Lucas

1. Halk, Ginnesar G繹l羹n羹n k覺y覺s覺nda duran 襤san覺n 癟evresini sarm覺, Tanr覺n覺n s繹z羹n羹 dinliyordu.

2. 襤sa, g繹l羹n k覺y覺s覺nda iki tekne g繹rd羹. Bal覺k癟覺lar teknelerinden inmi alar覺n覺 y覺k覺yorlard覺.

3. 襤ki tekneden Simuna ait olan覺na binen 襤sa, ona k覺y覺dan biraz a癟覺lmas覺n覺 rica etti. Sonra oturdu, teknenin i癟inden halka 繹retmeye devam etti.

4. Konumas覺n覺 bitirince Simuna, 嫖道erin sulara a癟覺l覺n, bal覺k tutmak i癟in alar覺n覺z覺 at覺n算 dedi.

5. Simun u kar覺l覺覺 verdi: 嫖遂fendimiz, b羹t羹n gece 癟abalad覺k, hi癟bir ey tutamad覺k. Yine de senin s繹z羹n 羹zerine alar覺 ataca覺m.算

6. Bunu yap覺nca 繹yle 癟ok bal覺k yakalad覺lar ki, alar覺 y覺rt覺lmaya balad覺.

7. b羹r teknedeki ortaklar覺na iaret ederek gelip yard覺m etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi bal覺kla doldurdular; tekneler neredeyse bat覺yordu.

8. Simun Petrus bunu g繹r羹nce, 嫖鈸a Rab, benden uzak dur, ben g羹nahl覺 bir adam覺m算 diyerek 襤san覺n dizlerine kapand覺.

9. Kendisi ve yan覺ndakiler, tutmu olduklar覺 bal覺klar覺n 癟okluuna a覺p kalm覺lard覺.

10. Simunun ortaklar覺 olan Zebedi oullar覺 Yakupla Yuhannay覺 da ayn覺 ak覺nl覺k alm覺t覺. 襤sa Simuna, 嫖遏orkma算 dedi, 嫖運undan b繹yle bal覺k yerine insan tutacaks覺n.算

11. Sonra onlar tekneleri karaya 癟ektiler ve her eyi b覺rak覺p 襤san覺n ard覺ndan gittiler.

12. 襤sa kentlerden birindeyken, her yan覺n覺 c羹zam kaplam覺 bir adamla kar覺lat覺. Adam 襤say覺 g繹r羹nce y羹z羹st羹 yere kapan覺p yalvard覺: 嫖鈸a Rab, istersen beni temiz k覺labilirsin算 dedi.

13. 襤sa elini uzat覺p adama dokundu, 嫖嘆酒terim, temiz ol!算 dedi. Adam an覺nda c羹zamdan kurtuldu.

14. 襤sa ona, bundan kimseye s繹z etmemesini buyurdu. 嫖逼it, k璽hine g繹r羹n ve c羹zamdan temizlendiini herkese kan覺tlamak i癟in Musan覺n buyurduu sunular覺 sun算 dedi.

15. Ne var ki, 襤sayla ilgili haber daha da 癟ok yay覺ld覺. Kalabal覺k halk topluluklar覺 襤say覺 dinlemek ve hastal覺klar覺ndan kurtulmak amac覺yla ak覺n ak覺n geliyordu.

16. Kendisi ise 覺ss覺z yerlere 癟ekilip dua ediyordu.

17. Bir g羹n 襤sa 繹retiyordu. Celilenin ve Yahudiyenin b羹t羹n k繹ylerinden ve Yerualimden gelen Ferisilerle Kutsal Yasa 繹retmenleri Onun 癟evresinde oturuyorlard覺. 襤sa, Rabbin g羹c羹 sayesinde hastalar覺 iyiletiriyordu.

18. O s覺rada birka癟 kii, yatak 羹zerinde ta覺d覺klar覺 fel癟li bir adam覺 evden i癟eri sokup 襤san覺n 繹n羹ne koymaya 癟al覺覺yordu.

19. Kalabal覺ktan 繹t羹r羹 onu i癟eri sokacak yol bulamay覺nca dama 癟覺kt覺lar, kiremitleri kald覺r覺p adam覺 yatakla birlikte orta yere, 襤san覺n 繹n羹ne indirdiler.

20. 襤sa onlar覺n iman覺n覺 g繹r羹nce, 嫖道ostum, g羹nahlar覺n ba覺land覺算 dedi.

21. Din bilginleriyle Ferisiler, 嫖酪anr覺ya k羹freden bu adam kim? Tanr覺dan baka kim g羹nahlar覺 ba覺layabilir?算 diye d羹羹nmeye balad覺lar.

22. Ak覺llar覺ndan ge癟enleri bilen 襤sa onlara 繹yle seslendi: 嫖農kl覺n覺zdan neden b繹yle eyler ge癟iriyorsunuz?

23. Hangisi daha kolay, 逼羹nahlar覺n ba覺land覺 demek mi, yoksa 遏alk, y羹r羹 demek mi?

24. Ne var ki, 襤nsanolunun yery羹z羹nde g羹nahlar覺 ba覺lama yetkisine sahip olduunu bilesiniz diye...算 Sonra fel癟li adama, 嫖酬ana s繹yl羹yorum, kalk, yata覺n覺 toplay覺p evine git!算 dedi.

25. Adam onlar覺n g繹z羹 繹n羹nde hemen ayaa kalkt覺, 羹zerinde yatt覺覺 yata覺 toplad覺 ve Tanr覺y覺 y羹celterek evine gitti.

26. Herkesi bir ak覺nl覺k alm覺t覺. Tanr覺y覺 y羹celtiyor, b羹y羹k korku i癟inde, 嫖運ug羹n a覺lacak iler g繹rd羹k!算 diyorlard覺.

27. Bu olaydan sonra 襤sa d覺ar覺 癟覺kt覺, vergi toplama yerinde oturan Levi ad覺nda bir vergi g繹revlisini g繹rd羹. Adama, 嫖農rd覺mdan gel算 dedi.

28. O da kalkt覺, her eyi b覺rak覺p 襤san覺n ard覺ndan gitti.

29. Sonra Levi, evinde 襤san覺n onuruna b羹y羹k bir 繹len verdi. Vergi g繹revlileriyle baka kiilerden oluan b羹y羹k bir kalabal覺k onlarla birlikte yemee oturmutu.

30. Ferisilerle onlar覺n din bilginleri s繹ylenmeye balad覺lar. 襤san覺n 繹rencilerine, 嫖酬iz neden vergi g繹revlileri ve g羹nahk璽rlarla birlikte yiyip i癟iyorsunuz?算 dediler.

31. 襤sa onlara u kar覺l覺覺 verdi: 嫖酬al覺kl覺 olanlar覺n deil, hastalar覺n hekime ihtiyac覺 var.

32. Ben doru kiileri deil, g羹nahk璽rlar覺 t繹vbeye 癟a覺rmaya geldim.算

33. Onlar 襤saya, 嫖鈸ahyan覺n 繹rencileri s覺k s覺k oru癟 tutup dua ediyorlar, Ferisilerin 繹rencileri de 繹yle. Seninkiler ise yiyip i癟iyor算 dediler.

34. 襤sa 繹yle kar覺l覺k verdi: 嫖逼羹vey aralar覺nda olduu s羹rece davetlilere oru癟 tutturabilir misiniz?

35. Ama g羹veyin aralar覺ndan al覺naca覺 g羹nler gelecek, onlar ite o zaman, o g羹nler oru癟 tutacaklar.算

36. 襤sa onlara u benzetmeyi de anlatt覺: 嫖違i癟 kimse yeni giysiden bir par癟a y覺rt覺p eski giysiyi yamamaz. Yoksa hem yeni giysi y覺rt覺l覺r, hem de o giysiden kopar覺lan yama eskisine uymaz.

37. Hi癟 kimse yeni arab覺 eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni arap tulumlar覺 patlat覺r; hem arap d繹k羹l羹r, hem de tulumlar mahvolur.

38. Yeni arab覺 yeni tulumlara doldurmak gerek.

39. stelik hi癟 kimse eski arab覺 i癟tikten sonra yenisini istemez. 遂skisi g羹zel der.算

Significados: Levi.

Voc礙 est獺 lendo Lucas na edi癟瓊o TURKISH, T羹rk癟e, em Turco.
Este l穩vro comp繫e o Novo Testamento, tem 24 cap穩tulos, e 1150 vers穩culos.