Gênesis

1. Ðây là sách chép dòng dõi của A-đam. Ngày mà Ðức Chúa Trời dựng nên loài người, thì người làm nên loài người giống như Ðức Chúa Trời;

2. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là người.

3. Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết.

4. Sau khi A-đam sanh Sết rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái.

5. Vậy, A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời.

6. Sết được một trăm năm tuổi, sanh Ê-nót.

7. Sau khi Sết sanh Ê-nót rồi, còn sống được tám trăm bảy năm, sanh con trai con gái.

8. Vậy, Sết hưởng thọ được chín trăm mười hai tuổi, rồi qua đời.

9. Ê-nót được chín mươi tuổi, sanh Kê-nan.

10. Sau khi sanh Kê-nan rồi, còn sống được tám trăm mười lăm năm, sanh con trai con gái.

11. Vậy, Ê-nót hưởng thọ được chín trăm năm tuổi, rồi qua đời.

12. Kê-nan được bảy mươi tuổi, sanh Ma-ha-la-le.

13. Sau khi Kê-nan sanh Ma-ha-la-le rồi, còn sống được tám trăm bốn mươi năm, sanh con trai con gái.

14. Vậy, Kê-nan hưởng thọ được chín trăm mười tuổi, rồi qua đời.

15. Ma-ha-la-le được sáu mươi lăm tuổi, sanh Giê-rệt.

16. Sau khi Ma-ha-la-le sanh Giê-rệt rồi, còn sống được tám trăm ba mươi năm, sanh con trai con gái.

17. Vậy, Ma-ha-la-le hưởng thọ được tám trăm chín mươi lăm tuổi, rồi qua đời.

18. Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi, sanh Hê-nóc.

19. Sau khi Giê-rệt sanh Hê-nót rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái.

20. Vậy, Giê-rệt hưởng thọ được chín trăm sáu mươi hai tuổi, rồi qua đời.

21. Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la.

22. Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Ðức Chúa Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gái.

23. Vậy Hê-nóc hưởng thọ được ban trăm sáu mươi lăm tuổi.

24. Hê-nóc đồng đi cùng Ðức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Ðức Chúa Trời tiếp người đi.

25. Mê-tu-sê-la được một trăm tám mươi bảy tuổi, sanh Lê-méc.

26. Sau khi Mê-tu-sê-la sanh Lê-méc rồi, còn sống được bảy trăm tám mươi hai năm, sanh con trai con gái.

27. Vậy, Mê-tu-sê-la hưởng thọ được chín trăm sáu mươi chín tuổi, rồi qua đời.

28. Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi, sanh một trai,

29. Ðặt tên là Nô-ê, mà nói rằng: Ðứa nầy sẽ an ủy lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Ðức Giê-hô-va đã rủa sả.

30. Sau khi Lê-méc sanh Nô-ê rồi, còn sống được năm trăm chín mươi lăm năm, sanh con trai con gái.

31. Vậy, Lê-méc hưởng thọ được bảy trăm bảy mươi bảy tuổi, rồi qua đời.

32. Còn Nô-ê, khi đến năm trăm tuổi, sanh Sem Cham và Gia-phết.

Você está lendo Gênesis na edição VIETNAMESE, Tiếng Việt, em Vietnamita.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 50 capítulos, e 1533 versículos.