Salmos

1. Phước cho người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va, Ði trong đường lối Ngài!

2. Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Ðược phước, may mắn.

3. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve.

4. Kìa, người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy.

5. Nguyện Ðức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.

6. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!

Você está lendo Salmos na edição VIETNAMESE, Tiếng Việt, em Vietnamita.
Este lívro compôe o Antigo Testamento, tem 150 capítulos, e 2461 versículos.