsom druckna.

1. Ja, alltsammans har mitt öga sett, mitt öra har hört det och nogsamt givit akt.

2. Vad I veten, det vet också jag; icke står jag tillbaka för eder.

3. Men till den Allsmäktige vill jag nu tala, det lyster mig att gå till rätta med Gud.

4. Dock, I ären män som spinna ihop lögn, allasammans hopsätten I fåfängligt tal.

5. Om I ändå villen alldeles tiga! Det kunde tillräknas eder som vishet.

6. Hören nu likväl mitt klagomål, och akten på mina läppars gensagor.

7. Viljen I försvara Gud med orättfärdigt tal och honom till förmån bruka oärligt tal?

8. Skolen I visa eder partiska för honom eller göra eder till sakförare för Gud?

9. Icke kan sådant ändas väl, när han håller räfst med eder? Eller kunnen I gäckas med honom, såsom man kan gäckas med en människa?

10. Nej, förvisso skall han straffa eder, om I visen en hemlig partiskhet.

11. Sannerligen, hans majestät skall då förskräcka eder, och fruktan för honom skall falla över eder.

12. Edra tänkespråk skola då bliva visdomsord av aska, edra försvarsverk varda såsom vallar av ler.

13. Tigen nu för min, så skall jag tala, gånge så över mig vad det vara må.

14. Ja, huru det än går, vill jag fatta mitt kött mellan tänderna och taga min själ i min hand.

15. Må han dräpa mig, jag hoppas intet annat; min vandel vill jag ändå hålla fram inför honom.

16. Redan detta skall lända mig till frälsning, ty ingen gudlös dristar komma inför honom.

17. Hören, hören då mina ord, och låten min förklaring tränga in i edra öron.

18. Se, här lägger jag saken fram; jag vet att jag skall befinnas hava rätt.

19. Eller gives det någon som kan vederlägga mig? Ja, då vill jag tiga -- och dö.

20. Allenast två ting må du ej göra mot mig, så behöver jag ej dölja mig inför ditt ansikte:

21. din hand må du ej låta komma mig när, och fruktan för dig må icke förskräcka mig.

22. Sedan må du åklaga, och jag vill svara, eller ock skall jag tala, och du må gendriva mig.

23. Huru är det alltså med mina missgärningar och synder? Låt mig få veta min överträdelse och synd.

24. Varför döljer du ditt ansikte och aktar mig såsom din fiende?

25. Vill du skrämma ett löv som drives av vinden, vill du förfölja ett borttorkat strå?

26. Du skriver ju bedrövelser på min lott och giver mig till arvedel min ungdoms missgärningar;

27. du sätter mina fötter i stocken, du vaktar på alla vägar, för mina fotsulor märker du ut stegen.

28. Och detta mot en som täres bort lik murket trä, en som liknar en klädnad sönderfrätt av mal!

1. Människan, av kvinna född, lever en liten tid och mättas av oro;

2. lik ett blomster växer hon upp och vissnar bort, hon flyr undan såsom skuggan och har intet bestånd.

3. Och till att vakta på en sådan upplåter du dina ögon, ja, du drager mig till doms inför dig.

4. Som om en ren skulle kunna framgå av en oren! Sådant kan ju aldrig ske.

5. Äro nu människans dagar oryggligt bestämda, hennes månaders antal fastställt av dig, har du utstakat en gräns som hon ej kan överskrida,

6. vänd då din blick ifrån henne och unna henne ro, låt henne njuta en dagakarls glädje av sin dag.

7. För ett träd finnes ju kvar något hopp; hugges det än ned, kan det åter skjuta skott, och telningar behöva ej fattas därpå.

8. Om än dess rot tynar hän i jorden och dess stubbe dör bort i mullen,

9. så kan det grönska upp genom vattnets ångor och skjuta grenar lik ett nyplantat träd.

10. Men om en man dör, så ligger han där slagen; om en människa har givit upp andan, var finnes hon då mer?

11. Såsom när vattnet har förrunnit ur en sjö, och såsom när en flod har sinat bort och uttorkat,

12. så ligger mannen där och står ej mer upp, han vaknar icke åter, så länge himmelen varar; aldrig väckes han upp ur sin sömn.

13. Ack, att du ville gömma mig i dödsriket, fördölja mig, till dess din vrede hade upphört, staka ut för mig en tidsgräns och sedan tänka på mig --

14. fastän ju ingen kan få liv, när han en gång är död! Då skulle jag hålla min stridstid ut, ända till dess att min avlösning komme.

15. Du skulle då ropa på mig, och jag skulle svara dig; efter dina händers verk skulle du längta;

16. ja, du skulle då räkna mina steg, du skulle ej akta på min synd.

17. I en förseglad pung låge då min överträdelse, och du överskylde min missgärning.

18. Men såsom själva berget faller och förvittrar, och såsom klippan flyttas ifrån sin plats,

19. såsom stenar nötas sönder genom vattnet, och såsom mullen sköljes bort av dess flöden, så gör du ock människans hopp om intet.

20. Du slår henne ned för alltid, och hon far hädan; du förvandlar hennes ansikte och driver henne bort.

21. Om hennes barn komma till ära, så känner hon det icke; om de sjunka ned till ringhet, så aktar hon dock ej på dem.

22. Hennes kropp känner blott sin egen plåga, hennes själ blott den sorg hon själv får förnimma.

Você está lendo na edição SWEDISH, Swedish, em Sueco.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 42 capítulos, e 1070 versículos.